Zoekresultaten: "kleinschalig wonen" onderzoek

34 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen
In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers van de universiteit van Leuven diverse aspecten van KGW. 01-01-2008

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen
Onderzoek naar indelingsprincipes bij kleinschalig groepswonen en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. 01-07-2004

Provinciale cijfers kleinschalig wonen 
In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig 
Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg. 17-10-2007

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg
Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. 01-01-2008

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw
Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

Basisdocument kleinschalig wonen
Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden voor Lorentzhof en Robijnhof. 01-10-2006

Trimbos onderzoekt 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?'
Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met het EMGO Instituut (VUmc) de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Kleinschalige zorg heeft diverse positieve effecten op het functioneren en welbevinden van bewoners én personeel. Dat leest u in de publicatie 'Kleinschalig wonen: doen of laten?' waarin de onderzoeksresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. 01-02-2007

Nieuw perspectief kleinschalig wonen ouderen
Voor private én publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen is er nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie van Leon Goossens van Sincérité, die private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief. Naar aanleiding van dit onderzoek schreef Goossens 'Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen'. 03-12-2008

Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen
Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm. 25-06-2008

Meer woningen voor kwetsbare ouderen
Er komen steeds meer woningen voor kwetsbare ouderen, dat meldt het SCP in zijn publicatie 'Grijswaarden; monitor ouderenbeleid 2008'. De toename van het aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. Het aantal ouderenwoningen met thuiszorg op afroep is gestegen. Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie groeit zelfs sneller dan gepland. 03-07-2008

Kleinschalige zorg, grote verschillen in zorgverlening
Onderzoek van Martine van IJperen naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. 01-08-2005

Het is nu alsof het mijn thuis is
Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. 01-08-2005

Leren van veranderen
Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. 01-01-2004

Toekomstschets kleinschalige verpleeghuiszorg
Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. 01-08-2005

Foto: Joost Brouwers

Wooninitiatieven voor mensen met autisme
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Aedes starten het project 'proeftuinen wonen met autisme'. Beginnende projecten van particuliere initiatiefnemers, corporaties en zorgorganisaties worden gevolgd en ontvangen begeleiding. De kennis die wordt verkregen over de realisatie van deze woonvormen wordt verzameld en verspreid via het Kenniscentrum.. 10-03-2010

Weinig participatie bij zelfstandig wonen
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de mensen' dat gedaan is door de Universiteit van Amsterdam, DSP-groep en Bureau Ruyterveer. 19-01-2009

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn
Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de samenleving op zich draagt onvoldoende bij aan ervaren geluk, zo blijkt uit het rapport 'Meedoen en gelukkig zijn' van het Sociaal en Cultureel.. 18-09-2008

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008

Meer toegankelijke corporatiewoningen
Bij een afnemende voorraad sociale huurwoningen is het aantal toegankelijke corporatiewoningen in 2006 gestegen. Er kwamen er bijna 11.000 bij. Ook steeg het aantal woningen voor ouderen en gehandicapten. Dit blijkt uit het Toezichtsverslag Sociale Huursector 2006 van de VROM-Inspectie. 23-01-2008

Wonen in de wijk vraagt aandacht
De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en recreëren zij grotendeels te midden van andere mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de NIVEL Participatiemonitor 2006 'Anders of toch.. 09-08-2007

Geen aanpassingen voor 40% van gehandicapten
Van de matig of ernstig lichamelijk gehandicapten heeft 40% niet de gewenste woningaanpassingen, blijkt uit de rapportage "Meedoen met beperkingen" van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan de participatie van mensen met lichamelijke handicaps en hun ervaringen op het terrein van onderwijs, arbeid en wonen. 12-07-2007

Vraag om inclusief beleid
Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf' zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten voor deelnemen aan de samenleving te verhelpen. 01-07-2007

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven
Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag waarom sommige wooninitiatieven wél uitkomen met hun PGB-budget en andere initiatieven niet. 17-10-2006

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten
De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten'. 14-09-2006

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport. 09-05-2006

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven
De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit een SCP-onderzoek onder mensen met bewegings- en/of zintuiglijke beperkingen naar de ervaren kwaliteit van leven. 01-05-2006

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie
Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving". 17-01-2006

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?
Uit onderzoek van TNS NIPO naar 'Beeldvorming over psychiatrische patiënten en mensen met een beperking' blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook oordeelt 80 procent positief over de dagelijkse praktijk van vermaatschappelijking: samen werken, wonen, onderwijs, vrijetijdsbesteding. 01-10-2005

Publicatie over vermaatschappelijking in de zorg
Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de publicatie 'Vermaatschappelijking in de zorg: ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten' verschenen. Vermaatschappelijking staat voor het zelfstandig wonen en maatschappelijke integratie voor alle mensen met beperkingen. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de factoren die vermaatschappelijking kunnen bevorderen.. 29-08-2005

Een thuis, meer dan een dak en vier muren 
In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie studenten ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. 01-02-2004

De generieke groepswoning
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002

Receptuur voor kleinschaligheid
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002

Vermaatschappelijking van de zorg onderzocht
"Voorkom dat vermaatschappelijking van een recht een plicht wordt" is één van de aanbevelingen in de publicatie 'Vermaatschappelijking van de zorg: geluk(t) voor iedereen?'. 05-03-2008