Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

129 resultaten gevonden met "extramuralisering"

Verhuur in het verzorgingshuis

Scheiden van wonen en zorg betekent dat verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te staan of ze zelf de individuele verhuur doet of dit laat uitvoeren door de corporatie of.. 16-09-2013

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht.. 11-06-2014 16:40

Ouderen en wonen met zorg (2013-2023)

De kaart van Nederland toont de absolute groei van de behoefte aan verzorgd wonen per COROP-regio over de periode 2013-2023. Het gaat daarbij zowel om individuele zorg aan huis als complexgewijs verzorgd wonen. In de donkergroen gekleurde regio’s.. 03-04-2014

'Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd'

Zorgorganisaties in krimpgebieden vrezen dat zij door het kabinetsbeleid locaties moeten sluiten en dat daardoor ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Zorgkantoren kopen dit jaar 12 procent minder zorg in. Gerard Schoep, directeur.. 19-02-2013

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

Het 'scheiden van wonen en zorg' houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Keuzes zijn nodig en nieuwe terreinen moeten verkend. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert een artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk', waarin.. 03-10-2013

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht.. 05-03-2013

Artikelenreeks Het gezicht van extramuralisering

De overheid zet de vaart achter het extramuraliseren: ouderen langer zelfstandig laten wonen en niet zo snel als vroeger naar een verzorgings- of verpleeghuis laten verhuizen. In een artikelreeks brengt het Kenniscentrum de gevolgen van dit beleid.. 29-01-2013

Financiële dekking voor collectieve ruimten

Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de recreatiezaal, de receptie en de activiteitenruimten.. 03-10-2013

Verzorgingshuis als dorp in een dorp

Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het.. 16-01-2013

Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk

Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg 
Meer hotel dan woongebouw, aldus het bouwkundige oordeel over verzorgingshuizen. Dat maakt het lastig om de oudere gebouwen een nieuwe woonfunctie te geven. Dan moet er.. 06-01-2014 11:23

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties (ZZP1 en 2) geschrapt. Deze 'extramuralisatie' kennen.. 14-05-2014 13:37

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De overzichtskaart van Nederland laat de regionale.. 24-04-2014

Grenzen aan vermaatschappelijking en extramuralisering: een actueel debat

De discussie over het gewone wonen voor mensen met verstandelijke en psychische beperkingen is weer helemaal actueel. Moet iedereen in wijken wonen, of zijn mensen met beperkingen soms beter af in een beschermde woonomgeving? De sessie 'Grenzen.. 01-05-2008

Gemeenten luiden noodklok over kabinetsplannen zorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de grote en middelgrote gemeenten verenigd in de G4 en G32 hebben in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok geluid over de zorgplannen van de regering. Hoewel zij de beweging die dit kabinet inzet op het.. 28-11-2012

Vernieuwers gezocht voor alleenstaande ouderen

Fonds NutsOhra organiseert in februari vijf regionale bijeenkomsten voor het nieuwe subsidieprogramma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Vernieuwers met frisse ideeën op het gebied van meedoen en bewegen voor alleenstaande ouderen kunnen hier met.. 23-12-2014 11:07

Vier bedrijfsmodellen voor de plint 

De Wijkplaats deed op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension onderzoek naar alternatieve financiering van de algemene voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze voorzieningen - meestal op de begane grond, in de plint.. 16-12-2014 14:57

'Roya(a)l delen': inkijkje in de wereld van scheiden wonen zorg

Royal Rustique is een vernieuwende vorm van wonen in Den Haag, gebaseerd op het principe dat wonen en zorg gescheiden zijn. Binnen een ontwerp voor zelfstandige herenhuizen zijn appartementen geschikt gemaakt voor kwetsbare groepen. Sinds de.. 20-02-2013

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap.. 21-03-2013

Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over individuele.. 08-08-2013

Leegstand: een helder beeld van de praktijk

Leegstand is sinds de versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg een nieuwe uitdaging voor zorgorganisaties. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg peilde de stand in het land en sprak in de periode april tot juni 2013 op basis van.. 03-07-2013

Volledig Pakket Thuis

Mensen met een intramurale indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het.. 14-09-2009

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliënten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan aanleiding zijn om de organisatie van de begeleiding.. 13-06-2012

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg 

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing.. 27-09-2012

Maatwerk belangrijker dan vastgoed bij langer thuis wonen

Maatwerk staat voorop. Dat is een conclusie van de bijeenkomst ‘Langer Thuis, van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk’, die op 4 november 2014 in Hogeweyk te Weesp werd gehouden. Tijdens de bijeenkomst van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 06-11-2014

De pijn verdelen: samenwerken bij scheiden van wonen en zorg

Het vraagstuk van extramuralisatie is te groot voor de individuele zorgaanbieder of corporatie. Volgens de geïnterviewden in dit artikel maakt samenwerking het verschil tussen slagen en mislukken. Samenwerking tussen zorgaanbieders en.. 22-10-2013 15:06

Corporaties: langer thuis wonen onmogelijk zonder extra inspanning

Corporaties verwachten niet dat zorgbehoevende ouderen zonder extra inspanningen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen zijn kostbaar en corporaties hebben zorgen over de toekomstige financiering hiervan uit de Wmo. Dat.. 23-04-2014

'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?'

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen.. 02-04-2013

Uitgelicht: Extramuralisering in de praktijk

De transitie van de zorg is volop in gang en houdt menig zorgorganisatie en corporatie bezig. Sinds twee jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling, de komende jaren moeten ook mensen.. 28-01-2015

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en beheren van huurwoningen tot het in samenwerking.. 26-08-2014 11:53

Onderzoek naar 'zorgproof' maken van woonomgeving

Vanaf 2016 zullen door het nieuwe overheidsbeleid meer mensen met een zorgvraag in een reguliere woonomgeving wonen. Tegelijkertijd staan in veel gemeenten de thuiszorg en Wmo budgetten onder druk. Woningcorporaties zullen meer kwetsbare personen.. 08-09-2014

Wij horen graag uw interesses rond extramuralisering

Het scheiden van wonen en zorg en de extramuralisering zijn al in volle gang. De afgelopen jaren is vanuit het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een behoorlijk aantal bijeenkomsten hierover aangeboden, met verschillende thema’s. De basiskennis.. 28-05-2014

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na.. 26-02-2014

Nieuwe subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Per 1 januari is de ‘Nza-beleidsregel Zorginfrastructuur’ vervallen. In plaats daarvan is er de nieuwe ‘Subisidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’, waarnaar in de tweede nota van wijziging Wet Langdurige Zorg (Wlz) al werd.. 08-01-2015 10:06

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast het ministerie van BZK ondersteunt tevens het.. 17-12-2013

'Satéstok' door wonen, welzijn en zorg

Verbinden, afstemmen en regie zijn belangrijk in krimpgebieden, omdat daar de ontwikkelingen hard gaan. Deze boodschap verkondigde mevrouw H.K. Pot, burgemeester van de gemeente Appingedam. Zij deed dit op de werkconferentie ‘Krimp.. 28-11-2013 13:31

Nationale Brandpreventieweken gericht op senioren

Zelfstandig wonende 65-plussers lopen het hoogste risico slachtoffer te worden van een huisbrand. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht men zelfs een flinke stijging. Met ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je.. 02-10-2014 16:13

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belanghebbenden een beeld te geven van de nieuwe.. 23-06-2014 16:33

Kan ik mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk verhuren?

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het tijdelijk verhuren.. 08-08-2013

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten.. 04-12-2014 11:01

Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de schijnwerpers te zetten: Wie is je klant, wat zijn de.. 06-03-2014 11:19

Volop kansen voor de serviceflat in de 21e eeuw

De klassieke serviceflat heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een.. 02-03-2015

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor geschikte woonruimte voor huurders met een beperking. Dat is het antwoord van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over het tekort aan woningen voor mensen die voorheen toegang hadden tot een verzorgingshuis.. 19-02-2014 11:30

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 06-06-2013

Scheiden van wonen en zorg: in Kortenhoef voeren ouderen de regie

Het scheiden van wonen en zorg is dichterbij dan we denken. Op veel plekken in Nederland gebeurt het al. Zoals in Kortenhoef, waar veertig bewoners van voormalige verzorgingshuizen zelfstandig in één van de 137 huurappartementen wonen.  'We.. 26-09-2012

Studie Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is het inkomsten- en uitgavenpatroon stapsgewijs.. 28-10-2014

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen ook steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat.. 09-12-2014 14:29

Regeerakkoord: ingrijpende keuzes in wonen en zorg

Het regeerakkoord Rutte II maakt ingrijpende keuzes voor de zorg en het wonen. Specifiek voor wonen-zorg gaat het om het doorvoeren van extramuralisering van zorgzwaartepakket 4. Verder wordt de gemeente een nog belangrijkere speler op het.. 08-11-2012

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een zelfstandige woning moeten zien te redden. Wat krijgen.. 29-01-2013

Meer veerkracht, langer thuis

De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met corporaties vanwege ons onderzoek naar de verhuurbaarheid.. 24-02-2015 10:56

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe.. 06-11-2014

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo

Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. "Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af", zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie.. 12-03-2013

Experimenten zorg en krimp gezocht

In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven/burgerkracht zijn twee van de onderwerpen die genoemd.. 08-04-2013

'Samenwerken in wonen en zorg beter dan concurreren'

Op een inspirerende locatie bij Cliniclowns in Amersfoort vond op donderdag 27 november de bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’ plaats. Een plek waar kinderen de baas zijn en magische momenten mogen beleven. Tijdens de.. 02-12-2014

Vergroot dit najaar uw kennis over wonen en zorg!

Dit najaar gaat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg van start met een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten en trainingen. Een greep uit de onderwerpen: Lokale samenwerking, Verhuur door zorgorganisaties, Gevolgen 'langer.. 04-09-2014

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de.. 29-09-2014 13:53

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu 'VPT-huis'

Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan verzorgingshuisplaatsen, was de schrik bij Hoppesteyn groot. Maar.. 26-03-2013

Extramuralisering kleedt dienstverlening verzorgingshuis uit

Bij het extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 wordt de aandacht vooral gericht op de gevolgen van deze beleidskeuze voor de vastgoedexploitatie van de huidige verzorgingshuizen. Tot nu toe is er veel minder aandacht voor de exploitatie van de zorg- en.. 20-12-2012

Extramurale zorginfrastructuur

Om zorg te kunnen leveren aan mensen die langdurige op zorg aangewezen zijn en zelfstandig wonen zijn ook bepaalde ruimten nodig. 11-09-2006

Rollenspel bij zorgvoorzieningen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 7 oktober 2014 een druk bezocht symposium Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties. Dit was tevens de aftrap van het Kennisprogramma Extramuralisering. Bouwstenen voor Sociaal.. 16-10-2014

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af. Omdat alle bewoners aan dit servicepakket meebetalen.. 20-11-2014

Oproep: verzorgingshuis dicht en dan?

Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen, die.. 14-07-2014

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ samen met 12 woningcorporaties en zorgorganisaties.. 29-01-2015 12:06

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische keuzes delen? Dan houden het Aedes-Actiz.. 08-04-2013

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze.. 03-04-2014

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook hoe we op korte termijn meer vormen van verzorgd.. 03-03-2014

Een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg

De transformatie van verzorgingshuizen naar scheiden wonen en zorg is meer dan een administratieve verandering. De kosten van wonen en verblijf in het verzorgingshuis worden straks volledig in rekening gebracht en de cliënt zal dit niet altijd.. 19-11-2013

24mrt

Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg
24 maart 2015

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een..

Opzeggen van het huurcontract

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het opzeggen van het.. 08-08-2013

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen.. 03-07-2014 16:04

Ontdekkingsreis naar woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 24 maart 2015 kunt u tijdens drie rondes kennismaken met woonvariaties uit het hele land. Hieronder per project een korte toelichting. 02-02-2015

Expeditie Begonia trekt ruim 300 deelnemers

Op het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' dat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 24 maart organiseert, zijn zo'n 200 organisaties van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd. Ook veel actieve burgers.. 11-03-2015

Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor.. 25-04-2013

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven minister Blok (BZK) en staatssecretaris Van Rijn.. 05-06-2014

Kennisprogramma Extramuralisering

Het kenniscentrum biedt een kennisprogramma aan over extramuralisering. In cursussen van een hele of halve dag worden actuele vraagstukken rond extramuralisering uitgediept. Het programma is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties. 10-10-2014

21apr

Busreis: Rotterdam als inspiratiebron voor decentralisatie
21 april 2015

Hebben ze in Rotterdam ook de mouwen opgestroopt bij de decentralisaties? Jazeker! Wie dat van dichtbij wil bekijken, stapt op dinsdag 21 april samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op de bus naar inspirerende projecten en organisaties..

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En sluiting van een verzorgingshuis is niet zomaar op te.. 30-06-2014 11:02

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij het scheiden van wonen en zorg.. 06-02-2013

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

In Noord-Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie 'Verbinden bij scheiden van wonen en zorg'. Met.. 08-07-2013

Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling

De toestroom naar een verzorgingshuis was nooit een probleem, daar hoefde een zorgorganisatie weinig reclame voor te maken. Nu eenheden zelfstandig verhuurd worden, ontstaan nieuwe vraagstukken. Om bewoners te werven is goede marketing noodzakelijk.. 14-10-2013

'De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan'

In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse woningcorporatie SOR. Hij gaat in op de gevolgen.. 12-02-2013

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord doet ook uitspraken over de positie op de huurmarkt.. 13-02-2013

Ouderen in de knel

Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het verzorgingshuis, dagopvang en maaltijden. In rap tempo.. 28-04-2014

Huurovereenkomst tussen corporatie en zorgaanbieder

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over de huurovereenkomst.. 08-08-2013

Past mijn woonzorgcomplex wel in het bestemmingsplan?

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld of een woonzorgcomplex wel of.. 08-08-2013

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Corporatiebarometer: Zorgen over huurders met problemen

Woningcorporaties gaan door de decentralisatie van de zorg meer woningen verhuren aan ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Dat verwacht 90 procent van de 146 directeur-bestuurders (41 procent van totaal aantal bestuurders) die.. 22-01-2015 10:52

Nieuw voorbeeld huurcontract voor zorgvastgoed beschikbaar

De meeste woningcorporaties maken bij het verhuren van woonzorgcomplexen aan zorgaanbieders gebruik van de huurovereenkomst die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tien jaar geleden uitbracht. Inmiddels is de vergoedingssystematiek van de.. 20-03-2013

Buurtzorg vol vertrouwen over hervorming AWBZ

Sluit zoveel mogelijk verzorgings- en verpleeghuizen. Volgens Jos de Blok kan dat en moet het. Geen enkele oudere vindt het fijn om naar zo'n instelling te verhuizen, meent de oprichter van Buurtzorg, en het organiseren van zorg thuis zou ook.. 18-03-2013

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met tien Brabantse corporaties en.. 14-05-2014 14:47

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

Op 11 september 2013 spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren over de vraag hoe organisaties kunnen inspelen op.. 30-09-2013 16:56

Nog veel vragen over verhuur (zorg)woningen

Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek vorige week tijdens een symposium over dit thema. Een geslaagde dag met volop uitwisseling van.. 13-10-2014 10:57

Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak’

Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat blijkt uit een enquête die Aedes hield onder 112.. 11-09-2014 14:55

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het Kenniscentrum graag samen met de professionals bij.. 06-03-2013

Prinsjesdag 2011: veel over zorg, weinig over wonen

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota, de Troonrede en beleidsstukken van de Rijksoverheid gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste, vaak al eerder bekendgemaakte, beleidsvoornemens. Over de langdurende zorg wordt veel gezegd; over wonen heel.. 22-09-2011

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen met zorg aan huis. Maar corporaties en.. 24-02-2014 11:30

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt.. 21-02-2013

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere' ouderen degenen die zorg behoeven. De gemeente stelt.. 16-05-2014

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs beschikbaar gestelde TNO-evaluatie van het vernieuwende.. 13-06-2013

Innovatie in wonen en zorg brengt bouwsector in beweging

Ook in de bouwsector staat langer thuis wonen van ouderen op de agenda. Op de InnovatieBoost Markt van Bouwend Nederland was Wonen en Zorg nadrukkelijk geprogrammeerd naast innovaties in duurzaamheid, energie en bouwproces. Als ouderen en.. 03-07-2014 12:54

Experiment All-inclusive pension

In het experiment All-inclusive pension zoekt Langer Thuis met 12 koplopers naar nieuwe verdienmodellen voor een betaalbaar verzorgd wonen concept voor de lagere inkomens. De All-inclusive pensionvoorziening biedt woonruimte, veiligheid.. 15-01-2015

24feb

Leerkring wonen-zorg voor corporaties
24 februari 2015

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. De komende jaren blijven in totaal 100.000 ouderen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven, zelfstandig thuis..

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van zorg en.. 02-12-2014 11:14

Nieuw woningwaarderingsstelsel ook voor zorgwoningen

Het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, gaat op de schop. Het voorstel is 17 oktober bij de Tweede Kamer ingediend. De WOZ-waarde van woningen krijgt in het nieuwe.. 03-11-2014 13:46

Gezocht: Knelpunten en succesverhalen verhuur verzorgingshuis appartementen

Onder andere naar aanleiding van de inbreng van ActiZ start het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar knelpunten bij verhuur van verzorgingshuisappartementen. Naast knelpunten bij verhuur van bestaand vastgoed dat leeg komt, richt.. 25-11-2013 14:02

Huren van een woningcorporatie: aparte regels

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huren van een.. 08-08-2013

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen van start

In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Is uw corporatie goed voorbereid op deze ontwikkelingen? Of kunt u nog wel wat inzichten en kennis gebruiken? Neem dan deel aan de leerkring Langer.. 04-12-2014

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex

Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP, NU91, FBZ). Hierin zijn belangrijke afspraken.. 24-04-2013

Verhuurderheffing ook voor verzorgingshuis

De verhuurderheffing blijft van toepassing op appartementen in het verzorgingshuis. Dat is het antwoord van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn op vragen uit de Tweede Kamer. Volgens berichtgeving in Trouw zou de verhuurderheffing de verhuur.. 30-06-2014 11:47

Domotica bij verpleeghuiszorg thuis

Samenvattende en journalistieke beschrijving van het domoticaproject Zorgpalet Baarn/Soest, verpleeghuis Daelhoven voor thuiswonende cliënten met een verpleeghuisindicatie.  01-01-2007

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

Het scheiden van wonen en zorg gaat gepaard met hoge kosten. Verhuur van leegkomende woonruimte in een verzorgingshuis aan ouderen met een indicatie voor zorg thuis, is niet altijd een haalbare oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van Jacqueline van.. 05-08-2014 15:21

Publieke ruimte belangrijk voor ouderen

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een.. 16-03-2015 16:13

Handreiking voor de doorstroming van senioren

Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen (valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk maken). Maar de doelgroep is honkvast, slechts 6% verhuist, ook die met een zorgvraag. Senioren.. 28-01-2015

Cliënten en scheiden wonen zorg

Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?” van cliëntenorganisatie LOC.. 17-10-2013 10:00

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent dit voor de vraag naar de verschillende nieuwe.. 17-11-2014 13:45

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van Woonzorg Nederland of het omvormen.. 24-04-2014

Koppelbeding wonen en zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over het koppelbeding wonen.. 08-08-2013

Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We zullen..

Huisvestingsvergunning

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld of een cliënt-bewoner over.. 08-08-2013

Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huurtoeslag. Het Aedes.. 08-08-2013

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat vinden de initiatiefnemers van het.. 07-02-2013

Inventarisatie regeling Zorginfrastructuur

Zorgorganisaties spreken hun zorg uit over de toekomst van de regeling Zorginfrastructuur. Na 2011 is nog geen duidelijkheid over de voortzetting hiervan. Daarom inventariseert Vilans de regeling. 04-04-2011

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis, beleidswijzigingen en onzekerheden over wet- en.. 23-01-2014 13:40

Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

In de media is op dit moment veel ophef over het sluiten van verzorgingshuizen. Bijna dagelijks is er een nieuw bericht over te lezen. Berenschot heeft begin 2013 berekend dat er de komende drie jaren sluiting dreigt voor ruim 800.. 31-03-2014 13:57

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in beheer en lastig in losse verhuur. De begane grond.. 22-12-2014

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van ActiZ, Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en.. 25-09-2014 16:43

Huisnummering

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Bijvoorbeeld over huisnummering van.. 08-08-2013

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliënten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een Beleidsregel verwoord. Tot nu toe was onduidelijk.. 06-02-2013

08-04-2013 16:36
Aedes Actiz