S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Tools

Factsheet: Inspelen op langer zelfstandig blijven wonen

13 JUL 2016 - Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt pas te verhuizen als er zorg of ondersteuning nodig is (Woonmonitor 2015). Daarnaast is er ook een groep ouderen die..

Digitale leidraad Langer zelfstandig wonen bundelt 10 jaar ervaringen

27 JUN 2016 - Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen huis blijven wonen. De rijksoverheid stimuleert het, gemeenten faciliteren het en de meeste bewoners willen het zelf ook graag. Tien jaar lang ondersteunt de..

Duurzaam Thuis: Langer zelfstandig en energieneutraal wonen

15 JUN 2016 - Het veld van wonen en zorg loopt nog niet voorop als het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van zorgorganisaties en woningcorporaties die de voordelen..

Factsheet: De Seniorenmakelaar maakt het verschil

19 MEI 2016 - Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelfredzaamheid is ook de grote wens van senioren zelf. Maar ja, de huidige woning is vaak te groot, de tuin te veel werk en de badkamer..

Ondernemend Werknemerschap: eigen baas, ons bedrijf

18 FEB 2016 - De samenwerking van zorgmedewerkers met (cliënten van) zorgcoöperaties vraagt om professionele autonomie, maatwerk en flexibiliteit in de individuele situatie van een cliënt. Dat stelt eisen aan..

Meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving

27 JAN 2016 - Door de toename van het aantal kwetsbare huurders dat langer thuis wil wonen, is het voor woningcorporaties nog belangrijker geworden aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenleven en wonen..

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

14 JAN 2016 - Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk..

Afspraken over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

11 JAN 2016 - Voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties zijn nieuwe contractteksten online beschikbaar. Vanaf 1 januari 2016 gelden namelijk strikte regels voor het toewijzen van..

Publicatie belicht eisen Woningwet aan zorgvastgoed

11 JAN 2016 - Alle eisen die de nieuwe Woningwet stelt aan zorgvastgoed zijn door Aedes, vereniging van woningcorporaties, op een rijtje gezet in de handreiking 'Woningwet in de praktijk - zorgvastgoed'. Nog..

Publicatie praktijkvoorbeelden: weer zelfstandig wonen

21 DEC 2015 - Beschermd wonen is sinds 1 januari 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Bij de uitvoering spelen naast de gemeente ook de woningcorporatie en de zorgaanbieder een rol. De publicatie ..

Toolkit ouderen met een verstandelijke beperking

29 OKT 2015 - Mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten..

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

23 OKT 2015 - In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen. In de..

Ruimtelijke oplossingen voor scheiden wonen zorg

01 OKT 2015 - Zorgorganisaties en corporaties verhuren appartementen in het verzorgingshuis om dreigende leegstand te voorkomen. Het bestemmingsplan lijkt dat niet altijd toe te staan. Of er is strijd met..

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

09 JUN 2015 - Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan..

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

30 APR 2015 - Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van..

Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

18 FEB 2015 - Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met psychiatrische problemen of een lichte verstandelijke beperking. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties..

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

22 DEC 2014 - Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven..

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

30 OKT 2014 - Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag..

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

29 OKT 2014 - Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en..

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

03 JUL 2014 - Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf..

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

30 JUN 2014 - Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En..

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

23 JUN 2014 - Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere..

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

13 MRT 2014 - Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor de zorgverlener..

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

24 FEB 2014 - Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta..

Handreiking Gezonde Wijk

31 JAN 2014 - RIVM Centrum Gezond Leven biedt met de Handreiking Gezonde Wijk een praktische tool om in de wijk aan de slag te gaan met wijkgerichte gezondheidsbevordering en preventie. De handreiking bevat..

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

30 JAN 2014 - Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat..

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

11 NOV 2013 - Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www..

Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder

08 AUG 2013 - Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten..

Thuistechnologie voor corporaties

06 MEI 2013 - Corporaties staan voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen, woningen levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen..

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

06 MEI 2013 - Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica..

Tools 

11 FEB 2013 - Veelgestelde vragen Scheiden wonen en zorg.

Toolkit Zorg met ICT

10 DEC 2012 - Steeds vaker zetten zorgorganisaties technologie – en in het bijzonder toepassingen van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) – in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te..

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

08 NOV 2012 - In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de..

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

09 OKT 2012 - Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris..

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

30 AUG 2012 - Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de..

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

12 JUL 2012 - U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen..

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

18 JUN 2012 - Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen..

Opplussen Nieuwe Stijl

16 APR 2012 - Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij het aanpassen van de woningvoorraad. Zij kunnen huurders en eigenaar-bewoners veel meer de eigen verantwoordelijkheid..

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl

16 APR 2012 - Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang..

Kennisbank wonen met autisme

23 JAN 2012 - Er komt vaak meer kijken bij het realiseren van een particulier wooninitiatief voor mensen met autisme dan je zou denken. Ouders, corporatie en zorgorganisatie hebben ieder hun verwachtingen, idee..

Effectief ontwerp draagt bij aan gezonde omgeving

04 JAN 2012 - Prikkels als geluid en licht kunnen het welbevinden versterken, maar kunnen ook leiden tot stress en ziekteverschijnselen. Ook concept- en ontwerpkeuzes hebben gevolgen voor het welbevinden door..

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

22 DEC 2011 - Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en..

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

13 OKT 2011 - Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het..

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?

25 AUG 2011 - Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van..

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

14 JUL 2011 - Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële..

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten

03 MEI 2011 - Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum..

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente

02 MEI 2011 - Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de..

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

07 APR 2011 - De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie..

Gratis app voor mantelzorgers

04 APR 2011 - Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door..

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

07 MRT 2011 - De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe..

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen

01 MRT 2011 - Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is als..

Toegankelijk bouwen in 3D

17 FEB 2011 - Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor..

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen

15 DEC 2010 - TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van..

Verlichting voor senioren

01 DEC 2010 - De Nederlandse stichting FiTLicht heeft een leidraad gepubliceerd getiteld 'Licht voor senioren'. De publicatie is te downloaden op de website van de stichting. Naast ontwerprichtlijnen biedt de..

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

15 NOV 2010 - Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor..

Advies woningaanpassingen bij dementie

11 NOV 2010 - Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privé en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen..

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden

27 OKT 2010 - Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te..

Het boekje van Ellen

01 OKT 2010 - De korte speelfilm Het boekje van Ellen is een instrument om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versterken. De film is in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen..

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed'

22 SEP 2010 - Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed ' bestellen. U krijgt de publicatie met de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Rekenen aan zorgvastgoed

17 SEP 2010 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan..

Snelwijzer Zorg voor installateurs

19 AUG 2010 - UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, heeft een handreiking ontwikkeld voor leden die installatietechnische voorzieningen verzorgen voor mensen met een beperking.

Stappen naar een Evidence-based design

20 JUL 2010 - De publicatie All designers use evidence laat in negen stappen zien hoe onderzoek en ontwerp hand in hand kunnen gaan in het ontwikkelen van een betere omgeving voor de zorg. Centraal in de..

Geschikt wonen nú aanpakken

10 JUN 2010 - Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking..

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd

03 JUN 2010 - De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan..

'Ruimte Vragen' bouwen voor wonen en zorg vanuit cliëntenperspectief 

19 MEI 2010 - 'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en..

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd

11 MEI 2010 - Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke..

Healing environment meten met behulp van OAZIS

04 MEI 2010 - De positieve effecten van de zorgomgeving op bewoners in de care is nu met een instrument te meten. Het hulpmiddel OAZIS brengt in beeld of aan verschillende voorwaarden van een healing environment..

Telezorg en succesvolle business cases

13 APR 2010 - Dit jaar vond de WoHIT plaats in Barcelona. De NVEH presenteert op de website van ICTzorg.com een samenvatting van presentaties over business cases voor Telezorg.

Handreiking: realisatie van zorgboerderij voor ouderen met dementie

12 APR 2010 - De handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is..

Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven

03 MRT 2010 - De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en..

Inventarisatie van standaarden

01 FEB 2010 - Onlangs verscheen het rapport 'Zorg op afstand, dichterbij'. Inventarisatie van domeinen: gegevensuitwisseling, procesprotocollen, techniek en opleidingen van de organisatie van zorgondernemers..

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk

14 JAN 2010 - Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar..

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling

21 DEC 2009 - Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag..

Doorzonscan: selecteert eengezinswoningen op geschiktheid voor ouderen

25 SEP 2009 - Voor lokale beleidsmakers is het vaak onduidelijk welke eengezinswoningen in potentie geschikt zijn voor ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De Doorzonscan is een computermodel dat..

Huistest: test woningen op comfort en veiligheid

25 SEP 2009 - De Huistest is een op internet gebaseerde applicatie waarmee bewoners zelf online hun woning kunnen testen op comfort en veiligheid aan de hand van eenvoudige vragen. Na het beantwoorden van de..

Zorg in Woningen: geeft inzicht in ruimte nodig voor zorg

25 SEP 2009 - Zorg in Woningen is een online tekenprogramma voor het ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen. Het biedt zicht op de benodigde ruimte voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of..

Meer rendement uit zorgvastgoed

21 SEP 2009 -

Handboek WoonKeur Nieuwbouw

19 AUG 2009 - Begin jaren negentig introduceerden de ouderenbonden het begrip 'levensloopbestendig bouwen'. De eisen werden uitgewerkt voor het Handboek Seniorenlabel, dat nu niet meer bestaat: de eisen zijn..

Instrumenten voor de klant

06 AUG 2009 - Klanten hebben verschillende soorten instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken rond wonen, welzijn en zorg. Er zijn formele organen, zoals cliëntenraden, waarin klanten..

Instrumenten voor klantondersteuning

06 AUG 2009 - Aanbieders worden geconfronteerd met de diverse wensen van klanten en gaan hier op diverse manieren mee om:

Internationale prijs voor Zorg in Woningen 

24 JUN 2009 - ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and..

Alles over brandveiligheid op nieuwe website

19 JUN 2009 - Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op één website. De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld.

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente

02 APR 2009 - Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een..

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie

01 APR 2009 - De gemeente Amsterdam wil dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig..

Kleinschalig wonen: een full-servicepakket

01 FEB 2009 - Voor initiatiefnemers van kleinschalig wonen hebben Vilans en het TNO Centrum Zorg en Bouw gezamenlijk het full-servicepakket ontwikkeld: een zesstappenplan met aandacht voor de (zorg)inhoudelijke..

Met handboek bouwen aan veiligheid

16 DEC 2008 - veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen, woningen en buitenruimten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het nieuwe Handboek Veilig Ontwerp en Beheer laat..

Telehealth en homecare in de VS

16 NOV 2008 - In juli 2008 verscheen een artikel over kansen, toepassingen en valkuilen rondom het gebruik van zorg op afstand. Het artikel 'The Home Telehealth Primer' is geschreven door Audrey Kinsella MA, MS..

Strategische checklist Zorg op afstand

02 NOV 2008 - ActiZ heeft de 'Strategische checklist Zorg op afstand' gepubliceerd. De checklist is opgesteld vanuit het standpunt van een ondernemer van zorg-op-afstand-diensten. Aan de hand van gerichte en..

Brochure veilig en toegankelijk wonen

04 SEP 2008 - In een brochure van Vilans is voor zorgmedewerkers praktische informatie te vinden over de eisen voor toegankelijkheid, veiligheidheid,  bruikbaarheid én uitgankelijkheid van de woning van cli..

Handreiking 'Klant in beeld'

25 AUG 2008 - ActiZ heeft de handreiking 'Klant in Beeld' gepubliceerd. Het betreft een 'handreiking cliëntprofielen en aanbodsarrangementen bij zorg op afstand en beeldcommunicatie'.

Publicatie helpt bewoner bij woningaanpassing

21 AUG 2008 - Aanpassingen in de woning kunnen het leven van mensen met een chronische ziekte of beperking een stuk aangenamer en makkelijker maken. De publicatie 'Woningaanpassingen van A tot Z' van Vilans..

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten

22 JUL 2008 - Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het..

Brochure over toegevoegde waarde domotica

16 JUL 2008 - De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en..

Visie op consultatiebureau voor ouderen

13 MEI 2008 - Vilans Kenniscentrum Ouderen en het Landelijk Platform Consultatiebureau voor Ouderen hebben een visiedocument en werkboek over het consultatiebureau voor ouderen uitgebracht. De publicaties bieden..

Op weg naar een particulier wooninitiatief

26 MRT 2008 - Het Landelijk Steunpunt Wonen heeft in samenwerking met de organisatie PhiladelphiaSupport het 'Stappenplan, van oriëntatie tot realisatie' ontwikkeld. Het Stappenplan biedt initiatiefnemers van..

Uitgankelijkheid: veilig vluchten bij calamiteiten

10 OKT 2007 - Steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking wonen zelfstandig. Met hun behoeften wordt bij de bouw van nieuwe woningen steeds meer rekening gehouden. Snel en veilig je huis uit komen bij..

Draaiboek voor wooninitiatieven uitgebracht

28 SEP 2007 - Thuiszorg Groningen heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ARGO een draaiboek ontwikkeld voor particuliere initiatiefnemers van kleinschalige woonvoorzieningen. Het boek 'Maak je Eigen Thuis..

Centrale stalling scootmobielen

19 SEP 2007 - Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? De hieronder genoemde aspecten zijn daarbij van belang.

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd

14 AUG 2007 - Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een..

Project 'De mantel verlicht'

26 JUL 2007 - De toename van het aantal mantelzorgers, maar ook van het aantal vrijwilligers, vormden voor MOVISIE en Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, een aanleiding om..

Classificatiesystemen toegankelijke woningen

01 MEI 2007 - Sinds de jaren tachtig is er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van woningen. Zo zijn het Handboek voor Toegankelijkheid en het WoonKeur certificaat ontwikkeld. Niet alle woningen voldoen aan..

Van experimenten naar arrangementen

01 MEI 2007 - Actiz, Meavita Nederland en Zuidzorg hebben in april 2007 gezamenlijk een document opgesteld; 'Van experimenten naar arrangementen'. Dit document heeft geleid tot de ontwikkeling van het programma..

Belgisch programma voor valpreventie ouderen

24 JAN 2007 - De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen.

Opplussen woningen oudere eigenaar-bewoners

21 DEC 2006 - Het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen de 'Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners' opgesteld. De handreiking geeft gemeenten..

Woonzorgcomplexen en mededinging

01 NOV 2006 - Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam..

Kijkpunten kleinschalig wonen voor mensen met dementie

01 OKT 2006 - De Kijkpunten levert een instrument met scorelijsten met uitspraken over inhoud en vormgeving van de groepswoning die helpen bij het formuleren van de eigen visie op wonen en zorg in kleinschalig..

Toenemende aandacht voor daklozen

04 AUG 2006 -

PvE groepswonen dementerenden beschikbaar

31 MEI 2006 - Zorgaanbieder Antaris (onderdeel van CareWest) stelt haar Programma van eisen voor groepswonen voor ouderen met dementie beschikbaar. Het Programma van eisen is gebaseerd op de visie van Antaris en..

VROM-woontest: langer wonen in eigen woning

10 NOV 2005 - Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld waamee mensen kunnen bepalen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral..

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online

25 AUG 2005 - De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende..

Twee publicaties over vraagsturing

01 AUG 2005 - Tips en handreikingen om vraagsturing mogelijk te maken van de provincie Noord-Brabant en het Innovatiecentrum Vraagsturing.

Bouw en beheer van multifunctionele accommodatie voor welzijn en zorg

23 MEI 2005 - In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties..

Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of allergie

09 MRT 2005 - Het cahier 'Toegankelijk bouwen voor mensen met een zintuiglijke handicap of een allergie' gaat in op de gevolgen van de diverse handicaps en bevat een groot aantal aanbevelingen over de inrichting..

WoonZorgWelzijn Verkenner online beschikbaar

12 JAN 2005 - De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een geografisch informatiesysteem dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. Het instrument kan kosteloos worden..

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen

03 JAN 2005 - De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties..

Publicatie woonservicebuurt Amsterdam

02 NOV 2004 - Woonstichting De Key heeft een boekje uitgebracht over het realiseren van de woonservicebuurt Czaar Peterstraat. In het boekje worden de ervaringen met het ontwikkelde basismodel 'Woonservicebuurt..

Actualisatie handreiking voor particuliere initiatiefnemers

23 AUG 2004 - Het Landelijke KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft de handreiking voor ouders voor het realiseren van kleinschalige woonprojecten geactualiseerd en verbreed tot 'Initiatieven Kleinschalig..

Meer dan één gebouw

01 JUL 2004 - In het onderwijs, de zorg en het sociaal-cultureel werk zijn instellingen bezig voorzieningen in één gebouw onder te brengen. Gemeenten zien deze multifunctionele voorzieningen als een..

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen

01 JUL 2004 - Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in..

Organisaties onder één dak: beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen

01 MEI 2004 - Steeds meer organisaties krijgen te maken met meerdere gebruikers in een pand. Woonzorgcomplexen worden uitgebouwd tot multifunctionele gebouwen of in het woonservicegebied wordt een wijkcentrum..

Schema ontwikkelen domotica bij wonen met zorg en diensten

01 APR 2004 - Domotica is geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en de wijze van zorg verlenen. Omgekeerd..

Stappenplan en handleiding kleinschalig wonen

01 FEB 2004 - Een stappenplan én een handleiding bieden u houvast bij het opzetten van een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie. Handleiding en stappenplan zijn gepubliceerd door het Centrum..

Checklist samenwerkingsovereenkomst

01 JUN 2003 - Samenwerken op projectmatige basis wordt vaak geregeld in een samenwerkingsovereenkomst, voorafgegaan door een intentieverklaring. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een..

10-11-2009
D E F