Samenwerking - samenwerkingsprojecten

Samenwerken tussen een corporatie en een zorginstelling om een woonzorgcomplex te realiseren komt al veel voor. Samenwerken is ook nodig voor andere type projecten als woonservicegebieden, wijksteunpunt, eenloket, dienstenpakket of intersectorale projecten.

Woonzorgzones

In een woonservicegebied moeten wonen, woonomgeving, welzijn vervoer én zorg afgestemd worden met evenzovele partners. Gemeenten geven vaak sturing aan dit proces als regisseur.

Op welke wijze gemeenten hun regierol vorm kunnen geven, valt te lezen in het IWZ-rapport Regievoering bij samenwerkingsprojecten wonen, welzijn en zorg (pdf, 333 kb).

De regierol op het terrein van wonen, welzijn en zorg is verdeeld tussen de gemeente en het zorgkantoor. Afstemming is dan ook nodig. De verschillende strategieën voor samenwerking worden uit de doeken gedaan in het NIZW-rapport Samenwerking gemeente en zorgkantoor (pdf, 72 kb).

Wijksteunpunt

Het wijksteunpunt is het kloppend hart van de woonservicezone. Maar wie is verantwoordelijk voor een verantwoorde exploitatie?

Wijksteunpunten zijn vaak een combinatie van ontmoetingsruimten en een kantoorlocatie voor de intramurale zorgorganisatie. Vaak zijn er dan ook minstens twee organisaties betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en de exploitatie. Steeds vaker ook wordt een wijksteunpunt gecombineerd met een gezondheidscentrum of met commerciële functies. In de publicatie Organisaties onder één dak (pdf, 277 kb) kunt u meer lezen wat er komt kijken bij de bouw en beheer van multifunctionele wijkcentra.

Enkele praktijkvoorbeelden van het beheer zijn na te lezen in de projectbeschrijvingen:

Exploitatie-ervaringen delen

In december 2005 hebben diverse deskundigen ervaringen uitgewisseld bij het opzetten en exploiteren van een multifunctioneel wijkbureau. Lees verslag expertmeeting (pdf, 29 kb). Inmiddels heeft het Kenniscentrum besloten om de ervaringen met exploitatie te bundelen door enkele voorbeelden verder uit te diepen.

Eenloket

Samen de informatievoorziening voor klanten goed organiseren, dat is een wens op veel plaatsen. Het gaat dan om informatie over het integrale aanbod van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Klanten kunnen op één laagdrempelige plek hun vraag stellen (informatie) en antwoord (advies) krijgen.

Eenloket opzetten vraagt een blijvende betrokkenheid van de partners. Vooral de afstemming met het eigen frontoffice grijpt diep in.

De Wmo benadrukt gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het opzetten van een informatievoorziening voor kwetsbare groepen. Er zijn al ervaringen opgedaan met het opzetten van een eenloket maar niet overal even succesvol. Eén loket waar klanten direct een dienst geleverd krijgen of een eenduidige doorverwijzing krijgen, vraagt een adequate organisatie van de backoffice van de betrokken organisaties. QplusO heeft als organisatieadviesbureau ervaring met het opzetten van eenloket als your home-concept op diverse plaatsen. Download hier een presentatie van Your Home (pdf, 1 mB)

Een ander voorbeeld is HetPunt te Roosendaal waar een corporatie, een zorgorganisatie en de gemeente samenwerken in één loket voor wonen en zorg. Lees meer.

Intersectorale samenwerking

Behalve ouderen, hebben ook clienten in de GGZ en de verstandelijk gehandicaptensector behoefte aan een combinatie van wonen, welzijn en zorg. Deze sectoren zoeken dan ook steeds meer de samenwerking.

Steeds vaker weten deze sectoren elkaar te vinden in gezamenlijke projectontwikkeling. Er zijn verschillende modellen denkbaar waarin de samenwerking vorm kan krijgen, variërend van doelgroepneutrale teams formeren tot afspraken over het toezicht in de nacht.

Lees verder het voorbeeld van 3 x 24 Vleuterweide (pdf, 198 kb).


zoeken in 118 websites