Zoekresultaten: demografie, "feiten en cijfers", krimp, nieuws

13 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk
De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009 is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen. Dit blijft een aanzienlijke opgave voor partijen op lokaal en regionaal niveau. 26-07-2011

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing
In de jongste uitgave 'Demografie van de vergrijzing' geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen. 14-07-2011

Alleenwonende ouderen zijn vaker kwetsbaar
Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een aanvulling gepubliceerd op het rapport 'Kwetsbare ouderen'. Deze aanvulling gaat in op het alleen wonen van ouderen, omdat dit een belangrijk aspect is van kwetsbaarheid. De aanvullende cijfers laten zien dat de toename van kwetsbare ouderen in de komende jaren voor tweederde bestaat uit kwetsbare alleenwonenden. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen.. 11-07-2011

fotograaf: Willem Mes

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen
Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport Gezond ouder worden in Nederland dat een overzicht geeft van de gezondheid en preventie bij zelfstandig wonende ouderen. 06-04-2011

Foto: Stichting GetOud

Meer zicht op kwetsbare ouderen
Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen. Met kwetsbaar bedoelt het SCP ouderen die meer dan één aandoening en functiebeperkingen hebben. Naar schatting waren er.. 10-02-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Foto: Jack Bazen

SEV start extra experimenten over omgaan met krimp
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) gaat nog dertien experimenten organiseren in krimpgebieden. De experimenten zijn bedoeld om in de praktijk te onderzoeken hoe een regio het best met krimp om kan gaan. Corporaties die bij de experimenten betrokken willen zijn, kunnen zich melden bij de SEV. 29-07-2010

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte

Zorgbouw kan onvoldoende profiteren van gunstige bouwmarkt
De recessie heeft het afgelopen jaar grote gevolgen voor de zorgbouw gehad. Zorginstellingen kunnen door de teruglopende vraag in de bouw de laatste tijd over het algemeen gunstig aanbesteden. Toch lijken zorginstellingen niet op grote schaal van dit voordeel te profiteren. Dat wordt veroorzaakt door de uitblijvende duidelijkheid over de toekomstige vergoeding van kapitaallasten gekoppeld aan de.. 07-07-2010

Deel van de omslag van 'Het wonen overwogen'

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009
Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt vooruit zal blijven gaan. WoON is een samenwerking tussen het ministerie voor WWI en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De eerste resultaten.. 25-03-2010

Foto: Jack Bazen

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland
Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat groeit naar 26% in 2040. In sommige delen van het land is het aandeel 65-plussers zelfs meer dan 30% in 2040. 25-01-2010

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp
De komende dertig jaar treedt vooral in 'de randen' van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van Nederland, vooral in de Randstad, is er juist een stijging met ruim 1,25 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkingsprognose 2009.. 07-10-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt  gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers  en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Wonen op zorgboerderijen stijgt nauwelijks
Het aantal zorgboerderijen in Nederland is tussen 2003 en 2007 gestegen tot 605, maar slechts 81 boerderijen bieden ook huisvesting aan degenen die op het bedrijf werken. 04-08-2008