5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Regelgeving en financiering - provinciale subsidies

Elke provinciaal bestuur is betrokken bij het totstandkomen van het aanbod aan wonen, zorg en welzijn in de desbetreffende provincie. Deze betrokkenheid is veelal vastgelegd in beleidsnota’s en heeft regelmatig de vorm van het organiseren van samenwerking tussen de betrokken partijen. Soms worden daarnaast ook subsidies verstrekt die deze samenwerking bevorderen of die investeringen, bijvoorbeeld in multifunctionele centra, stimuleren.

Hieronder wordt per provincie een overzicht van regelingen gegeven.

In de lijst staan de regelingen die op dit moment bij ons bekend zijn (laatst bijgewerkt maart 2007). Informeer zelf ook altijd bij de Provincie of er nog andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken.

Groningen

 • Subsidieregeling 'zorginfrastructuur, scheiden wonen en zorg': bijdragen aan investeringen in zorginfrastructuur, gekoppeld aan een wooncomplex, om ouderen, gehandicapten en mensen met psychische/psychiatrische problemen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Loopt tot en met 2007.
 • Bijdrageregeling voor investeringen in multifunctionele gebouwen: investeringen in nieuwe multifunctionele gebouwen in dorpen en kernen met minder dan 4.000 inwoners. Projecten kunnen worden ingediend voor 31 maart 2007.
 • Stimuleringsfonds zorg: eenmalige subsidies voor projecten. Het beleid uit de regiovisie is de leidraad bij de besteding van dit fonds.
 • Het subsidieloket van de provincie Groningen is een servicepunt met informatie over subsidiemogelijkheden.

Friesland

 • Sociaal Investeringsfonds (SIF): aanvraag mogelijk voor integrale initiatieven op het terrein van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Waaronder vergrijzing en multiproblems.
 • Subsidieregeling dorpshuizen en multifunctionele accommodaties: stimuleren van opzetten van dorpshuizen, ook wel multifunctionele centra genoemd, om de leefbaarheid van kleine kernen te vergroten. Financiële ondersteuning voor het realiseren en exploiteren van dorpshuizen, opzetten van samenwerkingsverbanden en ondersteunen van vrijwilligers. De subsidieregeling loopt tot 2008.

Drenthe

 • Beleidsregel Woonzorgstimulering: subsidieregeling voor projecten waarmee een kleinschalige woonvorm gerealiseerd kan worden of waarmee mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Wonen-Welzijn ouderen: subsidie voor projecten die gericht zijn op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen.
 • Mensen in het Middelpunt: sinds 2005 heeft de provincie een flexibel subsidiebeleid. Binnen Mensen in het Middelpunt zijn er vijf lijnen; 'opgroeien', 'werken en leren', 'wonen en omgeving', 'participatie' en 'parels van Drenthe', waarvoor budgetten beschikbaar zijn. Uitgangspunten in de nota Mensen in het Middelpunt vormen het kader waarbinnen projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van multifunctionele dienstencentra en voor hospices. Zie ook: Sociale Agenda

Overijssel

 • Kulturhus: subsidie voor de realisatie van kulturhusen om de sociale samenhang in dorpen en stadswijken te versterken. Een kulturhus is een combinatie van non-profit en zakelijke dienstverlening op het gebied van cultuur, zorg, maatschappelijke ontwikkeling en educatie aangestuurd door één beheersmanagement.
 • Vitaliteit van het platteland:subsidie voor projecten gericht op ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening, bundelen van bestaande diensten en voorzieningen en/of versterken van de sociale verbanden via activiteiten gericht op vrijwilligerswerk, ontmoetingen en streekidentiteit.
 • Zorg: subsidie bestemd voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg. Kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen staan voorop.
 • Zie ook: Uitvoeringsbesluit Subisidies Overijssel 2007 voor meer subsidiecriteria

Gelderland

 • Subsidieregeling Vitaal Gelderland: onder meer voor Kulturhusen, gemeenschapsvoorzieningen nieuwe stijl gericht op geza­menlijkheid, gekenmerkt door integratie van voorzieningen die beho­ren tot de basisbehoeften van burgers.
 • Programma Ontgroening en Vergrijzing: 1. Gebiedsgerichte aanpak, bevorderen van het tot stand brengen van een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma voor wonen, welzijn en zorg op (boven)gemeentelijk niveau door een bijdrage in de proces- en ontwikkelkosten.
  2. Bijdragen aan de realisatie en continuïteit van woonservicegebieden.
  3. Zorgdragen voor een passend aanbod aan woonvoorzieningen door deconcentratie en extramuralisering bijdragen aan de realisatie en continuïteit van woonservicegebieden; van zorginstellingen, bijdrage aan proces- en ontwikkelkosten van voorbeeldprojecten.
  4. Stimuleren van verdere ontwikkeling en toepassing van ICT en domotica.
 • Quick Scan Domotica: De provincie biedt Gelderse woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten de mogelijkheid een domotica-advies (quickscan) aan te vragen.
 • Subsidieregeling Sociaal Beleid: gericht op de versterking van de sociale structuur zodat iedereen aan de maatschappij kan meedoen.

Flevoland

 • Beleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, welzijn, zorg: 1. Projecten op het gebied van technologische vernieuwing.
  2. Projecten op het gebied van vernieuwing van welzijn en dienstverlening. 3. Projecten op het gebied van zorgvriendelijke wijken/buurten.
 • Inrichting Landelijk gebied/ Provinciaal Meerjarenprogramma: ook voor ondersteuning van multifunctionele gebouwen.

Utrecht

 • Wel Thuis! (programma wonen, zorg en welzijn):
  1. Woonzorgstimuleringsregeling: subsidiering van projecten die mensen passende combinaties bieden van wonen,zorg en welzijn.
  2. Stimuleren en ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het invullen van hun regierol.
  3. Tijdelijke subsidieregeling wonen, welzijn en zorg: bouwen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen en ontwikkelen van vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en buurtniveau.
  4. Toekomst Thuis tijdelijke subsidieregeling tot september 2007 voor domotica en zorg op afstand. Lees meer.
 • Cultuurhuizen: In cultuurhuizen zijn naast een bibliotheek meerdere publieke en commerciële voorzieningen in één gebouw gehuisvest. De provincie wil succesvolle initiatieven honoreren.
 • Toekomst thuis: subsidie ten behoeve van projecten van zorgaanbieders en woningcorporaties rond de tweede generatie domotica, met name breedbandtechnologie.
 • Projecten Dementie: subsidie voor projecten gericht op versterken van dienstverlening aan thuiswonende dementerende ouderen. De subsidie wordt ook in 2007 verleend. Lees meer.

Noord-Holland

 • De provincie Noord-Holland heeft een website met uitgebreide informatie over Wonen, Welzijn en Zorg. Hier staan ook alle subsidieregelingen: www.wwz-nh.nl
 • Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg 2003-2007: stimulans voor integrale uitvoering van het WWZ beleid. De provincie wil alle gemeenten stimuleren om hun lokale sociale infrastructuur te verbeteren. Er zijn subsidiemogelijheden voor de thema's wonen plus, wijksteunpunten, kleinschalig wonen voor mensen met dementie en mantelzorg.

Zuid-Holland

 • Wonen Welzijn Ouderen: subsidie voor projecten die gericht zijn op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen.
 • Zorgvoorzieningen: De subsidieregeling heeft ten doel een goed voorzieningenniveau op het gebied van de zorg te realiseren.

Zeeland

 • Sociale Zorg : subsidiemogelijkheden voor projecten gericht op het versterken van de sociale (zorg)infrastructuur en deelname aan de maatschappij van alle bewoners van Zeeland. Er zijn 9 programma's geformuleerd: 1. maatschappleijk toegankelijk 2. Zeeland woonzorgland 3. zuinig op zorg 4. jouw zorg, mijn zorg (mantelzorg) 5. gevoel op veilig (sociale veiligheid) 6. vernieuwing in vrijwilligerswerk 7. vitale dorpen, leefbaar platteland 8. niemand aan de zijlijn 9. ideeënnetwerk.

Noord-Brabant

 • Combifonds Wonen, Zorg, Welzijn, Leven in de buurt: subsidie ter bevordering van de realisering en het behoud van een goed voorzieningenniveau in de kleine kernen en stadswijken. Maar ook om kleinschalige woonzorgvoorzieningen, waardoor mensen met beperkingen, zoals dementerenden of mensen met een handicap langer in hun eigen omgeving en midden in de samenleving kunnen blijven wonen.
 • Subsidieregeling leefbaarheid: cofinanciering van activiteiten die leiden tot een multifunctioneel aanbod van voorzieningen. Deze voorzieningen bieden zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciële dienstverlening onder één dak.
 • Wonen/welzijn ouderen: projecten die gericht zijn op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen.
 • Actieprogramma Dementie: projecten die de druk op de zorg verlichten en de kwaliteit van leven verhogen van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Brabant. De Provincie denkt aan drie onderdelen in het nieuwe actieprogramma:het instellen van een consulent voor ondersteuning en begeleiding; het ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers en kleinschalige zorg in woonvoorzieningen voor dementerenden en in verpleeghuizen; hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ontspanningsactiviteiten.
 • Ontwerpwedstrijd : voor een produkt dat het leven voor mensen met dementie aangenamer kan maken.

Limburg

 • De provincie Limburg bundelt de inspanningen voor wonen-welzijn-zorg onder het thema Vitale kernen en buurten. Ten aanzien van zorg voor ouderen en mensen met een beperking is een beleidsregel Zorgontwikkeld. Onderdelen zijn: Onplanbare zorg en Regionale plannen voor wonen-zorg-welzijnsarrangementen.


zoeken in 118 websites