S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

Kennisdossier corporatieleerkring

In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen. In de corporatieleerkring van Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg discussieerden dertig corporaties - van kwartiermakers, strategen, managers tot sociaal beheerders - en vele gastsprekers over de opgave voor corporaties. Een nieuw kennisdossier bundelt de informatie uit deze leerkring.

Foto: Platform31

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelden de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen met steun van FLOW om corporaties te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen. Wat is de benodigde functionele kwaliteit en welke beheermaatregelen kan een corporatie treffen? Het kennisdossier 'Langer zelfstandig wonen – de opgave voor corporaties' bundelt de informatie die in de leerkring is geagendeerd. Het levert een bijdrage aan het antwoord op de vraag: langer zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen, wat vraagt dit van een corporatie?

Vijf thema’s komen in het kennisdossier aan de orde:

1. De opgave voor corporaties
De duiding van de beleidscontext van de drie decentralisaties en het langer zelfstandig wonen, de gevolgen voor corporaties van het scheiden van wonen en zorg en de rol die corporaties hierin (kunnen) nemen.

2. Gebiedsgericht werken: wat en hoe?
Het wijk/buurtgericht werken staat centraal en er wordt ingezoomd op de samenwerking van de corporatie met de gemeente en het sociaal wijkteam.

3. De vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen
Verdieping in de kwetsbare zorgdoelgroepen en wat zij vragen in beheer en arrangementen en het leefbaar en vitaal blijven van complexen.

4. Nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij
Welke nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, het aanbieden van arrangementen en het verkennen van ontwikkelkansen voor transformatie, waarbij ingespeeld wordt op initiatieven van burgers.

5. Kwaliteit van de voorraad
Normeren van de woningvoorraad (keurmerken, nieuwbouw/bestaand, toewijzen van levensloopbestendige woningen), aansluiting met de WMO-convenanten en het verkleinen van de mismatch in de woningvoorraad.

Auteurs: Annette Duivenvoorden, Netty van Triest, Hilda Kooistra (Platform31), Penny Senior, Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)

Corporatieleerkring in 2016
De corporatieleerkring omvat vier bijeenkomsten verspreid over de periode van een half jaar. Naast actualiteit en gastsprekers staat het leren van elkaar voorop. In 2016 wordt de leerkring wederom aangeboden met onder meer verdieping op het rekenen aan herbestemd zorgvastgoed, het huisvesten van GGZ-doelgroep verspreid over de wijk en samenwerken.
Meer informatie: .

23-10-2015 10:01
D E F