S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

Toename vraag naar zelfstandig wonen met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VG)

Een toelichting op de kaart en de berekeningen vindt u onder de kaart.

Bron: Companen

Verplaats de muis over de kaart en klik op een regio om de consequenties voor deze regio te bekijken.

Vooral in Randstad meer vragers naar verzorgd of thuis wonen

Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De overzichtskaart van Nederland laat de regionale impact zien van dit overheidsbeleid. De kaart toont hoeveel personen met verstandelijke beperking over tien jaar geen intramurale indicatie meer hebben ontvangen. In de donker gekleurde regio's wonen de meeste mensen die voorheen nog wel recht zouden hebben op intramurale huisvesting en na de beleidswijziging niet meer. Men name in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zal er voor hen een alternatief nodig zijn in de vorm van langer thuis wonen of verzorgd wonen. In absolute aantallen betreft het een beperkt aantal personen. De huidige cliënten behouden immers hun recht op huisvesting in combinatie met zorg.

Bij het bewegen van de muis over de kaart, ziet u een staafdiagram met een gedetailleerde uitwerking van de vraagontwikkeling.

Het kaartje laat zien:

 • Hoe woonden cliënten met een verstandelijke beperking op 1 januari 2013:
  - Intramuraal (ZZP 1 + 2 en 50% van ZZP3)
  - Intramuraal (ZZP 3 (50%) en ZZP 4 t/m 8)
 • Hoe zou, bij ongewijzigd beleid, de vraag er in 2023 uit zien?:
  - Intramuraal (ZZP 1 + 2 en 50% van ZZP3)
  - Intramuraal (ZZP 3 (50%) en ZZP 4 t/m 8)
 • De vraag in 2023, rekening houdend met scheiden wonen en zorg (volgens de uitgangspunten in onderstaande toelichting):
  - Intramuraal (ZZP 1 + 2 en 50% van ZZP3)
  - Intramuraal (ZZP 3 (50%) en ZZP 4 t/m 8)
  - Thuis wonen en extramuraal zorg en begeleiding ontvangen (individueel)
  - Verzorgd wonen (complexgewijs wonen) met extramurale zorg en begeleiding

Toelichting

Het gaat hier om een normatieve berekening die beoogt een beeld te geven van de gevolgen van het overheidsbeleid. De kengetallen zijn gebaseerd op landelijke normen (al dan niet gecorrigeerd voor de mate van urbanisatie). De verschillen tussen de normatieve en feitelijke cijfers zullen groter zijn als op detailniveau (buurt en wijk) wordt gekeken. De normen zijn tot stand gekomen met gebruikmaking van gegevens van:

 • CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ): de basisrapportages AWBZ zijn gebruikt om een landelijk beeld te schetsen van de intramurale zorg in omvang en naar zorgzwaarte. Deze indicatoren zijn leeftijdsspecifiek gemaakt. 1 januari 2013 is als uitgangspunt gekozen omdat er toen wettelijk nog geen sprake was van scheiden wonen en zorg.
 • TNO: Trendanalyse verstandelijk gehandicaptenzorg 2010 is met name benut om de huidige omvang van de doelgroep naar leeftijd en woonsituatie te bepalen.

Enkele uitgangspunten ten aanzien van scheiden wonen en zorg in de VG-sector:

 • Cliënten jonger dan 23 jaar komen in 2023 nog steeds in aanmerking voor alle ZZP's. Zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) blijft volledig in de kern-AWBZ (Wlz) en zij blijven, voor zover aan de orde, intramuraal wonen.
 • Cliënten in de leeftijdsgroep 23 jaar en ouder met een ZZP VG 1 t/m 8 blijven intramuraal wonen.
 • Van de nieuwe cliënten in de leeftijdsgroep 23 t/m 64 jaar waarbij voorheen de indicatie ZZP VG 1 of 2 werd afgegeven, wonen in 2023 zelfstandig en krijgen ambulante begeleiding (zorg aan huis).
 • Van de nieuwe cliënten in de leeftijdsgroep 23 t/m 64 jaar die in beginsel in aanmerking komen voor de indicatie ZZP VG 3 woont in 2023 de helft zelfstandig (thuis wonen of verzorgd wonen) en de andere helft intramuraal.
24-04-2014
D E F