S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Lokale prestaties voor wonen en zorg

Wat is de inhoud van de prestatieafspraken van corporaties, gemeente en huurders over wonen en zorg? Zijn er heldere SMART geformuleerde afspraken en zijn deze onderdeel van een bredere gemeenschappelijke visie op wonen en zorg? Wat willen gemeenten en corporaties, wat wil de huurder en is helder wat mag en kan? Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werken in het programma ‘Lokale prestaties voor wonen en zorg’ met de partners uit het veld aan een praktische handreiking voor het maken van prestatieafspraken wonen met zorg. Hierbij ligt de nadruk op prestatieafspraken die recht doen aan de ruimtelijke en sociale aspecten van wonen met zorg en waarbij sprake is van SMART-afspraken. Idealiter wordt tevens een aansluiting gemaakt tussen de Wmo en Woonvisie.

Foto: Platform31

Aanvullende eisen aan de woning

Het thuis wonen in de wijk voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag gaat niet vanzelf. Zij hebben soms behoefte aan extra voorzieningen in de woning, een drempelloze woning, brede deurtoegangen en voldoende manoeuvreerruimte voor rollator of rolstoel. Ook is het vaak gewenst dat de woning dichtbij een ontmoetingsruimte ligt of onderdeel uitmaakt van een beschermde woonomgeving met begeleiding. Kortom: zorgdoelgroepen stellen aanvullende eisen aan de woning, het voorraadbeleid van corporaties en de aanwezige wijkvoorzieningen. Ook hebben zij andere eisen aan het sociale, technische en verhuurbeheer door woningcorporaties. Afspraken over begeleiding bijvoorbeeld, om te voorkomen dat de directe woonomgeving overlast ondervindt, of over de uitvoering van huurdersonderhoud door de corporatie of vrijwilligers omdat de bewoner dat zelf niet kan.

Corporaties zoeken naar hun rol

Met de komst van de herziene Woningwet moeten corporaties zich weer expliciet richten op hun kerntaak: ‘het wonen’ voor mensen met een laag inkomen. De context waarin corporaties werken, in de wijk met werkers uit onder meer het sociale domein, is afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig. Binnen deze veranderende context zoeken woningcorporaties naar hun rol. Iedere woningcorporatie dient een bod te doen op het woonbeleid van de gemeente en prestatieafspraken te maken met zijn gemeente(n) en de huurders in het werkgebied. In de prioriteiten Volkshuisvesting heeft de minister daarnaast wonen met zorg benoemd als één van de vier prioriteiten in de prestatieafspraken. In dit licht is het belangrijk dat lokale partijen een gemeenschappelijke visie ontwikkelen om vervolgens tot goede prestatieafspraken te komen, die bijdragen aan goede fysiek en sociale voorzieningen voor het langer zelfstandig thuis wonen.

Verkenning over de inhoud van recente prestatieafspraken

Deze zomer doen Platform31 en KCWZ een landelijke verkenning naar de inhoud van recente prestatieafspraken. Deze verkenning dient als basis voor de serie themabijeenkomsten die eind september, november en januari worden georganiseerd. Het zijn sessies met koplopers en experts over de meest prangende kwesties gebaseerd op de verkenning. Er wordt tijdens de verkenning en themabijeenkomst toegewerkt naar een praktische handreiking voor lokale partijen voor het maken van prestatieafspraken op het vlak van wonen en zorg.

21-07-2016 15:36

Stel een vraag


Daniëlle Harkes
Manager KenniscentrumYvonne Witter
Adviseur Kenniscentrum

D E F