Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

668 resultaten gevonden met "nieuws"

Ontwerpen voor mensen met dementie

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Jarno Nillesen en Stefan Opitz van.. 07-11-2013

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen

Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde.. 06-04-2011

'Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd'

Zorgorganisaties in krimpgebieden vrezen dat zij door het kabinetsbeleid locaties moeten sluiten en dat daardoor ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Zorgkantoren kopen dit jaar 12 procent minder zorg in. Gerard Schoep, directeur.. 19-02-2013

Verhuur in het verzorgingshuis

Scheiden van wonen en zorg betekent dat verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te staan of ze zelf de individuele verhuur doet of dit laat uitvoeren door de corporatie of.. 16-09-2013

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van.. 30-10-2014 12:23

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo lokale partijen te faciliteren in hun zoektocht.. 11-06-2014 16:40

Healing environment

We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn de bewoners en bezoekers, maar ook de mensen die in het gebouw werken. 08-11-2010

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht. 14-11-2013 14:24

Trainingen Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert sinds 2006 samen met AO organisatieontwikkeling trainingen 'Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg'. De succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training is bestemd voor lokale samenwerking.. 30-06-2014

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege fysieke of geestelijke problemen het recht.. 05-03-2013

Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen.. 24-03-2015

Zorgvastgoed met toekomst

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015

Financiële dekking voor collectieve ruimten

Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de recreatiezaal, de receptie en de activiteitenruimten.. 03-10-2013

Verzorgingshuis als dorp in een dorp

Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan leegstand zijn. In kleine dorpen wordt gevreesd voor het.. 16-01-2013

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De overzichtskaart van Nederland laat de regionale.. 24-04-2014

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties (ZZP1 en 2) geschrapt. Deze 'extramuralisatie' kennen.. 14-05-2014 13:37

Huiskamer voor kwetsbare groepen

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of.. 01-04-2014 14:42

Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk

Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg 
Meer hotel dan woongebouw, aldus het bouwkundige oordeel over verzorgingshuizen. Dat maakt het lastig om de oudere gebouwen een nieuwe woonfunctie te geven. Dan moet er.. 06-01-2014 11:23

Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten!

Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart tijdens het congres Lokale Kracht 2014 werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd deelnemers. Steeds meer mensen, zoals de kleine honderd.. 25-03-2014

Innovatieprijs zorgproducten

Mooie en gebruiksvriendelijke producten die mensen helpen om zelfstandig te leven, komen in aanmerking voor de Innovatieprijs 2010. Voor de negende keer reiken Vilans, het kenniscentrum langdurende zorg, en Firevaned, de branchevereniging van.. 21-09-2009

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel.. 07-03-2013

KRO Kruispunt uitzending over woonvariaties

“Veel ouderen die langer zelfstandig blijven wonen zijn nog onbekend met nieuwe woonvormen” zegt Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg in de KRO Kruispunt TV uitzending van 29 maart 2015. Terwijl er al zoveel leuke.. 31-03-2015 09:55

Congres professioneel opdrachtgeverschap en aanbesteden

De Hogeschool Utrecht houdt op 27 maart een congres over professioneel opdrachtgeverschap en vernieuwend aanbesteden. Deelname is gratis voor medewerkers en bestuurders van woningcorporaties, waterschappen en zorgorganisaties. 09-03-2012

Aanpak eenzaamheid: van abstract naar concreet

Huismeesters van woningcorporaties kunnen signalen van eenzaamheid signaleren en doorgeven. Corporaties kunnen ontmoetingsruimen faciliteren en contactbevorderend bouwen. Dat zijn drie rollen die volgens Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie.. 28-02-2011

Eerste hulp bij lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg

Iedereen heeft inmiddels de mond vol over wijk- en buurtgericht samenwerken. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Twee keer per jaar biedt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg u de kans om deel te nemen aan de training 'Lokale samenwerking.. 30-08-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd.. 22-12-2011

Ouderen in de knel

Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het verzorgingshuis, dagopvang en maaltijden. In rap tempo.. 28-04-2014

Groei pgb in kaart

Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een vraagstimulerende werking. Bijna de helft van de groei komt door een toestroom van nieuwe zorgvragers. Dit zijn enkele conclusies uit.. 12-05-2011

Lokale Kracht: oplossing voor alles en iedereen?

Is Lokale Kracht positief voor iedereen? - Wat zijn de risico's? - Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke vraagstukken die spelen rond Lokale Kracht. Vul de korte.. 14-03-2013

'Buiten komt voorbij' ook voor mensen met dementie

Op 1 februari 2012 werd in zorgcentrum Eldenstaete te Arnhem het interactieve kunstproject 'Buiten komt voorbij' officieel geopend. Nu kunnen de bewoners met dementie een stukje fietsen alleen of met familie of medewerkers. De fietsinstallatie.. 10-02-2012

Brabant niet meer eenzaam?

Het project 'Brabant niet meer eenzaam' is een project van Stichting Zet en de Brabantse Vereniging van instellingen voor Welzijn Ouderen (BVWO). Het project is gericht op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid in Brabant. Onlangs gingen in.. 22-06-2011

Investeringen in zorgvastgoed vergen nieuwe benadering

De stormachtige ontwikkelingen rondom AWBZ-financiering in combinatie met de vastgoedcrisis vragen om een creatieve benadering voor investeringen in zorgvastgoed. Deelnemers aan de bijeenkomst 'Nieuwe Financieringsmogelijkheden voor Zorgvastgoed.. 14-01-2013

Staatssteunregels corporatiewoning niet voor zorgwoningen

De bekritiseerde inkomensgrens voor huurwoningen van corporaties is vanaf volgend jaar niet meer geldig voor personen met zorg aan huis. Ouderen met een zorgindicatie kunnen zo makkelijker een woning toegewezen krijgen door woningcorporaties. Dit.. 19-12-2011

Zorg op afstand verbreden

Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg, dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. ActiZ is blij met het.. 12-06-2009

Blog 'Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone'

Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten. Nieuwbouw wordt de komende jaren schaars. We.. 11-02-2013

Staatssecretaris Zijlstra stimuleert herbestemming van monumenten

Initiatiefnemers van waardevol erfgoed kunnen voortaan subsidie krijgen voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Dit maakte staatssecretaris Zijlstra van OCW bekend op 25 oktober 2011. 27-10-2011

Tv uitzending over zorg voor ouderen uit andere cultuur

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520.. 12-06-2014

Burgercoöperaties in opkomst

"Burgercoöperaties in opkomst" is het vierde magazine in een reeks over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid. Dit tijdschrift is een initiatief van het ministerie van BZK. Het magazine over burgercoöperaties is tot stand gekomen.. 07-11-2013

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van ActiZ, Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en.. 25-09-2014 16:43

Prijs voor Zorg in Woningen uitgereikt

ActiZ heeft voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009 gekregen. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) werd op 21 juli.. 29-07-2009

'Op stap met oma' bestrijdt eenzaamheid van oud én jong

'Op stap met oma' van Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland is de winnaar van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema.. 29-11-2011

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van Woonzorg Nederland of het omvormen.. 24-04-2014

Experimenten voor doorstroming senioren

Senioren hebben vaak moeite met de stap maken van een eengezinswoning naar een seniorenwoning. Daardoor blijven zij zitten in woningen die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Woningcorporaties Vidomes en Woonstede experimenteren.. 13-08-2012

Philips en Achmea onderzoeken Zorg op Afstand

Philips en Achmea hebben de stichting Zorg Binnen Bereik opgezet, waarmee ze verder onderzoek willen uitvoeren naar de toekomst van telezorg bij  de drie meest voorkomende chronische ziekten (hartfalen, diabetes en chronische aandoeningen aan de.. 12-02-2010

Zorgvernieuwingsprijs voor studentenzorg Wiel en Deal

Stichting Wiel en Deal heeft de Nationale Zorgvernieuwingsprijs gewonnen met het idee waarbij studenten met een handicap wonen in een aangepaste kamer in een regulier studentencomplex. De overige studenten verlenen hierbij 24-uurszorg met als.. 27-10-2010

Anders wonen: gemeenschappelijk wonen biedt juist nu kansen

Wie voor groepswonen kiest, doet dat meestal om persoonlijke redenen, zoals de wens met gelijkgestemden samen te wonen. Steeds vaker wordt deze woonvorm ook gekozen omdat men op zoek is naar een veilige woonomgeving waar men zo lang mogelijk.. 09-01-2013

Rollenspel bij zorgvoorzieningen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 7 oktober 2014 een druk bezocht symposium Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties. Dit was tevens de aftrap van het Kennisprogramma Extramuralisering. Bouwstenen voor Sociaal.. 16-10-2014

Wijkprojecten Swinhove Groep winnen internationale prijs

De Swinhove Groep in Zwijndrecht heeft een internationale prijs ontvangen voor haar wijkprojecten. De prijs, de Citation of Honor voor de 2011 Excellence in Ageing Services Award, werd vorige week uitgereikt aan Guus Bannenberg, bestuurder van de.. 26-10-2011

Nieuw 'WoonKeur +Pakket Zorg' volgt Zorg in Woningen

WoonKeur heeft nu ook een Pluspakket Zorg. Voor woningen die ook voor zorg geschikt moeten zijn bestaat nu de mogelijkheid bovenop het basispakket van WoonKeur ook de eisen uit het Pluspakket Zorg te volgen. Zorg in Woningen is onderdeel van de.. 17-12-2009

Geslaagde bijeenkomst 'De toekomst van wonen en zorg'

Hoe ziet de toekomst van wonen en zorg eruit? En hoe in te spelen op de veranderende maatschappelijke omstandigheden? Om die vragen draaide het op de bijeenkomst van 9 mei van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Bijna honderd bestuurders van.. 14-05-2012

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!

Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' wel. Het congres begon op woensdag 3 april met tien minuten bewegen op muziek onder.. 11-04-2013

Leerpunten van zorgorganisaties bij invoering Zorg op Afstand

In het programma 'Zorg op afstand, dichterbij' (2007-2010) werkten 20 lidorganisaties van ActiZ intensief samen bij de invoering van zorg op afstand. Zorg op afstand maakt het mogelijk cliënten veel beter te ondersteunen bij het managen van hun.. 18-01-2011

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo

Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. "Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af", zegt Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie.. 12-03-2013

Langer thuis met dementie: praktijkvoorbeeld uit Breda

De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie toe. Zij zullen ook langer thuis (moeten) blijven wonen als gevolg van de wijzigingen in AWBZ en Wmo. Gemeenten gaan zelf een invulling geven aan onder andere het langer zelfstandig thuis wonen.. 08-04-2014

Lokale kracht: Nieuwe energie in wonen, welzijn en zorg

Wat gebeurt er als je actieve burgers en vrijwilligers samenbrengt met professionals in wonen, welzijn en zorg? Dan ontstaat een levendige uitwisseling van kennis en ervaring! Met positief gewaardeerde krachtsessies vol lokale voorbeelden en veel.. 13-09-2012

Blik op particuliere woonzorgvoorzieningen

De komende jaren neemt het aantal woonzorgvormen en de diversiteit daarvan toe. Een groeimarkt met kansen voor particuliere woonzorgconcepten, die sterk in opkomst zijn. Waar komt deze groei vandaan? Wie zijn de ondernemers achter deze.. 09-04-2015 12:23

Verplichte zorgafname toegestaan

In het hoger beroep dat woningcorporatie WSG te Geertruidenberg heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kort gedingrechter vorig jaar over een samenwerkingsovereenkomst met zorginstelling De Riethorst is WSG door het Gerechtshof in Den Bosch.. 22-02-2006

Handreiking brengt eisen brandveiligheid in kaart

Langer zelfstandig wonen zorgt voor veiligheidsrisico’s. Ouderen en kwetsbare personen zijn immers niet altijd zelfredzaam. Vluchten en hulp bij brand is dan niet vanzelfsprekend. Het scheiden van wonen en zorg leidt tot onduidelijke.. 30-04-2015 14:24

Domotica: Big Brother of toekomstmuziek?

Sensoren die registreren of deurtjes open en dicht gaan,  meten of het licht of donker is en in welke ruimte cliënten zich bewegen. En een digitale coach die cliënten  tips geeft voor een gezonder en plezieriger leven. Science fiction? Niet.. 17-04-2012

Economische kansen in wonen en zorg

Op lokaal en regionaal niveau is de impact van de bezuinigingsmaatregelen en beleidswijzigingen in de sector zorg en welzijn groot. De maatregelen bieden echter ook kansen voor ondernemers in de zorg- en bouwbranche. De Kamer van Koophandel.. 11-06-2013

Leergang Woondromen 55+: van wens naar werkelijkheid

In een nieuwe leergang voor professionals in bouwen, wonen, zorg en maatschappelijk ondernemen leert u hoe u groepen senioren effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen en verduurzamen van een eigen initiatief tot gemeenschappelijk wonen.. 11-09-2014 13:54

Woonwensen van 55-plusser in beeld

Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio.. 02-09-2013

Mantelzorg: niet verplichten maar verlichten

Het versterken, verlichten en verbinden van informele ondersteuning en zorg, dát is de kern van het beleid dat staatssecretaris Van Rijn uitzet in zijn kamerbrief van 20 juli jongstleden. Met versterken bedoelt hij het verankeren van de positie.. 25-07-2013

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na.. 26-02-2014

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed

Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiële onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en.. 14-07-2011

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg

De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning.. 07-03-2011

Tradities in de knel: zorgverwachting Turkse ouderen verandert

Traditionele verwachtingen van zorgbeelden zijn langzaam aan het veranderen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Tradities in de knel; Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland’, waarmee Ibrahim Yerden op 12.. 24-04-2013

Mijn woonwensen voor later

Vincent Bijlo maakte voor het congres Expeditie Begonia een column over zijn woonwensen. "Goedemorgen, ik woon hier best aardig hè? Dit was vroeger een werkplaats van NS, 23-04-2015 12:03

Extramuralisering kleedt dienstverlening verzorgingshuis uit

Bij het extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 wordt de aandacht vooral gericht op de gevolgen van deze beleidskeuze voor de vastgoedexploitatie van de huidige verzorgingshuizen. Tot nu toe is er veel minder aandacht voor de exploitatie van de zorg- en.. 20-12-2012

Woongemeenschappen: goed voor gezondheid ouderen

Ouderen die in een woongemeenschap wonen, hebben minder behoefte aan zorg. Bovendien voelen zij zich minder eenzaam dan ouderen die alleen wonen. Dat blijkt uit de portretten in het boek ‘Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord.. 03-10-2013 17:03

Risico zorgvastgoed van corporaties onder de loep

Corporaties verhuren 148.000 zorg- en aanleunwoningen met een totale waarde van circa € 8,5 miljard. De exploitatiewaarde van een zorgwoning is 30% hoger dan een reguliere huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Fonds.. 15-01-2015 16:03

Wmo congres: impressie workshop samenwerking

Hoe gaat het verder met deze samenwerking? Wordt het een droom of een nachtmerrie? Deze vragen zetten de tongen in beweging tijdens de workshop 'Samenwerking en regievoering bij wonen, welzijn en zorg' voor gemeenten en lokale partners op het Wmo.. 28-09-2009

Organisaties bundelen krachten voor betere leefomgeving ouderen

Tijdens het congres 'Ruimte voor Gezondheid', onderdeel van het Europees Jaar van het Actieve Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012, hebben elf organisaties het convenant 'Urban Strategic Planning for Active and Healthy Ageing.. 15-11-2012

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’

De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden. 16-03-2012

Villa Begonia: boekje en videoportretten

Nu het aantal ouderen toeneemt en de verzorgingshuizen sluiten, zijn innovatieve woonconcepten nodig die aansluiten bij de grote verscheidenheid aan woonwensen. Er zijn al diverse woonconcepten in het land te vinden. 'Villa Begonia, niet achter de.. 27-03-2015 13:16

Diverse groepen wonen samen in het Karmijn

Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking van Surinaams-Hindoestaanse afkomst wonen sinds kort samen in wooncomplex het Karmijn in Den Haag. De mix van bewoners van verschillende afkomst, leeftijd en met of zonder beperking maakt het.. 20-08-2008

Publicatie brochure Zorg op Afstand

ActiZ heeft de brochure 'Zorg op Afstand - Altijd dichtbij!' gepubliceerd. "Werken aan zorg op afstand is pionierswerk. Het is een innovatie met perspectief, die inmiddels de nodige concrete resultaten heeft opgeleverd. Bij pionierswerk hoort ook.. 01-11-2008

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ samen met 12 woningcorporaties en zorgorganisaties.. 29-01-2015 12:06

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Eenzaamheid vraagt om lokale aanpak

Er komt geen extra impuls vanuit Den Haag om eenzaamheid te voorkomen en te beperken. Dat zegt voormalig staatssecretaris van VWS mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner in een Kamerbrief over eenzaamheid. In deze brief aan de Tweede Kamer geeft.. 07-11-2012

Kansen voor welzijnsorganisaties in wonen, welzijn en zorg

De tijd is rijp voor welzijnsorganisaties om zich te manifesteren als verbinder in wonen, welzijn en zorg. Met het document 'Kansen binnen welzijn, wonen en zorg' ter inspiratie roept de MOgroep op tot actie. Door samenwerking en co-creatie met.. 30-05-2013

NZa publiceert overgangsmodel kapitaallasten

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar voorstel aan VWS over het overgangsmodel voor de invoering van integrale tarieven in de AWBZ gepubliceerd. De NZa stelt een geleidelijke overgang van het huidige nacalculatiemodel naar het model van.. 08-03-2011

Onderzoek naar herbestemming kantoorlocaties voor zorg mogelijk

Architecten zijn in staat om op relatief snelle wijze te onderzoeken of herbestemming van kantoorbouwen vanuit functioneel-technisch, juridisch en financieel perspectief in principe mogelijk is. Dat blijkt uit de nieuwe studie Zorg voor leegstand.. 24-02-2011

Koppelen huur- en zorgcontract wenselijk bij Fokusprojecten

In het belang van de beschikbaarheid en exploiteerbaarheid van ADL-clusterwoningen (ook wel Fokuswoningen) is een onlosmakelijke koppeling van wonen en dienstverlening wenselijk. De cliënt uit de doelgroep die voor het project kiest, bindt zich.. 30-05-2011

Verslag conferentie scheiden wonen zorg: slim samenwerken

Op 12 juni 2012 organiseerden het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en BOB Advies in samenwerking met Aedes en ActiZ de conferentie Scheiden van wonen en zorg in een vergrijzende samenleving: slim samenwerken door woningcorporaties.. 27-08-2012

Sociale innovatie

Onder de noemer 'sociale innovatie' besteedt ActiZ aandacht aan vernieuwing van arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen en kwaliteit van arbeid. De toenemende en veranderende zorgvraag en voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt verhogen de urgentie.. 01-06-2009

Blog: 'Van gezellig word je gezond'

'Van gezellig word je gezond.' Dat is een uitspraak van een bewoonster van de Turkse Woongroep De Tweede Lente. Zij woont naar volle tevredenheid in deze woongroep die zij zelf heeft opgericht met behulp van een woonadviseur. Er zijn momenteel.. 26-05-2011

Alleenwonende ouderen zijn vaker kwetsbaar

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een aanvulling gepubliceerd op het rapport 'Kwetsbare ouderen'. Deze aanvulling gaat in op het alleen wonen van ouderen, omdat dit een belangrijk aspect is van kwetsbaarheid. De aanvullende cijfers laten.. 11-07-2011

Zorg op Afstand: meer aandacht voor zorgprofessional

Nictiz heeft de verkenning 'Zorg op Afstand, het perspectief van de zorgprofessional in de langdurige zorg' gepubliceerd. De kernvraag van de verkenning was: onder welke voorwaarden kunnen zorgprofessionals Zorg op Afstand met ICT structureel.. 16-12-2009

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat kunnen we van Elsendorp leren? Ton Baetens.. 30-01-2014

Meer ouderen in woonservicegebieden

Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen zich hier meer ouderen en mensen met een beperking dan elders in Nederland. Bewoners in woonservicegebieden voelen zich ook minder.. 13-10-2011

Tips woningaanpassingen senioren

De gemeente Heerhugowaard is begonnen met de site lekkerblijvenwonen.nl. Ook woningcorporatie Woonwaard is erbij betrokken. Op deze site staan tips om oudere bewoners te stimuleren tot kleine woningaanpassingen. 15-12-2011

Motivatiefilm voor oudere migranten wint Europese prijs

De documentaire 'Actief Oud' van Stichting Voorbeeld is in Brussel bekroond in het kader van het Europese Jaar van Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties. De motivatiefilm voor oudere migranten, waar onder meer het Netwerk van.. 29-11-2012

Vooraankondiging E-health en Zelfmanagement

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) organiseert op dinsdag 1 december 2009 een congres rondom het thema e-health en zelfmanagement bij Achmea te Zeist, voor patiënten (-organisaties), zorgaanbieders, verzekeraars, overheid.. 29-09-2009

Update Meerjarenplanning Business Case

ActiZ heeft in samenwerking met ILFA (onafhankelijk specialist op het gebied van financiële vraagstukken en treasury management) een praktisch format ontwikkeld, waarmee de leden van ActiZ de financieringstrategie van hun vastgoedprojecten.. 29-11-2011

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een.. 07-03-2012

Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg

Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse toont Aedes, branchevereniging van woningcorporaties in de Compact-uitgave 'Slim samenwerken in wonen, welzijn en zorg' in vijf cases hoe winst valt te halen in de totale maatschappelijke kosten in de.. 22-12-2011

Hoe kunst het leven van mensen met dementie verrijkt

Een werkconferentie op 24 oktober 2011 toont de mogelijkheden van kunst en cultuur in het leven van mensen met dementie. De conferentie wordt georganiseerd in Eindhoven door de stichting Kunst & Dementie in samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep.. 09-08-2011

Onderzoek naar 'zorgproof' maken van woonomgeving

Vanaf 2016 zullen door het nieuwe overheidsbeleid meer mensen met een zorgvraag in een reguliere woonomgeving wonen. Tegelijkertijd staan in veel gemeenten de thuiszorg en Wmo budgetten onder druk. Woningcorporaties zullen meer kwetsbare personen.. 08-09-2014

Win €75.000 euro met een vernieuwend idee

Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur dan vóór 18 april 2012 uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U.. 06-03-2012

Onderzoek hogere inkomensgrens voor huisvesting ouderen

De inkomensgrens voor de toewijzing van sociale huurwoningen gaat niet algemeen omhoog, schrijft minister Donner in antwoord op Kamervragen. Wel wil hij mogelijkheden bekijken om knelpunten bij de huisvesting van middeninkomens weg te nemen. Als.. 26-08-2011

Archiprix 2011 nomineert ontmoetingsgericht wonen met zorg

Een ontwerp met een sterk ontmoetingsgericht accent is genomineerd voor de Archiprix 2011. Nelleke Karst ontwierp voor haar afstuderen een kleinschalige woonzorginstelling op het Groningse platteland. Het plan bestaat uit twaalf woningen, enkele.. 19-01-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Kleurrijke kracht

Initiatieven van oudere migranten op het gebied van wonen, zorg en welzijn nemen toe. Van de meer dan 550 woongemeenschappen voor ouderen zijn ruim 50 toegespitst op oudere migranten. Op het congres 'Lokale kracht' is op
5 september een sessie.. 05-07-2012

De juridische context van Scheiden Wonen Zorg

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.. 08-08-2013

Come Together: veel ideeën voor innovaties in de zorg

Onder het motto 'Come Together' willen ActiZ, PGGM en Microsoft een impuls geven aan de zorg in Nederland. Daarom deden zij in september een oproep om innovatieve ideeën in de zorg in te zenden met als resultaat 121 aanmeldingen. Inmiddels zijn.. 07-11-2013 14:08

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen gelanceerd

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie ervaren wordt, moet door een speciale bril kijken. Zo is een gladde vloer misschien makkelijk schoon te houden, maar deze weerkaatst ook veel geluid, wat onrust en paniek in het hoofd van iemand.. 25-09-2014 17:05

Prijsvraag voor vernieuwend idee informele zorg en vrijwillige inzet

De Nederlandse Stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg (SPZ) bekroont de meest vernieuwende prestatie op het gebied van informele zorg en vrijwillige inzet met € 50.000. SPZ daagt u uit uw projectaanvraag voor de Pier de Boer.. 20-05-2010

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om de exploitatie bij het scheiden van wonen en zorg.. 06-02-2013

Technologie en personalisering van zorg

Nieuwe zorgtechnologie maakt steeds meer onderdeel uit van het dagelijkse, persoonlijke leven. Een nieuwe, centrale trend bij de ontwikkeling van zorgtechnologie is personalisering. Personalisering betekent dat het individu de eigen gezondheid.. 27-01-2010

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf

In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede schoolvoorziening) en bouwen in eigen beheer een.. 07-03-2013

Duitse maatregelen wonen met dementie vertaald

De SEV wil in 2011 het fundament leggen voor een nieuw experimentencluster: Wonen met dementie. Hierbij gaat het om ondersteuning van thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers door aanpassingen in woning en woonomgeving. 30-06-2011

Ondersteuningsprogramma W+W+Z online

Het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! is vanaf nu online. Via de website www.wwzmaakhetsamen.nl vindt u informatie over de inspiratiedagen, de praktijkwerkplaatsen en over het nieuw ontwikkelde instrument de Thermometer wonen welzijn.. 07-10-2009

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente

Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!. 02-05-2011

Duitsland investeert in 3 jaar € 125 miljoen in Assisted Ambient Living

Het 'Bundesministerium für Bildung und Forschung' steekt de komende drie jaar € 125 miljoen in het stimuleren van Ambient Assisted Living (AAL). 07-02-2009

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de onderlinge samenwerking en is deze.. 08-11-2012

Sluier over dementie bij oudere migranten weghalen

Voor oudere migranten met dementie en hun naasten werd 27 oktober 2010 het eerste 'Alzheimer Theehuis' georganiseerd. Bij de bijeenkomst in 's Hertogenbosch kregen Turkse en Marokkaanse bezoekers informatie over dementie, de ziektebeelden ervan en.. 28-10-2010

Ethiek en Zorg op Afstand

Zorg op afstand biedt enorme kansen. Maar uit pilotprojecten bleek, dat zowel zorgverleners als cliënten en projectleiders soms worstelen met de ethische aspecten. Hoe gaan we om met privacy? Welke consequenties heeft het vervangen van.. 28-09-2009

Filmfestival Forever Young belicht culturele diversiteit en kijk op zorg

Een reis langs verschillende culturen, dat is wat de derde editie van het Filmfestival Forever Young u op donderdag 4 juli in Rotterdam te bieden heeft. Een dag vol inspirerende films, mini symposium, workshops en meer, georganiseerd door Art.. 30-05-2013

Ingrijpende hervorming AWBZ gepresenteerd

Het kabinet kiest voor ingrijpende hervorming van de AWBZ, die alleen nog maar bestemd is voor het leveren van langdurige zorg aan mensen met ernstige beperkingen of aandoeningen. Dit staat in de hervormingsplannen van het kabinet voor de.. 06-06-2011

Internationaal subsidieprogramma voor zorg-ICT

Eind maart 2011 start de vierde subsidieronde van het internationale programma Ambient Assisted Living (AAL). Het programma loopt tot en met 2013. Het doel van AAL is om door middel van slim gebruik van ICT de kwaliteit van leven van ouderen te.. 10-02-2011

Meedoen kan iedereen

Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging naar voorbeelden waarin verschillende doelgroepen.. 08-03-2013

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief

Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder.. 15-01-2010

Van experimenten naar arrangementen

Actiz, Meavita Nederland en Zuidzorg hebben in april 2007 gezamenlijk een document opgesteld; 'Van experimenten naar arrangementen'. Dit document heeft geleid tot de ontwikkeling van het programma Zorg op Afstand. 01-05-2007

Voorbeelden gestippeld wonen en harmonicawonen

Er is een grote variatie aan gemeenschappelijke woonvormen: woongroepen, centraal wonen en flexibele varianten, zoals gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen en.. 02-10-2008

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid

Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriëntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig.. 03-04-2012

Bijzonder welkom bij dagbesteding

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is een nieuwe site gestart: www.bijzonderwelkom.nl. Op 'Bijzonder welkom' kunt u bijzondere adresjes vinden van bedrijven die diensten verlenen op het gebied van horeca, kunst, winkels, land- en.. 20-08-2009

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend

Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De drie winnaars zijn bekend en ontvangen op 16 mei een.. 24-04-2013

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze.. 03-04-2014

Ouderen helpen tienermoeders in woonconcept

Stichting Timon, hulpverleningsorganisatie voor jongeren, en seniorenhuisvester Habion ondertekenden op 7 december 2010 een overeenkomst om in Houten een begeleid wonen-project te realiseren voor tienermoeders en tienermeiden. Habion ontwikkelt en.. 03-01-2011

Onbekommerd wonen in Breda

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project 'Geschikt Wonen voor Iedereen.. 25-07-2012

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur.. 06-01-2011

'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

DyNaMo BV in Leiden is een samenwerkingsverband van De Binnenvest, een organisatie voor Maatschappelijke Opvang, en Movens, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De cliënten van Movens zijn psychiatrische patiënten, daklozen en/of.. 11-09-2014 13:50

Kenniscentrum voor oudere migranten opgericht

Oudere migranten en organisaties die zich op deze groep richten kunnen vanaf 2011 terecht bij het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten. Uit vooronderzoek van het kenniscentrum blijkt dat van de ongeveer 500 woongroepen voor.. 04-11-2010

27mei

Conferentie Langer Thuis: inspiratie voor langer zelfstandig wonen
27 mei 2015

We staan voor een flinke uitdaging. De nieuwe Wmo, de Wet langdurige zorg en de Woningwet vragen om nieuwe en slimme aanpakken voor een veelzijdig woonaanbod en welzijns- en zorgdiensten. Een nieuw samenspel tussen gemeenten, corporaties, zorg- en..

Een eigen stekkie

Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook ouderen zelf die verder kijken naar een geschikte.. 22-01-2015

De kracht van kleine dorpen

Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woonplaats te blijven wonen. Deze burgerinitiatieven komen vaak voor in kleine dorpen. Daar verdwijnen regelmatig voorzieningen.. 03-08-2011

Prijs voor Nederlandse aanpak fysieke belasting in de zorg

Onderzoeker Hanneke Knibbe van LOCOmotion heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de eerste Nederlander die deze prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van.. 01-04-2010

Amsterdamse partners openen megadaklozenverblijf

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot en HVO-Querido openen vrijdag 4 november 2011 de Poeldijkstraat 10. Het gebouw herbergt vier vormen van opvang en zorg voor ruim 180 mensen. 03-11-2011

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten.. 04-12-2014 11:01

Film Thuishuis: Oud worden doe je liever niet alleen

Op 23 november ging de film 'Oud worden doe je liever niet alleen' in Woerden in première. De film is gerealiseerd door Stichting Thuis in Welzijn. Waarom kozen de bewoners voor het Thuishuis en hoe gaat het met ze? Een Thuishuis is een soort.. 03-12-2012

Peil de verbinding binnen uw gemeente

De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele.. 03-11-2009

IGZ kritisch over domotica

De risico's die het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de zorg, ofwel domotica, met zich mee brengen moeten niet worden onderschat. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport dat vandaag is gepubliceerd. Het gebruik.. 29-10-2009

Waarschuwing voor boekwaardeprobleem

ActiZ vraagt samen met Aedes aandacht voor het boekwaardeprobleem dat ontstaat voor corporaties die verhuren aan zorgorganisaties. Indien er geen oplossing komt, kunnen verouderde zorggebouwen niet gerenoveerd worden, stagneert nieuwbouw en moeten.. 16-03-2011

Zorgcoöperatie Tot uw Dienst: initiatief bij de cliënt

Acht jaar geleden nam Don van Sambeek het initiatief voor de zorgcoöperatie Tot uw Dienst, uit onvrede met de reguliere thuiszorg. Na vijf jaar was de coöperatie selfsupporting; nu is de organisatie klaar voor groei en druk bezig met de toekomst.. 06-02-2014

dec

Project!mpuls 2010: levendig, leerzaam én leuk
december

Elkaar ontmoeten, nieuwe dingen leren, kruisbestuiving, inspanning en ontspanning, Project!mpuls 2010 bood het allemaal. Ook dit jaar had het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de RIBW..

Corporaties verliezen fiscale voordelen ANBI-status

Woningcorporaties maken vanaf 2012 geen aanspraak meer op de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit bleek op 17 november 2011 in een debat met staatssecretaris Weekers van Financiën. Dit betekent dat enkele voor corporaties gunstige.. 25-11-2011

Interactieve muur vermindert dwaalgedrag van bewoners

In Zorgcentrum Vivium Naarderheem is het sinds kort een beetje rustiger op de gangen van de (gesloten) psychogeriatrische afdeling. Daar presenteerden drie studenten van de Hogeschool van Amsterdam vorige week een nieuw wapen tegen dwaalgedrag.. 27-06-2012

Amsterdam gaat door met woonservicegebieden

Amsterdamse partners betrokken bij wonen, zorg en dienstverlening sluiten opnieuw een Woonservicepact. Dit pact moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen wonen, met gewenste zorg en diensten. De stuurgroep vindt.. 24-06-2010

Nieuwe beleidsregels WTZi

Fotograaf: Willem Mes 21-10-2009

Van lokale kracht naar lokale kramp: de overbelaste burger?

Bent u bereid een boodschap te doen voor uw buren? Wilt u uw buurman wassen? Deze vragen stelt Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap aan de UVA op een recent symposium waar het mooie boek ‘De affectieve burger’ werd gepresenteerd (2013.. 17-07-2013

Burgercoöperaties regelen zorg zelf

Dorpen en stadswijken organiseren steeds vaker in een coöperatie zelf hun zorg of onderlinge hulp. Hun aantal steeg binnen een jaar met dertig procent, van 100 naar circa 130. "Er zit veel groei in deze beweging. Veel mensen spannen zich in voor.. 20-04-2015 08:41

Weerbaarheid als antwoord op vergrijzing?

De vergrijzing moet vooral gezien worden als uitdaging. Dat is de boodschap van het onlangs verschenen rapport 'Het succes van de vergrijzing', waarin TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) hun visie geven op de toekomst van.. 14-11-2012

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen

TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van zorgorganisatie om brandveiligheid ter hand te nemen. Het.. 15-12-2010

EIB: Investering in zorgvastgoed zal sterk toenemen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van Bouwend Nederland de studie Bouwen voor de zorg; Perspectief voor de Nederlandse bouw uitgevoerd. Daaruit blijkt dat door de vergrijzing en het toenemende vermogen van senioren de.. 06-12-2012

28sep

Studiedag GGZ in de wijk
28 september 2015

De psychiatrie is volop in beweging. Opvangplekken in psychiatrische klinieken worden afgebouwd, terwijl de zorg thuis voor mensen met psychiatrische aandoening nog niet voldoende is opgebouwd. Psychiatrische cliënten dreigen tussen wal en schip..

Kennis maken met het Kenniscentrum

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en.. 04-03-2011

Lange tafels tegen eenzaamheid

Eén op de drie Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam, zo blijkt uit onderzoek. Dat kunnen ouderen zijn die zelfstandig wonen, maar ook studenten. Woningcorporaties zijn als verhuurder bij deze problematiek betrokken. Zij zetten zich samen.. 24-07-2012

Telehealth en homecare in de VS

In juli 2008 verscheen een artikel over kansen, toepassingen en valkuilen rondom het gebruik van zorg op afstand. Het artikel 'The Home Telehealth Primer' is geschreven door Audrey Kinsella MA, MS. 16-11-2008

Woonzorgboerderij 2.0

Een revolutionaire aanpak voor een woonzorgboerderij. Dat claimen de initiatiefnemers van Woonzorgboerderij De Hagert in Wijchen. Zij werken volgens de principes van het zogeheten social web, een term uit de wereld van internet en communities.. 11-10-2011

Praktijkvoorbeelden en stimuleringskansen Zorg op Afstand

Nictiz heeft een inventarisatie uitgevoerd naar zorg op afstand in Nederland: welke praktijkvoorbeelden zijn er en hoe kan het gebruik van zorg op afstand gestimuleerd worden? 22-01-2009

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen.. 07-02-2013

Pgb-houders mogen weer hulp bieden

De maatregel waardoor pgb-houders sinds 1 januari 2011 geen hulp meer mogen verlenen aan andere budgethouders schuift staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten voorlopig op de lange baan. Dat is het resultaat van een debat in de Tweede Kamer met de.. 18-02-2011

Zorg voor oudere migranten

'Kleur aan zorg; zorg met kleur, aan de slag met multicultureel Verantwoorde Zorg'. Dat is de titel van het symposium dat ActiZ op dinsdagmiddag 12 mei 2009 hield in Amsterdam. 21-04-2009

De Zorg Samen Buurt genereert energie

Het begon allemaal met het initiatief van twee ‘buurtvrouwen’, Kitty Hesen en José Bielderman. Zij wilden hun buurt Prinsejagt 3 in Eindhoven geschikt maken om zelfstandig oud te worden. Bij de start van hun project organiseerden ze drie.. 03-03-2014 13:13

Jenneke van Veen Verbeterprijs dit jaar voor ouderenzorg

ActiZ, organisatie van zorgondernemers, LOC Zeggenschap in zorg, VGN en Platform VG nodigen zorgorganisaties, zorgprofessionals en cliëntenraden uit om mee te dingen naar de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2011 voor de sector verpleging.. 20-06-2011

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem

Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend stadium van dementie een GPS-apparaat meekregen.. 05-09-2011

Ouderen blij met zorg op afstand

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte 05-11-2008

Woningcorporaties zijn bereid tot investeren in zorgvastgoed

Hoewel woningcorporaties zich momenteel in toenemende mate terugtrekken op hun kerntaken, blijken ze tegelijkertijd bereid te zijn te investeren in het overnemen van een substantieel deel van het vastgoed van overwegend zorgorganisaties en.. 12-10-2011

Toolkit Zorg met ICT online

Wie aan de slag wil met de inzet van technologie in de zorgverlening, in het bijzonder met informatie- en communicatietechnologie (ICT), kan nu via de website van het Kenniscentrum gebruik maken van de.. 10-12-2012

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven wonen met zorg in beeld te brengen. Uit het onderzoek.. 22-12-2014 15:36

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor 800 verpleeg- en verzorgingshuislocaties dreigt.. 21-02-2013

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere' ouderen degenen die zorg behoeven. De gemeente stelt.. 16-05-2014

Vernieuwers gezocht voor alleenstaande ouderen

Fonds NutsOhra organiseert in juni drie inspiratiebijeenkomsten voor het subsidieprogramma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Vernieuwers met frisse ideeën op het gebied van meedoen en bewegen voor alleenstaande thuiswonende ouderen kunnen hier met.. 12-05-2015

Van grijze golf naar silver power, een andere kijk op vergrijzing

Vergrijzing is ook een verworvenheid, aldus het kersverse rapport Actief ouder worden in Nederland uitgebracht door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het rapport schetst de demografische ontwikkelingen in binnen- en.. 25-10-2012

Conferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd

De provincie Utrecht organiseert op woensdag 3 februari 2010 de strategieconferentie Wonen, zorg en welzijn in crisistijd: kansen blijven benutten op lokaal niveau. Gedurende de conferentie komen de gevolgen van de crisis voor wonen, zorg en.. 11-01-2010

Nominaties bekend voor Support Innovatieprijs 2012

Ideeën, concepten en producten die het dagelijks leven met een functiebeperking gemakkelijker en toegankelijker maken, konden meedingen naar de Support Innovatieprijs 2012. De vakjury heeft 5 producten per categorie genomineerd, waarop gestemd.. 05-04-2012

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

Sinds 1 november is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische drempels. Tijd die er vaak juist niet was. De nieuwe.. 06-11-2014

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen.. 03-07-2014 16:04

Meer rendement uit zorgvastgoed

Danielle Harkes ontvangt eerste exemplaar 21-09-2009

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een belangrijk project was 'Van buiten naar binnen en van.. 18-11-2013 13:49

2sep

Studiereis: Meergeneratie wonen in Duitsland
2 september 2015

Laat u inspireren door intergenerationele woonprojecten van onze Oosterburen tijdens een driedaagse studiereis!

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliënten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een Beleidsregel verwoord. Tot nu toe was onduidelijk.. 06-02-2013

Top tien burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn

In het land ziet het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mooie initiatieven van burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn ontstaan. Steeds vaker nemen burgers zelf het heft in handen. De initiatieven zijn divers: zorgcoöperaties, dorpsco.. 22-05-2014 13:06

Woonservicezones zijn 'oud denken'

Volgens samenwerkingsadviseur Hetti Willemse zijn woonservicezones 'oud denken'. Het trekt voor de burger denkbeeldige grenzen en leidt zo tot segregatie van ouderen. Willemse concludeert in een opiniestuk op Zorgvisie.nl dat woonservicezones goed.. 10-02-2011

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis, beleidswijzigingen en onzekerheden over wet- en.. 23-01-2014 13:40

Monitorstudie Zorg op Afstand 2009 beschikbaar

Op maandag 6 juli 2009 heeft Nivel de nieuwe monitorstudie naar Zorg op Afstand gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de peiling eind 2008 / begin 2009 van de monitorstudie naar de voortgang van Zorg op afstand in Nederland, in het bijzonder.. 06-07-2009

Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een.. 22-12-2014

Inventarisatie van standaarden

Onlangs verscheen het rapport 'Zorg op afstand, dichterbij'. Inventarisatie van domeinen: gegevensuitwisseling, procesprotocollen, techniek en opleidingen van de organisatie van zorgondernemers ActiZ. Zorg op afstand (ZOA) wordt in het rapport als.. 01-02-2010

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische keuzes delen? Dan houden het Aedes-Actiz.. 08-04-2013

Een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg

De transformatie van verzorgingshuizen naar scheiden wonen en zorg is meer dan een administratieve verandering. De kosten van wonen en verblijf in het verzorgingshuis worden straks volledig in rekening gebracht en de cliënt zal dit niet altijd.. 19-11-2013

Cliëntdossiers digitaal bij de hand met tablet

Verpleegkundigen van zorgorganisatie Vivent in Den Bosch gebruiken dagelijks een tablet bij hun werkzaamheden in het verzorgingshuis. Hierdoor hebben ze altijd de actuele dossierinformatie van een cliënt bij de hand. Ook de overdracht is door de.. 12-05-2011

Gemeenten luiden noodklok over kabinetsplannen zorg

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de grote en middelgrote gemeenten verenigd in de G4 en G32 hebben in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok geluid over de zorgplannen van de regering. Hoewel zij de beweging die dit kabinet inzet op het.. 28-11-2012

Samenwerken rond woongroepen

Woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar. Zij willen gezamenlijk meer woongroepen van ouderen realiseren. Afgesproken is om minimaal twee.. 14-07-2008

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing

In de jongste uitgave 'Demografie van de vergrijzing' geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen. 14-07-2011

Blog: Sociaal, duurzaam en groen: Eetbare balkons

Project Gezonde Gronden zorgt volgens initiatiefnemer Bessie Schadee voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid in de wijk. Dit bleek uit haar workshop op de Manifestatie Buurtalliantie. Adviseur Yvonne Witter van het Kenniscentrum.. 14-02-2011

In beweging: zingende zebrapaden en 'zwementie'

Hoe lang zit u op een dag? 35% van de Nederlandse bevolking zit tussen de 7-16 uur per dag! En een zittend leven duurt niet lang…..'Bewegen is winst!’. Dat zegt Nanette Hagedoorn op het landelijke congres op 4 november jl. over ‘Bewegen in.. 07-11-2013 15:58

Nieuwe architectuurprijs zorggebouwen

De Hedy d'Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of.. 24-06-2009

Durf te leven met dementie: brochure voor gemeenten

In Noord-Brabant zijn al veel gemeenten bezig met het inrichten van een dementievriendelijke gemeente (DVG) zodat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. De gemeenten Bladel, Steenbergen, Oisterwijk en Waalwijk zijn koploper in de provincie.. 04-02-2015

Mantelzorgwoning geplaatst na gedwongen verhuizing

De eerste mantelzorgwoning plaatste Hodes Bouwsystemen in Groenlo bij de familie Rumathe. Zij moesten gedwongen verhuizen vanwege de aanleg van een provinciale weg, maar konden geen huis vinden waar ze konden blijven zorgen voor  oma. De.. 10-10-2011

CPO: voorzieningen naar wens en rol voor corporaties

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn de toekomstige bewoners de ontwikkelaars van hun woonomgeving. Het biedt de kans om voorzieningen naar wens en wonen met gelijkgestemden te realiseren. Op het gebied van wonen en zorg en met.. 22-10-2013

Een ruimte creëren die bewoners activeert of juist kalmeert

Wanneer worden bewoners geactiveerd en wanneer komen ze juist tot rust in een omgeving? Is het werkelijk zo eenvoudig als een rode muur prikkelt en de geur van lavendel ontspant, of is dit te simplistisch gedacht en spelen andere zintuigelijke.. 27-09-2012

Studie Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is het inkomsten- en uitgavenpatroon stapsgewijs.. 28-10-2014

Herbestemmen van vastgoed in de zorg: een goede combinatie

Een debat met verdiepende inzichten over herbestemming van vastgoed in de zorg. Dit volgde op het aanbieden van het eerste exemplaar van het nieuwe boek "Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemming" op donderdag 10 mei 2012.. 24-05-2012

Succesvol ondernemen met eHealth

Het lectoraat ICT-innovaties in de zorg van hogeschool Windesheim heeft het boekje “Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg” gepubliceerd. 12-12-2013 11:44

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden minder snel achteruitgaan en langer zelfstandig.. 27-09-2012

Veel vragen over scheiden wonen zorg bij corporaties

De aankomende veranderingen in de financiering van de zorg roepen in de corporatiewereld veel vragen op. Vandaar dat Aedes het thema 'scheiden wonen zorg' koos voor haar Netwerkbijeenkomst Wonen en Zorg. In het imponerende voorbeeldproject.. 27-09-2012

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015 13:06

Onderzoek TNO: ouderen blijven in de buurt wonen

Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan blijven zij dichtbij hun oude woonplek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen' van TNO. Het onderzoeksinstituut heeft, in opdracht van het Ministerie.. 23-04-2013

Marktplaats voor informele zorg gelanceerd

Zelf de regie nemen bij het vragen of aanbieden van informele zorg? Dat kan sinds kort via de landelijke website van coöperatie 'WeHelpen'. De online marktplaats www.wehelpen.nl verbindt mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die hulp.. 31-10-2012

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009

Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt.. 25-03-2010

Voedseltuin Food for Good brengt mensen samen

In de achtste en laatste aflevering van de reportageserie 'Levendige ontmoetingsplekken' bezoekt Carin Giesen voedseltuin Food for Good in Utrecht. Anders dan bij andere buurtmoestuinen staat bij Food for Good de integratie van kwetsbare mensen en.. 10-03-2015

Aandacht voor diversiteit is eerste stap naar toekomstbestendige zorg

'Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg', meent Deniz Özkanli, projectleider van Sefkat, een verpleeghuis in Boxtel voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Hij heeft er hard aan getrokken de afgelopen vijf.. 27-06-2012

'Design for Aging': wereldwijde inspiratie wonen en zorg voor ouderen

Het boek 'Design for Aging' met inspirerende voorbeelden in wonen en zorg voor ouderen uit vier verschillende werelddelen is op 20 maart 2012 gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Weidevogelhof te Pijnacker. Weidevogelhof en 25.. 21-03-2012

Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling

De toestroom naar een verzorgingshuis was nooit een probleem, daar hoefde een zorgorganisatie weinig reclame voor te maken. Nu eenheden zelfstandig verhuurd worden, ontstaan nieuwe vraagstukken. Om bewoners te werven is goede marketing noodzakelijk.. 14-10-2013

Portal speciaal voor maatschappelijk vastgoed en voorzieningen

De nieuwe portal www.bouwstenenvoorsociaal.nl, speciaal voor maatschappelijk vastgoed en voorzieningen is op 28 april 2010 live gegaan. Aedes, MOgroep, PO-raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben deze portal samen met diverse.. 29-04-2010

De ‘zorgmantel’ even ophangen in Logeerhuis Kapstok

Logeerhuis Kapstok is een nieuwe bestemming voor een leegstaande vleugel in verzorgingshuis Het Schuttersveld te Venray. Serviceclub Junior Kamer Venray nam het initiatief. Het logeerhuis is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar.. 09-12-2013 13:52

Corporatie Mooiland doet meer met minder

Woningcorporatie Mooiland laat in de film 'Thuis in zorg en welzijn' zien wat voor aanbod zij heeft op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De film laat ook zien dat corporatie zich aan het heroriënteren is. Mooiland is een woningcorporatie.. 11-12-2012

Algemene Rekenkamer: Zorg op afstand in de langdurige zorg

De verspreiding van projecten voor zorg op afstand komt onvoldoende vanzelf van de grond. Volgens het ministerie van VWS zijn innovaties, zoals 'zorg op afstand'-projecten, veelbelovend om met verhoudingsgewijs minder personeel meer te doen in de.. 12-06-2009

Levensloopbestendige wijken onder de loep

Ontwerpbureau VenhoevenCS en adviesbureau Publicarea onderzoeken hoe je wijken levensloopbestendig kunt maken en bruikbaar voor alle leeftijdsgroepen. De onderzoekers kijken daarbij naar stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke.. 04-05-2011

Vilans: zet domotica in als alternatief

Onrustbanden, bedhekken, gesloten deuren, fixatiebanden in rolstoelen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg komen deze vormen van vrijheidsbeperking nog teveel voor in de zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke.. 18-03-2009

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De.. 27-01-2011

Waarom die drempel tot ontmoeten?

Soms ontmoeten buren elkaar, soms niet. Waarom is er die drempel tot ontmoeten? Kunnen we misschien zo bouwen dat ontmoeting als vanzelf plaatsvindt? Bestaat zoiets als ontmoetingsgericht bouwen? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werkte in het.. 07-11-2012

Gezocht: zorgcoöperaties in Nederland (en omstreken)

Lokale kracht in zorg en wonen komt op steeds meer plekken voor in Nederland. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelt kennis over Lokale kracht en stimuleert daarmee nieuwe netwerken die hierdoor ontstaan. Zorgcoöperaties lijken overal.. 27-02-2014 09:24

Nieuwe subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Per 1 januari is de ‘Nza-beleidsregel Zorginfrastructuur’ vervallen. In plaats daarvan is er de nieuwe ‘Subisidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017’, waarnaar in de tweede nota van wijziging Wet Langdurige Zorg (Wlz) al werd.. 08-01-2015 10:06

AAL wil met subsidieronde ouderen steunen bij dagelijkse activiteiten

De vijfde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living (AAL) staat in het teken van ondersteuning van ouderen bij hun dagelijkse activiteiten. Vanaf eind februari kunt u ideeën indienen over ICT-oplossingen die hieraan kunnen bijdragen.. 17-02-2012

'Roya(a)l delen': inkijkje in de wereld van scheiden wonen zorg

Royal Rustique is een vernieuwende vorm van wonen in Den Haag, gebaseerd op het principe dat wonen en zorg gescheiden zijn. Binnen een ontwerp voor zelfstandige herenhuizen zijn appartementen geschikt gemaakt voor kwetsbare groepen. Sinds de.. 20-02-2013

Mantelmuzikanten in de zorg

De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig bij ons filmfestival Forever young van woensdag 11.. 23-12-2013 11:09

NZA: Zorg op Afstand blijft declarabel

Zorg-op-afstand is zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne communicatietechnieken zoals videocommunicatie. De afgelopen jaren is hiermee succesvol geëxperimenteerd. Daarom hebben NZa, VWS en ActiZ afgesproken deze vorm van zorg op te nemen.. 09-04-2010

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden

De gemeente Amsterdam heeft een hulmiddelengids gemaakt voor het veilig en zelfstandig wonen van mensen met dementie. In de gids 'Handig bij Zelfstandig' staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in huis. Hierdoor wordt het voor.. 08-04-2010

Tool: Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen

Corporatiehandreiking voor huisvesting van mensen met psychiatrische problemen, met praktische tips en voorbeelden van lokaal maatwerk uit de corporatiepraktijk. 16-04-2015 13:20

Nieuwe startpagina Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij de ondersteuning van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen. Het Kenniscentrum heeft daarom een nieuwe startpagina met veel.. 16-05-2011

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar

Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben. De servicekosten verschillen sterk en zijn met.. 19-04-2011

Alzheimer Experience wint prestigieuze Japan Prize 2012

De Alzheimer Experience, een interactieve film die mensen zelf laat ervaren hoe het is om met dementie te leven, heeft de prestigieuze Japan Prize 2012 gewonnen in de categorie Best Innovative Media. De prijs werd in Tokio uitgereikt in.. 01-11-2012

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'

Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de.. 18-10-2010

Filmfestival Forever Young laat publiek nadenken over ouder worden

Met de prachtige film 'A Late Quartet' opende op 28 februari de Slotmanifestatie van het Europese jaar voor Actief Ouder Worden en het eerste Filmfestival Forever Young, georganiseerd door stichting Art-Age. In het EYE Film Museum leidde.. 13-03-2013

Zorg op afstand in reguliere bekostiging

In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met Screen to screen zorg, ook Zorg op afstand genoemd. Per 1 januari 2012 zal deze innovatieve zorg worden opgenomen in de reguliere bekostiging. Daarvoor is de Beleidsregel extramurale zorg op een.. 11-07-2011

Overzicht wijkondernemingen en woningcorporaties

Wijkondernemingen zijn organisaties voor en door bewoners in de wijk die streven naar financiële onafhankelijkheid. Er zijn verschillende thema's waarbinnen wijkondernemingen actief zijn: zorg, energie, gemeenschapshuizen, zelfbeheer, winkels en.. 11-06-2013

Den Haag lanceert proef met Centrum voor Ouderen

Overal in het land worden plannen gesmeed om de ouderenzorg anders te organiseren en vorm te geven. Zo ook in Den Haag, waar de gemeente op zoek ging naar een nieuwe en slimmere aanpak. Het resultaat is een proef die onlangs in drie Haagse.. 09-08-2012

Bewegen in de langdurige zorg is gezond voor lichaam én geest

Mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg bewegen te weinig. En dat terwijl bewegen op fysiek en mentaal vlak zoveel gezondheidswinst oplevert. Tijdens het 'Landelijk Congres Bewegen in de Langdurige Zorg' op maandag 4 november is er.. 25-07-2013

Conferentie Langer Thuis: verslag en presentaties

Op 27 mei 2015 vond de conferentie 'Langer Thuis: inspiratie voor langer zelfstandig wonen' plaats, met ruim 180 deelnemers vanuit onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Wethouder Agnes Schaap schetste de.. 04-06-2015 16:39

Publicatie: De zorgkracht van sociale netwerken

We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief worden gewaardeerd, lijkt de sociale sector dat.. 25-07-2012

Tril Centre geopend

In Dublin hebben drie universiteiten een expertisecentrum geopend voor onder andere 'vroegtijdige risicosignalering' voor ouderen. 28-09-2009

Verbinden centraal op Landelijk Congres Woonservicegebieden

StudieArena, zorginnovatiebureau DAZ en de SEV houden op 20 maart 2012 het Landelijk Congres Woonservicegebieden in het Nieuwegein Business Center (NBC) in Nieuwegein met de titel 'Verbinden van Wonen, Zorg en Welzijn in de Wijk'. Het programma.. 16-02-2012

Wegwijzer zorgvuldig gebruik technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het onderwerp heeft de volle aandacht van de toezichthouders.. 25-11-2013 14:26

Prinsjesdag 2011: veel over zorg, weinig over wonen

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota, de Troonrede en beleidsstukken van de Rijksoverheid gepubliceerd. Hierin staan de belangrijkste, vaak al eerder bekendgemaakte, beleidsvoornemens. Over de langdurende zorg wordt veel gezegd; over wonen heel.. 22-09-2011

Zorgwoningen in de wijk passen in bestemmingsplan

De planologische toelaatbaarheid van kleinschalige zorgwoningen in de wijk wordt nog vaak betwist. Vorige maand heeft de bestuursrechter bevestigd dat hier, in termen van het bestemmingsplan, sprake is van wonen. 21-09-2011

Pleidooi ‘Maak doe-het-zelf-zorg mogelijk’

Regelgeving die aansluit bij de groeiende verantwoordelijkheid van burgers en burgercollectieven. Mogelijkheden voor integrale bekostiging en toegang tot de zorgmarkt. Deze drie elementen vormen de kern van de oproep van het Platform zorgco.. 12-12-2013 13:54

Vernieuwd e-book Gezonde Wijk biedt inspiratie

Het vernieuwde e-boek 'Gezonde wijk in praktijk' presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk. Het bundelt de uitkomsten en ervaringen van de 13 steden die aan het experiment meedoen. Een inspiratie voor gemeenten.. 11-07-2013

Handreiking voor een goede woonruimteverdeling

Hoe kunnen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties ervoor zorgen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk wonen? Effectieve woonruimteverdeling, die vraag en aanbod van geschikte woningen op elkaar afstemt.. 21-12-2009

Uitgelicht: Meer doen met bestaande woningvoorraad

"Je kunt veel met renovatie", vindt architecte Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten). En ze heeft bewijs. In Deurne zijn drie rijwoningen van woningbouwvereniging Bergopwaarts als pilotproject getransformeerd naar zes meergeneratiewoningen.. 16-03-2015 11:03

Overzicht VWS-plannen voor huisvestingstarieven in de zorg

Naast de plannen voor hervorming van de AWBZ, heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS op 1 juni 2011 ook haar plannen bekend gemaakt rond de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent. Ze wil de Nederlandse Zorgautoriteit.. 15-06-2011

Inventarisatie regeling Zorginfrastructuur

Zorgorganisaties spreken hun zorg uit over de toekomst van de regeling Zorginfrastructuur. Na 2011 is nog geen duidelijkheid over de voortzetting hiervan. Daarom inventariseert Vilans de regeling. 04-04-2011

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de.. 29-09-2014 13:53

Ouderen positiever over domotica dan professionals

Ouderen zijn over het algemeen positiever over domotica dan zorgprofessionals. De technologische toepassingen worden ook niet gezien als een inbreuk op de privacy. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat zorgorganisatie Thebe.. 11-10-2011

Veel belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap

Ouderen en ouders van gehandicapte kinderen hebben steeds meer belangstelling voor het opzetten van kleinschalige projecten op het gebied van wonen en dagbesteding. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Stichting WoonZorgWoningen in een interview.. 02-03-2010

Buurtkamers: positieve uitstraling op de buurt

De afgelopen drie jaar zijn twee buurtkamers opgezet in de Schilderswijk van Den Haag. In opdracht van de gemeente, drie woningcorporaties, stichting Boog en Humanitas zijn twee buurtkamers zelfstandig gaan draaien.  Een buurtkamer is een.. 22-06-2011

Nieuw woningwaarderingsstelsel ook voor zorgwoningen

Het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, gaat op de schop. Het voorstel is 17 oktober bij de Tweede Kamer ingediend. De WOZ-waarde van woningen krijgt in het nieuwe.. 03-11-2014 13:46

Burgerinitiatief: vernieuwend, stimulerend en revolutionair

Burgerinitiatieven in welzijn en zorg typeren zichzelf als vernieuwend, stimulerend en revolutionair. Dit blijkt uit een enquête onder 30 initiatieven van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Universiteit Utrecht. Veel initiatieven.. 03-09-2013

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl

Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wie meer wil.. 16-04-2012

Internationale prijs voor Zorg in Woningen 

ActiZ krijgt voor het programma Zorg in Woningen een Citation of Honour van de Excellence in Ageing Services Award 2009. Deze prestigieuze prijs van de International Association of Homes and Services for the Ageing (IAHSA) wordt op 21 juli 2009 in.. 24-06-2009

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen

De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid.. 07-12-2011

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio

In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige.. 24-04-2012

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen

Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het.. 07-06-2011

Nieuwe fase Zorg op Afstand: Platform Zorg en Technologie

De ontwikkeling en implementatie van Zorg op Afstand gaat een volgende fase in. Om dit te markeren is het Netwerk Zorg op Afstand omgedoopt in het Platform Zorg en Technologie. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de ActiZ-leden die.. 24-01-2011

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord doet ook uitspraken over de positie op de huurmarkt.. 13-02-2013

Website bindt mens en mogelijkheden in de wijk

Zorgorganisatie Beweging 3.0 uit Amersfoort start in Leusden/Achterveld een online community om alle senioren in de regio Eemland met elkaar in contact te brengen. De zogeheten PAL4 Community (Persoonlijke Assistent voor het Leven) is een.. 23-02-2011

Burgers betrekken bij woonservicegebieden

Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar.. 05-03-2009

Leren van proeftuinen wonen met autisme

Met een slotbijeenkomst op 16 februari 2012 eindigt het project Proeftuinen, Wonen met autisme. In opdracht van Kenniscentrum, NVA en Aedes is informatie verzameld die initiatiefnemers helpt bij het opzetten van woonprojecten voor mensen met.. 02-02-2012

Invoering NHC vanaf 2012 definitief

De nieuwe beleidsregels voor invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vanaf 2012 zijn vastgesteld en door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Daarmee zijn ook de tarieven voor de NHC bekend. Met de invoering van deze.. 28-07-2011

Europees samenwerkingsprogramma: Ambient Assisted Living

Het programma Ambient Assisted Living (AAL) is een Europees samenwerkingsprogramma in het licht van de vergrijzing. Doel van het programma is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven.. 01-12-2008

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Online dossier eHealth moet zorgvernieuwers ondersteunen

Bij zorgvernieuwers bestaat vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden om eHealth toepassingen te laten gebruiken door zorgprofessionals en patiënten, waardoor het doorlopen van procedures vaak langer duurt dan nodig. Om dit knelpunt te verhelpen.. 03-07-2012

Serious gaming verkleint valrisico

Het onderzoeksproject Healthy Ageing through Serious Gaming (HASeGa) onderzocht hoe ouderen langer zelfredzaam kunnen blijven met behulp van serious games. Spelenderwijs gaan veel ouderen niet alleen fysiek vooruit, het geeft ze ook meer.. 23-04-2012

Nieuw netwerk Care4Living brengt vastgoed en zorg bij elkaar

Het Netwerk Care4living is een kennisplatform voor en door professionals en betrokkenen die zich richten op vastgoed en zorg. Het doel is professionals uit zorg en vastgoed bij elkaar te brengen en meerdere antwoorden te formuleren op de.. 27-09-2012

Lokale Kracht bij onze oosterburen

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties was voor de gezamenlijke zorg- en welzijnsorganisaties Freie Wohlfartspflege NRW in Noordrijn-Westfalen aanleiding om drie excursiedagen te organiseren rondom het thema.. 17-12-2012

Hulst heeft beste ouderenbeleid

Het Zeeuwse Hulst is op 3 juni 2009 naar huis gegaan met de titel 'Gemeente met het beste ouderenbeleid'. De prijs werd toegekend door het overlegplatform Senior.Nu! en werd uitgereikt door de voorzitter van de VNG, Annemarie Jorritsma. De.. 05-06-2009

Forever Young: filmfestival en debat over generaties

Het filmfestival Forever Young start op donderdag 28 februari met twee filmpremières en een slotmanifestatie van het Europese Jaar voor Actief ouder worden en Solidariteit tussen de Generaties. Het festival vindt plaats in het nieuwe filmmuseum.. 28-01-2013

Maak exploitatie verzorgingshuizen mogelijk

Het is lastig maar mogelijk om voormalige verzorgingshuizen rendabel te exploiteren als goede en betaalbare woonruimte voor ouderen met lage inkomens. Daarvoor moet de overheid ruimte in de regels creëren en kansen voor zorgorganisaties niet.. 08-06-2015 12:00

Morgen wonen zonder zorgen

Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de volgende generatie, de generatie die straks ouder.. 04-02-2014

Nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur

De nieuwe beleidsregel voor zorginfrastructuur geeft geen mogelijkheden meer voor de vergoeding van sociale restaurants en keukenvoorzieningen. Deze aanpassing heeft de NZa per 1 januari 2013 doorgevoerd. 28-01-2013

Oudere migranten: wonen in Nederland, pendelen naar moederland

Om een beeld te krijgen van hun interesse in flexibele woonvormen heeft het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het pendelgedrag van ouderen van de drie grootste migrantengroepen in Nederland onderzocht.. 31-07-2013

Succes buurthuis door kennis van de wijk

In de derde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen buurthuis De Pijler in Vleuten-De Meern. Een ontmoetingsplek voor mensen uit verschillende generaties en culturen, voor alle groepen uit de wijk. "Je.. 25-02-2014

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk

'BloemRijk samen wonen, jong en oud' in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van.. 20-02-2013

Marokkaanse woongroep in Amsterdam

De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij.. 14-01-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming

Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij.. 15-11-2010

De pot op met de anti-mantelzorg regels!

Ben ik nou de enige die dit vindt? Nee toch? Mantelzorg in combinatie met wonen krijgt weinig tot geen aandacht in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Gezien het steeds grotere beroep dat we op het groeiende aantal.. 11-03-2015 15:03

Groene Sticht wint Zilveren Woonladder

Het Utrechtse Woonzorgproject 't Groene Sticht heeft de Zilveren Woonladder 2010 gewonnen. De Zilveren Woonladder 2010 wordt uitgereikt aan een woonproject dat de afgelopen jaren duurzame oplossingen heeft geboden aan bewoners aan de onderkant van.. 18-11-2010

Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de schijnwerpers te zetten: Wie is je klant, wat zijn de.. 06-03-2014 11:19

Nog veel vragen over verhuur (zorg)woningen

Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek vorige week tijdens een symposium over dit thema. Een geslaagde dag met volop uitwisseling van.. 13-10-2014 10:57

Oproep voor promotieonderzoek woonwensen oudere migranten

Promovenda Nancy Babel van de Erasmus Universiteit onderzoekt woonwensen van ouderen met een andere leefstijl.  Zij roept woningcorporaties op om mee toe doen aan het onderzoek door middel van het invullen van een vragenlijst. 18-03-2013

Meldactie 'Goed wonen, wat is daarvoor nodig?'

Vier landelijke cliëntenorganisaties houden een meldactie over de woonbehoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. De actie loopt tot 15 oktober 2013 en is een initiatief van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz.. 07-10-2013 10:51

Drie extra deelnemers Kleinschalig Wonen met domotica

Het ministerie van VWS en Syntens hebben de drie extra deelnemers gekozen voor het project Kleinschalig Wonen met domotica. Het project kende al tien regionale initiatieven. De drie zeer uiteenlopende deelnemers implementeren bestaande technieken.. 13-05-2011

Bewegingsgerichte zorg in praktijk met zorgleefplan

Bewegen doet goed en voelt goed en brengt mensen in contact. Het is een factor van belang in relatie tot participatie en zelfredzaamheid. Ook in zorgorganisaties is het daarom kansrijk om aandacht voor bewegen tot een vanzelfsprekend onderdeel van.. 28-10-2013 11:51

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties

Woningcorporaties moeten zorgen voor geschikte woonruimte voor huurders met een beperking. Dat is het antwoord van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over het tekort aan woningen voor mensen die voorheen toegang hadden tot een verzorgingshuis.. 19-02-2014 11:30

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap.. 21-03-2013

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig, aldus het NIVEL in het onderzoek ‘Technologie in de.. 11-10-2013 15:39

Bekijk nominaties Hedy d'Anconaprijs op tv

Vanaf zaterdag 25 februari 2012 kunt u op tv kennis maken met de zes genomineerde projecten voor de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2012. De genomineerde projecten worden getoond in de 6-delige serie Zie Zorg van het tv.. 24-02-2012

Maatwerk oplossing voor betaalbare ouderenzorg 

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ doet daarvoor een aanbod aan de politiek en de samenleving in een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing.. 27-09-2012

Nivel pleit voor uitbreiding zorg op afstand

Het aantal cliënten dat zorg op afstand' krijgt via een tele-' of videoverbinding met de thuiszorgmedewerker bleef in 2008 ongeveer gelijk. Dat bleek uit een onderzoek van Nivel naar de effecten van zorg op afstand. Verspreiding komt langzamer.. 07-07-2009

Buurtcontactpersonen ondersteunen senioren

De inzet van actieve buurtbewoners bij de ondersteuning van kwetsbare, eenzame senioren blijkt het belangrijkste middel in het succesvolle project 'Buurtcontactpersonen' van Cumulus Welzijn in Utrecht. Om de opgedane kennis en ervaring ook voor.. 03-09-2008

Vier bedrijfsmodellen voor de plint 

De Wijkplaats deed op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension onderzoek naar alternatieve financiering van de algemene voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze voorzieningen - meestal op de begane grond, in de plint.. 16-12-2014 14:57

Uitgelicht: Bewoners aan het roer bij collectief wonen

‘Er is structureel behoefte aan collectieve woonvormen met zelfbeheer’, zegt Bernard Smits, bestuurder van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Smits speelt al 20 jaar een cruciale rol in de totstandkoming van dit soort woonprojecten.. 23-02-2015 12:46

Geschikt wonen nú aanpakken

Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp.. 10-06-2010

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven minister Blok (BZK) en staatssecretaris Van Rijn.. 05-06-2014

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden

Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij.. 27-10-2010

Kom binnen: bijzondere woonprojecten in beeld

Een uniek kijkje in het leven van bewoners van de meest uiteenlopende woonprojecten, dat biedt de brochure 'Kom binnen' van woningcorporatie WonenBreburg. Het zijn stuk voor stuk bijzondere projecten die belicht worden, variërend van.. 11-12-2012

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met 171 ouderen in 24 verschillende complexen merkte.. 15-07-2014

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af. Omdat alle bewoners aan dit servicepakket meebetalen.. 20-11-2014

Eenzaamheid uit de taboesfeer 

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Volgens onderzoek is één op de drie Nederlanders eenzaam. De gevolgen kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen vertonen vaak lichamelijke en psychische klachten.. 10-07-2013

Onderzoek levert nieuwe inzichten over verpleegkundigen en ict-zorg

In de afgelopen maanden heeft STG/HMF samen met pionierende verpleegkundigen gewerkt aan het project naar een nieuwe beleving van ICT-Zorg; verpleegkundigen aan zet. De resultaten van dit project zijn gereed en laten zien dat verpleegkundigen veel.. 02-04-2010

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?

Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van beheer. De verplichtingen bestaan uit twee delen.. 25-08-2011

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast het ministerie van BZK ondersteunt tevens het.. 17-12-2013

Maatwerk belangrijker dan vastgoed bij langer thuis wonen

Maatwerk staat voorop. Dat is een conclusie van de bijeenkomst ‘Langer Thuis, van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk’, die op 4 november 2014 in Hogeweyk te Weesp werd gehouden. Tijdens de bijeenkomst van het Aedes-Actiz Kenniscentrum.. 06-11-2014

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www.huistest.nl test u eenvoudig deze woningen en .. 11-11-2013 10:12

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk

In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder.. 29-03-2012

Thuistechnologie nu inzichtelijk voor corporaties

Nu het verzorgingshuis verdwijnt, staan corporaties voor de taak om hun woningen te voorzien van slimme toepassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar bij corporaties ontbreekt.. 13-05-2013

Onderzoek rendement van ICT in de zorg en onderwijs

SEO / Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het rendement van de inzet van ICT in zorg en onderwijs. 27-05-2010

VitaValley lanceert zorginnovatie.nl, een platform voor co-creatie

VitaValley lanceert de website www.zorginnovatie.nl om een nieuwe impuls te geven aan het innovatievermogen in de zorg. Zorginnovatie.nl is het eerste open platform voor zorginnovaties in Nederland gericht op co-creatie. Op dit platform wordt een.. 14-11-2013 13:28

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen

Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het.. 27-10-2010

Schets over stand van zaken Zorg op afstand

In het decembernummer van ZM Magazine is een artikel verschenen waarin Inge Borghuis en Peter Stevens een schets geven van de stand van zaken rondom Zorg op Afstand. 02-03-2010

Verslag: Lokale kracht, voorbij het applaus

30 januari 2014 organiseerden het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht een studiebijeenkomst met als thema 'Lokale kracht: Voorbij het applaus'. 20-02-2014

Veel vragen over extra kosten door Bouwbesluit 2012

Het ontwerp Bouwbesluit 2012 roept vragen op bij zorgorganisaties. Volgens minister Donner levert het nieuwe Bouwbesluit een aanzienlijke vermindering aan regels op en brengt het geen extra kosten met zich mee. De brancheorganisaties in de zorg.. 01-06-2011

Uitgelicht: Woongemeenschap De Naobers doet het zelf!

"Het grootste struikelblok hebben we bijna genomen. Het is bijna zo ver", zegt Gerard Broeksteeg, bestuurslid bij de LVGO en lid van woongemeenschap De Naobers in Zutphen. De Naobers is onderdeel van een prachtig nieuw complex met drie woongroepen.. 12-02-2015 10:13

EU-jaar Actief ouder worden en solidariteit tussen generaties

Het EU-jaar van 'Active ageing and intergenerational solidarity' is vorige week officieel van start gegaan in Nederland. Het informele 'Nederlandse Platform Europees Jaar voor Actief Ouder worden en Solidariteit tussen Generaties' heeft de.. 02-04-2012

Minister: geen uitzondering voor ouderenhuisvesting

Minister Donner ziet geen noodzaak in het treffen van maatregelen om ouderenhuisvesting een uitzonderingspositie te geven op de regels voor staatssteun. Dit zegt hij in een brief op 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer. 04-03-2011

Senioren glunderen van nieuwe zorg via iPad

Even gezellig een praatje maken via beeldbellen, een spelletje spelen, informatie uit de eigen buurt opzoeken, maatjes vinden of zorg en aandacht ontvangen via de huisarts of wijkverpleegkundige: voor vele klanten van thuiszorgorganisatie.. 04-07-2012

Domotica geen alternatief voor dwangmiddelen in verpleeghuis

Domotica zijn eerder een welkome aanvulling op dan een echt alternatief voor fixatiemiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Emgo+. Slimme technologie, zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren, sluiten het gevaar niet uit. Ze.. 14-12-2010

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra

In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in elf zorgcentra werd begin mei 2011 gepresenteerd tijdens het Velux Daglicht Symposium.. 19-05-2011

Zorg op afstand krijgt vervolg

Zorgaanbieders mogen tot 1 januari 2012 de kosten van zorg op afstand blijven declareren. Het experiment 'zorg op afstand' eindigt per 1 juli 2010. ActiZ is blij dat haar inspanningen voor structurele financiering in elk geval hebben geleid tot.. 09-04-2010

Gezocht: vernieuwende ideeën voor mantelzorg

Elke 2 jaar organiseren VSBfonds en ZonMw de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is bedoeld om goede ideeën die zorgen voor een betere zorg en welzijn een kans te geven. Dit jaar gaat het om goede, vernieuwende of originele ideeën.. 12-03-2014 11:48

Masterclasses Wijk- en Buurtgericht Werken

Wijk- en Buurtgericht Werken is een concept dat aanslaat bij veel mensen in de wereld van wonen, welzijn en zorg. Steeds meer organisaties ervaren de noodzaak én de inspiratie om hun mens- en werkkracht op nieuwe, directe manieren te verbinden.. 09-07-2012

De juiste snaar, een kinderboekje over dementie

'De juiste snaar' is een kinderboek waarin de bijzondere band tussen een kleinkind en haar Spaanstalige grootouders wordt getoond. Het boekje van Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter laat op speelse wijze zien dat een kind een fijne band kan.. 04-10-2012

Wijkverpleegkundige bespaart op intramurale zorg

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de tweede lijn. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door BMC. Brancheorganisatie.. 07-06-2012

Zorg op afstand in de langdurende GGZ onderzocht

Het Trimbos-instituut en GGZ NHN deden onderzoek naar het effect van een pilot naar telezorg bij GGZ Noord-Holland Noord. Het resultaat was positief. Cliënten konden gedurende 18 maanden gebruik maken van beeldcommunicatie met GGZ professionals.. 17-10-2011

Telezorg en succesvolle business cases

Dit jaar vond de WoHIT plaats in Barcelona. De NVEH presenteert op de website van ICTzorg.com een samenvatting van presentaties over business cases voor Telezorg. 13-04-2010

Nieuw boek over herbestemming van vastgoed in de zorg

Het nieuwe boek 'Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen' bevat inzichten over herbestemming van vastgoed in de zorg. De publicatie is bedoeld voor opdrachtgevers, zoals bestuurders, managers en stafmedewerkers van.. 10-05-2012

Praktijkboek 'De kracht van functiecombinaties'

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn.. 03-05-2012

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen met zorg aan huis. Maar corporaties en.. 24-02-2014 11:30

College Breda maakt samenwerkingsnota 'verzilvering'

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft een nota 'Verzilvering@Breda' vastgesteld. De nota kwam tot stand in samenspraak met het Overlegplatform Zorgaanbieders Breda,Overleg Ouderenbeleid Breda, Zorgkantoor West-Brabant.. 10-10-2011

Corporatie en pensioenfondsen bouwen multifunctioneel complex

De Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas bouwt samen met de Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) een multifunctionele accommodatie in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Het complex bevat twee scholen.. 30-05-2012

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent dit voor de vraag naar de verschillende nieuwe.. 17-11-2014 13:45

Doorzettingsvermogen ouderen levert ontmoetingsplek op

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of.. 28-01-2014 11:09

Publicatie over ethische overwegingen zorg op afstand

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft in november 2010 de publicatie 'Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand' uitgebracht. In dit signalement heeft het CEG onderzocht welke ethische vragen telezorg oproept.. 19-01-2011

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

“Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne-Mei The, ook aanwezig op het congres van.. 27-11-2014 15:19

Wonen in meervoud in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft dit jaar een campagne gefinancierd over groepswoningbouw als alternatief voor het individuele bouwen. Resultaat van de campagne zijn een website en het boek 'Wonen in Meervoud' met projectvoorbeelden. 04-11-2009

Zorgstandaard Dementie geeft ook invulling aan wonen

Wat is goede dementiezorg? En aan welke eisen moet deze zorg voldoen? Het antwoord op deze vragen is vanaf heden te vinden in de ‘Zorgstandaard Dementie’. Deze publicatie van Alzheimer Nederland en Vilans, geschreven in opdracht van het.. 05-09-2013

Nieuwe site voor Thuishuizen

Stichting Thuis in Welzijn is een site gestart over Thuishuizen: www.thuishuis.org. De Stichting wil zoveel mogelijk Thuishuizen realiseren en de site is één van de middelen om initiatieven te stimuleren en ondersteunen. 15-08-2013

Cliënten en scheiden wonen zorg

Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?” van cliëntenorganisatie LOC.. 17-10-2013 10:00

Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak’

Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat blijkt uit een enquête die Aedes hield onder 112.. 11-09-2014 14:55

Herdruk handreiking Kleinschalig wonen in de wijk

De handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk' is herdrukt en te bestellen op deze site. Door de grote vraag naar de publicatie was deze korte tijd alleen online beschikbaar. De handreiking is voor medewerkers van organisaties in de zorg en voor.. 10-02-2011

Zorg in Woningen: vernieuwd en verbeterd

Het instrument 'Zorg in Woningen' heeft een nieuwe versie. Zorg in Woningen is een online programma van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor het ontwerp van ruimtes voor persoonlijke verzorging, ook als daarbij hulp of hulpmiddelen nodig.. 11-05-2010

Filmfestival Kunst in de zorg

Onderzoek wijst uit dat naar kunst kijken en erop reageren, bijdraagt aan welzijn en kwaliteit van leven. Het vierde Filmfestival Forever Young gaat over de rol van kunst in de zorg. ActiZ (Het Nieuwe Ouder Worden) en Stichting Art-Age nodigen ge.. 28-11-2013 11:59

Energiestrijd Verzorgingshuizen

Drie maanden zoveel mogelijk besparen op gas en elektriciteit. Die uitdaging kunnen verzorgingshuizen vanaf 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - met elkaar aangaan. Dan begint de Energiestrijd Verzorgingshuizen 2013-2014. De competitie is.. 19-09-2013 13:30

Beëindiging huurovereenkomst risico voor enkele corporaties

Beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporatie kan tot problemen leiden voor zo'n acht tot tien woningcorporaties. Informatie van zorgaanbieders geeft de indruk dat dit de komende jaren sterker gaat spelen. Dit.. 07-11-2011

Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, 101 burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn.. 07-07-2014

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn

Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van.. 01-03-2010

Volop kansen voor de serviceflat in de 21e eeuw

De klassieke serviceflat heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een.. 02-03-2015

Blog: Meedoen is belangrijker...

Het jaar 2012 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees jaar van Active ageing'. Het lijkt vooral een thema van beleidsmakers maar is nu ook onderwerp van de wetenschap: aan de Vrije Universiteit te Brussel bekleedt sinds 9 juni.. 04-07-2011

'Samenwerken in wonen en zorg beter dan concurreren'

Op een inspirerende locatie bij Cliniclowns in Amersfoort vond op donderdag 27 november de bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’ plaats. Een plek waar kinderen de baas zijn en magische momenten mogen beleven. Tijdens de.. 02-12-2014

Levensloopgeschikt bouwen heeft aandacht Den Haag

Het project Wel Thuis in Delft is een goed voorbeeld van lokale partijen die gezamenlijk particulieren en organisaties helpen bij het levensloopgeschikt maken van huizen. Dit antwoordt minister Donner op de vragen van PvdA-Kamerleden Klijnsma en.. 02-09-2011

Vergrijzing als motor voor vernieuwende burgercollectieven

Het groeiend leger aan 65-jarigen zou de zorg en andere collectieve voorzieningen onbetaalbaar maken. Maar zitten er enkel negatieve kanten aan dit verhaal? Nee, ouderen maken met hun kennis, ervaring en middelen namelijk ook institutionele.. 11-09-2014 10:34

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu 'VPT-huis'

Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan verzorgingshuisplaatsen, was de schrik bij Hoppesteyn groot. Maar.. 26-03-2013

Meer bijeenkomsten scheiden wonen zorg

Naast het Kenniscentrum met de Inspiratiedag en de Tweedaagse cursus over scheiden van wonen en zorg organiseren ook andere organisaties dit najaar relevante bijeenkomsten voor zorgorganisaties en woningcorporaties. 29-08-2013

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex

Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP, NU91, FBZ). Hierin zijn belangrijke afspraken.. 24-04-2013

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn ouderen online

TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt  gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers  en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Leegstand: een helder beeld van de praktijk

Leegstand is sinds de versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg een nieuwe uitdaging voor zorgorganisaties. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg peilde de stand in het land en sprak in de periode april tot juni 2013 op basis van.. 03-07-2013

Provincie Noord-Brabant: 1 miljoen voor Zorg op Afstand

De provincie Noord-Brabant verleent subsidie aan Brainport Health Innovation voor twee projecten die zijn gericht op zorg en diensten in huis met behulp van innovatieve ICT. De subsidie, ter hoogte van ruim 1 miljoen euro, wordt verleend in het.. 15-10-2009

Het alledaagse mogelijk maken

Het welzijnswerk heeft de potentie om uit te groeien tot een krachtige schakel in de eerste lijn die kwetsbare burgers mogelijkheden geeft om te participeren en de zelfredzaamheid versterkt.  De nieuwe brochure Het alledaagse mogelijk maken is.. 13-01-2011

Staatssecretaris Heemskerk: investeer in glasvezelkabel

Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) heeft op woensdag 4 maart 2009 tijdens het congres 'Light my Fibre' opgeroepen om de opbrengsten  van de verkoop van energiemaatschappijen te steken in het aanleggen van glazelkabel. 09-03-2010

Impressie bijeenkomst 'Ontmoetingsgericht bouwen'

Met ruim 80 bezoekers verkenden Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de mogelijkheden van ontmoetingsgericht bouwen. Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdagmiddag 16 februari 2012 werden ideeën, plannen en inspirerende.. 01-03-2012

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen

Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven.. 15-12-2010

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid

In WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van Xanten vinden dat er keuzes gemaakt moeten worden.. 21-03-2011

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels

Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed.. 24-06-2009

Vergrijzingsbestendige leefomgeving is nu nodig

De ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport 'Vergrijzing en ruimte - gevolgen voor de woningmarkt.. 19-08-2013

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties

Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén van de voorbeelden van 5 september, StadsdorpZuid.. 25-09-2012

Opening eerste Amsterdamse woongroep Marokkaanse ouderen

De eerste Amsterdamse woongroep voor Marokkaanse ouderen is geopend. De woongroep ‘Andalus’ bestaat uit 19 huishoudens met elk een eigen woning en één gezamenlijke groepsruimte. In maart 2010 organiseert stadsdeel Slotervaart samen met het.. 04-03-2010

Slimme combinaties nodig voor oudere migranten

Oudere migranten blijken voor zorg en dienstverlening nauwelijks in eigen kring terecht te kunnen. Dit blijkt uit een korte inventarisatie van MOVISIE. Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgaanbieders zijn aan zet om in.. 07-12-2009

Woonservicegebieden in de belangstelling

Op een druk bezocht congres, georganiseerd op 20 maart door StudieArena in Nieuwegein, presenteerde de SEV de resultaten van drie jaar lang experimenteren in tien proeftuinen Woonservicegebieden. Opvallend was de grote belangstelling vanuit.. 22-03-2012

Corporaties beschikken over meer nultredenwoningen

Corporaties beschikken over steeds meer nultredenwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste Corporatie in Perspectief (CiP)-rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 02-12-2013 16:43

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris Bakker en Jan de Boon gaan in de publicatie in op.. 09-10-2012

Resultaten minor Digital Health and Wellbeing

Het domein 'Media, Creatie en Informatie' van de Hogeschool Amsterdam kent het Digital Life Centre. Het centrum heeft al meerdere RAAK projecten uitgevoerd waaronder 'ICT ontzorgt in de zorg', een project over het toepassen van ICT in de zorg.. 14-01-2010

Standpunt CVZ over scheiden van wonen en zorg

Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een 'Signalement zorg en wonen' ter consultatie aangeboden aan belanghebbende partijen, zoals Aedes en ActiZ. De inhoud van het rapport is aanleiding voor de koepels van cliëntenorganisaties, CG-Raad.. 21-03-2012

Lokale kracht Uitgelicht: Postzegelparken

Postzegelparken zijn huis- of hobbykamers van de buurt, die uitnodigen tot ontmoeten en het ontplooien van activiteiten in het groen. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie gewijd aan de Postzegelparken, in 2012 door het.. 19-07-2012

De Veste: comfortabel wonen in een duurzaam gebouw

Vanuit een gezamenlijke vennootschap bouwen woningcorporatie Habion en Amaris Zorggroep aan zeven nieuwe locaties. Een daarvan is De Veste in Naarden, een duurzaam woonzorgcentrum dat in juni 2014 is opgeleverd. De bewoners wonen er tevreden en.. 16-04-2015 12:06

Eerste complete overzicht levensloopgeschikt bouwen

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert een actueel overzicht van mogelijkheden, praktische tips en meer dan vijftien casussen over levensloopgeschikt bouwen. Daarmee biedt het Kenniscentrum woningcorporaties, gemeenten en andere.. 09-02-2011

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde.. 04-12-2014

Eerste Nederlandse generatietuin geopend

De eerste generatietuin van Nederland is op 6 april 2010 geopend door Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Haagse wethouder Baldewsingh.  In deze tuin werken jongeren en ouderen samen. 06-04-2010

Aanmelden projecten IAHSA design programme

Innovatieve zorgvastgoedprojecten voor ouderen kunnen worden ingeschreven voor de International Design for the Aging Programme van het IAHSA. Het internationale Design for the Ageing Programme is ook dit jaar weer onderdeel van het IAHSA-congres.. 18-05-2011

Verhuurderheffing ook voor verzorgingshuis

De verhuurderheffing blijft van toepassing op appartementen in het verzorgingshuis. Dat is het antwoord van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn op vragen uit de Tweede Kamer. Volgens berichtgeving in Trouw zou de verhuurderheffing de verhuur.. 30-06-2014 11:47

Vergroot dit najaar uw kennis over wonen en zorg!

Dit najaar gaat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg van start met een nieuw seizoen vol inspirerende bijeenkomsten en trainingen. Een greep uit de onderwerpen: Lokale samenwerking, Verhuur door zorgorganisaties, Gevolgen 'langer.. 04-09-2014

Woningaanpassingen vermarkten: hoe bereik ik mijn doelgroep?

Steeds meer woningcorporaties, gemeenten en andere partijen willen ouderen activeren om de eigen woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met ‘De drempel van Jan’, een MarketingToolkit Woningaanpassingen van de.. 27-05-2014 12:08

Mantelzorgwoningen: voorkom juridische en financiële problemen

Er is veel publieke verontwaardiging over het politieke plan om voortaan te korten op het pensioen van AOW'er die gaan samenwonen met hun kind. Woningcorporaties die mantelzorgwoningen willen realiseren, lopen tegen deze en andere juridische en.. 12-05-2014 10:48

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden

De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een andere manier van denken en werken. Deze richting lijkt duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren is voor de meeste mensen.. 18-10-2011

Snelle toename van teleconsulten

Patiënten worden hierdoor sneller geholpen en hoeven minder vaak afspraken te maken bij het ziekenhuis. Ook het aantal onnodige verwijzingen is sterk afgenomen. 05-02-2009

Neem deel aan Branche Innovatie Contract

Tijdens de startbijeenkomst met de deelnemers op 15 december 2010 ondertekenden dr. Niek Snoeij, directeur TNO Kwaliteit van Leven en drs. Aad Koster, directeur van Actiz, organisatie van zorgondernemers, een overeenkomst tot samenwerking. TNO en.. 16-12-2010

Meer zicht op kwetsbare ouderen

Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek.. 10-02-2011

Langer thuis wonen met domotica in Noord-Holland

Zorgorganisaties, gemeenten en installatiebedrijven in Noord-Holland noord willen gezamenlijk ten minste 1.000 woningen in Noord-Holland noord voorzien van betaalbare technische zorgoplossingen. Het samenwerkingsverband is het resultaat van.. 17-02-2015 12:47

ZuidZorg: open platform voor Zorg op Afstand

ZuidZorg heeft bekend gemaakt haar dienstenpakket voor zorg op afstand middels een open platform op de markt te brengen. De eerste telecomaanbieder is UPC, maar volgens ZuidZorg volgen er meer. 12-02-2010

Wat levert burgerparticipatie op?

Vier participatieprojecten laten zien wat burgerparticipatie de bewoners en gemeenten oplevert. De vier projecten staan in de brochure Het verhaal van Opsterland. Movisie stelde de brochure samen over de aanpak van burgerparticipatie door de.. 18-05-2011

Waarborgfonds voorlopig niet garant voor nieuwe corporatieleningen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft voorlopig geen garanties ('borging') op nieuwe leningen van woningcorporaties voor na 2013. Het wordt daardoor voor corporaties op dit moment vrijwel onmogelijk leningen af te sluiten voor de.. 22-11-2012

Minister vergemakkelijkt plaatsing mantelzorgwoningen

Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt een stuk eenvoudiger. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van BZK aan de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen is niet langer een omgevingsvergunning nodig. Als er wel een vergunningsprocedure.. 28-11-2011

Dagactiviteiten op nieuwe leest

Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders van zorg en welzijn. Maar hoe worden.. 27-06-2013

Handreiking voor de doorstroming van senioren

Corporaties hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het passend maken van seniorenwoningen (valpreventie, nul treden, rolstoelvriendelijk maken). Maar de doelgroep is honkvast, slechts 6% verhuist, ook die met een zorgvraag. Senioren.. 28-01-2015

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze doen ook mee! De grote kracht van deze expositie.. 23-10-2014 15:19

Het Heem: langer zelfstandig wonen door samenwerking

Twee organisaties met één doel: in Baarlo hebben Wonen Limburg en Proteion Thuis de handen ineen geslagen om de bewoners van appartementencomplex Het Heem zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen. De recente opening van.. 11-06-2015 12:31

Betrokken bij Buurtbeleid: De Lokale Kracht van ouderen

Ouderen vormen een dragende kracht in de samenleving. Met hun (levens)ervaring, vitaliteit en beschikbare tijd vormen ze de ruggengraat van tal van clubs, verenigingen en andere sociale verbanden. En ze bieden vaak zorg aan familieleden, vrienden.. 01-07-2013

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

Een herkenbare omgeving en sfeer is bij dementie een belangrijk aandachtspunt. Om te zorgen dat oudere migranten zich thuis voelen is het belangrijk om te kijken naar de cultuur en bijbehorende waarden en normen. Kies je er dan voor om mensen met.. 13-05-2014

Nieuwe website

Hartelijk welkom op de nieuwe website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg! De site heeft een nieuw, fris uiterlijk gekregen, is geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers en biedt meer ruimte om de hoofdthema's van het Kenniscentrum - Lokale.. 23-09-2013 15:08

Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

In de media is op dit moment veel ophef over het sluiten van verzorgingshuizen. Bijna dagelijks is er een nieuw bericht over te lezen. Berenschot heeft begin 2013 berekend dat er de komende drie jaren sluiting dreigt voor ruim 800.. 31-03-2014 13:57

Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen bij het ouder worden? Een voorwaarde is dan wel, dat de woning daarvoor geschikt is. ‘Wonen met Gemak’, een initiatief van vrijwilligers uit de gemeente Prinsenbeek, biedt een complete formule.. 05-05-2014 13:42

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook hoe we op korte termijn meer vormen van verzorgd.. 03-03-2014

Vrijstelling vennootschapsbelasting zorgcorporaties afgeschaft

Bij de behandeling van het Belastingplan 2011 bleek het niet duidelijk of het aanbieden van zorgvastgoed op zich voldoende is om in aanmerking te komen voor vrijstelling van vennootschapsbelasting (artikel 5 lid 1 letter c van de Wet op de.. 19-09-2011

AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten

Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport 'Samen uit, samen thuis' van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) en het CSO (koepel van ouderenorganisaties). 14-01-2010

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'

Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Prijsvraag: Wonen zonder eenzaamheid

De Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 staat dit jaar in het teken van de woning en woonomgeving. De prijs is een oproep om goede en inspirerende voorbeelden van activiteiten die eenzaamheid verminderen of voorkomen kenbaar te maken.  07-05-2015 08:10

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in beheer en lastig in losse verhuur. De begane grond.. 22-12-2014

Groene ontmoetingsplekken schieten uit de grond

Een groene omgeving is niet alleen gezond maar kan ook sociale contacten bevorderen. Buurttuinen en -parken worden ook ontwikkeld met het doel een ontmoetingsplek voor de wijk te bieden. Die ontmoeting begint vaak al bij het gezamenlijk maken van.. 05-01-2012

Handreiking voor organisatie bij particuliere wooninitiatieven

De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw.. 03-03-2010

Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Ouderen in aanleunwoningen krijgen te maken met het verdwijnen van voorzieningen door de sluiting van verzorgingshuizen. De sociale functie – zoals een ontmoetingsruimte en de gezamenlijke maaltijden – kan hiermee wegvallen. Jan Willem van de.. 25-03-2015 15:28

Bewaking hartfalen in Zuid-Limburg

Vanaf 1 februari 2010 krijgen patienten van het Weerter St. Jans Gasthuis de mogelijkheid een healthbuddy mee naar huis te nemen. Hiermee kunnen ze dagelijks hun bloeddruk of gewicht meten en in algemene zin aangeven of ze zich goed voelen. 27-01-2010

Wonen doe je zelf - 25 inspirerende collectieve woonvormen

Al jaren ontstaan op eigen initiatief bijzondere woonvormen. Ze zorgen voor een divers en interessant woningaanbod. Zo ook in Groningen, waar corporatie Nijestee vele initiatieven van bewoners ondersteunde en de realisatie van hun woonwens.. 05-08-2013

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp

De komende dertig jaar treedt vooral in 'de randen' van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van.. 07-10-2009

Subsidieregeling ADL-assistentie verlengd tot 2014

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS verlengt aparte subsidieregeling voor de 24-uursassistentie voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit schrijft de staatssecretaris van VWS in een brief aan de.. 09-09-2011

Onderzoek kwaliteit van leven oudere migranten

Oudere migranten verlangen naar wat zij gewend zijn in het vroegere leven en/of in het land van herkomst. Dat is één van de uitkomsten uit onderzoek in opdracht van ActiZ naar de kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg.. 07-09-2010

Regeerakkoord: ingrijpende keuzes in wonen en zorg

Het regeerakkoord Rutte II maakt ingrijpende keuzes voor de zorg en het wonen. Specifiek voor wonen-zorg gaat het om het doorvoeren van extramuralisering van zorgzwaartepakket 4. Verder wordt de gemeente een nog belangrijkere speler op het.. 08-11-2012

Plus Wonen, ouderinitiatief voor mensen met een psychotische gevoeligheid

In 2005 hebben ouders het initiatief genomen om zelf een woonzorgcomplex te realiseren voor hun volwassen kinderen met als motto 'Gewoon waar mogelijk en zorg waar nodig’. De Stichting Plus Wonen heeft in samenwerking met de Woningstichting.. 14-04-2015

Helpdesk oudere migranten en mantelzorgers gelanceerd

Waar mogelijk blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat ouderen en hun mantelzorgers steeds vaker zelf de zorg en ondersteuning moeten regelen die ze nodig hebben. Ook als uiteindelijk de stap wordt gezet naar intramurale zorg is.. 14-03-2013

Uitgelicht: Bastide, ouderinitiatief voor autistische jongeren

Ouderinitiatief De Bastide realiseert in Eindhoven in totaal 30 zelfstandige woningen met begeleiding op maat voor normaal begaafde jongvolwassenen met autisme. Naast een fulltime baan is Anton van Gerwen, voorzitter en initiatiefnemer van De.. 12-03-2015 08:45

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta-analyse publiceerde In voor zorg! een samenvatting.. 24-02-2014 15:26

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen

Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor - universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum 'Instituties voor de open samenleving' van de Universiteit.. 16-08-2012

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En sluiting van een verzorgingshuis is niet zomaar op te.. 30-06-2014 11:02

Experimenten zorg en krimp gezocht

In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven/burgerkracht zijn twee van de onderwerpen die genoemd.. 08-04-2013

Nominaties Hedy d'Anconaprijs 2012 bekend

De jury van de Hedy d'Ancona-prijs 2012 heeft zes genomineerde projecten bekendgemaakt. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt voor een gebouw uit de zorgsector dat zich kenmerkt door excellente zorgarchitectuur. De jury had keuze uit 101.. 16-11-2011

Samen ontwerpen aan betere gebouwen met nieuw instrument

BNA Onderzoek en van aken architecten presenteerden op 12 juni 2013 IMPACT: een gratis ontwerpinstrument en communicatietool voor opdrachtgevers, cliënten en architecten die samen een betere leefomgeving voor psychiatrische patiënten willen.. 25-06-2013

Hulpmiddel wijkrestaurants beschikbaar

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants.  De digitale uitgave is nu kosteloos te bestellen. De originele gedrukte oplage van voorjaar.. 21-09-2011

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt

De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale voorzieningen op toenemende beperkingen. Ze wachten hiermee.. 31-05-2011

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten

Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt? Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert de gratis handreiking.. 03-05-2011

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen van start

In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Is uw corporatie goed voorbereid op deze ontwikkelingen? Of kunt u nog wel wat inzichten en kennis gebruiken? Neem dan deel aan de leerkring Langer.. 04-12-2014

Essay onderzoek Telezorgvisie

Het onderzoeksproject 'Care from a distance' heeft zich gericht op telezorg in de thuiszorg en telezorg bij patienten met een chronische ziekte (hartfalen, COPD en diabetes) die thuis verblijven. 22-04-2009

Kamer in actie voor ouderenhuisvesting

De politieke partijen PvdA, VVD en CDA vragen minister Donner om toch een uitzonderingspositie voor ouderenhuisvesting te maken zoals dat ook in Zweden het geval is. De minister kondigde eerder aan dat ook ouderenhuisvesting moest voldoen aan de.. 16-03-2011

Actuele handreiking levensloopbestendige wijken

Alles weer eens op een rijtje, dat is wat de handreiking 'Een wijk voor iedereen' van de provincie Utrecht biedt. Aan de hand van de projecten in Utrecht-Ondiep, Veenendaal-Oost en Zeist-Oost heeft de provincie alle tips en trucs verzameld voor.. 12-01-2012

Overheid spreekt zich uit over Doe-democratie

De zogeheten 'doe-democratie' van maatschappelijke initiatieven is een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen, vindt het kabinet. Dat staat in een nota die minister Plasterk (BZK) op 9 juli 2013 presenteerde. De overheid moet.. 18-07-2013

Maak kennis met innovatieve woonzorgprojecten

Op de Project!mpulsbijeenkomsten in april presenteerden Aedes- en ActiZ leden samen met samenwerkingspartners hun innovatieve projecten wonen, zorg en welzijn.     31-03-2010

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op.. 23-02-2010

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen

Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het.. 08-04-2010

Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie, een woonproject voor mensen met schizofrenie.. 09-01-2014 12:03

Onderzoek financiering telemonitoring

Tegenwoordig wordt effectieve communicatie tussen zorgverleners en het correct omgaan met patiënteigen informatie steeds belangrijker. Bovendien zijn patiënten actiever betrokken in hun eigen zorgproces: zij willen zelf keuzes kunnen maken.. 06-01-2009

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en beheren van huurwoningen tot het in samenwerking.. 26-08-2014 11:53

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen ook steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat.. 09-12-2014 14:29

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen

De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt.. 23-12-2010

Ed Nolte overleden

Op Tweede Paasdag maandag 21 april is Ed Nolte oud-medewerker van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg overleden. Ed Nolte is tijdens zijn loopbaan bij de Nationale Woningraad en later Aedes, voorvechter geweest voor aanpasbaar bouwen voor.. 24-04-2014

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken over te nemen of ‘te zorgen voor’, maar door.. 19-02-2014 13:31

Expeditie Begonia trekt ruim 300 deelnemers

Op het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' dat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 24 maart organiseert, zijn zo'n 200 organisaties van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd. Ook veel actieve burgers.. 11-03-2015

Gevolgen staatssteundossier woningcorporaties voor zorgorganisaties

Krijgt de verhurende woningcorporatie staatssteun voor dit zorgcomplex? Moeten we mensen afwijzen op grond van hun inkomen? De zogeheten staatssteunregeling voor woningcorporaties levert ook bij zorgorganisatie die met corporaties werken de nodige.. 06-12-2010

Ik blijf thuis: 5 suggesties om uw eigen keuze te maken

Lekker thuis blijven wonen tot op hoge leeftijd is heel persoonlijk. Gelukkig is er steeds meer informatie om een keuze te kunnen maken die bij ú past. Hier de vijf aanraders die ik mijn grootouders anno nu zou meegeven. 15-06-2015 15:21

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' selecteert 40 ouderenprojecten

Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma 'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid'. Initiatiefnemers Fonds.. 12-03-2013

Moodbot wint prijs voor meest innovatieve zorg-idee

De interactieve signaleringscoach Moodbot heeft de iZovator Award 2012 gewonnen met het beste innovatieve idee voor de zorgeconomie. Deze game voor patiënten uit de GGZ verzamelt signalen voor terugval of escalaties en koppelt deze terug aan.. 16-11-2012

EU: € 163 miljoen voor onderzoek e-health

Viviane Reding, commissioner for information society and media, heeft op 19 februari 2009 bekend gemaakt het bedrag voor onderzoek naar e-health te verdubbelen naar € 163 miljoen. Zij deed dit (middels een videoverbinding) op het E-health congres.. 25-02-2009

Nationale Brandpreventieweken gericht op senioren

Zelfstandig wonende 65-plussers lopen het hoogste risico slachtoffer te worden van een huisbrand. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht men zelfs een flinke stijging. Met ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je.. 02-10-2014 16:13

Mantelzorgwoningen mogelijk maken: tips voor gemeenten

De vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor mantelzorg bij een bestaande woning neemt toe. Regels en vergunningsprocedures lijken hierbij in de weg te zitten maar dat hoeft niet zo te zijn. Zowel de provincie Utrecht als de Vereniging van.. 23-03-2010

Bevlogen vrijwilligster brengt ouderentrefpunt tot leven

In de zevende aflevering van de reportageserie 'Levendige ontmoetingsplekken' bezoekt Carin Giesen ouderentrefpunt ’t Meijerke in Den Bosch, dat Jetty Lobregt in opdracht van woningcorporatie Zayaz nieuw leven inblies. Het verhaal laat zien hoe.. 05-01-2015

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.. 05-01-2015 16:04

Op naar meer huizen voor wereldburgers!

Het is tijd voor superdiversiteit in wonen, zorg en welzijn! Veranderingen in de zorg, de transitie, de decentralisaties voerden de afgelopen tijden de boventoon. Intussen is er veel gebeurd, ook op het terrein van cultuursensitiviteit. Yvonne.. 28-04-2015 14:38

De weg naar Foe Ooi Leeuw

Begin oktober is het boekje 'Foe Ooi Leeuw, Huis om in harmonie samen te leven' uitgekomen. Schrijfster en coach Yolanda Bakker schreef het in opdracht van zorgorganisatie OsiraGroep, woningcorporatie Rochdale, Young Designers & Industry en.. 18-10-2010

Omgeving houdt ons langer gezond en zelfstandig

Op welke wijze kan de inrichting van onze leefomgeving en vormgeving van onze steden en ons landschap bijdragen aan onze gezondheid? Kan het helpen om langer zelfstandig te wonen? Hoe benutten we de relatie tussen zorg en gezondheid en de.. 10-10-2012

De Beukelaar: Samen is de sleutel naar beter

Yvonne Witter geeft een impressie van het bezoek aan De Beukelaar in Rotterdam Zuid op 26 november 2013. Je ziet het al van verre: De Essalam moskee, deze ligt prachtig in de multiculturele wijk Hillesluis in Rotterdam. Er staat een school.. 16-12-2013 11:24

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed.. 29-10-2014

Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement'

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma 'W+W+Z=Maak het samen!' een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid. Beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten en hun partners.. 02-09-2011

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere belanghebbenden een beeld te geven van de nieuwe.. 23-06-2014 16:33

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk

De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009 is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000.. 26-07-2011

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden ten behoeve van de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale ouderen en de houdbaarheid van de zorg'. Aan dit.. 08-01-2013

Brochure Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht

Werkt u wijkgericht aan wonen, welzijn en zorg? Laat u dan inspireren door de procesmatige wijkaanpak van de Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht. In een nieuwe brochure leest u over de weg die de procescoördinatoren van de gemeente Utrecht en Achmea.. 27-02-2014

Heldere richtlijnen nodig voor gebruik domotica en eHealth

De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept zorgaanbieders op om bij het gebruik van domotica en eHealth de ontwikkelde handreikingen te benutten. Daarnaast vraagt de inspectie de veldpartijen om de richtlijnen voor het toepassen van deze.. 16-07-2013

Eerste resultaten ICT & Ageing

Het Duitse onderzoekinstituut Empirica publiceert eerste resultaten van tweejarig onderzoek naar barrieres voor ontwikkeling en inzet van onder andere telehealth oplossingen. Op 1 december 2008 werden de resultaten gepresenteerd in Wenen aan.. 07-12-2008

Zorg in eigen Hand: aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven

Welke mogelijkheden hebben zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars om in te kunnen spelen op opkomende burgerinitiatieven? Deze vraag staat centraal tijdens de werksessie 'Zorg in eigen Hand; aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven.. 20-12-2012 16:00

Zelfstandigheid verbeterd door beleidsregel zorginfrastructuur

De regeling zorginfrastructuur heeft een positief effect op de zelfstandigheid van mensen en de kans op opname bij een intramurale zorgaanbieder. Dit blijkt uit de evaluatie van de regeling door Vilans. Zorgaanbieders maakten de afgelopen jaren.. 24-06-2011

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling

Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers aan op een fundamenteel andere inrichting van de.. 14-02-2013

Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor.. 25-04-2013

Wegwijzer financiering eHealth

Zorg voor Innoveren heeft een wegwijzer financiering e-health gelanceerd. Op de website krijgen organisaties informatie over financieringsmogelijkheden, wanneer e-health valt onder verzekerde zorg en wanneer zij voor een vergoeding in aanmerking.. 24-09-2013 15:31

Woongemeenschappen 'cadeautjes voor de samenleving'

Wie een woongemeenschap wil opzetten heeft een lange adem nodig. En dat terwijl samen wonen goed is voor het welzijn van ouderen. Verschillende organisaties die woongemeenschappen steunen, organiseerden daarom op 3 oktober in de Mozes en Aaronkerk.. 11-10-2013

Gratis beeldbellen op proef bij Amaris Zuiderheide

Cliënten van Amaris Zuiderheide kunnen door de pilot Zibber4free gratis beeldbellen met vrienden en familie. Amaris Zuiderheide in Hilversum werkt hier voor samen met het regionale kennis- en innovatieplatform iZovator. Voor de proef hebben de.. 22-02-2011

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties. Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 06-06-2013

Winnaars Hedy d'Anconaprijs: ACTA en Ronald McDonald Centre

Benthem Crouwel Architekten, Fact Architects en opdrachtgevers Vrije Universiteit en Stichting Ronald McDonald zijn de winnaars van de Hedy d'Anconaprijs 2012. Dat heeft een jury onder leiding van architect Koen van Velsen bekend gemaakt. Van de.. 06-06-2012

ActiZ en Aedes luiden noodklok over afschaffen ZZP 3

Het afschaffen van zorgzwaartepakketten (ZZP) 1, 2 en 3 heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en cliënten. ActiZ en Aedes luidden hierover de noodklok aan de vooravond van het Tweede Kamer debat over de toekomst.. 04-07-2012

Vergrijzing en woningbehoefte in beeld: infographic

Met beelden laat Aedes op haar website de vergrijzing en gevolgen voor de woningmarkt zien. Visuele weergaves van feiten en cijfers over wonen en zorg tonen de opgave voor corporaties. Per onderwerp is het mogelijk om door te klikken naar.. 19-12-2013 15:59

Slimmer Leven 2020: unieke samenwerking zorg, wonen en welzijn

Deze week is in Eindhoven de coöperatie Slimmer Leven 2020 gelanceerd. Een unieke samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn. De 61 samenwerkende organisaties beogen een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven.. 29-03-2012

Kleur Bekend brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties samen

Het Utrechtse project 'Kleur Bekend' brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties in contact met elkaar. Allochtone ouderen blijken nauwelijks een beroep te doen op thuiszorg, wijkverpleging, gezinsverzorging en dag- en nachtverpleging. 07-06-2010

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op.. 23-02-2010

TEDxBinnenhof zoekt innovaties in wonen en zorg

Innovatieve ideeën die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke problemen, dát is waar de organisatie van TEDxBinnenhof naar op zoek is. Denk aan oplossingen voor klimaatverandering, mobiliteit, duurzame energie en ook wonen en zorg.. 12-09-2013

'Satéstok' door wonen, welzijn en zorg

Verbinden, afstemmen en regie zijn belangrijk in krimpgebieden, omdat daar de ontwikkelingen hard gaan. Deze boodschap verkondigde mevrouw H.K. Pot, burgemeester van de gemeente Appingedam. Zij deed dit op de werkconferentie ‘Krimp.. 28-11-2013 13:31

Crisis voor maatschappelijke ondernemingen?

Stokt de ontwikkeling van maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties en zorgorganisaties? Wat is de invloed van de crisis? Regeert de markt of biedt oriëntatie op de burger nieuwe kansen? De Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op.. 21-09-2009

Duidelijkheid over verhuur corporatiewoningen door zorgorganisaties

Met een aanvulling op bestaande huurcontracten schept het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg duidelijkheid over de verplichte inkomenstoets voor corporaties die woonruimte verhuren aan zorgorganisaties. Het hulpmiddel, ontwikkeld in samenwerking.. 09-06-2015 17:06

Aparte subsidieregeling ADL-assistentie afgeschaft

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS beëindigt per 1 januari 2012 de aparte subsidieregeling voor de assistentie voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze maatregel vloeit voort uit een.. 29-06-2011

Coalities bouwen in Woonservicegebieden

U krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse.. 12-07-2012

Ingrediënten voor succesvolle sociale restaurants

Wijkrestaurants zijn succesvol, maar soms komen ze niet van de grond, merkte Koeno Sluyterman van Loo op tijdens de expertmeeting over sociale restaurants op 22 september 2010. 11-11-2010

Passende toewijzing of ongepaste afwijzing?

Als het aan de minister ligt, wijzen corporaties straks aan huurders alleen nog maar een woning toe waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit passend toewijzen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt, constateert Rogier Goes van Aedes-Actiz.. 12-03-2015 14:52

De toekomst van welzijn en zorg binnen een verkleurde samenleving

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Jan Booij, adviseur multiculturele vraagstukken, het boek 'Bijzonder dichtbij' uitgebracht met daarin 33 gesprekken van oudere migranten, directeuren en bestuurders van welzijn- en zorgorganisaties. Zij.. 14-01-2010

Alleenstaande ouderen hokken samen in Thuishuis Deurne

Voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen, is sinds woensdag 13 juni een nieuwe woonvorm beschikbaar: het Thuishuis. In samenwerking met Thuis in Welzijn en Stichting Thuishuis verbouwde Woningbouwvereniging Bergopwaarts een.. 14-06-2012

Gezocht: voorbeelden van herbestemming van zorgvastgoed

Het Kenniscentrum en Architectuur Lokaal zoeken voorbeelden van herbestemming van zorgvastgoed. Samen initiëren de partijen een onderzoek naar de herontwikkeling van zorgvastgoed voor nieuwe functies. Een bekend Nederlands voorbeeld van een.. 11-05-2011

'Meedoen' blijft lastig voor mensen met een beperking

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deden in 2008 in grote lijnen nog net zo weinig mee in de samenleving als in 2006. De Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben daar weinig verandering in.. 27-05-2010

Meer veerkracht, langer thuis

De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Ook als zij ouder worden en meer hulp nodig hebben. Dat krijgen we telkens te horen bij de gesprekken die we voeren met corporaties vanwege ons onderzoek naar de verhuurbaarheid.. 24-02-2015 10:56

Meer bewegen voor een grotere zelfredzaamheid

Een sterke lichamelijke en geestelijke conditie betekent een grotere zelfredzaamheid. Daarom is het voor thuiswonende kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijk om meer te bewegen. Zo belangrijk zelfs dat de.. 21-12-2014 15:20

Zorgen voor elkaar levert beide partijen wat op

De films en debatten tijdens de 3e editie van het filmfestival Forever Young gaven veel stof tot denken over generaties, over zorgen voor elkaar, over wat mensen (uit verschillende generaties) voor elkaar kunnen betekenen. Kenniscentrum-adviseur.. 09-07-2013

Actieplan geschikte ouderenhuisvesting

Minister Donner (BZK) wil met gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars een actieplan opstellen voor ouderenhuisvesting. Met het actieplan wil de minister zorgen voor voldoende voor ouderen geschikte.. 28-11-2011

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs beschikbaar gestelde TNO-evaluatie van het vernieuwende.. 13-06-2013

Gratis app voor mantelzorgers

Mantelzorgers met een iPhone kunnen de taken en zorg rondom een zorgbehoevend persoon verdelen en regelen in een nieuwe gratis applicatie ‘Caren’. De ‘app’ is een online agenda ontwikkeld door Nedap Healthcare. De mantelzorger kan ook.. 04-04-2011

Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 in teken van zorg

De Nationale Eenzaamheid Prijs heeft dit jaar als thema 'zorg tegen eenzaamheid'. Deelname aan de prijs is mogelijk voor bestaande activiteiten en projecten rond het thema eenzaamheid die specifiek worden uitgevoerd in of in samenwerking met de.. 23-06-2014 15:58

Onderzoek naar invloed van kunst en placebo's op gezondheid

Een helende omgeving heeft een aangetoond positief effect op het herstel van patiënten. Maar welke rol speelt kunst hierin? En is een mogelijke helende werking van kunst ook meetbaar? Het BETER Consortium onderzoekt voor het eerst op.. 08-11-2012

Zorgwoning in de knel door huisvestingsverordening

Veel gemeenten stellen op dit moment een nieuwe huisvestingsverordening vast en regelen daarin de toewijzing van sociale huurwoningen. Gastblogger Margrieta Haan beschrijft de gevolgen voor zorgcomplexen waarin appartementen worden verhuurd. Om.. 03-06-2015 16:00

EU zet in op active ageing in 2012

Gaat u als corporatie en zorgorganisatie aan de slag met het EU-jaarthema voor 2012 'Active ageing and intergenerational solidarity'? Laat het ons weten! Met deze inventarisatie krijgen we een beeld van de verschillende plannen, kunnen we.. 17-11-2011

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk

Wilt u vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken, die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Innovatie in wonen en zorg brengt bouwsector in beweging

Ook in de bouwsector staat langer thuis wonen van ouderen op de agenda. Op de InnovatieBoost Markt van Bouwend Nederland was Wonen en Zorg nadrukkelijk geprogrammeerd naast innovaties in duurzaamheid, energie en bouwproces. Als ouderen en.. 03-07-2014 12:54

Gezocht: woonzorgprojecten die energieneutraal willen worden

Energiesprong van Platform31 organiseert een innovatieprogramma voor het vernieuwen van zorgvastgoed naar energieneutraal. Voor renovatie geldt een besparing van minimaal 45% op primaire energie ten opzichte van het huidige gebruik en voor.. 02-07-2013

Kennis over 40 krachtwijken gebundeld

Het ministerie van VROM is een portal gestart met informatie van kenniscentra over de 40 wijken. De website houdt gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, welzijnswerkers en scholen op de hoogte van nieuws en achtergronden over de krachtwijken. 24-01-2008

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk

Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale.. 26-10-2011

Geen vennootschapsbelasting voor zorgcorporaties in 2011

Zorgcorporaties zijn voor nog tenminste een jaar langer vrijgesteld van Vennootschapsbelasting. Dit is het resultaat van een gezamenlijke lobby van zorgcorporaties, Aedes vereniging van woningcorporaties en Actiz organisatie van zorgondernemers. 06-01-2011

Film over samenwerking goed beoordeeld

De speelfilm Het boekje van Ellen heeft in januari 2011 door gebruikers het rapportcijfer 8 gekregen. Het woonzorgsamenwerkingsinstrument wordt als zeer bruikbaar en herkenbaar omschreven. Op basis van de feedback is nu ook een.. 10-02-2011

Zorghotel integreert hotel- en zorgtechniek

Zorgorganisatie Aafje (voorheen De Stromen Opmaat Groep) opent haar tweede zorghotel in Rotterdam in het voorjaar van 2011. Op het terrein van de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis krijgt het hotel 121 luxe tweepersoonskamers en biedt het.. 02-12-2010

'De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan'

In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse woningcorporatie SOR. Hij gaat in op de gevolgen.. 12-02-2013

Zorg in Woningen met innovaties in de lift

Het ontwerpprogramma van het Kenniscentrum voor ruimtelijk ontwerpen van zorgwoningen is uitgebreid. Het is nu ook mogelijk te kiezen voor een nieuw type tillift. Deze nieuwe plafondlift voor staande transfers gebruikt minder ruimte dan een.. 14-12-2010

Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt'

Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar.. 12-12-2007

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliënten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan aanleiding zijn om de organisatie van de begeleiding.. 13-06-2012

Donner: Zweeds model seniorenhuisvesting geen oplossing

Minister Donner van BZK concludeert dat toepassing van het Zweedse model voor ouderenhuisvesting geen oplossing is voor de staatssteunregeling voor Nederlandse woningcorporaties. Donner schrijft dit aan de Tweede Kamer op grond van eigen onderzoek.. 11-04-2011

Uitgelicht: Extramuralisering in de praktijk

De transitie van de zorg is volop in gang en houdt menig zorgorganisatie en corporatie bezig. Sinds twee jaar komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling, de komende jaren moeten ook mensen.. 28-01-2015

Handreiking Wmo-beleid voor mensen met beperkingen

Het Ministerie van VWS heeft een handreiking gemaakt over lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking. Het is een hulpmiddel voor gemeenten en hun samenwerkingspartners en inspiratiebron voor het maken van Wmo-beleid voor mensen.. 04-11-2010

Boek over interculturele ouderenzorg neemt u mee op ontdekkingsreis

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek ‘De ontdekkingsreis’. Het boek neemt u mee naar 25 jaar.. 21-06-2010

Je kunt er ook mee bellen

Nederlanders zonder mobiele telefoon zijn moeilijk te vinden. Binnen een paar jaar geldt dat ook voor landgenoten zonder smartphone. Dat je met de smartphone kunt bellen is inmiddels van ondergeschikt belang. Er zijn ongeveer 4,5 miljoen mensen die.. 09-05-2011

Innovaties voor gezond ouder worden gezocht

Het Zorginnovatieplatform heeft een 'Call voor Experimenten' uitgeschreven, waarin gezocht wordt naar innovaties voor gezond ouder worden. Organisaties uit alle sectoren van de maatschappij worden opgeroepen om innovatieve projecten in te dienen.. 22-02-2010

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties

Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert.. 13-10-2011

Welzijn en Zorg op Afstand: ICT-mogelijkheden op een rij

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en actief deelnemen aan de gemeenschap. Gemeenten, (thuis)-zorgorganisaties, woningcorporaties en buurtgemeenschappen zetten steeds vaker ICT-oplossingen in om mensen in dat streven te.. 04-07-2012

Meer doen met jong en oud in de buurt: De juiste snaar is dichtbij

De juiste snaar raken bij mensen, bij jong en oud, om met elkaar de samenleving vitaal en vooral generatieproof te houden. Dat is de opdracht die bezoekers van het seminar 'Meer doen met jong en oud in de buurt' op vrijdag 14 september meekregen.. 19-09-2012

VWS-analyse zorg en ondersteuning in de buurt

De minister en staatssecretaris van VWS delen in de kamerbrief 'Zorg en ondersteuning in de buurt' van 14 oktober 2011 hun analyse van de noodzaak om zorg en ondersteuning in de buurt te versterken. Ook geven ze een overzicht van initiatieven op.. 18-10-2011

Terras aan de Maas: woontoren als spil in de wijk

Vanuit hun gemeenschappelijke visie om mensen in staat te stellen om zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen - met of zonder zorg- hebben Stichting Humanitas en woningcorporatie Maasdelta Groep het Terras aan de Maas in Spijkenisse.. 19-05-2015

Verwarring over pgb-maatregelen

Na het debat op 15 december 2010 over de aangekondigde bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, is grote verwarring ontstaan over de interpretatie van staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten-Hyllner  van de aangenomen motie van de.. 05-01-2011

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen

Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

ONS, een ‘buurthuis 3.0’ in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. De 12 vrouwen en één man in het coöperatief runnen het goedlopende wijkrestaurant, doen de zalenverhuur en verzorgen de schoonmaak.. 12-06-2014

Mantelzorg is intensief en vaak langdurig

Mantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau.. 26-02-2009

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor wonen met zorg

Minister Blok heeft een regeling gepubliceerd waarin hij de groep chronisch zieken en gehandicapten aanwijst die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden.. 01-05-2013

Engelse les in lokale kracht

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving’ is als term niet populair in Engeland, maar het.. 10-10-2013

Dementieproject 'Leefcirkels' wint Smart Homes Award 2012

Stichting tanteLouise-Vivensis uit Bergen op Zoom heeft de Smart Homes Award voor het beste gerealiseerde domoticaproject gewonnen. Het winnende project 'Leefcirkels' biedt dementerende ouderen meer leef- en bewegingsvrijheid en zorgt er voor dat.. 05-12-2012

Vilans: buitenlandse projecten kleinschalig

Vilans heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar Zorg op Afstand in internationale publicaties. In maart en april 2008 heeft men een zoekopdracht geplaatst naar publicaties in de online database van Pubmed. Het belangrijkste zoekwoord was.. 13-03-2010

Medewerkers kunnen bijdragen aan helende omgeving

'Helende omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met ontwikkelingsproblemen' is een nieuwe brochure vol  onderzoek, aanbevelingen en anekdotes geschreven vanuit een antroposofische invalshoek. De brochure is in de eerste plaats.. 20-10-2010

Ouderen met dementie op de radar

Verpleeghuis De Wiekslag van Zorgpalet Baarn-Soest start een unieke proef van een jaar om de veiligheid van bewoners met dementie te vergroten. Met behulp van een radar, die ook gebruikt wordt door Defensie in de straaljagers Joint Strike Fighters.. 09-03-2012

Blog: Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een aantal actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.. 29-08-2013

Goed oud worden? Begin er jong mee!

Het Europees Jaar 'Actief ouder worden en intergenerationele solidariteit' is half januari officieel van start gegaan in Kopenhagen. In Nederland zal in maart de echte opening zijn, gefaciliteerd door het Nederlands platform. Enkele betrokken.. 02-02-2012

Domoticachip in verzorgingshuis Tolkamer

Bewoners en personeelsleden van verzorgingshuis Lobede (Tolkamer) kunnen sinds kort gebruik maken van een uitgebreid domoticapakket. 27-10-2006

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het.. 16-09-2014 13:49

We maken het samen! Klussen in het dovenclubhuis

In de zesde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen het Repair Café Groningen. Vrijwilligers en bezoekers repareren in een Repair Café samen kapotte spullen. Een gezellig praatje is daarbij net zo.. 19-08-2014

In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht

De mega-ballon die ik als ID-coach krijg van de organisatie van het congres ‘Lokale Kracht: the next step’ is inderdaad mega! Ik stap de trein in en pas niet eens in een coupé. De omvang van de ballon illustreert de energie die ik in mijn werk.. 14-04-2014 16:29

Nieuwe handreiking strategische herontwikkeling instellingsterreinen

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn zorginstellingen integraal verantwoordelijk voor hun vastgoed en komt de houdbaarheid van instellingsterreinen onder toenemende financiële druk te staan. Hoe daarmee om te gaan staat in de.. 01-09-2011

Naoorlogs (zorg)vastgoed lastig herbestemmen

Verzorgings - en verpleeghuizen uit de tweede helft van de twintigste eeuw lenen zich niet goed voor herbestemming. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed'. In opdracht van het.. 28-11-2011

Oproep: verzorgingshuis dicht en dan?

Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Dat geldt in het bijzonder voor bewoners van aanleunwoningen, die.. 14-07-2014

Experiment 'Verlengde verhuisketens' succesvol

In 2011 en 2012 hebben acht woningcorporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat ouderen.. 07-03-2013

Publieke ruimte belangrijk voor ouderen

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een.. 16-03-2015 16:13

Samenwerken aan gemeenschappelijk wonen

Woningcorporatie Talis in Nijmegen en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) gaan samen nieuwe projecten voor gemeenschappelijk wonen realiseren. Talis investeert in vastgoed en de WBVG gaat de wooncomplexen beheren. Het concept dat moet ontstaan.. 24-06-2011

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met tien Brabantse corporaties en.. 14-05-2014 14:47

Meer tijd voor invoeren scheiden wonen zorg

Op 28 september 2012 heeft het kabinet besloten de invoering van scheiden wonen en zorg in een aangepast tempo door te voeren. Het extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten 1 en 2 gaat in per 1 januari 2013. Voor de uitwerking van.. 01-10-2012

Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed

In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van.. 16-11-2011

Risico’s zorgvastgoed in beeld gebracht

Drie recente publicaties geven meer inzicht in de risico’s die corporaties en zorgorganisaties lopen met hun verzorgingshuizen. Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. Het.. 21-05-2015 17:06

Alle partijen hebben hetzelfde doel

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen van woon-zorgcentrum St. Jozef in.. 28-07-2011

Zorggebouw wordt zelden Hermitage

Wat moet je met een bestaand verzorgingshuis dat zijn functie verliest als de zorg naar de wijk wordt verplaatst? Minister Spies suggereert dat studentenhuisvesting een oplossing biedt. Onderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uit.. 17-10-2012

Van burenhulp tot opdrachtgever: uitdaging bij burgerkracht

Burgerparticipatie bij lokale woonzorgvoorzieningen wordt steeds belangrijker en door vrijwel iedereen onderschreven. Tegelijkertijd bestaat er een grote behoefte aan concrete inzichten en instrumenten om tot duurzame lokale coalities te komen van.. 19-06-2014

Vitaal Thuis: leidraad langer thuis wonen

Langer veilig, verzorgd en comfortabel thuis wonen door gebruik te maken van technologische oplossingen. Daarover gaat het visiedocument Vitaal Thuis, een leidraad voor VVT-instellingen die aan de slag willen met thuistechnologie om hun cliënten..

Hedy d'Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur

Zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten, gebruikers - kunnen geslaagde projecten voordragen voor de Hedy d'Ancona prijs voor excellente zorgarchitectuur. De prijs richt zich op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin.. 28-06-2011

Extra ruimte voor seniorenhuisvesting

De Tweede Kamer heeft de motie van PvdA en CDA aangenomen om de inkomensgrens voor ouderen en bijzondere doelgroepen te verhogen naar 38.000 euro. 04-05-2011

Handboek WoonKeur Bestaande Bouw vernieuwd

De stichting SKW certificatie heeft het nieuwe handboek 'WoonKeur Bestaande Bouw' gelanceerd. Het handboek geeft criteria voor de verbouw en de renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid en in mindere mate.. 03-06-2010

Menukaart thuistechnologie laat senioren langer thuis wonen

Langer thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving is ook de wens van de groeiende groep senioren die bij Woonstichting De Marken huurt. Thuistechnologie leek de corporatie daarvoor de meest geschikte oplossing. De Marken - actief rond Deventer.. 13-12-2012

Mobiliteitsparcours scootmobielen

Woonzorgcentrum De Buitenhof heeft een mobiliteitsparcours om mensen in een veilige omgeving kennis te laten maken met het gebruik van een elektrisch vervoersmiddel. Het mobiliteitsparcours is bedoeld voor Amsterdammers die in aanmerking willen.. 08-06-2009

Kleurrijke zorg: handreiking intercultureel wonen en werken

Het gesprek aangaan over interculturalisatie, dát is het doel van de handreiking 'Kleurrijke zorg, intercultureel wonen en werken', een uitgave in de Kennisreeks van Axion Continu. Cliënten en medewerkers vertellen in de handreiking hoe zij.. 21-05-2014 12:02

Rotterdam wijst vijftien woonservicegebieden aan

Rotterdam heeft vijftien gebieden aangewezen waar de voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking de komende jaren op een optimaal niveau worden gebracht. Op deze manier kunnen Rotterdammers zo lang mogelijk blijven wonen in het huis of.. 28-10-2009

Publicatie over mogelijkheden gemeenschappelijk wonen

Stichting Innovaties voor Gemeenschappelijk wonen (SING) heeft onlangs het boek 'Bekende en ongekende mogelijkheden van Gemeenschappelijk Wonen' uitgebracht. Het boek toont aan de hand van eerlijke, open verhalen van bewoners de moeilijkheden.. 10-05-2012

Zomer zonder eenzaamheid

De zomermaanden zijn voor veel mensen een verademing. Vakantie, een pauze van alle activiteiten en tijd om buiten door te brengen met barbecues, feesten, festivals en dagjes uit. Voor sommige mensen is deze periode stil. Te rustig zelfs. Juist.. 07-07-2014 10:37

Norm Kwaliteitseisen Telemedicine gepubliceerd

De norm NEN 8028 Kwaliteitseisen telemedicine is gepubliceerd. De kwaliteitseisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, de zorgvragergebonden processen en de processen ten aanzien van de fabricage en levering van.. 17-03-2011

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland

Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat.. 25-01-2010

Inspiratieboek (Ge)WOON + Zorg

Leef je in, verdiep je in elkaar en luister naar elkaar. Die conclusie staat in een onderzoek dat woningcorporatie Talis uit Nijmegen uitvoerde met huisvestingsadviesbureau Van Aarle De Laat, architectenbureau Studio Leon Thier en studenten van.. 30-06-2011

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat vinden de initiatiefnemers van het.. 07-02-2013

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente

Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid.. 02-04-2009

Corporaties: langer thuis wonen onmogelijk zonder extra inspanning

Corporaties verwachten niet dat zorgbehoevende ouderen zonder extra inspanningen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen zijn kostbaar en corporaties hebben zorgen over de toekomstige financiering hiervan uit de Wmo. Dat.. 23-04-2014

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

In Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie ‘Verbinden bij scheiden van wonen en zorg’. Dat is de 3e.. 02-07-2013

Nederlandse zorghotels maken indruk

In Sydney maakte de grote variatie aan Nederlandse zorghotels indruk tijdens de HammondCare conferentie 'Rehabilitating aged care'. Monique Wijnties van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg toonde het Australische publiek een variatie van.. 11-08-2011

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten

Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg.. 22-07-2008

Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een nieuwe reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich.. 19-12-2013

Nieuw Dossier Zorg en Technologie online

Het nieuwe en uitgebreide dossier Zorg en Technologie is live. De nieuwe webpaginas zijn de opvolgers van de website Zorgopafstand.net. 26-01-2011

Welk generatie-verbindend project wint Appeltjes van Oranje?

Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Sociale initiatieven die een antwoord op deze vraag hebben, kunnen zich opgeven voor de 'Appeltjes van Oranje'. Deze prijs van het.. 13-08-2012

Zes kangoeroewoningen in Alkmaar

In Alkmaar staan nu zes kangoeroewoningen. Een nieuwe woonvorm voor de regio Alkmaar. Alle zes de kangoeroewoningen zijn bewoond. Er staan zelfs al twee kandidaten op de wachtlijst. 21-02-2012

Noord-Holland ondersteunt met website particuliere wooninitiatieven

De website Kleinschaligwonen-nh.nl ondersteunt particuliere initiatiefnemers bij het opzetten van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen in Noord-Holland. De site is vernieuwd en biedt praktische tips, goede voorbeelden en informatie.. 05-07-2011

Langer zelfstandig wonen: De Gelderse aanpak in beeld

'Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn', is een bekende volkswijsheid. Maar ook de titel van een nieuwe brochure van de provincie Gelderland, die al geruime tijd actief is op het gebied van langer zelfstandig wonen. Zij richt zich op de.. 13-04-2015 14:12

Zorg in het Dorp: Schoolvoorbeeld Lokale Kracht

In 1961 richtten de inwoners van het Brabantse dorp Oerle een stichting op en kochten een voormalig schoolgebouw in het centrum van het dorp. Iedere inwoner legde 60 gulden in voor het dorpscentrum 'd’Ouw School'. Deze ontmoetingsruimte in.. 17-03-2014 13:28

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt

"Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Daartoe is KilimanjaroWonen opgericht.. 23-01-2013

Toegankelijk bouwen in 3D

Eisen van toegankelijkheid op het gebied van bouw en verbouw zijn in het 3D-model Toegankelijk Bouwen op een inzichtelijke en interactieve manier samengebracht door TNO. Het model is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de bouw of.. 17-02-2011

Prijsvraag voor toekomstgerichte zorgwoningen

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) rijkt een prijs uit voor het beste nieuwe woningconcept dat inspeelt op toekomstige zorgbehoeften van de bewoner. 02-08-2011

Gezocht voor onderzoek: particuliere initiatieven voor wonen en zorg

Voor een onderzoek naar het aantal initiatieven en het soort cliënten, worden wooninitiatieven gezocht die (voor een deel) gefinancierd zijn via het pgb. Aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen wijzigingen in het pgb. De maatregelen hebben.. 08-03-2011

Alles wat u wil weten over de zorg, maar nooit durfde te vragen

Voor iedereen die betrokken is bij zorg en daar meer over wil weten, is bij ActiZ de publicatie De verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg in kaart - feiten, financiering, kosten en opbrengsten verschenen. De uitgave van de.. 30-05-2012

Bouwen aan Buurthulp: handboek vol praktijkvoorbeelden

Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat burgers meer voor elkaar moeten doen. Het handboek ‘Bouwen aan Buurthulp’ van.. 20-10-2014 13:45

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de inrichting van een gezamenlijke (buiten)ruimte. De.. 30-08-2012

Goede praktijkvoorbeelden voor verbetering ouderenzorg en -welzijn

Goede praktijkvoorbeelden en ideeën die de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren, zijn gepubliceerd door GENERO, het netwerk voor ouderenzorg voor de regio Zuidwest-Nederland. In samenwerking met studenten van Avans Hogeschool.. 24-02-2012

Gezocht: Knelpunten en succesverhalen verhuur verzorgingshuis appartementen

Onder andere naar aanleiding van de inbreng van ActiZ start het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar knelpunten bij verhuur van verzorgingshuisappartementen. Naast knelpunten bij verhuur van bestaand vastgoed dat leeg komt, richt.. 25-11-2013 14:02

Corporatiebarometer: Zorgen over huurders met problemen

Woningcorporaties gaan door de decentralisatie van de zorg meer woningen verhuren aan ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Dat verwacht 90 procent van de 146 directeur-bestuurders (41 procent van totaal aantal bestuurders) die.. 22-01-2015 10:52

Programma 'Zorg op Afstand, dichterbij, 2007-2010'

Zorg op afstand - het inzetten van communicatietechnieken in het zorgproces - is volop in ontwikkeling. Voor deze belangrijke innovatie wil ActiZ haar leden en andere zorgondernemers graag enthousiast maken. ActiZ zet hoog in met het.. 01-11-2008

Dementie modelwoning laat technologische oplossingen zien

In Woerden is sinds kort een dementie modelwoning te bezichtigen. De woning is een samenwerking van OTIB en Alzheimer Nederland binnen het project Technologie Thuis Nu! In de modelwoning zijn slimme, bewezen technologische oplossingen voor de.. 15-05-2012

Deel bezuinigingen pgb toch doorgezet

Nadat schriftelijke en mondelinge Kamervragen zijn gesteld is duidelijk geworden dat de staatssecretaris een deel van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) wil doorzetten. Dit ondanks een motie van de Tweede Kamer om de voorgenomen.. 14-01-2011

Meergeneratie woongroep, van baby tot 'behoorlijk oud'

De eerste paal is in maart dit jaar de grond in gegaan. En begin volgend jaar is het zover: dan kunnen 89 mensen genieten van het wonen met meerdere generaties in een kersvers woonproject in Nijmegen. In het project komen 40 huurwoningen en 9.. 09-06-2015 09:41

Oma zet de buurt op stelten

Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke thema's stelt Kenniscentrum-adviseur Yvonne.. 25-03-2014

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

Het scheiden van wonen en zorg gaat gepaard met hoge kosten. Verhuur van leegkomende woonruimte in een verzorgingshuis aan ouderen met een indicatie voor zorg thuis, is niet altijd een haalbare oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van Jacqueline van.. 05-08-2014 15:21

Internationale award voor De Hogeweyk

Vivium-De Hogewey ontving op 30 juni 2012 in Kuala Lumpur de 'Highly Commended Award' voor Mental Health voor haar bijzondere visie en haar vooruitlopende concept op het gebied van verpleeghuiszorg voor mensen met dementie in De Hogeweyk.. 17-07-2012

'Architectuur door andere ogen' opent alle zintuigen

In het boek 'Architectuur door andere ogen' en de bijbehorende audio-reportages op cd nemen blinden en slechtzienden ons mee naar bekende gebouwen. Zij zijn onze gids voor de niet-visuele kanten van een gebouw en openen zo onze oren, neus en tast.. 22-11-2012

Professionals en burgers: samen sterk in wonen, welzijn en zorg

Meer met minder is het devies voor de komende jaren, ook in wonen, welzijn en zorg. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op lokale kracht: actieve burgers en professionele organisaties die samen vorm geven aan wonen, welzijn en zorg. Maar wat.. 27-04-2012

Actieve oudere migrant staat centraal in nieuwe publicaties

De actieve oudere migrant staat in de spotlight in twee onlangs verschenen publicaties. In 'Met een groot hart en heel veel geduld' van Stichting CABO zijn tien interviews met vrijwilligers opgenomen, die een belangrijke rolspelen binnen een.. 23-09-2013 13:45

'Leerkring wonen en zorg is een mooie kenniscirkel'

De veranderingen in de langdurige zorg hebben grote gevolgen voor woningcorporaties. Ze krijgen steeds meer te maken met zelfstandig wonen van zorgdoelgroepen. Welke taak en functie kan en wil de woningcorporatie oppakken in de toewijzing van.. 18-05-2015 10:47

Samenspel van zorgcoöperaties en gemeenten verbeteren

Zorgcoöperaties zijn in opmars. Bij deze burgerinitiatieven nemen bewoners het heft in handen om wonen, zorg en welzijn te organiseren zoals zij dat wensen. De wetgever stimuleert coöperaties door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015.. 20-11-2014

Woningcorporatie moet woningaanpassing toestaan

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen.. 12-08-2014 14:05

Kangoeroewoningen, oude wijn in nieuwe zakken?

Sinds kamerlid Mirjam Sterk van het CDA een pleidooi voor het bouwen van meer kangoeroewoningen hield, is er een stroom van berichten over de voors en tegens van dit type woningen losgekomen. Het idee is niet nieuw, dertig jaar geleden werden door.. 25-03-2009

Licentie Zorg in Woningen geen drempel meer

Zorg in Woningen' is sinds 1 januari 2012 licentievrij. De kosten voor de licentie van de software zijn dan ook vervallen. Voor een abonnement betaalt u nu alleen de kosten voor het gebruik: 195 euro voor leden van Aedes en ActiZ en 325 euro voor.. 19-01-2012

Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014

De prijsronde van de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 is van start gegaan. Tot 30 september dit jaar kunnen zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten, gebruikers en andere partijen - geslaagde projecten.. 24-06-2013

Wij horen graag uw interesses rond extramuralisering

Het scheiden van wonen en zorg en de extramuralisering zijn al in volle gang. De afgelopen jaren is vanuit het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een behoorlijk aantal bijeenkomsten hierover aangeboden, met verschillende thema’s. De basiskennis.. 28-05-2014

Ervaringen van verpleegkundigen met nieuwe technologie

Nieuwe technologieën kunnen de kwaliteit van de zorg verhogen. Bij de introductie ervan gaan echter regelmatig dingen mis: de techniek hapert of de technologie sluit niet aan bij de dagelijkse praktijk. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het.. 11-11-2009

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van zorg en.. 02-12-2014 11:14

'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting

De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij.. 19-11-2013

Impressie derde denktanksessie over Lokale Kracht

Een groot aantal burgercollectieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn heeft afgelopen jaren bewezen bestaande voorzieningen uitstekend aan te vullen, of zelfs grotendeels te vervangen. Daarmee is het niet langer de vraag of zulke.. 04-11-2014

Door de ogen van mensen met dementie

De interactieve film 'Alzheimer Experience' laat naasten en verzorgers ervaren hoe het is om de ziekte van Alzheimer te hebben. De scenes bieden een unieke inkijk in deze belevingswereld. Bij de scenes wordt uitleg gegeven en kunt u van acteur.. 01-06-2011

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

Negentig procent van de ouderen in Nederland wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan deze vraag te voldoen, moeten er de komende jaren zo'n half miljoen levensloopgeschikte woningen bij komen. Dit blijkt uit onderzoek van USP.. 18-06-2012

De wondere wereld van dementie in première

De film 'De wondere wereld van dementie' brengt de visie in beeld van dr. Anneke van der Plaats op de veranderingen in het brein van mensen met dementie en de invloed die anderen en de omgeving daarop hebben. Anneke van der Plaats, sociaal.. 13-03-2012

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden

De factsheet 'Nieuwe oogst buurthulpmethoden' geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. Buurthulpmethoden zijn projecten waar onderlinge.. 09-09-2011

Volop inspiratie voor decentralisatie in Rotterdam

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde samen met Guido de Ruiter een inspirerende tocht langs bijzondere projecten in Rotterdam. Op vier locaties kregen deelnemers een kijkje in de keuken bij organisaties die de mouwen hebben.. 23-04-2015 14:19

Oproep: Kenniscentrum zoekt innovatieve woonvormen 

Op dinsdag 24 maart organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het landelijke congres Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg. Het Kenniscentrum wil inspireren en een overzicht bieden van innovatieve woonvormen voor.. 16-12-2014 14:03

Groen als gratis medicijn

Er kan jaarlijks 95 miljoen euro bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze berekening kwam adviesbureau KPMG in opdracht van het.. 24-04-2012

Lokaal maatwerk nodig voor jaarlijks 42.000 geschikte woningen

Lokaal maatwerk is vereist om in de komende jaren voldoende woningen te realiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Dat schrijven minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en staatssecretaris Van.. 11-06-2013

Tussenstand SEV Proeftuinen woonservicegebieden

Vooral kleinere gemeenten stimuleren succesvol kleine woningaanpassingen door oudere eigenaar-bewoners. Dit lukt door een mix van goede voorlichting, participatie van lokale ouderenorganisaties en kleine subsidies. Dit blijkt uit de tussentijdse.. 23-05-2011

Toekomstvaste domoticawoning wint Technologie Thuis Nu!

Het samenwerkingsverband van installatiebedrijven Schuring, Leertouwer en Klein Poelhuis is winnaar van de prijsvraag Technologie Thuis Nu!. Zij zullen hun Klantgerichte Toekomstvaste Domoticawoning realiseren in de mini-modelwoonwijk in Woerden.. 18-01-2012

Bekostiging extramurale alarmopvolging aangekondigd

Er komt een mogelijkheid om in een extramurale omgeving alarmopvolging voor levensbedreigende situaties binnen drie tot vijf minuten te bekostigen. Dit kondigde Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van het ministerie van VWS aan in haar.. 29-06-2011

Gedeeld verlangen - gedeelde belangen

Samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties is aan de orde van de dag en blijft aandacht vragen. In een debat bespraken bestuurders succesformules en rampscenario's. 17-09-2009

Jeroen Singelenberg overleden

Op donderdag 25 oktober is Jeroen Singelenberg, programmaregisseur bij de SEV/Platform31 overleden. Het kennisgebied Wonen-Zorg verliest met hem een origineel denker en een gedreven ontwikkelaar van innovaties. Jeroen was in de eerste jaren van.. 29-10-2012

Kleurrijk Wonen en gemeente Culemborg gaan opplussen

Corporatie Kleurrijk Wonen en de gemeente Culemborg onderzoeken welke woningen geschikt zijn om verbeteringen aan te brengen op het gebied van veiligheid en zorggemak. Dit opplussen biedt mensen de kans om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. 05-12-2011

Interview Inge Borghuis (ActiZ): De ontwikkeling van zorg op afstand

ActiZ houdt zich al enkele jaren intensief bezig met de ontwikkeling van zorg op afstand; de audiovisuele communicatie tussen zorgverleners en cliënten. Samen met leden en partners van ActiZ wordt er gewerkt aan het programma Zorg op afstand.. 30-06-2009

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een zelfstandige woning moeten zien te redden. Wat krijgen.. 29-01-2013

De pijn verdelen: samenwerken bij scheiden van wonen en zorg

Het vraagstuk van extramuralisatie is te groot voor de individuele zorgaanbieder of corporatie. Volgens de geïnterviewden in dit artikel maakt samenwerking het verschil tussen slagen en mislukken. Samenwerking tussen zorgaanbieders en.. 22-10-2013 15:06

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk

De theorie over grenzenwerk verklaart hoe intersectorale samenwerking tot stand komt ondanks bestaande belemmeringen. Ook zonder eenduidig beleid, zonder één sterke regiepartner en zonder gemeenschappelijke doelen blijkt succesvolle samenwerking.. 15-01-2013

De helende omgeving van een monumentaal gasthuis

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het historische centrum van Amersfoort was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis één van de uitgangspunten. Maak Architectuur.. 19-05-2015 11:51

Zelfstandige kleine wijkteams groot succes door ICT

Thuiszorgers die zelf hun rooster en cliëntplanning maken, thuis hun route ontvangen en makkelijker hun tijd kunnen registreren. Voor de werknemers van thuiszorgorganisatie Beweging 3.0 zijn er veel voordelen aan de implementatie van het ICT.. 04-05-2011

Strategische checklist Zorg op afstand

ActiZ heeft de 'Strategische checklist Zorg op afstand' gepubliceerd. De checklist is opgesteld vanuit het standpunt van een ondernemer van zorg-op-afstand-diensten. Aan de hand van gerichte en gestructureerde vraagstellingen beschikt de.. 02-11-2008

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen

Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport.. 06-04-2011

Met een groot hart en veel geduld doorbijten

'Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties', zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en.. 26-08-2014

Iedereen een eigen woongroep

Woongroepen voor ouderen zijn in trek. Volgens de Federatie voor Gemeenschappelijk Wonen neemt de belangstelling voor woongroepen enorm toe. Ook in de media is veel aandacht voor de woongroepen. Er zijn al minstens 1.000 projecten.. 18-09-2008

Nieuwe Ouder Worden: 50+ is slecht voorbereid op toekomstige zorg

50-plussers willen zelf de regie houden over de zorg die zij later zullen ontvangen; thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat blijkt uit het Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek van ActiZ en Bureauvijftig, adviesbureau voor 50+ marketing.. 19-09-2013

Nieuwe tinten grijs?

Het lijkt eenvoudig: Nederland vergrijst, want het aantal ouderen neemt toe. Onderzoekers van het NIDI zetten daar een vraagteken bij. Is de kalenderleeftijd van 65 jaar nog wel de maat voor oud of bejaard zijn? Door anders te kijken, valt de.. 06-03-2014 15:30

Woonambassadeur helpt senioren met verhuizen

Oudere bewoners die minimaal tien jaar een eengezinswoning van Patrimonium Barendrecht huren, kunnen hulp van een woonambassadeur krijgen als ze willen verhuizen. 06-12-2011

Toewijzing zorgwoning is lokale taak; niet van overheid

Het is niet de rijksoverheid die bepaalt hoe woningen worden toegewezen aan ouderen en mensen met een beperking. Dat antwoordt minister Klink op Tweede Kamervragen over vermeende onbeoogde gevolgen bij de verdeling van zorgwoningen. Bij de.. 19-04-2010

Veranderingen in de zorg in 2010

De veranderingen in de zorg in 2010 vinden plaats op verschillende gebieden. Op de website van het ministerie van VWS vindt u de informatie over de veranderingen in de AWBZ, de Wmo en alfahulp en enkele andere onderwerpen. 01-12-2009

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

Op 11 september 2013 spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren over de vraag hoe organisaties kunnen inspelen op.. 30-09-2013 16:56

Welzijnsprojecten positief voor oudere migranten

Welzijnsprojecten in grote steden helpen oudere migranten om de kwaliteit van leven te handhaven. Volgens Harry Mertens, projectleider leefbaarheid en sociale samenhang van MOVISIE zijn er steeds meer projecten in grote steden waarbij wonen, zorg.. 18-08-2009

Lokale kracht Uitgelicht: SamenOud

Preventie en regie houden zijn de sleutelwoorden van het bijzondere project SamenOud. Op het congres 'Lokale kracht' is op 5 september een krachtsessie volledig gewijd aan het nieuwe zorgmodel dat in het kader van SamenOud wordt ontwikkeld, een.. 20-06-2012

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het Kenniscentrum graag samen met de professionals bij.. 06-03-2013

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

In Noord-Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie 'Verbinden bij scheiden van wonen en zorg'. Met.. 08-07-2013

Europese voorbeelden van seniorenhuisvesting

CECODHAS, de koepel van nationale en regionale volkshuisvestingsorganisaties, laat 19 voorbeelden zien van seniorenhuisvesting in Europa in de publicatie 'Preparing the future: Affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe.. 24-07-2012

Nieuwe methodiek groepswonen oudere migranten

In opdracht van WoonSaem ontwikkelden Kees Penninx en Heleen van Deur van ActivAge een methodiek rond het sociale proces binnen een groep oudere migranten. Na de verkenningsfase van vijf maanden kunnen de aanwezigen voor zichzelf besluiten of ze.. 16-09-2011

Lokale kracht Uitgelicht: Cees Oprins

Zowel zorgorganisaties als woningcorporaties staan voor grote opgaven de komende jaren. Allebei hebben ze daarbij te maken met de zeer nadrukkelijke beweging naar en het anticiperen op sturing vanuit de klant. Tijdens het congres 'Lokale kracht.. 02-08-2012

The next step: Een burgerinitiatief? Top(sport)!

Veel initiatieven beginnen met een kleine stap. Neem zorgcoöperatie Hoogeloon: eerst voorzichtig begonnen met een eetgroep, toen langzamerhand uitgebreid naar andere voorzieningen als dagopvang en er zijn inmiddels twee zorgvilla’s gerealiseerd.. 25-03-2014

Cliënt in beeld in twintig portretten

Met de rapportage 'Wie is de cliënt?' laat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet. Welke zorg krijgen zij, en hoe worden AWBZ-zorg, mantelzorg en zorg uit Wmo en zorgverzekeringswet.. 23-04-2013

Dementiesimulator in laatste ontwikkelfase

Met de toekenning van een subsidie door de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant is de laatste fase van de ontwikkeling van de Dementie Experience gestart. De dementiesimulator maakt het mogelijk bij gezonde mensen begrip te kweken door ze.. 05-08-2011

'Huiskamers van de Buurt' voor en door wijkbewoners

Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of.. 01-07-2014

Generaties verbinden, inspiratie vinden: 14 voorbeeldprojecten

Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt het al volop. Zo heeft het Oranjefonds binnen het.. 04-04-2013

Grensoverschrijdende woonservicewijk geopend

Het Nederlandse dorp Dinxperlo en het Duitse dorp Süderwick grenzen aan elkaar. Midden door het dorp loopt de grens tussen Nederland en Duitsland. Hierdoor konden bewoners moeilijk van elkaars voorzieningen gebruik maken. Maar het Europaproject.. 21-01-2009

08-04-2013 16:36
Aedes Actiz