Foto: Joost Brouwers

NZa enquêteresultaten helpen bij keuze kapitaallasten

Nog steeds is niet bekend of het nieuwe integrale bekostigingssysteem in de AWBZ al volgend jaar ingevoerd wordt. Corporaties en zorgorganisaties verkeren in onzekerheid over financiering van nieuwbouwplannen voor zorgvastgoed. Nadat het bouwregime in 2009 kwam te vervallen, moeten nog keuzes worden gemaakt over problemen die optreden bij de overgang naar een nieuw financieringsstelsel. Eén daarvan betreft de 'boekwaardeproblematiek'. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nu de omvang gedeeltelijk in kaart gebracht.

Boekwaardeprobleem

Een boekwaardeprobleem treedt op wanneer de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde. Dat komt doordat de afschrijvingstermijn voor een gebouw langer is dan de periode dat een gebouw daadwerkelijk wordt geëxploiteerd. Om bij invoering van de integrale tarieven de boekwaardeproblematiek op een goede manier op te lossen, dient de omvang ervan bekend te zijn. De NZa stelt daarvoor een budgettair neutrale oplossing voor. Volgens de NZa moet bij afschaffing van budgettering een vergoeding worden geboden. De periode waarover die vergoeding wordt uitbetaald kan nader worden vastgesteld. Die kan aansluiten bij het systeem van nacalculatie en het kan aansluiten bij de huidige kasstromen van overheid en instellingen. 

Korte termijn uitspraak

De NZa heeft nu de resultaten gepubliceerd van de enquête boekwaardeproblematiek die, op verzoek van het ministerie van VWS, is uitgevoerd in de care en GGZ. De kwantificering van de boekwaardeproblematiek in eigendomsituaties levert voor de zorgorganisaties die hebben meegewerkt (ruim 60%) het bedrag op van 900 miljoen euro. Bij een overgangstraject van vijf jaar kunnen volgens de NZa de macrokosten beperkt blijven tot 218 miljoen euro. Voor de totale sector zullen deze kosten hoger zijn.

Daarbij komen nog boekwaardes van de corporaties die zorgvastgoed verhuren aan zorgorganisaties. Hiervoor is in overleg met Aedes en ActiZ een aparte enquête opgesteld. Over deze boekwaardeproblematiek in huursituaties wordt door de NZa naar verwachting nog voor de zomer een aparte rapportage aan VWS geleverd. In de brief ‘Tussenstand kapitaallasten care en de gehele GGZ’ van 12 maart 2010 aan de Tweede Kamer heeft de demissionair minister van VWS aangegeven te verwachten, op basis van het aanvullend NZa-advies en de uitkomsten van het onderzoek naar de boekwaarden, op korte termijn een uitspraak te kunnen doen over de vergoeding van de huisvestingscomponent.

Meer informatie

  • Nieuwsbericht NZa d.d. 10-05-2010 

12-05-2010