Handreikingen VWS implementatie Wmo

VWS ondersteunt de gemeenten bij de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning met een aantal handreikingen.

Reeds beschikbaar:

Algemene handreiking Implementatie Wmo

Vanuit Algemene informatie en stappenplan implementatie Wmo, de mogelijkheden en essentiële keuzes.
Lees handreiking. (tweede versie met nieuw tijdschema)

Samenwerking tussen gemeenten

Samenwerkingsmogelijkheden op de verschillende terreinen van de Wmo met
randvoorwaarden, valkuilen en samenwerkingsvormen.
Lees handreiking.

Communicatie

Communicatie heeft in deze handreiking betrekking op:
• het informeren van partijen over de Wmo en de nieuwe rol van de gemeente;
• interactieve beleidsontwikkeling waarin het lokale beleid totstandkomt;
• het maatschappelijke debat dat in veel gemeenten gevoerd zal worden;
• het informeren van partijen over de gemeentelijke invulling van de Wmo.
Lees handreiking.

Wmo en de gemeentelijke organisatie

Gevolgen van de Wmo voor de interne gemeentelijke organisatie, afhankelijk van
ambitieniveau en huidige inrichting van de gemeentelijke organisatie.
Lees handreiking.

Burgerparticipatie

Inventarisatie en beschrijving instrumenten voor het peilen van behoeften, wensen en meningen van burgers, vormgeving van overlegstructuren en de presentatie van instrumenten.
Lees handreiking.

Verantwoordings- en controle instrumenten

Een handreiking waarin de veranderingen van de Wmo voor elke fase van de begrotings- en verantwoordingscyclus in beeld zijn gebracht. De verschillende informatiestromen dienen hierbij als kader.
Lees handreiking

Financieel risicomodel

Inventarisatie van financiële gevolgen van de invoering van de Wmo. Het financieel risicomodel wordt aangeboden als webapplicatie met achtergrondinformatie en rekenhulpmiddelen om de verwachte ontwikkeling van de uitgaven en het effect van beleidskeuzes in beeld te brengen.
Lees handreiking financieel model(alleen voor leden). Bijbehorend een Gebruikershandleiding (alleen voor leden) en een Rekenmodel.

Huishoudelijke verzorging

Beschrijving van de huishoudelijke verzorging, de gevolgen voor gemeenten en een
beschrijving van de overgangsregelingen met stappenplan.
Lees handreiking.

Signalement subsidieregelingen

Beknopte, concrete en beleidsgerichte introductie op de subsidieregelingen die overgaan in de Wmo.
Lees handreiking (alleen voor leden)

Instrumenten voor ketensamenwerking

Modelbeschrijving voor ketensamenwerking met procesmatig stappenplan om met ketenpartners tot effectieve afspraken te komen. Beschrijving op basis van klantprofielen.
Lees handreiking.

Inkoop en aanbesteding

Handvatten bij het opzetten van een systematisch, kwaliteitsbewust en financieel beheersbaar inkoopregime. Tevens wordt ingegaan op subsidiëring.
Lees handreiking.

Lokaal loket

Over het onderwerp lokale loketten zijn drie handreikingen beschikbaar: Visie op lokale loketten (alleen voor leden), Uitvoering lokale loketten (alleen voor leden) en Instrumenten lokaal loketten (alleen voor leden).

Rol van de gemeenteraad

Beschrijving van de rol van de gemeenteraad bij het meebepalen van de vormgeving van ondersteuning en welzijn in de gemeente.
Lees handreiking en voorbeelden.

Wmo en het persoonsgebonden budget (pgb)

Beschrijving van de mogelijkheden van het PGB in de Wmo.
Lees handreiking.

Verwacht:

Handreiking Indicatiestelling

Beschrijving van de indicatiestelling in de Wmo.

Handreiking ICT

Analyse van de ICT-consequenties


zoeken in 118 websites