Vraag en antwoord

Vragen aan het Kenniscentrum kunt u ook via het contactformulier stellen.

Alarmering

Vanuit het verzorgingshuis gaan we extramurale zorg bieden in een aantal wooncomplexen. Hoe regelen we de alarmering?
antwoord »

Allochtone ouderen

Waar vind ik informatie over allochtone ouderen en wonen, welzijn en zorg?
antwoord »

Besluit Beheer Sociale Huursector

Hoe moeten corporaties hun prestaties op het gebied van wonen en zorg verantwoorden volgens het BBSH?
antwoord »

Bestemming wooncomplex

Kan ik een wooncomplex bestemmen voor de functie 'verzorging met verblijf'?
antwoord »

Brandveiligheidseisen in woonzorgcomplexen

Moeten woonzorgcomplexen voldoen aan bijzondere eisen op het gebied van brandveiligheid?
antwoord »

BTW en levering onderlinge diensten

Wij zitten met meerdere organisaties in één wijkgebouw. Ten behoeve van de administratie en het dagelijks beheer hebben we taken neergelegd bij één organisatie, in dit geval de thuiszorgorganisatie. Nu dreigen we over de diensten die de thuiszorgorganisatie voor ons verricht, BTW te moeten gaan betalen. Is er een manier om dat te voorkomen?
antwoord »

BTW en nieuwbouw

Ik heb begrepen dat je soms de BTW op nieuwbouw kunt terugkrijgen. In welke situaties speelt dit?
antwoord »

Databank Wonen-Zorg

Wat is de Databank Wonen-Zorg?
antwoord »

Dringend eigen gebruik van zorgwoningen

In het kader van woonzorgzonering ontwikkelen wij zorgwoningen. Wij willen de zorgwoningen die het dichtst bij de steunpunten staan voorbehouden aan de meest zorgbehoevende bewoners. In het geval dat er een echtpaar gaat wonen waarvan één zorgbehoevend is, willen we in geval van overlijden van de zorgbehoevende partner de vitale weduwe of weduwnaar vervangende woonruimte aan kunnen bieden en het betreffende huurcontract laten vervallen. Is het mogelijk om een beroep op dringend eigen gebruik te doen?
antwoord »

Grondprijs zorginstellingen

Is het terecht dat woningcorporaties de maximale grondprijs betalen bij aankoop van een zorgcentrum?
antwoord »

Huisartsenpraktijkruimte en woningcorporaties

Wat kunnen woningcorporaties betekenen voor huisartsen die een praktijkruimte zoeken?
antwoord »

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen een oplossing bieden bij bijvoorbeeld verminderde mobiliteit of verminderde handfunctie. Is informatie over dergelijke hulpmiddelen ook op internet te vinden?
antwoord »

Huur berekenen aan zorginstelling

Op welke wijze kan een woningcorporatie de huur berekenen voor een (gedeelte) van een gebouw dat aan een zorginstelling wordt verhuurd?
antwoord »

Kangoeroewoningen

Wat zijn de voor- en nadelen van kangoeroewoningen? Welke woningcorporaties hebben kangoeroewoningen in hun bestand? Waar vind ik meer informatie?
antwoord »

Koopwoningen voor zorggeïndiceerden

Hoe kan een woningcorporatie nieuwe woningen aan zorggeïndiceerden verkopen zonder dat zij eerst nog twee jaar op de oplevering moeten wachten?
antwoord »

Koppelen huur- en zorgcontract

Voor het zelfstandig wonen van zorgbehoevende mensen is het soms gewenst, dan wel noodzakelijk, om de huurder te verplichten tot het aangaan van een zorgovereenkomst. Door koppeling van beide contracten zou de verhuurder de huur kunnen opzeggen bij het niet nakomen van het zorgcontract. Mogen verhuurders dit opleggen?
antwoord »

Modelhuurovereenkomst

Is er een modelhuurcontract beschikbaar voor verhuur aan zorginstellingen?
antwoord »

Overlast in onderhuur

Wie moet actie ondernemen bij overlast van een bewoner, de woningcorporatie of de zorginstelling?
antwoord »

Project!mpulsbijeenkomsten

Wat zijn Project!mpulsbijeenkomsten?
antwoord »

Stalling scootmobielen

Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen? antwoord »

Subsidieregelingen scheiden wonen en zorg

Welke landelijke subsidieregelingen rond scheiden van wonen en zorg zijn er?
antwoord »

Toewijzing aan zorggeïndiceerden

Op welke wijze kun je regelen dat er tenminste 30 zorggeïndiceerden komen te wonen in een wooncomplex van een corporatie waar een zorgorganisatie de zorg gaat verlenen?
antwoord »

Vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten

Is het mogelijk dat bewoners, die weer zelfstandig gaan wonen, een vergoeding krijgen om te verhuizen en om de nieuwe zelfstandige woning in te richten?
antwoord »

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

Kunnen woningcorporaties bij overname van zorgonroerend goed vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting als zij het personeel overnemen dat zich bij de zorginstelling met het beheer van het vastgoed bezighield?
antwoord »

Woning met zorg

Hoe zoek ik naar een zelfstandige woning met de mogelijkheid voor zorg?
antwoord »

Woonzorgcomplexen

Ik zoek voorbeelden van woonzorgcomplexen bij mij in de buurt.
antwoord »

Zorgboerderijen

Waar vind ik informatie over zorgboerderijen?
antwoord »

Zorggarantie in aanleunwoningen

Hoe regel je langdurige zekerheid over zorgverlening in een complex woningen van een woningcorporatie?
antwoord »

Zorgleveringsovereenkomst

Is er een voorbeeld van een zorgleveringsovereenkomst voor zorg thuis?
antwoord »


zoeken in 118 websites