Publicatie over vermaatschappelijking in de zorg

29-08-2005

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de publicatie 'Vermaatschappelijking in de zorg: ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten' verschenen. Vermaatschappelijking staat voor het zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie voor alle mensen met beperkingen. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de factoren die vermaatschappelijking kunnen bevorderen dan wel belemmeren.

Uit de gesprekken die de onderzoekers hebben gevoerd met vertegenwoordigers van vijf gemeenten, cliëntenorganisaties en instellingen op de terreinen zorg, wonen, werk en welzijn komt naar voren dat er draagvlak is voor vermaatschappelijking. Er zijn veel activiteiten om de zelfstandigheid van mensen met beperkingen te bevorderen. De diverse lokale partijen zetten zich actief in.

Afstemming blijkt moeilijk

Het is echter moeilijk om voorzieningen op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door bestaande regelgeving. De respondenten klagen over onduidelijkheid van het rijksbeleid en over de beperkte financiën die de overheid geeft om te experimenteren met nieuwe voorzieningen. Daarnaast signaleren respondenten een verharding van de samenleving, waardoor mensen met beperkingen worden buitengesloten.

Overbelasting mantelzorg dreigt

Nieuwe voorzieningen blijken vooral bestemd te zijn voor ouderen. Voor andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking of mensen met langdurige psychische problemen is er weinig nieuw aanbod. De respondenten merken verder op dat vrijwilligers en mantelzorg een onmisbare bijdrage leveren aan de zorg, maar vrezen dat zij overbelast gaan raken nu de druk op de mantelzorg toeneemt. Ook vragen zij zich af of er genoeg vrijwilligers zullen zijn in de toekomst.

Wmo biedt kansen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan de vermaatschappelijking van de zorg bevorderen, omdat de lokale overheid de regiefunctie heeft over het voorzieningenaanbod voor mensen met beperkingen. Dit bevordert samenhang en afstemming in beleid. Toch verwachten de respondenten geen wonderen van de Wmo. Met name de marktwerking die in de Wmo een belangrijke rol speelt zou een schaudw kunnen gaan werpen op de onderlinge verhoudingen.

Lees meer


zoeken in 118 websites