Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden:

57 resultaten gevonden met "woonwensen"

Webspecial Woonwensen van ouderen

In dit praktijkoverzicht vindt u de belangrijkste informatie over het ontwikkelen en bouwen van woningen voor senioren. WIe zijn deze ouderen, wat willen ze en hoe kunnen investeerders, ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten op hun wensen.. 06-02-2014

Webspecial Opplussen Nieuwe Stijl

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen, maar is hun woning daar wel geschikt voor? Dat is lang niet altijd het geval. Gelukkig kunnen ouderen tegenwoordig veel aanpassingen zelf verrichten, met ondersteuning van gemeenten.. 22-05-2014

Tv uitzending over zorg voor ouderen uit andere cultuur

Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in 2050 zal dit aantal gestegen zijn naar ruim 520.. 12-06-2014

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen

Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het.. 08-04-2010

Standpunt CVZ over scheiden van wonen en zorg

Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een 'Signalement zorg en wonen' ter consultatie aangeboden aan belanghebbende partijen, zoals Aedes en ActiZ. De inhoud van het rapport is aanleiding voor de koepels van cliëntenorganisaties, CG-Raad.. 21-03-2012

Woonmonitor 2015: wat zijn de woonwensen van ouderen?

In november starten Bureauvijftig en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de 'Woonmonitor 2015', een groot landelijk onderzoek naar de woonwensen van ruim tweeduizend 50-Plussers. Organisaties die mee willen doen kunnen zich aanmelden. Zij.. 16-10-2014

Samenleving van elastiek

Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid van ouderen, het zelf redden. Eerst een beroep op hun naasten en dan pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar in hoeverre kunnen we nóg meer een beroep doen op het informele.. 11-11-2010

Experiment 'Verlengde verhuisketens' succesvol

In 2011 en 2012 hebben acht woningcorporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de evaluatie van het experiment blijkt dat ouderen.. 07-03-2013

Prijs voor Nederlandse aanpak fysieke belasting in de zorg

Onderzoeker Hanneke Knibbe van LOCOmotion heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de eerste Nederlander die deze prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van.. 01-04-2010

Vergrijzing en woningbehoefte in beeld: infographic

Met beelden laat Aedes op haar website de vergrijzing en gevolgen voor de woningmarkt zien. Visuele weergaves van feiten en cijfers over wonen en zorg tonen de opgave voor corporaties. Per onderwerp is het mogelijk om door te klikken naar.. 19-12-2013 15:59

Wensen van potentiële zorgvragers onderzocht

ActiZ heeft onderzoek laten doen naar de wensen, behoeften en motieven van toekomstige zorgvragers op het gebied van wonen en zorg. Het doel van het onderzoek is om de leden van ActiZ inzicht te verschaffen in de verschillende consumentensegmenten.. 29-03-2007

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Alle partijen hebben hetzelfde doel

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen van woon-zorgcentrum St. Jozef in.. 28-07-2011

Ouderen: 'Nadenken over verhuizen is nadenken over inleveren'

Ouderen willen een woning met voldoende ruimte en vrijheid, het liefst met drie of meer kamers voor hobby's en logees. Over het algemeen zijn ouderen tevreden over hun woonsituatie waardoor zij niet graag willen verhuizen. Problemen met de.. 18-10-2010

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde.. 04-12-2014

Cliënten en scheiden wonen zorg

Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?” van cliëntenorganisatie LOC.. 17-10-2013 10:00

Woningaanpassingen vermarkten: hoe bereik ik mijn doelgroep?

Steeds meer woningcorporaties, gemeenten en andere partijen willen ouderen activeren om de eigen woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met ‘De drempel van Jan’, een MarketingToolkit Woningaanpassingen van de.. 27-05-2014 12:08

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden

Onder de titel Hoe woont het hier? is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij.. 27-10-2010

ActiZ start debattenreeks ‘Het nieuwe ouder worden’

De nieuwe oudere gaat het zorgaanbod in Nederland beïnvloeden. Dit zal ook gevolgen hebben voor wonen en zorg. Dit voorjaar start ActiZ een serie van 5 debatten over het nieuwe ouder worden. 16-03-2012

Landelijke bouwopgave

De afgelopen jaren zijn verschillende berekeningen gepubliceerd van de bouwopgave voor zelfstandig wonen, gecombineerd met zorg en welzijn. De berekeningen die de ministeries van VROM en VWS lieten maken op basis van het Woononderzoek Nederland.. 18-09-2009

Vivare onderzoekt woonwensen senioren

Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die.. 28-06-2006

Wonen in kaart gebracht: WoON 2009

Bewoners van aandachtswijken ervaren volgens het Woononderzoek Nederland 2009 (WoON)  een positieve ontwikkeling van hun buurt. Bewoners zien de toekomst van hun buurt in het algemeen ook positief in. Ze verwachten dat de leefbaarheid in de buurt.. 25-03-2010

Centrumlocatie en buitenruimte geliefd

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy naar woonwensen van senioren blijkt dat centrumlocaties en buitenruimte geliefd zijn onder senioren in het middeldure en dure segment. Een huurappartement van drie kamers is ook erg gewild. USP heeft een.. 14-08-2007

Woonwensen mantelzorgers onderzocht

Woningaanpassingen en woningtoewijzing zijn twee grote knelpunten voor mantelzorgers. Dit blijkt uit de resultaten van de meldweek rond wonen die Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, eind 2006 organiseerde.(class.. 20-02-2007

Wensen van mensen in beeldtaal

Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld waarmee zij hun wensen en knelpunten onder de aandacht brengen van gemeenten. Deze verklaring is ook verschenen in een makkelijk.. 01-01-2007

24mrt

Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg
24 maart 2015

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze woonvormen een..

Meer dan mooi Scrabble woord: Woonzorgindicatieadviseur

Het aantal verzorgingshuisplaatsen daalt de komende jaren. Wat gebeurt er met de mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis, maar ook niet zelfstandig kunnen blijven wonen? Soms kom je dan ineens mooie ontwikkelingen tegen die.. 30-07-2012

Onderzoek TNO: ouderen blijven in de buurt wonen

Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan blijven zij dichtbij hun oude woonplek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen' van TNO. Het onderzoeksinstituut heeft, in opdracht van het Ministerie.. 23-04-2013

Veel woningen van chronisch zieken niet toekomstgeschikt

De meerderheid van de woningen van chronisch zieken is onvoldoende berekend op de toekomst. Ook het merendeel van de chronisch zieken zelf anticipeert niet met aanpassingen of speciale voorzieningen op toenemende beperkingen. Ze wachten hiermee.. 31-05-2011

Nieuwe Ouder Worden: 50+ is slecht voorbereid op toekomstige zorg

50-plussers willen zelf de regie houden over de zorg die zij later zullen ontvangen; thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat blijkt uit het Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek van ActiZ en Bureauvijftig, adviesbureau voor 50+ marketing.. 19-09-2013

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online

De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?

'Woongroep' roept voor sommige 65 plussers gemengde en nostalgische gevoelens op, zoals: "Dat hoeft voor mij (gelukkig) niet meer maar het was allemaal wél vreselijk leuk." Wat deze generatie wel wil? Een plekje voor je zelf; het.. 27-03-2013

Oude bomen moet je niet verplanten

Zo luidt de titel van het advies van de VROM-raad aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer. In het advies bepleit de raad het denken over doorstroming van ouderen naar een geschikte woning te nuanceren en meer uit te gaan van de.. 18-03-2005

Zelfstandig wonen en zelfredzaam blijven

De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Dit blijkt uit de SCP-Rapportage ouderen 2006. Van de 80 tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aandeel zelfstandig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50.. 28-08-2009

Helft 50-plussers vindt geen passende woning

Veel kapitaalkrachtige senioren hebben de voorkeur voor een nieuwbouw appartement in de buurt van voorzieningen. De helft van de senioren die willen verhuizen, kan echter geen passend aanbod vinden en verhuist uiteindelijk niet. Enkele conclusies.. 25-11-2008

Aandacht voor diversiteit is eerste stap naar toekomstbestendige zorg

'Zorg met aandacht voor diversiteit is een eerste stap naar toekomstbestendige zorg', meent Deniz Özkanli, projectleider van Sefkat, een verpleeghuis in Boxtel voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Hij heeft er hard aan getrokken de afgelopen vijf.. 27-06-2012

Meldactie 'Goed wonen, wat is daarvoor nodig?'

Vier landelijke cliëntenorganisaties houden een meldactie over de woonbehoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. De actie loopt tot 15 oktober 2013 en is een initiatief van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz.. 07-10-2013 10:51

Voorbeelden Cultuursensitieve zorg

Een overzicht met voorbeelden van cultuursensitieve zorg in Nederland. 09-12-2010

CPO: voorzieningen naar wens en rol voor corporaties

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn de toekomstige bewoners de ontwikkelaars van hun woonomgeving. Het biedt de kans om voorzieningen naar wens en wonen met gelijkgestemden te realiseren. Op het gebied van wonen en zorg en met.. 22-10-2013

Experimenten voor doorstroming senioren

Senioren hebben vaak moeite met de stap maken van een eengezinswoning naar een seniorenwoning. Daardoor blijven zij zitten in woningen die bij uitstek geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Woningcorporaties Vidomes en Woonstede experimenteren.. 13-08-2012

Oudere migranten staan open voor alternatieve woonvormen

Oudere migranten hebben specifieke woonwensen met betrekking tot de indeling van de woning. Met name Turkse en Marokkaanse mensen willen een ruime hal en een toilet dat niet gelegen is in de badkamer. Surinaamse ouderen hechten veel belang aan een.. 08-09-2011

Bredase oudere migranten gehecht aan buurt

Veel oudere migranten weten het verschil niet tussen een verzorgingshuis en een seniorenwoning. Er is bij deze groep senioren weinig kennis van voorzieningen, aanbod en regelgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Brabantse woningcorporaties.. 08-09-2011

Samen één visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliënten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een.. 06-07-2011

Expeditie Begonia trekt ruim 300 deelnemers

Op het congres 'Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg' dat het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op 24 maart organiseert, zijn zo'n 200 organisaties van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd. Ook veel actieve burgers.. 11-03-2015

Burgers betrekken bij woonservicegebieden

Woonservicegebieden zijn alleen effectief als de burger iets aan het project heeft. Dan is er draagvlak en heeft het project meer kans van slagen. Hierover zijn alle respondenten het eens in het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar.. 05-03-2009

'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting

De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij.. 19-11-2013

Levensloopgeschikt bouwen: praktische overwegingen

'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities van woningcorporaties en gemeenten op het gebied van levensloopgeschikt wonen. Mooie.. 02-02-2011

Vergrijzingsbestendige leefomgeving is nu nodig

De ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport 'Vergrijzing en ruimte - gevolgen voor de woningmarkt.. 19-08-2013

Woonwensen van 55-plusser in beeld

Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio.. 02-09-2013

Morgen wonen zonder zorgen

Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de volgende generatie, de generatie die straks ouder.. 04-02-2014

Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen

Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum. 08-02-2010

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen

Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediënten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende.. 14-02-2007

Oproep: Kenniscentrum zoekt innovatieve woonvormen 

Op dinsdag 24 maart organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het landelijke congres Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg. Het Kenniscentrum wil inspireren en een overzicht bieden van innovatieve woonvormen voor.. 16-12-2014 14:03

Pendelen oudere migranten verbetert welzijn

Oudere migranten dromen wel van hun thuisland maar keren niet definitief terug omdat zij in Nederland hun (klein)kinderen hebben wonen en goede zorg in de buurt hebben. Een flink aantal van hen heeft de middenweg gekozen via het zogenoemde.. 08-09-2011

Woonambassadeur helpt senioren met verhuizen

Oudere bewoners die minimaal tien jaar een eengezinswoning van Patrimonium Barendrecht huren, kunnen hulp van een woonambassadeur krijgen als ze willen verhuizen. 06-12-2011

Samen ontwerpen aan betere gebouwen met nieuw instrument

BNA Onderzoek en van aken architecten presenteerden op 12 juni 2013 IMPACT: een gratis ontwerpinstrument en communicatietool voor opdrachtgevers, cliënten en architecten die samen een betere leefomgeving voor psychiatrische patiënten willen.. 25-06-2013

08-04-2013 16:36

Zoekopties

Gesorteerd op:

Datum:

Aedes Actiz
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
купить свидетельство о браке
можно ли купить диплом куплю диплом купить аттестат за 9 классов купить диплом нового образца купить диплом о среднем специальном купить диплом специалиста купить свидетельство о браке купить диплом колледжа купить диплом врача купить диплом техникума купить диплом бакалавра где купить диплом купить диплом ссср купить диплом о среднем образовании купить аттестат за 9 класс купить аттестат за 11 класс купить диплом купить аттестат
где купить диплом
https://originality-diplomas.com/
купить дипломы о высшем
https://rudiplomis24.com/
купить диплом автомеханика
http://https://lands-diplom.com/
купить аттестат за 9 класс
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
купить диплом колледжа
https://originality-diplomans.com/
купить свидетельство о рождении
rudiplomis24.com
купить диплом
www.lands-diplom.com
купить диплом нового образца
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
купить диплом нового образца
http://https://originality-diplomans.com/
купить диплом института
https://rudiplomista24.com/
купить диплом бакалавра
http://https://lands-diplom.com/
купить диплом автомеханика
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
купить свидетельство о рождении
http://https://originality-diplomas.com/
купить свидетельство о браке
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом колледжа
http://https://diploma-asx.com/
купить аттестат
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
купить диплом о среднем специальном
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com Купить диплом о среднем образовании https://originality-diploma24.com/диплом-бакалавра Купить диплом в Спб http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com