Woonzorgzones - meer informatie

Over het concept

Medezeggenschap anno nu - december 2006

Artikel van Jeannet van Ganzewinkel, in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe worden cliënten betrokken bij het in- en oprichten van een woonservicewijk? Zijn er misschien voorbeelden van geïntegreerde manieren van inspraak van cliënten in de woonservicewijk? Een verkenning aan de hand van praktijkvoorbeelden naar medezeggenschap anno nu!
Lees artikel (pdf, 43,4 kb)

Niet de stenen maar de mensen; de software van de servicewijk - november 2006

Verlag van de workshop 'Niet de stenen maar de mensen; over de software van de servicewijk' tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten van november 2006. Centraal stond het zoeken naar nieuwe vormen van betrokkenheid om de servicewijk ook werkelijk tot een plek te maken waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Lees verslag

Tips voor het inrichten van de servicewijk - oktober 2006

Artikel van Els de Jong, bureau Woononderzoek, in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Hoe creeër je een prettige en toegankelijke woonomgeving in een servicewijk? In Breda en Eindhoven is men al langer bezig met het "opplussen" van de woonomgeving in het kader van de ontwikkeling van geschikte wijken voor iedereen. Kennis en ervaring uit deze projecten zijn in een nieuw artikel gebundeld.
Lees artikel

Idealen in aanbouw; woonwijken met diensten en zorg - mei/oktober 2005

Artikel en projectbeschrijvingen van Hans van Rossum, RIGO Research en Advies, in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaar geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties?
In opdracht van het Kenniscentrum heeft RIGO een verkenning uitgevoerd op acht locaties met ambitieuze plannen: vier VINEX-wijken en vier bestaande wijken.
Lees meer.

Verslag bijeenkomst projectleiders woonzorgzones - december 2004

Verslag van Rina Roelfs, Roelfs Advies b.v. en Daniëlle Harkes Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de presentaties van inleiders.
Lees verslag en presentaties.

Woonzorgzone of servicewijk - april 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg en Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe noemen we woongebieden waar zorg en diensten extra goed geregeld zijn? Nu op steeds meer plaatsen in het land woonzorgzones in ontwikkeling komen, weerklinkt steeds vaker de roep om ze alsjeblieft niet zo te noemen (zie o.a. de column van Oelkers en Rietmeier (pdf, 80,7 kb)). Wat gaat er inhoudelijk schuil achter deze woordenstrijd? In dit artikel nemen we stelling en doen een voorstel voor naamgeving. Lees artikel (pdf, 96 kb).

Goede samenwerking, weinig voortgang? - februari 2004

Artikel van Trix Reinders, Seinpost Adviesbureau bv. en Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe loopt de uitvoering van woonzorgzones in Nederland? Klopt de indruk dat veel projecten blijven steken in de visie-ontwikkeling? En als dat zo is, hoe krijgen we dan meer vaart in de projecten? Met die vragen zijn 40 woonzorgzones onderzocht. Lees artikel (pdf, 73 kb) of het volledige rapport (pdf, 80 kb).
Met de projectleiders zijn de resultaten tijdens een bijeenkomst in december 2003 verder uitgediept. Lees artikel (pdf, 70 kb)

Kosteneffecten Trynwâlden - maart 2004

Rapport van Hoeksma, Homans & Menting.
In een plattelandsgebied wordt een integraal extramuraal pakket wonen, zorg en welzijn aangeboden. Rapportage van de kostenconsequenties voor de samenleving en voor de cliënt. Een bijgestelde versie van het oorspronkelijke rapport uit 2003 is te bestellen bij HHM. Lees ook de reactie van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Lees meer

Tips voor het inrichten van de woonomgeving - augustus 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In de meeste plannen voor woonzorgzones of woonservicezones is de ‘levensloopbestendige’ inrichting van de woonomgeving nog steeds een stiefkindje. Hier en daar zijn plannen voor seniorenroutes in uitvoering, maar wat moet er veranderen aan de meer nabije woonomgeving op bouwblokniveau? In Duitsland is men al wat langer bezig met de aanpak op buurtniveau. De architect Hartmut Grosshans, tot voor kort werkzaam bij de Duitse pendant van Aedes, publiceerde onlangs een boek met praktijkvoorbeelden. Hierin staan tips en onderzoeksresultaten. Lees artikel (pdf, 83 kb)

Aan de slag met woonzorgzones - maart 2003

Rapport van Henk Nouws en Marlies van der Linden, Laagland'advies.
In deze publicatie zijn de instrumenten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn in projecten rond woonzorgzones gebundeld. Het doel is om initiatiefnemers instrumenten in handen te geven om aan de slag te kunnen met woonzorgzones. Beschreven worden instrumenten voor inhoud en proces van woonzorgzones. De publicatie is geschreven in opdracht en met ondersteuning van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Project!mpuls Lees publicatie (pdf, 441 kb)

Woonzorgzones voor ouderen en anderen; inleiding en overzicht - mei 2001

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Een woonzorgzone is een gewone woonwijk of plattelandszone waar zorg kan worden geboden tot het niveau van intramurale zorg; waar (een deel van) de woningen is aangepast om zorg te kunnen verlenen; waar een (ruimer) deel van de woningen en de woonomgeving levensloopbestendig zijn gemaakt; waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen; waar niettemin een meerderheid van de bevolking geen zorg ontvangt. Lees artikel (pdf, 338 kb)

Het STAGG-model - mei 2001

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Samenvatting van het model van de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. Het STAGG-model vormt de planologische onderlegger voor de woonzorgzone. Het model voor een theoretische wijk van 10.000 inwoners omvat een zorgkruispunt en coördinatiepunt voor haal- en brengdiensten, decentrale steunpunten voor dagactiviteiten, geclusterde en beschutte woonvormen en cirkelgebieden. Er is ook een variant voor plattelandsgebieden. De volledige publicatie Verblijven of wonen; zorg voor eenieder - november 2000, is te bestellen via de STAGG. Lees artikel (pdf, 113 kb)

Woonzorgzones - 2001

Rapport van Daniëlle Harkes, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
IWZ-rapport met achtergrondinformatie en zes voorbeelden (te downloaden via de IWZ-site of te bestellen bij de SEV).

Over specifieke projecten

Effecten van gemeentelijk beleid: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer heeft in opdracht van het Kenniscentrum een kijkje in de keuken van vijf gemeenten genomen: Middelburg, Utrecht, Breda, Helden en Groningen. Ook sprak hij met betrokken corporaties, welzijn- en zorgorganisaties. Lees meer.

Woonzorgzones en servicewijken zijn opgenomen in de Databank Wonen-Zorg

Zoek voor meer informatie in de Databank. Kies als soort voor 'woonzorgzones'. Bij de projecten is in veel gevallen een projectbeschrijvingen te downloaden.

Meekijken met Nieuw Wonen - november 2004

In de provincie Utrecht wordt gewerkt aan twee levensloopbestendige wijken: Ondiep (een bestaande wijk in de stad Utrecht) en Veenendaal-oost (een nieuwbouwwijk). Ga naar de website om mee te kijken over de schouders van de ontwikkelaars. Lees meer

Steunstee, model op keine schaal - januari 2004

Steunstee is het kleinschalige antwoord van bewoners, instellingen en gemeente op het afnemende voorzieningenniveau op het Groningse platteland. Wel Thuis ondersteunt de invoering en verdere ontwikkeling van het Steunstee-model. Steunstee is erop gericht bewoners, vooral wanneer ze hulpbehoevend zijn of worden, in staat te stellen veilig en prettig zelfstandig te blijven wonen in de eigen woonomgeving (zie brochure voor schets van het Steunsteemodel). Wel Thuis is een gezamenlijk initiatief van de organisaties van Wonen, Welzijn en Zorg in het Oldambt. Onderstaand marketingplan geeft informatie over opzet en kosten van de Steunstee. Op de website van Steunstee zijn de laatste ontwikkelingen te volgen. Lees marketingplan (doc, 39 kb)

Breda: plan voor een woonzorgstad met 15 wijken - oktober 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Na Leeuwarden heeft begin 2003 ook Breda een plan ontvouwd voor een dekkend stelsel van levensloopbestendige wijken voor de gehele stad (164.000 inwoners). In het stadsdeel Zuidoost was al sinds 1999 een proefproject met centrale zones (woonzorgzones) gestart in het kader van het programma 'Geschikt wonen voor iedereen'. Dit artikel gaat in op het plan om het programma uit te breiden naar de hele stad Breda. In een aparte bijlage (pdf, 601 kb) zijn twee geïllustreerde gebiedsbeschrijvingen opgenomen. Lees artikel (pdf, 236 kb)

Zorgvriendelijke wijken; concepten van Care West - november 2002

Concept van Projectbureau CareWest.
CareWest is het samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de Westelijke Tuinsteden Amsterdam. Voor de realisatie van zorgvriendelijke wijken zijn vier concepten ontwikkeld; levensloopbestendige wijk, dienstencentrum, zorgsteunpunt en geschikte woningen. Lees concept (pdf, 301 kb)

Woonzorgzone Hoogeveen: uitvoeringsfase gaat in - september 2002

Artikel van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Voor de ontwikkeling van een woonzorgzone in de Hoogeveense wijk Krakeel - de eerste naoorlogse stadsvernieuwingswijk waar een woonzorgzone tot stand komt – is het point of no return gepasseerd. Er ligt een uitgewerkt plan voor de projectontwikkelingsfase (2003 – 2005). Lees artikel (pdf, 76 kb)

IJburg: een wijk zonder scheidslijnen - juli 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg en Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
In IJburg moet iedereen kunnen wonen; in elke fase van zijn bestaan. Levensloopbestendige woningen, een toegankelijke en veilige woonomgeving en een geïntegreerd stelsel van zorg en dienstverlening op wijkniveau moeten dit mogelijk maken. Dit artikel beschrijft de stand van zaken bij de realisatie van de plannen. Lees artikel (pdf, 110 kb)

Leeuwarden: een gehele stad wordt bedekt met woonzorgzones - mei 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Om dit te bereiken vormt Leeuwarden als ruggengraat een netwerk van multifunctionele wijkcentra omringd door kleinschalige woonvormen. Op bovenwijks niveau komt in plaats van het verpleeghuis een tweedelijns zorgcentrum nieuwe stijl met beperkte verblijfsfunctie. Lees artikel (pdf, 227 kb)

Wonen in een dorp met zorg - april 2002

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Jeannet van Ganzewinkel, Freelance journalist.
Beschrijving van twee succesvolle projecten op het platteland. In Trynwâlden in Friesland heeft men de ouderenzorg heringericht. In Bellingwedde in Groningen heeft men in iedere kern een Steunstee gerealiseerd. In het artikel wordt tevens een samenvatting van het STAGG-model voor het platteland gegeven. Lees artikel (pdf, 383 kb)

Woonzorgzone Moerwijk, Den Haag - februari 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Moerwijk, de eerste woonzorgzone in bestaand stedelijk gebied: proeven met het opplussen van portiekflatwoningen zijn uitgevoerd, een informatiecentrum voor zorg, welzijn en dienstverlening is opgezet en er wordt een dienstenabonnement aangeboden in cirkels rond verzorgingshuizen. In voorbereiding zijn: senioren-voetgangersroute, ICT-dienstenpakket, multifunctioneel wijkcentrum, project kleinschalig groepswonen in de wijk en vervanging van enkele portiekflats door levensloopbestendige nieuwbouw. Lees artikel (pdf, 470 kb)

Gerelateerde informatie

Een uitnodigende leefomgeving voor ouderen - april 2007

Literatuurverkenning en interviews in het kader van het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen door Theo Royers, Vilans.
Wat houdt het begrip uitnodigende leefomgeving in, wat zijn de wensen van ouderen voor een geschikte woning en wat vinden ouderen een uitnodigende leefomgeving zowel in fysieke als sociale zin. Deze publicatie bundelt de inzichten uit verschillende publicaties op dit gebied, waaronder het artikel van Els de Jong op deze site. Een literatuurlijst is opgenomen.
In een tweede rapportage zijn tien interviews gebundeld met beroepskrachten bij welzijnsorganisaties. Centraal staat de vraag hoe en met wie zij in de praktijk werken aan een uitnodigende leefomgeving voor ouderen.
Lees meer

Thuis in de buurt: wijkgericht werken aan wonen, zorg en welzijn - december 2004

Cahier in de reeks Wmo van Kees Penninx, NIZW.
De publicatie Thuis in de buurt: wijkgericht werken aan wonen, zorg en welzijn van kwetsbare groepen is gericht op het bevorderen van samenhang tussen de WMO en het brede welzijnsterrein door gemeenten en diverse organisaties. De auteur laat zien dat welzijnsorganisaties een belangrijke rol spelen in het proces van vermaatschappelijking en geeft handvatten om deze rol te vervullen.
Lees meer

Website over Integrale Teams - december 2004

Informatie over de NIZW leerwerkgroep Integrale Teams is gebundeld op een website. Lees meer

Kennisprogramma sociaal-fysieke wijkaanpak juni 2004

VROM en VWS hebben een kennisprogramma ontwikkeld om de relatie tussen sociaal en fysiek bij herstructurering beter op de agenda te zetten. De publicaties uit dit programma zijn ook voor betrokkenen bij de ontwikkeling van woonzorgzones van nut. Lees meer en download publicaties.


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites