Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

225 resultaten gevonden met "onderzoek"

Kangoeroewoningen: woningen met kansen en beperkingen

Er is nog steeds behoefte aan kangoeroewoningen, hoewel het nadrukkelijk om een nichemarkt gaat zonder wezenlijke groei. Dat concludeert de quickscan kangoeroewoningen die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uitvoerde. Het Kenniscentrum wilde.. 06-04-2011

Woonmonitor 2015: senioren nog onbekend met nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen voor ouderen zijn nog onbekend, terwijl die hard nodig zijn nu veel verzorgingshuizen sluiten en het overgrote deel van de senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen.. 24-03-2015

Vraag om inclusief beleid

Het GOG-cz (Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken) onderzocht knelpunten waar mensen met beperkingen tegenaan lopen. In de notitie 'Meedoen gaat niet vanzelf' zijn uitdagingen aan het kabinet geformuleerd om de knelpunten.. 01-07-2007

Aandacht voor de fysieke zorgomgeving loont

De gebouwde omgeving heeft (positieve) invloed op de gezondheid en het welbevinden van bewoners. Grootschalige gebouwcomplexen met een institutionele en utilitaire uitstraling passen niet meer binnen het huidige denken. Dit staat in de publicatie.. 23-09-2008

Monitorstudie Zorg op Afstand 2009 beschikbaar

Op maandag 6 juli 2009 heeft Nivel de nieuwe monitorstudie naar Zorg op Afstand gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de peiling eind 2008 / begin 2009 van de monitorstudie naar de voortgang van Zorg op afstand in Nederland, in het bijzonder.. 06-07-2009

Een privékamer belangrijk voor kleinschalige woonvormen

Een eigen zit- slaapkamer kamer wordt steeds meer de standaard ook in kleinschalige woonvormen. Toch is de eigen slaapkamer niet vanzelfsprekend een eigen plek waar ook gasten ontvangen kunnen worden. Wanneer de kamer groot genoeg is en naar eigen.. 01-07-2010

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Levendige omgeving belangrijk voor kleinschalig groepswonen

Kleinschalige woonvormen bestaan als onderdeel van grootschalige voorzieningen, maar ook als zelfstandige, kleinschalige setting in de wijk. De locatie en de schaalgrootte hebben invloed op het leven in de woongroep. Het wonen aan de straat maakt.. 01-07-2010

Landelijke cijfers over informele zorg

Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners.. 26-07-2007

Beëindiging huurovereenkomst risico voor enkele corporaties

Beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporatie kan tot problemen leiden voor zo'n acht tot tien woningcorporaties. Informatie van zorgaanbieders geeft de indruk dat dit de komende jaren sterker gaat spelen. Dit.. 07-11-2011

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven

De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50.. 28-08-2009

Volop kansen voor de serviceflat in de 21e eeuw

De klassieke serviceflat heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een.. 02-03-2015

Stad slecht voor de gezondheid

Het leven op het platteland is gezonder dan het leven in de stad. Stedelingen hebben veel vaker last van psychische stoornissen. Zij worden ook vaker opgenomen in klinieken. Jaap Peen promoveerde 4 juni 2009 aan de Vrije Universiteit met zijn.. 09-06-2009

Huiselijke woonkamer belangrijk voor kleinschalig groepswonen

Een huiselijke inrichting van de woonkamer wordt belangrijk gevonden voor het welbevinden van mensen met dementie. Daarnaast blijkt ook de keuze om zelf te weten waar je wil zitten, bijvoorbeeld tijdens het eten, een positief effect te hebben op.. 01-07-2010

Gemeenten Brabant actief in woonservice

Brabantse gemeenten zijn op grote schaal aan de slag met de realisatie van woonservicewijken. Van de 68 gemeenten zijn er 48 actief bezig een samenhangend pakket van wonen, welzijn en zorg te realiseren in wijken en dorpen. Hoe groter of.. 26-01-2007

Medezeggenschap in servicewijken

Hoe worden cliënten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geïntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar.. 04-01-2007

Turkse ouderen staan open voor formele zorg

Turkse ouderen staan open voor professionele zorg mits er rekening wordt gehouden met hun taal, cultuur en geringe financiële middelen. Maar onzekerheid over toekomstige hulpverlening leidt tot zorg en spanningen in de familie. 08-05-2007

Vier bedrijfsmodellen voor de plint 

De Wijkplaats deed op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension onderzoek naar alternatieve financiering van de algemene voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze voorzieningen - meestal op de begane grond, in de plint.. 16-12-2014 14:57

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied

De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt slechts een ‘schijnhouvast’. Initiatiefnemers en samenwerkingspartners zien vaak het kwalitatieve beeld van de vraagzijde over het hoofd. Bewoners van woonservicegebieden.. 25-11-2010

Inspirerende voorbeelden van extramurale begeleiding gezocht

Naar verwachting worden gemeenten in 2014 verantwoordelijk voor het organiseren van extramurale begeleiding voor ouderen, GGZ-cliënten, mensen met een beperking en andere doelgroepen. Dat kan aanleiding zijn om de organisatie van de begeleiding.. 13-06-2012

Meer ouderen in woonservicegebieden

Woonservicegebieden huisvesten relatief veel zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Ook vestigen zich hier meer ouderen en mensen met een beperking dan elders in Nederland. Bewoners in woonservicegebieden voelen zich ook minder.. 13-10-2011

'Multicultureel bouwen brengt mensen bij elkaar'

Voor woningcorporaties liggen er kansen in het collectief particulier opdrachtgeverschap en multicultureel bouwen, volgens onderzoek van FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken. 10-08-2010

Onderzoek kwaliteit van leven oudere migranten

Oudere migranten verlangen naar wat zij gewend zijn in het vroegere leven en/of in het land van herkomst. Dat is één van de uitkomsten uit onderzoek in opdracht van ActiZ naar de kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg.. 07-09-2010

Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten

Het lokale loket fungeert in toenemende mate als schakelpunt tussen vraag en aanbod. Maar de schakelfunctie dient wel nog verder uitgebouwd te worden. Dit blijkt uit de Quickscan kwaliteitsontwikkeling lokale loketten die Bureau HHM in opdracht.. 14-06-2006

Vergrijzing en woningbehoefte in beeld: infographic

Met beelden laat Aedes op haar website de vergrijzing en gevolgen voor de woningmarkt zien. Visuele weergaves van feiten en cijfers over wonen en zorg tonen de opgave voor corporaties. Per onderwerp is het mogelijk om door te klikken naar.. 19-12-2013 15:59

Oudere migranten staan open voor alternatieve woonvormen

Oudere migranten hebben specifieke woonwensen met betrekking tot de indeling van de woning. Met name Turkse en Marokkaanse mensen willen een ruime hal en een toilet dat niet gelegen is in de badkamer. Surinaamse ouderen hechten veel belang aan een.. 08-09-2011

Boek: Sociaal isolement bij ouderen

Effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen is doorgaans erg moeilijk. In Rotterdam is de afgelopen vier jaar lang gewerkt aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak van sociaal isolement bij ouderen. Doelstelling was de ontwikkeling.. 28-02-2011

SCP: eigen woonruimte leidt niet tot participatie

Zelfstandig wonen draagt niet zonder meer bij aan integratie in de samenleving en deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met beperkingen. Dit stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar rapport "Een eigen huis; Ervaringen.. 17-01-2006

Zorg op Afstand: meer aandacht voor zorgprofessional

Nictiz heeft de verkenning 'Zorg op Afstand, het perspectief van de zorgprofessional in de langdurige zorg' gepubliceerd. De kernvraag van de verkenning was: onder welke voorwaarden kunnen zorgprofessionals Zorg op Afstand met ICT structureel.. 16-12-2009

Nieuwe tinten grijs?

Het lijkt eenvoudig: Nederland vergrijst, want het aantal ouderen neemt toe. Onderzoekers van het NIDI zetten daar een vraagteken bij. Is de kalenderleeftijd van 65 jaar nog wel de maat voor oud of bejaard zijn? Door anders te kijken, valt de.. 06-03-2014 15:30

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een.. 14-08-2007

Bewust bouwen voor mensen met een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking hebben bij een bewust ontworpen gebouw optimaal voordeel voor oriëntatie en mobiliteit. Het boek Bewust Bouwen biedt concrete aanwijzingen voor het bouwen en inrichten van een gebouw gericht op mensen met een.. 01-07-2010

Samenwerking vaker projectmatig aangepakt

In de praktijk blijkt het lastig voor organisaties om tot samenwerking te komen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het valt niet mee om voor de lange termijn afspraken te maken. Vaak komen grote cultuurverschillen aan het licht. Ook de.. 23-09-2009

Zorg op afstand in de langdurende GGZ onderzocht

Het Trimbos-instituut en GGZ NHN deden onderzoek naar het effect van een pilot naar telezorg bij GGZ Noord-Holland Noord. Het resultaat was positief. Cliënten konden gedurende 18 maanden gebruik maken van beeldcommunicatie met GGZ professionals.. 17-10-2011

Landelijke bouwopgave

De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland.. 18-09-2009

Vivare onderzoekt woonwensen senioren

Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die.. 28-06-2006

Herkenbare ruimtes belangrijk voor kleinschalige woonvormen

In hoeverre is een kleinschalige groepswoning te herkennen als een huis? Ligt overal hetzelfde linoleum of kunnen bewoners een woonkamer herkennen als zodanig? Ook het bewust plaatsen van deuren blijkt van invloed te zijn op het welbevinden. Een.. 01-07-2010

Onderzoek levert nieuwe inzichten over verpleegkundigen en ict-zorg

In de afgelopen maanden heeft STG/HMF samen met pionierende verpleegkundigen gewerkt aan het project naar een nieuwe beleving van ICT-Zorg; verpleegkundigen aan zet. De resultaten van dit project zijn gereed en laten zien dat verpleegkundigen veel.. 02-04-2010

Eenzaamheidsprojecten weinig effectief

Uit recentelijk onderzoek naar de effecten van eenzaamheidsprojecten blijkt dat de resultaten mager zijn. Van de tien onderzochte projecten gericht op het tegengaan of verminderen van eenzaamheid bij ouderen zijn er twee effectief. Stichting.. 21-11-2005

De projectencarrousel ontleed

Het ministerie van WWI onderzocht in 2009 hoe het mogelijk was dat zoveel projecten, goed en minder goed, niet duurzaam bleken. Jaarlijks starten honderden projecten met een tijdelijke subsidie en verdwijnen weer zodra de financiering stopt. Ook.. 28-04-2011

Wegwijzer Wijk- en Buurtgericht Werken 2011

In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. De experimenten moeten aantonen dat radicale vernieuwing van wonen, zorg en welzijn nodig én mogelijk is door in.. 09-05-2011

Lokale kracht Uitgelicht: Innovatie uit de middeleeuwen

Vóór het bestaan van de welvaartsstaat verenigden burgers zich om gemeenschappelijke voorzieningen te creeren. Tine de Moor - universitair hoofddocent verbonden aan het Kenniscentrum 'Instituties voor de open samenleving' van de Universiteit.. 16-08-2012

Burgerinitiatief: vernieuwend, stimulerend en revolutionair

Burgerinitiatieven in welzijn en zorg typeren zichzelf als vernieuwend, stimulerend en revolutionair. Dit blijkt uit een enquête onder 30 initiatieven van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Universiteit Utrecht. Veel initiatieven.. 03-09-2013

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want de doelgroep is niet meteen verdwenen. Wat is de.. 29-09-2014 13:53

Gebruikers aan het stuur in woonservicegebieden

De komende jaren zullen bewoners het roer gaan overnemen van woonservicegebieden. Dit vraagt van alle partijen een andere manier van denken en werken. Deze richting lijkt duidelijk, maar de manier waarop dit moet gebeuren is voor de meeste mensen.. 18-10-2011

Groei pgb in kaart

Het gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) is de afgelopen jaren flink gestegen. Het pgb-gebruik heeft een vraagstimulerende werking. Bijna de helft van de groei komt door een toestroom van nieuwe zorgvragers. Dit zijn enkele conclusies uit.. 12-05-2011

Structuurvisie biedt lokale partijen kansen voor wonen, zorg en welzijn

Lokale partijen die werken aan verbetering van voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn hebben er belang bij dat hun toekomstige plannen ingekaderd worden in een gemeentelijke structuurvisie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van.. 01-03-2010

Oudere migranten: wonen in Nederland, pendelen naar moederland

Om een beeld te krijgen van hun interesse in flexibele woonvormen heeft het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het pendelgedrag van ouderen van de drie grootste migrantengroepen in Nederland onderzocht.. 31-07-2013

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op.. 23-02-2010

Vergrijzingsbestendige leefomgeving is nu nodig

De ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport 'Vergrijzing en ruimte - gevolgen voor de woningmarkt.. 19-08-2013

Succesfactoren voor wonen met dementie

'De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geïmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.' Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie.. 19-07-2011

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken over te nemen of ‘te zorgen voor’, maar door.. 19-02-2014 13:31

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen

Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediënten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende.. 14-02-2007

Beschermd wonen volgt maatschappelijke trend

Ook binnen beschermd wonen willen cliënten zo zelfstandig mogelijk leven. Liefst met zo min mogelijk anderen. Grote voorzieningen worden daarom steeds vaker ingeruild voor moderne eenpersoonsappartementen waar ieder zijn eigen huishouden voert.. 08-11-2007

Levensloopgeschikt bouwen: met welk eisenpakket?

'We gaan levensloopgeschikt bouwen' zeggen steeds meer woningcorporaties en gemeenten. Dat is een mooi doel en gemakkelijk geformuleerd, maar moeilijker gedaan. Want: wat is levensloopgeschikt bouwen? En: welk eisenpakket hoort daarbij? Dit artikel.. 02-02-2011

Van grijze golf naar silver power, een andere kijk op vergrijzing

Vergrijzing is ook een verworvenheid, aldus het kersverse rapport Actief ouder worden in Nederland uitgebracht door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het rapport schetst de demografische ontwikkelingen in binnen- en.. 25-10-2012

Wonen in ruimte en tijd

De VROM-raad beschrijft in het rapport 'Wonen in ruimte en tijd' van juni 2009 drie trends die onze toekomstige woonvraag bepalen: wonen met gelijkgestemden, transnationaal wonen en meerhuizigheid en verdienstelijking van het wonen (comfort, zorg.. 01-10-2009

Licht heeft positief effect op mensen met dementie

Mensen met dementie die blootgesteld worden aan helder licht ontwikkelen een beter slaapritme. Een hoge lichtsterkte heeft, mede door verbeterde nachtrust, positieve effecten op zelfstandigheid, mate van depressie en oriëntatievermogen. Een.. 01-07-2010

Provinciale cijfers kleinschalig wonen

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Provinciale factsheets geven meer inzicht in de ontwikkelingen in de verschillende provincies. 17-10-2007

Onderzoek rendement van ICT in de zorg en onderwijs

SEO / Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het rendement van de inzet van ICT in zorg en onderwijs. 27-05-2010

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar

Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polak te Amsterdam en Molenkwartier.. 09-05-2006

Wijkverpleegkundige bespaart op intramurale zorg

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de tweede lijn. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door BMC. Brancheorganisatie.. 07-06-2012

ZonMw projecten Ouderen(zorg) en ICT 

Hoe kan ICT ouderen helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Deze vraag staat centraal binnen diverse projecten die ZonMw uitvoert. Binnen ZonMw zijn er 2 specifieke programmas die verbetering van de zorg voor (kwetsbare) ouderen.. 11-09-2012

Impressie derde denktanksessie over Lokale Kracht

Een groot aantal burgercollectieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn heeft afgelopen jaren bewezen bestaande voorzieningen uitstekend aan te vullen, of zelfs grotendeels te vervangen. Daarmee is het niet langer de vraag of zulke.. 04-11-2014

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen

Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het.. 27-10-2010

Integrale wijkzorgteams zijn overal mogelijk

Ook in situaties met concurrentie, een beperkt marktaandeel of in kleinere gebieden is het mogelijk om integrale wijkzorgteams te realiseren. Dit blijkt uit een voorstudie van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Integrale.. 26-10-2011

EIB: Investering in zorgvastgoed zal sterk toenemen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van Bouwend Nederland de studie Bouwen voor de zorg; Perspectief voor de Nederlandse bouw uitgevoerd. Daaruit blijkt dat door de vergrijzing en het toenemende vermogen van senioren de.. 06-12-2012

RVZ: Bekostiging belemmert arbeidsbesparende innovaties in de zorg

Veel arbeidsbesparende innovaties in de zorg zoals zorg op afstand en domotica zijn succesvol ingevoerd. Maar de verspreiding hiervan blijft beperkt doordat financiële prikkels verkeerd staan en zorgverleners terughoudend zijn. Daarvoor is een.. 01-02-2011

Praktijkonderzoek invoering videocommunicatie

Drie zorgorganisaties uit het netwerk Zorg op Afstand waren onderdeel van een onderzoek naar de bepalende succesfactoren bij de invoering van videocommunicatie in zorg aan huis. 08-08-2011

Studie Het huishoudboekje van de senior

Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is het inkomsten- en uitgavenpatroon stapsgewijs.. 28-10-2014

Weinig participatie bij zelfstandig wonen

Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn tevreden over het zelfstandig wonen en omarmen de grote autonomie die zij hebben. Maar zij participeren weinig in de buurt en hebben weinig contacten. Dat blijkt uit een groot onderzoek 'Onder de.. 19-01-2009

Nieuwe gegevens serviceflats in Nederland beschikbaar

Onderzoek van TimesLab toont voor het eerst in zeven jaar de stand van zaken van serviceflats in Nederland. TimesLab concludeert dat serviceflats op toplocaties staan en grote appartementen hebben. De servicekosten verschillen sterk en zijn met.. 19-04-2011

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra

In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in elf zorgcentra werd begin mei 2011 gepresenteerd tijdens het Velux Daglicht Symposium.. 19-05-2011

Onderzoek naar klanttevredenheid bij Wmo-loketten

In de gemeenten Prins Alexander Rotterdam, Nederweert en Duiven is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van het Wmo-loket. Uit dit onderzoek, begeleid door MOVISIE kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, blijkt dat de ge.. 19-02-2008

Alleenwonende ouderen zijn vaker kwetsbaar

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een aanvulling gepubliceerd op het rapport 'Kwetsbare ouderen'. Deze aanvulling gaat in op het alleen wonen van ouderen, omdat dit een belangrijk aspect is van kwetsbaarheid. De aanvullende cijfers laten.. 11-07-2011

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat kunnen we van Elsendorp leren? Ton Baetens.. 30-01-2014

Uitzicht biedt afleiding en vermindert stress

Uitzicht op de buitenomgeving is een belangrijke kwaliteit voor een zorggebouw en een onmisbaar onderdeel in een ‘healing environment’. Met name voor minder mobiele mensen is uitzicht op groen, levendigheid of water onmisbaar omdat zij niet.. 01-07-2010

Lokaal maatwerk nodig voor jaarlijks 42.000 geschikte woningen

Lokaal maatwerk is vereist om in de komende jaren voldoende woningen te realiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Dat schrijven minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en staatssecretaris Van.. 11-06-2013

Algemene Rekenkamer: Zorg op afstand in de langdurige zorg

De verspreiding van projecten voor zorg op afstand komt onvoldoende vanzelf van de grond. Volgens het ministerie van VWS zijn innovaties, zoals 'zorg op afstand'-projecten, veelbelovend om met verhoudingsgewijs minder personeel meer te doen in de.. 12-06-2009

Woonzorgcomplexen en mededinging

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun.. 01-11-2006

Onderzoek naar seniorencommunities

Ouderen zijn over het algemeen weinig geneigd te verhuizen. Pas als er een sterke noodzaak ontstaat, gaat men op zoek naar een andere woning. Behoefte aan zorg en veiligheid speelt dan vaak een belangrijke rol. Maar wat beweegt de groep die wel.. 18-04-2007

Preventieve gezondheidszorg richten op risicogroepen

Gemeenten moeten hun preventieve gezondheidszorg voor ouderen richten op 75+-ers, (alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone ouderen. Deze risicogroepen zijn extra kwetsbaar. Dit staat in het RIVM-rapport.. 06-04-2011

Publicatie over integrale teams verschenen

'Integrale teams, een introductie' is de titel van een publicatie, uitgebracht door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg/NIZW zorg. De publicatie omvat een beschrijving van het integrale team, de aanpak en uitvoering. Tevens passeren acht.. 28-12-2005

Een uitnodigende leefomgeving voor ouderen

Wat houdt het begrip uitnodigende leefomgeving in? Wat zijn de wensen van ouderen voor een geschikte woning? Wat vinden ouderen een uitnodigende leefomgeving, zowel in fysieke als in sociale zin? Deze vragen worden beantwoord in interviews en een.. 01-04-2007

Zicht op internationale ontwikkelingen Zorg op Afstand

Veelbelovende vormen van zorg op afstand zijn toepassingen voor het beter managen van chronische ziekten als hartaandoeningen, diabetes en COPD, zo blijkt uit een literatuurstudie van Vilans naar de internationale ontwikkelingen van Zorg op.. 23-02-2010

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen

Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig.. 22-02-2011

Levensloopgeschikt bouwen: praktische overwegingen

'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities van woningcorporaties en gemeenten op het gebied van levensloopgeschikt wonen. Mooie.. 02-02-2011

State-of-the-art rapport over licht en ouderen

Een uitgebreid TNO rapport biedt inzicht in eisen voor een goede en gezonde verlichting voor senioren. Het biedt inzichtelijke aanbevelingen en verlichtingseisen per ruimte. Dat is van belang omdat bij ouderen de functie van het oog afneemt. Het.. 20-07-2010

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van Woonzorg Nederland of het omvormen.. 24-04-2014

Kleinschalige zorg, grote verschillen in zorgverlening

Onderzoek van Martine van IJperen naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting. 01-08-2005

VROM-woontest: langer wonen in eigen woning

Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld waamee mensen kunnen bepalen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral is bedoeld voor eigenaar-bewoners, geeft.. 10-11-2005

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig, aldus het NIVEL in het onderzoek ‘Technologie in de.. 11-10-2013 15:39

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'

Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de.. 18-10-2010

Zorghotels: zonder zorgen verzorgd

Zorghotels zijn kansrijk maar vragen ondernemerschap. Dat blijkt uit 'Zorghotels: zonder zorgen verzorgd!', een onderzoek van RIGO Research en Advies BV in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. 19-04-2006

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe.. 02-09-2014 16:30

Begeleiding noodzakelijk bij wonen in de buurt

Zelfstandig wonen en professionele begeleiding zijn belangrijk voor  mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Dat blijkt uit het rapport 'Een ander leven' bij SCP-onderzoek naar kwetsbare mensen in de.. 15-07-2008

Woningcorporaties zijn bereid tot investeren in zorgvastgoed

Hoewel woningcorporaties zich momenteel in toenemende mate terugtrekken op hun kerntaken, blijken ze tegelijkertijd bereid te zijn te investeren in het overnemen van een substantieel deel van het vastgoed van overwegend zorgorganisaties en.. 12-10-2011

Onderzoek naar kleinschalig wonen in Limburg

Dit beschrijvende deelonderzoek naar kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Limburg van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten.. 01-01-2008

Rosetta-domoticasystemen in Europese pilot Vilans

Vilans, kennisinstituut voor de langdurende zorg, begeleidt drie Europese domoticapilots, die lopen tot en met april 2012. De gebruikte ROSETTA-systemen verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en stelt de uiteindelijk.. 20-06-2011

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van zorg en.. 02-12-2014 11:14

Wie de woning houdt, passe haar aan

Gebruikersonderzoek naar het opplussen van eengezinswoningen voor ouderen. Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt.. 01-07-2005

Gezocht: zorgcoöperaties in Nederland (en omstreken)

Lokale kracht in zorg en wonen komt op steeds meer plekken voor in Nederland. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelt kennis over Lokale kracht en stimuleert daarmee nieuwe netwerken die hierdoor ontstaan. Zorgcoöperaties lijken overal.. 27-02-2014 09:24

Een thuis, meer dan een dak en vier muren

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg is in 2004 literatuuronderzoek gedaan gericht op het woningontwerp van kleinschalig groepswonen voor mensen met een dementie. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject door drie.. 01-02-2004

'Meedoen' blijft lastig voor mensen met een beperking

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deden in 2008 in grote lijnen nog net zo weinig mee in de samenleving als in 2006. De Wet Gelijke Behandeling en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben daar weinig verandering in.. 27-05-2010

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Stapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen

In Belgie is in 2007 een driejarig onderzoek afgerond naar kleinschalig wonen voor dementerenden of zoals het daar genoemd wordt: kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW). In opdracht van het Vlaamse ministerie van VWG onderzochten wetenschappers.. 01-01-2008

Corporatiebarometer: Zorgen over huurders met problemen

Woningcorporaties gaan door de decentralisatie van de zorg meer woningen verhuren aan ouderen en mensen met psychische en sociale problemen. Dat verwacht 90 procent van de 146 directeur-bestuurders (41 procent van totaal aantal bestuurders) die.. 22-01-2015 10:52

Verslag: Lokale kracht, voorbij het applaus

30 januari 2014 organiseerden het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open samenleving’ van de Universiteit Utrecht een studiebijeenkomst met als thema 'Lokale kracht: Voorbij het applaus'. 20-02-2014

Vermaatschappelijking van de zorg onderzocht

"Voorkom dat vermaatschappelijking van een recht een plicht wordt" is één van de aanbevelingen in de publicatie 'Vermaatschappelijking van de zorg: geluk(t) voor iedereen?'. 05-03-2008

Langer thuis met dementie door beeldbellen

Beeldbellen biedt meerwaarde voor cliënt en mantelzorger boven regulier bellen. Dit blijkt uit onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De centrale vraag in het onderzoek was hoe de dementerenden en de mantelzorgers het.. 01-07-2011

Ervaringen met Zorg-op-afstand in de thuiszorg

De ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden met Zorg-op-afstand is erg afhankelijk van hoe de desbetreffende technologie wordt geïntroduceerd. Over het algemeen is men positief, al ziet men beperkingen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd.. 03-05-2011

Zorgstelsel biedt onvoldoende innovatieprikkels

Zorgaanbieders willen wel innoveren, maar worden geremd door het zorgstelsel. Dat is de strekking van het rapport 'Zorg op afstand; een innovatie in de langdurige zorg', dat de Algemene Rekenkamer op 11 juni 2009 publiceerde. De Rekenkamer deed.. 24-06-2009

Kleinschalig wonen, grote verschillen in bouw

Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 01-01-2007

Herbestemmen van vastgoed in de zorg loont

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur.. 06-01-2011

Publieke ruimte belangrijk voor ouderen

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een.. 16-03-2015 16:13

Weerbaarheid als antwoord op vergrijzing?

De vergrijzing moet vooral gezien worden als uitdaging. Dat is de boodschap van het onlangs verschenen rapport 'Het succes van de vergrijzing', waarin TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) hun visie geven op de toekomst van.. 14-11-2012

Telehealth en homecare in de VS

In juli 2008 verscheen een artikel over kansen, toepassingen en valkuilen rondom het gebruik van zorg op afstand. Het artikel 'The Home Telehealth Primer' is geschreven door Audrey Kinsella MA, MS. 16-11-2008

Kleur Bekend brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties samen

Het Utrechtse project 'Kleur Bekend' brengt allochtone ouderen en zorgorganisaties in contact met elkaar. Allochtone ouderen blijken nauwelijks een beroep te doen op thuiszorg, wijkverpleging, gezinsverzorging en dag- en nachtverpleging. 07-06-2010

Webspecial Woonwensen oudere migranten

Hoe kunnen we het beste van twee werelden bij elkaar brengen? Dat is een vraag die veel oudere migranten bewust of onbewust zichzelf stellen. Oud (ge)worden in Nederland maar geboren in een ander land, of in een familie met wortels in het.. 08-09-2011

Kiezen voor regie in woonservicewijken

Hoe kan de gemeente haar regierol in samenwerkingsprocessen rond wonen, zorg en welzijn het beste vervullen? Onderzoeker Peter Hendrixen beschrijft in een handzaam boekje de inzichten die hij hierover heeft opgedaan in zijn onderzoek naar.. 23-10-2008

Idealen in aanbouw: woonwijken met diensten en zorg

Hoe verloopt de ontwikkeling van zogeheten woonzorgzones in VINEX-wijken en bestaande wijken? De plannen van een aantal jaren geleden worden nu realiteit. Hoe staat het ermee en wat is er te leren uit de vorderingen op de diverse locaties? In.. 01-10-2005

Receptuur voor kleinschaligheid

Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. 01-01-2002

Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen

Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector. 10-05-2012

Onderzoek PGB-gefinancierde wooninitiatieven

Rapport van KPMG in opdracht van College voor zorgverzekeringen (CVZ). Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CVZ een onderzoek laten uitvoeren naar PGB-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Het onderzoek richt zich op de vraag.. 17-10-2006

Brochure over toegevoegde waarde domotica

De provincie Gelderland heeft een brochure over de toegevoegde waarde van domotica gepubliceerd. Ze wil het gebruik van domotica stimuleren en faciliteren met het programma 'Ontgroening en vergrijzing'. 16-07-2008

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten

De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk.. 14-09-2006

Toenemende aandacht voor daklozen

Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar.. 04-08-2006

Resultaten minor Digital Health and Wellbeing

Het domein 'Media, Creatie en Informatie' van de Hogeschool Amsterdam kent het Digital Life Centre. Het centrum heeft al meerdere RAAK projecten uitgevoerd waaronder 'ICT ontzorgt in de zorg', een project over het toepassen van ICT in de zorg.. 14-01-2010

SCP onderzoekt participatie en kwaliteit van leven

De achterstand in ervaren kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking is in tien jaar niet verminderd. Deze mensen nemen meer deel aan de samenleving, maar zijn daardoor gemiddeld genomen niet gelukkiger geworden. Dat blijkt uit.. 01-05-2006

Mensen met dementie hebben herkenningspunten nodig

Met het ouder worden neemt het oriëntatievermogen af. Daarbij komt dat bepaalde gebouwen de oriëntatie bepaald niet ondersteunen. Vooral voor mensen met dementie zal een nieuwe woonplek voor veel verwarring zorgen. Iedereen heeft.. 01-07-2010

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De.. 27-01-2011

Onderzoek Samenwerken bij wonen en zorg

'Je moet wel zakelijk blijven', dat was de hartenkreet van een corporatiebestuurder over de samenwerking met zorgorganisaties. Soortgelijke opmerkingen zijn veel gemaakt tijdens de interviews met bestuurders die ervaring hebben met samenwerking.. 30-11-2009

Burgers betrekken bij woonservicegebieden

Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar.. 05-03-2009

Ouderen blij met zorg op afstand

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte 05-11-2008

All-inclusive woonzorgconcept goed alternatief voor verzorgingshuis

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ samen met 12 woningcorporaties en zorgorganisaties.. 29-01-2015 12:06

Prognoses bevestigen bevolkingskrimp

De komende dertig jaar treedt vooral in 'de randen' van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. Een kwart van de Nederlandse gemeenten ziet haar inwonertal (tot 2040) met meer dan 2,5% dalen; gezamenlijk 250.000 inwoners. In de rest van.. 07-10-2009

Een toegankelijke buitenruimte belangrijk voor kleinschalig groepswonen

Een buitenruimte die mensen met dementie zelfstandig kunnen gebruiken vermindert de mate van onrust aanzienlijk. Opmerkelijk is de samenhang tussen de buitenruimte en het ontvangen van bezoek. Kleinschalige groepswoningen met een tuin ontvangen.. 01-07-2010

Corporaties investeren meer in maatschappelijk vastgoed

In 2010 hebben corporaties fors meer geïnvesteerd in de nieuwbouw en aankoop van maatschappelijk vastgoed. Het grootste deel is besteed aan vastgoed voor zorg en gezondheid. Dat blijkt uit het rapport Volkshuisvestelijke trends 2006-2010 van.. 16-11-2011

Effecten van gemeentelijk beleid

Wat is de rol van gemeenten bij het realiseren van servicewijken? Lukt het gemeenten om projecten te verbreden met welzijn en leefbaarheid, het proces te versnellen en de verbinding te leggen met het Wmo-beleid? Nico de Boer nam in opdracht van.. 01-03-2007

Publicatie over ethische overwegingen zorg op afstand

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft in november 2010 de publicatie 'Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand' uitgebracht. In dit signalement heeft het CEG onderzocht welke ethische vragen telezorg oproept.. 19-01-2011

Succesvol ondernemen met eHealth

Het lectoraat ICT-innovaties in de zorg van hogeschool Windesheim heeft het boekje “Succesvol ondernemen met eHealth: Innovatieroutes in de Zorg” gepubliceerd. 12-12-2013 11:44

Dementerenden zelfstandiger door GPS-volgsysteem

Door een klein apparaatje blijken veel mensen met een beginnend stadium van dementie makkelijker naar buiten te gaan. Het Trimbosinstituut heeft een pilot afgerond waarbij mensen met een beginnend stadium van dementie een GPS-apparaat meekregen.. 05-09-2011

Onderzoek financiering telemonitoring

Tegenwoordig wordt effectieve communicatie tussen zorgverleners en het correct omgaan met patiënteigen informatie steeds belangrijker. Bovendien zijn patiënten actiever betrokken in hun eigen zorgproces: zij willen zelf keuzes kunnen maken.. 06-01-2009

Bredase oudere migranten gehecht aan buurt

Veel oudere migranten weten het verschil niet tussen een verzorgingshuis en een seniorenwoning. Er is bij deze groep senioren weinig kennis van voorzieningen, aanbod en regelgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Brabantse woningcorporaties.. 08-09-2011

Een prikkelarme woonplek voor mensen met autisme

Mensen met autisme kunnen (over)gevoelig zijn voor prikkels. Ongewenste prikkels hebben een negatieve invloed op het welbevinden. De brochure 'Een prikkelarme woonplek voor mensen met autisme' van Woonpunt Autisme biedt oplossingen voor storende.. 01-07-2010

Kwetsbare ouderen beter af in woonservicegebied

Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden (gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) toont aan dat kwetsbare ouderen in woonservicegebieden minder snel achteruitgaan en langer zelfstandig.. 27-09-2012

Ouderen trekken weg uit kleine dorpen

Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker.. 08-06-2006

Langer thuis met dementie: praktijkvoorbeeld uit Breda

De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie toe. Zij zullen ook langer thuis (moeten) blijven wonen als gevolg van de wijzigingen in AWBZ en Wmo. Gemeenten gaan zelf een invulling geven aan onder andere het langer zelfstandig thuis wonen.. 08-04-2014

Kwalitatieve monitorrapporten Zorg op afstand

Deze rapportages betreffen het kwalitatieve deel van de monitor Zorg op Afstand. Ze sluit aan op de rapportages over het kwantitatieve deel van de monitor, zoals die door het NIVEL zijn opgesteld. 07-07-2009

Van experimenten naar arrangementen

Actiz, Meavita Nederland en Zuidzorg hebben in april 2007 gezamenlijk een document opgesteld; 'Van experimenten naar arrangementen'. Dit document heeft geleid tot de ontwikkeling van het programma Zorg op Afstand. 01-05-2007

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum

In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de.. 01-09-2006

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009

Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt.. 25-03-2010

Meedoen betekent niet automatisch gelukkig zijn

Structurele, zowel professionele als informele ondersteuning op maat draagt in belangrijke mate bij aan het geluksgevoel van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Het bevorderen van deelname aan de.. 18-09-2008

AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten

Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport 'Samen uit, samen thuis' van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) en het CSO (koepel van ouderenorganisaties). 14-01-2010

Ouderen langer in eengezinswoningen

Ouderen willen langer in hun eengezinswoning blijven wonen. Dat is mogelijk met, vaak simpele, aanpassingen. De vraag naar woningen zonder trap (nultredenwoningen) wordt daardoor minder. Dat is de conclusie van een gebruikersonderzoek dat werd.. 12-07-2005

Vogelaarwijken vergrijzen niet

Vreewijk in Rotterdam en Hatert in Nijmegen zijn de meest vergrijsde wijken van de veertig krachtwijken van minister Vogelaar. Het merendeel van de wijken is echter weinig vergrijsd en zal dat ook de komende jaren niet worden. Dit blijkt uit een.. 11-12-2007

Historische panden voor wonen en zorg

Wat zijn de lessen die geleerd kunnen worden uit het onderzoek naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg? In dit artikel gaan we kort in op de conclusie uit het onderzoek 'Van oude gebouwen en nieuwe.. 01-03-2009

CBS geeft overzicht demografie en vergrijzing

In de jongste uitgave 'Demografie van de vergrijzing' geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een overzicht en duiding van belangrijke demografische veranderingen. 14-07-2011

Tienpuntenplan van Mezzo

Het Tienpuntenplan van Mezzo, naar aanleiding van de meldweek Wonen en Mantelzorg in 2007, geeft aan wat mantelzorgers nodig hebben. 22-04-2010

Helft 50-plussers vindt geen passende woning

Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies.. 25-11-2008

Provincie Utrecht deelt ervaringen domoticapilots

De provincie Utrecht deelt binnen het project Toekomst Thuis haar ervaringen uit de domotica-pilots 'zorg op afstand'. Op de website van de provincie Utrecht vindt u naast de projectinformatie, een tussenrapportage van de monitoring met de eerste.. 04-04-2007

Integratie: wiens verantwoordelijkheid?

Uit onderzoek van TNS NIPO naar 'Beeldvorming over psychiatrische patiënten en mensen met een beperking' blijkt dat de Nederlandse bevolking unaniem van mening is dat mensen met een beperking in de maatschappij moeten worden opgenomen. Ook.. 01-10-2005

Gemeenten vullen regisseursrol verschillend in

Bij samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg speelt de regievoering door gemeenten een belangrijke rol. Het samenspel met sterke partijen als de woningcorporaties en zorgaanbieders, die vaak een initiërende of trekkende rol vervullen.. 23-09-2009

Onderzoek naar historische panden voor wonen en zorg

In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Architectuur Lokaal samen met RIGO Research en Advies onderzoek gedaan naar de herbestemming van bestaande historische panden (zoals industrieel erfgoed, kerken, boerderijen.. 01-03-2009

Europees onderzoek naar (in)formele zorg

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht over de verzorging van ouderen in negen Europese landen. De centrale vraag in het rapport 'Verschillen in verzorging' is: hoe lossen ouderen in verschillende landen.. 17-04-2007

De generieke groepswoning

Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. 01-05-2002

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen

Onderzoek naar indelingsprincipes en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de.. 01-07-2004

Leren van veranderen

Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. 01-01-2004

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar appartementen met een nieuwe vorm van wonen met diensten.. 04-12-2014 11:01

Tuinen en parken dragen bij aan gezonde leefomgeving

Het ontwikkelen van een toegankelijke tuin bij zorggebouwen blijkt met name mentaal welbevinden te ondersteunen. Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve effecten van groen op welbevinden. Zo zou pijntolerantie toenemen en blijkt dat.. 15-10-2010

CBS publiceert gegevens per buurt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt een nieuwe website met online gegevens per buurt over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Ook verscheen de publicatie 'Leven in Nederland', een coproductie met de Vereniging van.. 20-02-2008

Trendstudie: de toekomst van mantelzorg voor ouderen

Woningcorporaties en gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op toekomstige mantelzorgers. Zij kunnen dit doen door het creëren van meer ruimte voor levensloopgeschikt bouwen, het levensloopgeschikt maken van het.. 07-06-2011

Onderzoek effectiviteit en efficiency van Koala telecare en telecure

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG/RHO) voerde een wetenschappelijk onderzoek uit tijdens de introductie van Koala in de provincie Groningen in 2007 en 2008. Het onderzoek richtte zich zowel op de doelmatigheid van de zorg, inclusief eventuele.. 01-08-2008

Door wijkzusters winnen alle partijen

De introductie van tien wijkzusters in West-Brabant blijkt een succes en winstgevend. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant heeft onderzoek laten doen door BMC advies en management. De kosten voor de wijkzusters en hun ondersteuning zijn.. 31-10-2011

Woonwensen van 55-plusser in beeld

Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio.. 02-09-2013

Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, 101 burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn.. 07-07-2014

Belgisch programma voor valpreventie ouderen

De Katholieke Universiteit Leuven heeft een strategie ontwikkeld en getest voor valpreventie bij ouderen. 24-01-2007

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen

Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het.. 08-04-2010

Het is nu alsof het mijn thuis is

Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. 01-08-2005

Zorggebouw wordt zelden Hermitage

Wat moet je met een bestaand verzorgingshuis dat zijn functie verliest als de zorg naar de wijk wordt verplaatst? Minister Spies suggereert dat studentenhuisvesting een oplossing biedt. Onderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg uit.. 17-10-2012

Niet altijd meer personeel nodig in kleinschalige woonvormen dementie

Groepswonen voor mensen met dementie in kleine locaties vraagt niet méér, maar wel een ándere inzet van personeel. Dat is de tendens van de conclusies uit de eerste rapportage van de Trimbos-‘Monitor Woonvormen Dementie’. Het rapport biedt een.. 07-06-2010

Kwantitatieve monitorrapporten invoering Zorg op afstand

De monitor Zorg op afstand (eerder genoemd Monitor Videonetwerken, met als peilingen 2005 en 2006) heeft als hoofddoel door middel van herhaalde, jaarlijkse metingen inzicht te geven in hoe de gefaseerde invoering van videocommunicatie en.. 07-07-2009

Achterstandswijken hebben baat bij experiment Gezonde Wijk

In het e-boek Gezonde wijk in praktijk zijn de resultaten gepubliceerd van het experiment Gezonde Wijk dat in de achterstandswijken van 13 gemeenten 3 jaar lang is uitgevoerd. Wijkbewoners voelen zich na 3 jaar meer betrokken. Ze hebben minder.. 29-03-2012

Corporaties beschikken over meer nultredenwoningen

Corporaties beschikken over steeds meer nultredenwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste Corporatie in Perspectief (CiP)-rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 02-12-2013 16:43

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk

De theorie over grenzenwerk verklaart hoe intersectorale samenwerking tot stand komt ondanks bestaande belemmeringen. Ook zonder eenduidig beleid, zonder één sterke regiepartner en zonder gemeenschappelijke doelen blijkt succesvolle samenwerking.. 15-01-2013

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk

De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009 is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000.. 26-07-2011

Burenhulp digitaal koppelen aan Wmo-loket

Maak de Burenhulpcentrale stedelijk toegankelijk en leg een link met het Wmo-loket in de gemeente. Dit adviseert de SEV op basis van het evaluatieonderzoek van Movisie naar de zes pilot-projecten Burenhulpcentrale. 07-11-2008

Onderzoek TNO: ouderen blijven in de buurt wonen

Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan blijven zij dichtbij hun oude woonplek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen' van TNO. Het onderzoeksinstituut heeft, in opdracht van het Ministerie.. 23-04-2013

Woonwensen mantelzorgers onderzocht

Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde.(class.. 20-02-2007

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp

De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom.. 13-05-2009

Cijfers over kwetsbaarheid van ouderen in gemeenten

In het kenniscahier 'Kwetsbare ouderen in tel' heeft het Verwey-Jonker Intsituut cijfers over de kwetsbaarheid van ouderen per gemeente in kaart gebracht. De cijfers zijn bijeengebracht in een zogenoemde balansscore. De score laat zien of er een.. 07-03-2012

Het Tweede Begin

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur.. 06-01-2011

Landelijke cijfers over informele zorg

Uit het recentelijk verschenen SCP-rapport 'Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg' blijkt dat er in 2006 1,4 miljoen Nederlanders informele zorg verlenen. Verder blijkt uit het rapport dat het aantal informele zorgverleners.. 26-07-2007

De praktijk van lokale loketten

'De praktijk van Lokale Loketten', zo luidt de publicatie die door het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant is uitgebracht. Op basis van evaluatie van drie pilots in vijf loketten zijn leerpunten geformuleerd voor.. 01-09-2005

Webinar over vraaggestuurde domotica

In het kader van het INNOVAge project heeft TNO een onderzoek uitgevoerd in drie provincies in Nederland: Noord-Brabant, Utrecht en Groningen. Doel van het onderzoek was het identificeren van belemmerende en succesfactoren met betrekking tot de.. 20-06-2013

Tril Centre geopend

In Dublin hebben drie universiteiten een expertisecentrum geopend voor onder andere 'vroegtijdige risicosignalering' voor ouderen. 28-09-2009

Onderzoek naar woonzorgcomplexen

Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand woonzorgcomplexen geactualiseerd. De eerste landelijke inventarisatie van woonzorgcomplexen in Nederland vond plaats in 1998 (Survey Woonzorgcomplexen, SEV.. 12-06-2004

Meer woningen voor kwetsbare ouderen

Er komen steeds meer woningen voor kwetsbare ouderen, dat meldt het SCP in zijn publicatie 'Grijswaarden; monitor ouderenbeleid 2008'. De toename van het aantal nultredenwoningen is door een verandering in definitie niet vast te stellen. Het.. 03-07-2008

Nivel pleit voor uitbreiding zorg op afstand

Het aantal cliënten dat zorg op afstand' krijgt via een tele-' of videoverbinding met de thuiszorgmedewerker bleef in 2008 ongeveer gelijk. Dat bleek uit een onderzoek van Nivel naar de effecten van zorg op afstand. Verspreiding komt langzamer.. 07-07-2009

Sterke groei allochtone ouderen in grote steden

De vergrijzing in Nederland treft vooral de landelijke provincies. Limburg en Drenthe tellen in 2025 de meeste 65-plussers (resp. 25% en 23%). Jongeren trekken weg naar stedelijke gebieden en ouderen blijven achter. In de landelijke provincies.. 28-06-2006

Voor jong en oud. Onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave

In opdracht van het Kenniscentrum is geïnventariseerd welke voorbeelden er zijn van onderwijs- en zorgvoorzieningen die in een gecombineerde bouwopgave zijn gerealiseerd. Het onderzoek naar de realisatie van dergelijke functionele complexen biedt.. 01-03-2006

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt

De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale voorzieningen op toenemende beperkingen. Ze wachten hiermee.. 31-05-2011

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen

De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid.. 07-12-2011

Demografische ontwikkelingen

Tot 2040 zal de bevolking blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Vervolgens zal de bevolkingsomvang langzaam afnemen tot 17,3 miljoen mensen in 2050. Deze bevolkingskrimp is in Zuid-Limburg echter al ingezet. De regionale.. 28-08-2009

Evaluatie pilot Medido, de slimme medicijndoos

De cliënt kan met behulp van de Medido - de slimme medicijndoos - zelfstandig medicatie innemen,  zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulpverlening. ZZG Zorggroep heeft in 2010 in Nijmegen samen met de Zuiderapotheek en ongeveer.. 03-05-2011

Trimbos onderzoekt 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?'

Het Trimbos-instituut onderzoekt samen met het EMGO Instituut (VUmc) de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Kleinschalige zorg heeft diverse positieve effecten op het functioneren en welbevinden van bewoners én personeel.. 01-02-2007

Wmo-loket: hoe ver zijn gemeenten?

Gemeenten hebben grote ambities met Wmo-loketten. Zij willen in de toekomst informatie bieden over alle terreinen die onder de Wmo vallen. Maar de weg ernaartoe gaat gepaard met hobbels. Dat is de voornaamste conclusie uit het onderzoek dat.. 04-10-2007

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met 171 ouderen in 24 verschillende complexen merkte.. 15-07-2014

Meer zicht op kwetsbare ouderen

Het aantal kwetsbare ouderen zal toenemen tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 tot meer dan een miljoen. Dat zijn er 100.000 minder dan eerdere voorspellingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek.. 10-02-2011

Samen woonzorgcomplexen bouwen

Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw.. 01-11-2003

Toekomstschets kleinschalige verpleeghuiszorg

Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. 01-08-2005

Wensen van potentiële zorgvragers onderzocht

ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten.. 29-03-2007

Vergrijzing en krimp stijgt komende 30 jaar in Nederland

Nederland krijgt de komende dertig jaar te maken met een snelle vergrijzing en een omslag van bevolkingsgroei naar krimp. De periode tussen 2009 en 2040 kenmerkt zich door een stijging van het aandeel 65-plussers; in 2009 is dat aandeel 15% en dat.. 25-01-2010

Essay onderzoek Telezorgvisie

Het onderzoeksproject 'Care from a distance' heeft zich gericht op telezorg in de thuiszorg en telezorg bij patienten met een chronische ziekte (hartfalen, COPD en diabetes) die thuis verblijven. 22-04-2009

Oude bomen moet je niet verplanten

Zo luidt de titel van het advies van de VROM-raad aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. In het advies bepleit de raad het denken over doorstroming van ouderen naar een geschikte woning te nuanceren en meer uit te gaan van de.. 18-03-2005

Good practices van projecten allochtone ouderen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het bureau BMO twaalf projecten voor allochtone ouderen laten beschrijven. Het betreft 'good practices', want de beschreven Amsterdamse projecten hebben een duurzaam aanbod op het gebied van wonen, zorg en.. 20-02-2006

Pendelen oudere migranten verbetert welzijn

Oudere migranten dromen wel van hun thuisland maar keren niet definitief terug omdat zij in Nederland hun (klein)kinderen hebben wonen en goede zorg in de buurt hebben. Een flink aantal van hen heeft de middenweg gekozen via het zogenoemde.. 08-09-2011

Evaluatie woongroepen allochtone ouderen

'Bijzondere woonvormen in gewone woningen', woongroepen van allochtone ouderen in Rotterdam', zo luidt de titel van een  rapport, uitgebracht door de Woongroepenwinkel in Rotterdam en het Steunpunt Wonen. Het rapport bevat resultaten van een.. 13-03-2006

Basisdocument kleinschalig wonen

Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden voor Lorentzhof en Robijnhof. 01-10-2006

Praktijkvoorbeelden en stimuleringskansen Zorg op Afstand

Nictiz heeft een inventarisatie uitgevoerd naar zorg op afstand in Nederland: welke praktijkvoorbeelden zijn er en hoe kan het gebruik van zorg op afstand gestimuleerd worden? 22-01-2009

Wonen in de wijk vraagt aandacht

De ondersteuning van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking bij participatie in de samenleving is op de terreinen dagbesteding en recreatie voor verbetering vatbaar. Alhoewel zij voornamelijk wonen in gewone wijken, werken en.. 09-08-2007

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz