Vraag en antwoord -
Dringend eigen gebruik van zorgwoningen

In het kader van woonzorgzonering ontwikkelen wij zorgwoningen. Wij willen de zorgwoningen die het dichtst bij de steunpunten staan voorbehouden aan de meest zorgbehoevende bewoners. In het geval dat er een echtpaar gaat wonen waarvan één zorgbehoevend is willen we in geval van overlijden van de zorgbehoevende partner de vitale weduwe of weduwnaar vervangende woonruimte aan kunnen bieden en het betreffende huurcontract laten vervallen. Is het mogelijk om een beroep op dringend eigen gebruik te doen?

Bij de herziening van het huurrecht is een nieuwe bepaling in het wetboek opgenomen, boek 7 artikel 274 lid 3c, waarin is bepaald dat onder eigen gebruik (zoals bedoeld in de zin van artikel 274 lid 1 onder c) ook wordt begrepen "het verstrekken aan een oudere van een zelfstandige woning welke onderdeel uitmaakt van een complex van zelfstandige woningen, welk complex reeds bij de bouw ervan was ingericht en bestemd voor de bewoning van ouderen".

Dit artikel maakt het mogelijk, volgens het verslag van een wetgevingsoverleg, "dat de verhuurder de huur van een seniorenwoning wegens het dringend nodig hebben voor eigen gebruik opzegt als na het overlijden van de senior een medehuurder in de woning is achtergebleven. Het gaat hier om het geval dat de medehuurder niet aan de eisen voldoet om in een dergelijke woning te kunnen wonen. Gedacht kan worden aan een jongere partner. Het is wenselijk dat dan opzegging mogelijk is met het oog op een efficiënt gebruik van speciaal voor senioren gebouwde en ingerichte woningen. De opzegging gebeurt dan omdat de verhuurder de woning nodig heeft voor een andere senior die wel aan de eisen voldoet. Als de rechter de vordering toewijst, zal het belang van de achtergebleven jongere partner moeten wijken voor het algemeen belang, ook als het om een moeder met kind gaat. De rechter zal overigens wel rekening kunnen houden met de belangen van de medehuurder in het kader van de afweging conform art. 274, lid 1c".

Overigens moet men er op bedacht zijn dat aan de overige vereisten van het opzeggen op grond van dringend eigen gebruik voldaan moet worden, zoals genoemd in lid 1c.

In het licht van de vereiste juridische procedure is het handig om de bedoelingen al in het huurcontract vast te leggen. Dit kan door in het huurcontract een bepaling op te nemen dat "het gehuurde geschikt en bestemd is voor huisvesting van zorgbehoevenden. Huurder verklaart dat hij, indien de woning niet meer als hoofdverblijf voor zorgbehoevende wordt gebruikt, de verhuurder daarover zo spoedig mogelijk zal inlichten. Huurder verklaart tevens dat hij, indien en voor zover dat redelijkerwijs in de dan gegeven situatie van hem mag worden verwacht, eraan zal meewerken dat de woning weer beschikbaar komt als zorgwoning."

Ondertekening door huurder maakt de positie van de verhuurder sterker bij beroep op dringend eigen gebruik, omdat wederzijds vooraf de intentie is uitgesproken. Het wil niet zeggen dat zonder meer de huur opgezegd kan worden: de procedure voor dringend eigen gebruik moet worden doorlopen, met de toetsing die de rechter maakt.


zoeken in 118 websites