5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Verzorgingshuizen vervullen nieuwe rol

15-05-2007

Verzorgingshuizen kunnen een bijdrage leveren aan het leggen van vitale verbindingen in de wijk. Dat is de rode draad in de brochure 'Ondernemen in de wijk' die ActiZ, organisatie van zorgondernemers onlangs heeft uitgebracht. Ook tijdens de recente symposia 'Het verzorgingshuis is zo gek nog niet', georganiseerd door het Willem Dreeshuis/Osiragroep, bleek het verzorgingshuis creatief invulling te geven aan zijn nieuwe rol.

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Instellingen zijn hiertoe aan het extramuraliseren. Domotica, dienstenpakketten, alarmering en andere voorzieningen maken het ook mogelijk dat mensen langer in het eigen huis, in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Zijn verzorgingshuizen dan niet langzamerhand overbodig geworden?

'Nee', waarschuwen onder andere consumentenorganisaties al langer, gezien de keerzijde van het thuis blijven wonen: de aanzienlijke groep kwetsbare thuiswonende ouderen. Bovendien zijn verzorgingshuizen bezig met het vervullen van een nieuwe rol: als ondernemers in de wijk. De Wmo geeft deze rol nog eens een extra impuls. ActiZ biedt in een nieuwe brochure 'Ondernemen in de wijk' handreikingen en voorbeelden hoe verzorgingshuizen kunnen ondernemen in de wijk. De brochure is vooralsnog alleen beschikbaar voor ActiZleden. Lees meer op de ActiZ-site.

Verzorgingshuizen en de Wmo

Verzorgingshuizen kunnen door een centrale ligging in de wijk en de connecties in de wijk een belangrijke rol spelen in maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van sociale samenhang. Deze twee thema's passen binnen de Wmo. Om als ondernemers in de wijk aan de slag te gaan, zullen organisaties, waaronder verzorgingshuizen, verbindingen met elkaar moeten leggen, netwerken moeten opbouwen en uitbouwen, elkaar versterken en op zoek gaan naar de meerwaarde.

Nu al hebben verzorgingshuizen een wijkfunctie: bewoners van aanleunwoningen ontvangen desgewenst extra zorg en dienstverlening van het verzorgingshuis, veel mensen uit de buurt doen er vrijwilligerswerk, doen mee aan activiteiten of komen eten in het restaurant. Om het verzorgingshuis nog meer binding te geven met de wijk, is het zaak dat het verzorgingshuis zicht krijgt op de klant, maar ook de wijk door en door kent en de partners in het vizier heeft.

Zo kan het verzorgingshuis beschutting binnen de muren geven, maar ook buiten de muren. Dat kan bijvoorbeeld door zorgsteunpunten in de wijk te realiseren en ontmoetingscentra. Maar ook door nauwe samenwerking met woningcorporaties ten behoeve van geschikte woningen, met gemeenten en de wijkagent ten behoeve van een prettige en veilige buurt.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit de ActiZ-brochure 'Ondernemen in de wijk'.

Verzorgingshuis is zo gek nog niet!

Dat het verzorgingshuis veel te bieden heeft en tegemoet komt aan de behoefte van met name kwetsbare ouderen was ook de conclusie tijdens de symposia 'Het verzorgingshuis is zo gek nog niet'. Het Willem Dreeshuis/OsiraGroep organiseerde samen met de Landelijke AdviesgroepOuderenbeleid PvdA twee symposia over kwetsbare ouderen en de betekenis van het verzorgingshuis. In eerste instantie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Willem Dreeshuis, maar tegelijkertijd ook om het debat aan te gaan over de toekomst van het verzorgingshuis. Een van de conclusies van de symposia luidde dat mensen divers zijn, zo ook hun zorgvraag en zorgwens. Het verzorgingshuis is en blijft een optie voor kwetsbare ouderen, zeker wanneer het verzorgingshuis de nieuwe rol uitbouwt.

U kunt de inleidingen en het verslag van de conferenties downloaden op de website van het Willem Dreeshuis.


zoeken in 118 websites