Tweedelijnszorgcentrum - expertisecentrum

De centrale functie van het Tweedelijnszorgcentrum is het expertisecentrum. Dit bestaat uit gespecialiseerde hulpverleners, die een ondersteunende en adviserende functie vervullen voor de eerste lijn en voor de andere functies van het tweedelijnszorg-centrum.

Onder expertise wordt verstaan kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van behandeling, verpleging en verzorging.
In een expertisecentrum kunnen de volgende deelfuncties worden ondergebracht:

Een expertisecentrum zou de vorm kunnen krijgen van een polikliniek, maar zou ook een min of meer virtueel centrum van ambulant werkende experts kunnen zijn die verschillende uitvalsbases hebben.

In stedelijke gebieden is een zekere mate van specialisatie en taakverdeling tussen de diverse expertisecentra te verwachten. Daardoor kan de doelgroep variëren naar gelang de specialisatie van het expertisecentrum.


zoeken in 118 websites