Zoekresultaten: domotica, klantparticipatie, provincies, woonservicegebieden, woonvariaties, achtergrond

29 gevondengesorteerd op relevantie of kies voor sorteren op datum

Woongroepen
Er zijn ongeveer 300 woongroepen voor senioren. Daarvan zijn er 160 officieel ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Van Ouderen. 23-06-2009

Internetcursus voor bewoners met uitzicht op de Erasmusflat

Doorbraak in bekostiging Zorg-op-Afstand
Zorg-op-Afstand moet onderdeel worden van de reguliere zorgverlening. Dat is de mening van het ministerie van VWS, NZa en ActiZ. Zij werken samen aan een reguliere financiering van deze screen-to-screen zorg per 1 januari 2012. Tot die tijd behouden huidige deelnemers hun vergoeding uit het experiment screen-to-screen. Zorgorganisaties die daar nog geen gebruik van maken en voor 2012 ook willen.. 13-04-2010

Discussie tijdens een van de inspiratiedagen.

Inspiratiedagen voor samenwerken en regie: een impressie 
De samenwerkingsprojecten Bon Vie in Culemborg en De Kamers in Amersfoort vormden de locaties van vier inspiratiedagen, die eind 2009 plaatsvonden. Het doel van de inspiratiedagen: deelnemers inspireren in hun samenwerking met anderen bij het realiseren van woonzorgprojecten. Een impressie van vier geslaagde bijeenkomsten. 21-01-2010

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica en zorg op afstand
Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiënte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze technieken langer thuis blijven wonen. De toepassingen zijn het meest effectief in combinatie met aanvullende zorg- en welzijnsdiensten en inzet van personen.. 27-08-2009

Platforms voor en door klanten
In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee samenhangend ontstaan er ook meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen. Hieronder volgt een greep uit het brede aanbod van.. 06-08-2009

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en de toenemende 'macht van de klant' zal een aangepast aanbod en een open houding van organisaties nodig zijn. 04-08-2009

Rol van de klant
Niet alleen zijn wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn divers. Ook de rol die zij vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen. Dit vertaalt zich in het brede scala van mogelijke klantinitiatieven. 04-08-2009

Varianten van woonservicegebieden 
De eerste projecten met woonzorgzones waren gericht op het realiseren van een losse zone. Al snel volgden projecten die zich gingen richten op 'woonzorgzonering'. Het idee is dat één woonzorgzone niet volstaat in een gemeente of regio. Gezien de omvang van de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg is het nodig een samenhangend plan te maken dat voorziet in woonzorgzonering over de.. 29-07-2009

Particulier opdrachtgeverschap
Steeds meer mensen willen meedenken en meebeslissen over de bouw, de inrichting en indeling van hun woning, zowel in koop- als huursector. 23-06-2009

Kopersgroepen
Een kopersgroep is een groep zorgvragers die met 'eigen' financiële middelen, voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in gemeenschappelijk verband inkoopt en arrangeert (Goudriaan e.a., 2005). 23-06-2009

Ouderinitiatieven
Al jaren zijn er initiatieven van ouders die eigen woonzorginitiatieven voor hun kind (willen) realiseren. 23-06-2009

Zorgcoöperatie
Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden en een onderneming die zelf diensten en zorg kan verlenen, geïnspireerd volgens Zweeds model. 23-06-2009

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp
De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom zijn maatwerkoplossingen gevraagd. Parkstad Limburg gaat als laboratorium dienen voor krimpende regio's. 13-05-2009

Kenniscafé woongemeenschappen 18-12-2008

Woongemeenschappen zijn goud waard 
Woongemeenschappen zijn goud waard. Dit bleek tijdens het kenniscafé over het veilig stellen van de zorg in woongemeenschappen van ouderen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 11 december 2008. Aanleiding voor het kenniscafé was het verschijnen van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut naar woongemeenschappen op leeftijd. 18-12-2008

Nieuwe website volgt Zorg op Afstand
Informatie over Zorg op Afstand is nu te vinden op een nieuwe website. De nieuwe website is kennisknooppunt en ontmoetingsplaats voor innovatieve zorgondernemers die met moderne communicatietechnieken aan de slag willen. ActiZ lanceerde de website tijdens het congres Zorg op Afstand op 4 november 2008. 19-11-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Vilatech bundelt kennis over hulpmiddelen
Vilans heeft sinds kort kennis over hulpmiddelen, handige producten, zorgtechnologie en domotica ondergebracht in een nieuw kenniscentrum Vilatech, Technology for all. Het kenniscentrum bundelt de kennis en ervaring van de oprichters van Vilans, KBOH, KITTZ, NIZW Zorg en iRv. Vilatech bestaat uit een databank met onafhankelijke informatie, een informatiecentrum en een afdeling.. 23-04-2008

Zorg op afstand heeft de toekomst
ActiZ ziet 'Zorg op afstand' als één van de meest veelbelovende innovaties van de toekomst. ActiZ voert sinds een paar jaar een programma uit om zorgorganisaties bij deze initiatieven te helpen, te ondersteunen en hun belangen te behartigen. In het ActiZ programmaplan 2007-2010 worden de ambities en resultaten beschreven voor de komende twee jaar. 02-04-2008

Kenniscafé in Gasterij De Buurvrouw op 18 maart 2008

Wonen voor alle leeftijden in de belangstelling 
Wonen voor alle leeftijden staat in de belangstelling. Dit bleek ook tijdens het kenniscafé over meergeneratiewonen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 18 maart jl. Het is een pril idee dat voet aan de grond krijgt in Nederland. Steeds meer mensen voelen zich aangesproken door de gedachte meer betrokken te zijn bij hun directe omgeving en hun sociale netwerk in eigen buurt te.. 01-04-2008

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Documentaire toont domotica in groepswonen
Documentair tweeluik 'Een nieuw thuis' toont het leven in kleinschalige groepswoningen in het Leo Polakhuis in Amsterdam ondersteund door domotica. De documentaire werpt een blik op de betekenis van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie en hun familie. De documentare was te zien bij NCRV-document en is te bestellen bij Woonzorg Nederland. 15-10-2007

Woonservicezone is wijkontwikkeling 
'Verbind werken aan wonen, welzijn en zorg met andere trajecten in de wijk; wijkontwikkeling = woonservicezone'. Marc van Leent van De Kopgroep ziet werken vanuit netwerken als manier om woonservicezones te bevorderen. Zestig projectleiders van woonservicezones lieten zich inspireren. 09-10-2007

Foto: Chris Pennarts

Steeds meer bestemmingsplannen mantelzorg
Het Brabantse Moerdijk heeft zich geschaard bij het groeiende aantal gemeenten met een bestemmingsplan mantelzorg. Daardoor wordt het maken van extra woonruimte voor zorgverlening bij een bestaande woning mogelijk. De provincie Noord-Brabant is een belangrijke gangmaker voor de introductie van bestemmingsplannen mantelzorg. 29-08-2007

Onderzoek naar seniorencommunities
Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel (eerder) wil verhuizen? Welke woonconcepten spreken hen aan? In een kleinschalig experimenteel onderzoek gingen SEV en VROM met die ouderen in gesprek. 18-04-2007

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien. 02-10-2006

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Domotica Aansluit Punt als centrale schakel
Het domotica-concept DAP biedt de mogelijkheid alle aansluitpunten in woningen via een centraal punt te verbinden met alle infrastructuur naar de woning toe (telefoon, internet en kabel). Doordat het DAP-concept gebaseerd is op open standaarden en open source kunnen andere systemen hier relatief makkelijk op aansluiten. 09-05-2006

Van verplicht nummer naar interactie
Het begrip bewonersparticipatie ligt veel corporatiemedewerkers in de mond bestorven. Maar dekt de vlag de lading wel? In veel gevallen is participatie routineus overleg geworden en moet de legitimiteitsvraag worden gesteld. De behoefte van beide partijen om, op welke manier ook, met elkaar in gesprek te zijn, is onverminderd groot, maar het moet ánders. De bewonersparticipatie evolueert naar.. 17-08-2005

Kangoeroewoning Eindhoven - foto: Tamar Steenbergen

Kangoeroewoningen springen er uit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg?
In dit artikel treft u een beschrijving aan van de stand van zaken rond de kangoeroewoningen. Deze woonvorm lijkt weer terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eerste kangoeroewoningen: twee gekoppelde huizen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. 01-08-2005

Een toekomst voor de serviceflat
De serviceflat staat onder druk. Het gebouw en de voorzieningen sluiten niet goed aan op de wensen van huidige en potentiële bewoners. De huidige bewoners zijn gemiddeld ouder geworden en potentiële bewoners stellen andere eisen aan hun woning en aan voorzieningen. Deze brochure beoogt besturen en directies van serviceflats te ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe koers. 01-07-2005

Woonzorgzones toegelicht op conferentie in Amerika
De Amerikaanse ouderenorganisatie AARP organiseerde op 15 juni 2005 een internationale conferentie over wonen en mobiliteit voor senioren. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, hield tijdens deze conferentie een inleiding over woonzorgzones. 16-06-2005

Serviceflats voor ouderen, een analyse
Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) heeft in 2003 een onderzoek uitgevoerd onder serviceflats. De serviceflats kampen met twee problemen: leeggekomen woningen zijn soms moeilijk te verkopen of te verhuren en de behoefte aan zorg neemt toe met de stijgende gemiddelde leeftijd van bewoners. 01-04-2004