S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ samen met 12 woningcorporaties en zorgorganisaties, zogenoemde koplopers, hebben uitgevoerd. In het experiment is onderzocht of het mogelijk is een nieuw, betaalbaar woondienstenpakket te ontwikkelen in voormalige verzorgingshuizen. De resultaten van het experiment zijn 29 januari 2015 gepresenteerd en aangeboden aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen.

All-inclusive - foto: Platform31

Beschut wonen

Door de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), nu Wet Langdurige Zorg (WLZ), komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor het verzorgingshuis. Steeds meer ouderen blijven hierdoor zelfstandig wonen. Dit vraagt om nieuwe vormen van beschut wonen. Het nieuwe All-inclusive concept biedt woonruimte, veiligheid, ontmoeting en dienstverlening. De bewoner betaalt huur voor de woning en een bijdrage voor de diensten die worden afgenomen.

12 koplopers

De 12 deelnemende woningcorporaties en zorgorganisaties zijn voor het experiment een jaar lang gevolgd bij het in de markt zetten van het All-inclusive concept. Het experiment geeft een beeld van de haalbaarheid van dit concept en varianten daarop. Uit de evaluatie blijkt dat het concept rendabel te exploiteren is, maar wel onder een aantal voorwaarden:

  • Het vastgoed moet grotendeels afgeschreven zijn;
  • het moet een centrum-locatie zijn;
  • de minimale afzet moet 60 klanten zijn;
  • de organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.

Kiezen voor het All-inclusive concept

Als onderdeel van het experiment is een marktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat 20 procent van de ouderen in Nederland positief is over het All-inclusive concept. Vooral 80-plussers met een laag inkomen hebben interesse in een dergelijke woning. Veiligheid, gezelligheid, sociale contacten, aanwezige faciliteiten en comfort zijn redenen om voor het All-inclusive concept te kiezen. Ook zorgbehoefte of toenemende behoefte aan dagstructuur en het idee door professionele ondersteuning zelfredzaam te blijven maakt het concept aantrekkelijk.

Uitdaging

De koplopers hebben het nieuwe concept recent op de markt gebracht. Of het ook op termijn aansluit bij de vraag van de klant en of het lukt het kostendekkend te maken, is een uitdaging. Het advies aan het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen is daarom om dit te blijven monitoren.

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis'

Het experiment All inclusive pension is onderdeel van het kennis- en experimentenprogramma Langer thuis van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en 'sociale' ondernemers. Lees meer over het programma Langer thuis.

29-01-2015 12:06

Meer informatie

D E F