Regelgeving en financiering - meer informatie

Dossiers met meer informatie

Dossiers VWS:

Dossiers VROM:

Op de site Overheid.nl staan in het onderdeel wetten de verdragen, wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten en regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Lees meer.

Artikelen

Wmo-proof, maar hoe? - juli 2006

Artikel van Wicher Pattje, Conjunct beleidsadvisering & procesmanagement in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Aanbieders op de terreinen wonen, welzijn en zorg zullen de komende jaren door de komst van de Wmo geconfronteerd worden met een aantal wezenlijke veranderingen. In dit artikel aandacht voor die veranderingen die per sector anders van aard zullen zijn. Lees artikel (pdf, 36 kb).

Huurtoeslag - mei 2006

Artikel van Nestas Communicatie in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
Vanaf 1 januari 2006 heet de huursubsidie Huurtoeslag. Huurders kunnen Huurtoeslag aanvragen als hun huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een aparte regeling is er voor groepswoningen. Deze regelingen worden uitgebreid beschreven in het artikel Huurtoeslag. Lees artikel (pfd, 44 kb).

Nieuwe regeling Zorginfrastructuur doorgelicht - maart 2006

Artikel van Linda Sanders, Sanders Advies en Projecten. Dit artikel is geschreven voor het Reed Business Handboek Wonen en zorg. Voor meer informatie www.reedbusiness.nl.
De nieuwe regeling zorginfrastructuur biedt zorgaanbieders meer ruimte om zorginfrastructuur binnen de AWBZ te realiseren. Maar er zijn nog wel wat onzekerheden. In dit artikel gaat Linda Sanders in op de regeling en laat ze aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien voor welke vraagstukken zorgaanbieders komen te staan bij het realiseren van zorginfrastructuur in de wijk. Lees artikel (pdf, 28 kb).

Zorgeloos ondernemen in het buitenland - maart 2006

Artikel van Judith Zadoks, Adviesbureau voor de zorgsector Zadoks in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Steeds meer Nederlandse zorgaanbieders zijn actief in het buitenland. Zij exploiteren bijvoorbeeld woonzorgcentra en bieden zorg. Tot voor kort kon deze zorg gefinancierd worden vanuit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2006 geldt de AWBZ niet langer voor het buitenland. In het artikel worden de consequenties voor de AWBZ-zorg in het buitenland besproken. In hoeverre kan er nog sprake zijn van AWBZ-zorg in het buitenland en hoe wordt deze gefinancierd? Deze vraag komt in het artikel aan de orde, alsmede reacties van aanbieders die actief zijn in Spanje. Lees artikel (pdf, 119 kb).

Het bouwregime onder de WTZi en het perspectief van de kapitaallastenbrief - oktober 2005

Artikel van Lenard Markus, Arcares.
Lees artikel (pdf, 38 kb)

Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen - juni 2005 (update oktober 2005)

Artikel van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg bv in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Actuele informatie voor zorgorganisaties én woningcorporaties over de komende veranderingen in de bouwregelgeving met de komst van de WTZi en zoals aangekondigd in de brief over de kapitaalslasten (maart 2005). Er worden vier verschillende mogelijkheden beschreven: bouwen binnen de WTZi tot en met 25 plaatsen; bouwen binnen de WTZi vanaf 25 plaatsen; scheiden van wonen en zorg met extramurale zorg; scheiden van wonen en zorg met een full package arrangement.
Lees artikel (pdf, 43 kb).

Diensten bij wonen met zorg - mei 2004

Artikel van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De subsidieregeling Diensten bij wonen met zorg wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Dit artikel gaat in op de handreiking die Zorgverzekeraars Nederland heeft opgesteld voor de uitvoering door zorgkantoren. Een gebiedsgerichte aanpak staat centraal.
Lees artikel (pdf, 23 kb)

Kamerstukken en dossiers

Relevante kamerstukken

Wet Toelating Zorginstellingen 3-11-2005

Voorhang uitvoeringsbesluit WTZi: brief van minister Hoogervorst aan de Eerste en Tweede Kamer waarin het uitvoeringsbesluit WTZi wordt aangeboden met als bijlagen: beleidsvisie WTZi, besluit WTZi en beleidsregels WTZi. Lees meer.

Wetsvoorstel Wmo - 30-05-2005

Het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting zijn te vinden op de website van VWS. Daar staat ook het antwoord van de Staatssecretaris op het advies van de Raad van State. Lees meer.

Kapitaallastenbrief - 08-03-2005

In de kapitaallastenbrief schetst de minister de toekomstsvisie op het ontwikkelen van vastgoed voor de zorg. De kapitaallastenbrief stelt een andere wijze van bekostiging van zorgvastgoed voor in een context van gereguleerde marktwerking. De brief gaat over de (grootschalige) intramurale instellingen. Voor die instellingen geldt nu de koppeling van bouw, toelating, contracteerplicht en de garantie van de kapitaallastenvergoeding. De kapitaallastenbrief schetst een systeem van gereguleerde marktwerking met prestatiebekostiging, waarbij instellingen risicodragend zijn voor de gevolgen van afzet- en/of prijsschommelingen – ook wat betreft de investeringen in zorgvastgoed.
Kapitaallastenbrief: Kamerstuk (pdf, 116 kb) en de bijbehorende nota (pdf, 607 kb).

Actieplan Investeren voor de toekomst - 05-07-2004

Het actieplan is een uitwerking van de brief over de kwantitatieve opgave van 15-09-2003. Lees meer

Op weg naar een bestendig stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning - 23-04-2004

Schets van de contouren van het nieuwe stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Lees meer

Investeren voor de Toekomst, de kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn - 15-9-2003

Beschrijving van de omvang van de opgave. Lees meer


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites