S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. Voor de corporatiesector als geheel lijkt het financiële risico overigens beperkt, stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vast. Volgens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg moeten met name corporaties en zorgaanbieders in Noord-Nederland en Noord-Holland oppassen.

Foto: Willem Mes

CFV-onderzoek

Door het overheidsbeleid van scheiden van wonen en zorg en door het langer zelfstandig wonen kunnen bij woningcorporaties met zorgvastgoed verliezen ontstaan. Het scheiden van wonen en zorg kan voor corporaties met zorgcomplexen leiden tot leegstand en het verzoek om huurverlagingen. Voor de corporatiesector als geheel lijkt het risico dat zorgvastgoed met zich meebrengt beperkt. Dat is de conclusie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Uit de CFV-inventarisatie blijkt dat twee derde van de corporaties zorgcomplexen in bezit heeft, met een totale volkshuisvestelijke exploitatiewaarde van zo’n 6 miljard euro. Deze waarde is het bedrag aan huur dat corporaties gedurende de levensduur van de eenheden ontvangen. CFV doet nog verdiepend onderzoek naar vijftien corporaties met relatief veel zorgvastgoed.

Leegstand

Er is weinig kennis over het aantal verzorgingshuizen in Nederland en de leegstand die optreedt. Op verzoek van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg becijferde het Kadaster hoeveel verzorgingshuizen er zijn en waar ze staan in Nederland. Het Kadaster schat dat mogelijk 3 miljoen m2 vloeroppervlakte leeg komt te staan. Het Kenniscentrum beoordeelde de studies om vast te stellen in welke provincies corporaties dan wel zorgaanbieders de grootste risico’s lopen. Conclusie is dat vooral in Noord-Nederland (met vooral corporatie-eigendom) en Noord-Holland (vaker bezit van zorgorganisaties) risicovol eigendom staat.

21-05-2015 17:06

Meer informatie

  • Reactie van KCWZ-adviseur Rogier Goes op het onderzoek van het Kadaster en CFV (pdf)
  • Artikel Aedes 'CFV: Op sectorniveau geen acute financiële risico’s zorgvastgoed’
  • CFV rapportage Zorgvastgoed 2015 (pdf)
  • Barometer Maatschappelijk Vastgoed (pdf) met daarin artikel over het Kadaster onderzoek “Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen” (vanaf pagina 161)
D E F