Regelgeving en financiering - landelijke subsidies

Hieronder worden vier landelijke subsidieregelingen toegelicht: de Subsidieregeling diensten bij wonen met zorg, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, het SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing'' en de Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004.

Diensten bij wonen met zorg

De subsidieregeling diensten bij wonen met zorg is er op gericht om intramurale opname te voorkomen en om te stimuleren dat cliënten die nu nog in een instelling wonen weer zelfstandig gaan wonen. Met de regeling kunnen diensten gesubsidieerd worden die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om alarmeringsservice, maaltijdservice, sociaal-culturele activiteiten en specifieke cliëntondersteuning.

De regeling geldt vanaf 1 januari 2004 en vervangt de regeling extramurale dienstverlening van 2003. De nieuwe regeling is - in tegenstelling tot de vorige - beperkt tot verblijfsgeïndiceerden en uitgebreid tot de hele AWBZ. Het is de bedoeling de regeling op te nemen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die in juli 2006 van kracht moet worden.

De zorgkantoren voeren de regeling uit, binnen de spelregels die het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft vastgesteld. De beschikbare middelen worden verdeeld over de zorgkantoren naar rato van het aantal 75-plussers. Overheveling van middelen tussen de zorgkantoren is mogelijk. Voor 2004 is ruim € 49 miljoen beschikbaar.

Het artikel Diensten bij wonen met zorg (pdf, 23 kb) geeft meer informatie over de uitvoering van de regeling door de zorgkantoren.

De regeling is vorig jaar geëvalueerd. In december 2005 is een rapport verschenen met de bevindingen. Lees meer over deze evaluatie.

Lees meer op de website van VWS.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

Op 1 januari 2005 gaat de tweede periode van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van start. Gemeenten kunnen op grond van het ISV2 financiële middelen krijgen voor fysieke ingrepen met het oog op de revitalisering van het stedelijk gebied. In het Actieplan Investeren voor de Toekomst van VROM en VWS wordt het ISV2 vermeld als een instrument voor het realiseren van de kwantitatieve opgave tot 2015 voor wonen met zorg en welzijn. Het totale budget bedraagt € 1,3 mld.

In de uitgebreidere beschrijving ISV (pdf, 21 kB) vindt u meer details over de subsidie.

SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft zijn eigen vermogen omgezet in een revolverend investeringsfonds. Bij dit fonds kunnen deelnemende gemeenten een ‘zachte’ lening krijgen voor projecten die bijdragen aan leefbaarheid en leefkwaliteit in stedelijke herstructureringswijken en dorpskernen. Voorbeelden zijn buurtcentra en projecten wonen/zorg voor ouderen en maatschappelijke functies. Lees persbericht SVn. Minister Dekker van VROM wil onderzoeken of er binnen de wet ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) mogelijkheden zijn om gemeentelijke stortingen in het fonds te doen. Lees persbericht VROM.

Regeling subsidies diensten Kenniswijk 2004

Subsidieregeling tot en met 2005 voor diensten via hoogwaardige ICT-infrastructuren. Kleine dienstenprojecten kunnen doorlopend ingediend worden. Voor grote dienstenprojecten wordt gewerkt met tenders. Zie ook nieuwsbericht. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door SenterNovem. Meer informatie en regeling en formulieren.

Voorbeelden van diensten die met Kenniswijk-subsidie ontwikkeld worden of gerealiseerd zijn in de publicatie Innovatieve consumentendiensten in gebruik


zoeken in 118 websites