S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Actuele besluitvorming

Wat is de actuele besluitvorming over scheiden wonen en zorg?

Per 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd voor mensen met een ZZP 1 en 2 en sinds 2014 ook voor ZZP 3. In dit schema vindt u het overzicht van de extramuralisering.

Zorgzwaartepakket (ZZP) Cliëntgroep Per wanneer 
1 en 2 V&V, VG, GGZ 1-1-2013
3 V&V 1-1-2014
3 (50%) VG 1-1-2015
4 (25%) V&V 1-1-2016

Hoe is de besluitvorming over scheiden wonen en zorg gelopen?

2012

 • Begrotingsakkoord (tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie – ook wel Kunduz- of Lenteakkoord genoemd) werd in april 2012 gesloten na het vallen van het Kabinet Rutte-1. In dit akkoord wordt besloten de invoering van scheiden wonen en zorg versneld in te voeren voor nieuwe cliënten. Het gaat hierbij om de extramuralisatie van ZZP 1-3 per 1 januari 2013. Het wordt een ‘ingroeipad’ genoemd, verspreid over meerdere jaren. Voor de huidige cliënten verandert er niks.
 • De eerdere term ‘scheiden wonen en zorg’ wordt vervangen door de term ‘extramuralisering’. Het scheiden van wonen en zorg had alleen betrekking op het uit het intramurale pakket halen van de huisvestingscomponent (het wonen). Met de term extramuralisering wordt naast de huisvestingscomponent ook de verblijfscomponent uit het intramurale pakket gehaald (het wonen én de diensten).
 • Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' van Kabinet Rutte-2 (VVD en PvdA) in oktober 2012. Voor nieuwe cliënten met ZZP 1 en 2 gaat de extramuralisering in per 1 januari 2013. Voor ZZP3 wordt dit met een jaar uitgesteld per 2014. In het regeerakkoord wordt de sectorbrede extramuralisatie van ZZP 4 aangekondigd en dat deze maatregel wordt ingevoerd voor nieuwe cliënten en herindicaties per 2016.
 • Actieplan extramuraliseren aangekondigd in oktober 2012 door VWS. Dit Actieplan zou in 2013 beschikbaar komen en ging zich richten op de extramuralisering van ZZP 3 per 2014.

2013

 • Zorgakkoord van de brancheorganisaties in de zorg (ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland) met VWS en het grootste deel van de vakbonden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hervormingen in de zorg die maatregelen uit het regeerakkoord afzwakken. Met name de afspraak dat ZZP VV4 niet volledig wordt geëxtramuraliseerd, maar slechts voor 50% is van belang. Mensen die thuis blijven wonen, kunnen een beroep doen op een nieuwe aanspraak thuisverpleging vanuit de ZVW. In 2014 zal de dagbesteding en persoonlijke verzorging behouden blijven, in tegenstelling tot wat daarover in het Regeerakkoord was opgenomen. Lees ook: Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex
 • Het woonakkoord (tussen regeringspartijen en D66, CU en SGP) van 13 februari 2013 doet uitspraken over (ver-)huur van zorgwoningen. Er is vastgelegd dat de verhuurdersheffing niet geldt voor onzelfstandige eenheden voor ouderen maar wel voor zelfstandige eenheden voor ouderen. Voor deze woningen blijft het woningwaarderingsstelsel gelden, maar wel volgt een vereenvoudiging en integratie met de WOZ-waarde. Zie ook de vraag 'Het huidige woningwaarderingsstelsel verandert: hoe?'

  De voorgenomen inkomensafhankelijke huurprijsverhogingen gelden niet voor gehandicapten en chronisch zieken met een zorgindicatie met een geldigheidsduur van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding) per week. Lees de kamerbrief over de aanpak van de problemen op de woningmarkt »

2014

 • Het wetsvoorstel voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is in 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor een deel van de nieuwe cliënten met een zorgzwaarte die vergelijkbaar is met ZZP VV4 (1 januari 2016) en VG3 (1 januari 2015) gaat gelden dat ze die zorg thuis gaat ontvangen, in plaats van in een intramurale omgeving. Voor ZZP VV4 werd eerder gesproken over 50% extramuraliseren, maar dit percentage is nu naar 25% bijgesteld.

Wat houdt de hervorming van de langdurige zorg in?

Het kabinet hervormt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); hiervoor is in 2015 de afgeslankte Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats gekomen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven. De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen is al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo. 

De hervorming van de langdurige zorg betekent onder andere:

 • Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De gemeente gaat zorgen voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw). Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld.
 • Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz vervangt de AWBZ.
13-02-2013

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
Steeds meer mensen maken gebruik van 'scheiden wonen zorg'. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

D E F