Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Voorbeelden Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg

Tijdens het congres Lokale Kracht, méér power in wonen, welzijn en zorg op 3 april 2013 kon u tijdens drie sessierondes kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn nog ontluikend. Hieronder per sessie een korte toelichting op het project. 

Alle krachtsessies en rondetafelgesprekken

Powerplaza

Meer informatie

Actieve burgers voor een Nieuwe Oude Dag

Nieuwe Oude Dag is een project dat burgers en buurtnetwerken stimuleert buurtinitiatieven te ontwikkelen die voorzien in zorg-, welzijn- en woondiensten voor (kwetsbare) ouderen. Lokale verbanden van burgers, professionals en instellingen zorgen er voor dat mensen oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Wat is de werkwijze en wat zijn de ervaringen en geleerde lessen in de stad Utrecht? Jitske Tiemersma, Koo Koningsberger en Jurgen van der Heijden gaan met u in dialoog over eigen behoeften als je ouder wordt en nodigen u uit in de rol van Actieve Burger te kruipen. Wat werkt? Wat betekent dit voor burgers, buurten, professionals en grenswerkers en hun onderlinge samenwerking? En hoe kunt u morgen al starten? Wat kan Nieuwe Oude Dag daarvoor betekenen?


Austerlitz Zorgt

De coöperatie Austerlitz Zorgt (gemeente Zeist) maakt een vliegende start. In een dorp met 1500 inwoners en weinig zorgvoorzieningen is in september 2012 een bewonersavond gehouden, gevolgd door een enquête. In december is de coöperatie opgericht, die half januari 2013 al 182 leden telde. Na het benoemen van de dorpsondersteuner en de zorgcoördinator en het opstarten van een vervoersservice met maar liefst 15 chauffeurs komt nu de dagbesteding er aan. Jan Snijders, voorzitter coöperatie Austerlitz Zorgt, gaat samen met u op zoek naar de slaagfactoren en gaat in gesprek over de vraag: hoe ga je om met situaties waar de cruciale slaagfactoren ontbreken en je toch wat wilt.


Baas In Eigen Buurt

B.I.E.B. staat voor Baas In Eigen Buurt. Het is het eigentijdse antwoord op de lacune die is ontstaan toen het begrip de maakbare samenleving werd afgeschaft. Met de invoering van B.I.E.B. komt er geen nieuwe vorm van burgerparticipatie, maar schaffen we dit begrip volledig af! Geen participatieladder meer, er wordt niet meer gedacht en gehandeld vanuit beleid en beleidsterreinen. De kracht en de verantwoordelijkheid komt op het maximale niveau bij de buurtbewoner te liggen, waardoor altijd gekeken wordt naar wat maximaal haalbaar is. Want de burger is integraal. Hierdoor zal B.I.E.B. gaan werken aan het nieuwe begrip de realiseerbare samenleving. Rudi Theunissen en Hans Kok zijn de drijvende krachten achter dit concept en maken u deelgenoot van hun plannen en ervaringen.


Bewoners aan zet: zelfbeheer en de rol van corporaties

Mensen naar vrijwilligerswerk, een baan of ondernemerschap leiden? En er tegelijkertijd voor zorgen dat bewoners prettig wonen? Dat doet corporatie Woonbedrijf, die in Eindhoven onder meer werkt aan een verzorgingshuis zonder centrale entree, woondiensten zoals een klussenservice (schilderijen ophangen, kasten verplaatsen), huishoudelijke klussen (wasserette, strijkservice, tuinonderhoud) of buurtdiensten (cateraar, fietsenmaker of hovenier). Samenwerkingspartner Polyground zoekt op basis van bewonerswensen naar actieve buurtgenoten die gecoached kunnen worden om een boodschappenservice op te zetten, een stuk coördinatie op zich te nemen of zelfs een bedrijfje op te zetten. Martijn Verdult, projectleider/adviseur van Polyground, Natascha Koulen, senior Klantbeheerder bij de Eindhovense corporatie Woonbedrijf, en Frank Metsemakers, coördinator Gebiedsontwikkeling bij deze corporatie, verklappen de eerste resultaten.


Bouwen aan een meergeneratiewijk: Ubuntuplein in Zutphen

Ubuntuplein is een toekomstgericht woon-werkcomplex, een levendig buurtje in Noorderhaven in Zutphen, dat begin 2015 wordt opgeleverd. Onder de noemer: samen 'zinvol oud worden', willen de toekomstige bewoners een passende bijdrage aan de samenleving bieden, veel plezier met elkaar beleven en, waar nodig en mogelijk, ook voor elkaar te zorgen. Het streven is om het initiatief zo te verbinden met de omliggende wijk, dat er een echte meergeneratiewijk kan ontstaan. Drijvende kracht achter dit concept is Hugo Versteeg, initiatiefnemer van de vereniging De Derde Fase. Hij vertelt u over zijn plannen en de belemmeringen die hij ondervindt bij het realiseren van het Ubuntuplein. Lees ook zijn blog 'Heb je al een scenario voor je laatste levensfase?'


Buurtgericht werken in Rotterdam

"Mensen met aan ouderdom gerelateerde aandoeningen ervaren een veilige, leefbare woonomgeving waar zij zo zelfstandig, onafhankelijk en gelukkig mogelijk kunnen blijven wonen. Zij ervaren dat zij ondersteund worden om hun eigen leven te kunnen leiden. Hun woning, de voorzieningen, de sociale omgeving en de samenwerking rondom zorg en welzijn sluiten naar volle tevredenheid aan op hun behoeften en levensstijl." Dit is de belofte die Laurens maakt in het kader van buurtgericht werken. Aan de hand van een voorbeeld uit Overschie laten Annemiek van den Broek, gebiedsmanager van Laurens, een buurtbewoner en Rian van Merode, woonconsulente van de SOR zien wat dit in de praktijk betekent en welke leerpunten er nog zijn voor de toekomst. Centraal staat de veranderopgave om als grote zorgorganisatie mee te gaan in de trends van vandaag en morgen.


(Co)creëren van toekomstbestendige woonzorgarrangementen

Klanten, woningcorporaties en zorgorganisaties geven op basis van het scheiden van wonen en zorg steeds vaker samen inhoud aan geïntegreerde arrangementen van wonen, welzijn en zorg. Hoe breng je arrangementen tot stand die meer waarde creëren dan huidige arrangementen die voornamelijk gebaseerd zijn op institutioneel handelen? Welke (on)mogelijkheden komen we dan tegen? En hoe komen we tot de juiste keuze van de meest geschikte vorm? Hans Vos (gebiedsdirecteur ZZG zorggroep) en Peter de Lange (bestuursadviseur Rondom Wonen) willen in een rondetafelgesprek samen met u tot een denkraam komen voor het co-creëren van deze toekomstbestendige woonzorgarrangementen .


CORGO: een sterk concept voor participatie en (arbeids)activatie

CORGO sos - sociaal, ondernemend, solidair - is een burgerinitiatief in een Haagse krachtwijk en richt zich op vrouwen die in een sociaal economisch kwetsbare situatie leven en weinig vooruitzicht hebben op verbetering. Zij zijn gebaat bij de laagdrempelige ontmoetingsplek die CORGO creëert: een tweedehands winkel (geen Kringloopwinkel) waar naast mooie kleding, leuke en handige spullen, altijd een luisterend oor is, oprechte interesse en waar men door onder anderen vrijwilligerswerk een bijdrage kan leveren aan de maatschappij in het algemeen, en aan de leefbaarheid in de wijk in het bijzonder. Oprichters Margot Scholten en Corry Verdonk vertellen u het verhaal!


Dat Doen Wij Zelf: meet en greet met de initiatiefnemers

Praat door met de initiatiefnemers van het platform Senioreninitiatieven 'Dat Doen Wij Zelf'. Ad Pijnenborg van zorgcoöperatie Hoogeloon en Jacques Allegro van Stadsdorp Zuid in Amsterdam vertellen waarom zij het initiatief tot dit platform hebben genomen en wat het platform kan betekenen voor startende en bestaande burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn. U kunt uw vragen stellen, meedenken over de invulling en u aanmelden voor het platform.


Dat is mij'n zorg! Allochtone mantelzorgers als brug tussen generaties

Geen bericht, goed bericht. Zo wordt vaak gedacht waar het gaat om oudere migranten. Gemeente Arnhem zette in 2012 een stap verder en liet een inventarisatie verrichten naar de wensen en behoeften van oudere migranten in haar stad. De uitkomst? Zij zijn vooral actief binnen de kring van de eigen gemeenschap en komen pas in beeld bij hulpverleners als de problematiek eigenlijk al te groot is. Zeker kwetsbare oudere migranten lijken een vergeten groep te zijn. Geen bericht is dus niet altijd goed bericht. In deze krachtsessie krijgt u van İdris Sancak, Nuray Dogan en Christa Vogel (Elan Expertisecentrum) meer te horen over de bevindingen van de inventarisatie in Arnhem en maakt u kennis met de lokale kracht van jonge allochtonen die de brug slaan tussen informele en formele hulp. En passant wordt u zelf een stukje intercultureler...


De krachten van Bloemrijk, een behulpzame wijk

`BloemRijk samen wonen, jong en oud` in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind 2010 werd afgerond, is een initiatief van woningcorporatie QuaWonen en Zorgberaad Midden-Holland in samenwerking met buurtbewoners, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. BloemRijk bevordert de leefbaarheid, sociale cohesie en intergenerationele zelforganisatie. De buurtcoach, die de bewoners ondersteunt in het samen wonen en leven en de te realiseren doelen vastlegt in een Buurtovereenkomst, speelt een belangrijke rol. Harriëtte Mesland van Mesland Consultancy en Rita Schoen, regiomanager van QuaWonen, vertellen meer over dit project en andere projecten waarbij de eigen kracht van bewoners centraal staat.


De menselijke maat en geluksroutes

Structurele aandacht voor zelfregie, eigen kracht en welbevinden in de (langdurige) zorg helpt om mensen zichzelf gelukkiger te maken, zal de zorgvraag verlagen en verhoogt het plezier op de werkvloer. Het is immers leuker om mensen (patiënten) te laten floreren dan om eenzijdig klachten te behandelen. Door de perverse prikkel in ons zorgstelsel is het voor zorgaanbieders niet vanzelfsprekend om de kernprocessen rond de principes autonomie, eigen kracht en welbevinden te organiseren. We ontwikkelen daarom een breekijzer om deze cultuuromslag te realiseren, de Menselijke Maat. Aad Francissen van stichting Arcon en de Geluksacademie vertelt u over de successen van de Geluksroutes, de wetenschap van de positieve psychologie, over het meten met de menselijke maat en wat bereikt kan worden als mensen doen waar hun ogen van gaan glinsteren. Minder zorg door meer geluk.


De oudere staat centraal bij SamenOud!

Het project SamenOud!, gestart in 2010, is gericht op het realiseren van een nieuw zorgmodel voor ouderen, dat professionals en ouderen met elkaar verbindt. Uitgangspunt is het welbevinden van de oudere. SamenOud! wordt gerealiseerd voor zo'n 1500 ouderen in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Daar realiseren vijftien Ouderenzorg Teams - bestaande uit een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige en ouderenadviseur - op een proactieve en preventieve manier samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. Het project brengt in kaart wat de effecten zijn op de gezondheid en het welbevinden van de oudere en de kwaliteit en kosten van zorg. Projectleider Coen Ronde is vanaf het begin bij SamenOud! betrokken en deelt graag zijn kennis met u.


De Zorgzame Buurt Eindhoven

Hoe doorbreek je vraagverlegenheid? Wat is nodig om aanbod en vraag van burgers bijeen te brengen? In de praktijk blijkt dat heel veel mensen iets willen en iets kunnen, zolang ze niet overvraagd worden. Het van betekenis zijn voor andere mensen is voor veel mensen waardevol en van belang vanuit een behoefte aan zingeving. De grote opgave is: hoe krijg je mensen zo ver dat ze hulp en ondersteuning in hun dagelijkse leven gaan vragen? En waarom lukt het een initiatief wel, en het andere niet? Het voorbeeld van De Zorgzame Buurt, Prinsjesjagt3 in Eindhoven, laat zien dat de antwoorden daarop feitelijk heel simpel kunnen zijn met hulp die zo onopvallend mogelijk is en professionals die uitsluitend faciliteren. Kitty Hesen en Els van Daal van KilimanjaroWonen vertellen u meer over de zorgzame buurt en ook over kleinschalige gemeenschappelijke woonprojecten voor 50+ers ontwikkeld in CPO.


Droomhuis, multicultureel huis voor mensen met een beperking

Het Droomhuis in Almere is een multicultureel huis met een islamitisch karakter. Er wordt zorg en begeleiding geboden aan iedereen met een verstandelijke beperking die 24 uur zorg nodig heeft. Het is ook een huis waar familie van de bewoners een belangrijke rol speelt. Het Droomhuis is een voorziening van zorgorganisatie 's Heerenloo. Hoe is dit huis tot stand gekomen? Op welke wijze kunnen allochtone mantelzorgers betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe concept voor zorgvoorzieningen? U hoort het van twee direct betrokkenen. Fatima Kadim, werkzaam bij 's Heerenloo heeft in verschillende rollen het proces 'van onderop' meegemaakt. Saskia Moerbeek, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie begeleidde de groep mantelzorgers die aan de basis van het concept stond.


Eigen Regie Coöperatie

De ERc is een plaatselijke samenwerkingsvorm verenigd in een landelijke coöperatie (backoffice) waarbij de zorgvrager binnen een Zorg in Natura (ZiN) structuur de manager is van zijn/haar eigen zorg, AWBZ- en Wmo-breed. Je zou het een PGB binnen ZiN kunnen noemen. Hoe kansrijk is dit concept? Wat houdt het in? Op welke wijze kan dit bijdragen aan het versterken van de eigen regie? Wat is ervoor nodig om het te doen slagen? Zijn er paradigma veranderingen nodig bij burgers en professionals? Lourens van den Berg van Per Saldo en Hans Broere van de RebelGroup gaan met u in gesprek over de ERc.


Elsendorp: een dorp doet het zelf

Hoe geven we participatie vorm? Gaan we burgers bij projecten betrekken? Belangrijke vragen voor een gemiddelde gemeente. Of zorgorganisatie. Maar wat nou als burgers zelf de handen ineen slaan en de gemeente, zorgorganisatie of corporatie buiten spel zetten? In het Brabantse dorp Elsendorp lijkt zoiets bijzonders aan de hand te zijn. Samen met dorpsondersteuner Hannie Penninx en voorzitter van de dorpsraad Willy Donkers, licht onderzoeker Ton Baetens, die zich onderdompelde in het dorp, vers vergaarde onderzoeksgegevens toe. In Elsendorp runnen de inwoners zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden ze een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede schoolvoorziening), en wordt bovendien in eigen beheer een nieuwbouwwijk met 53 woningen gebouwd. Met steun van onder meer Stichting Else keek Baetens als participerend observant een week lang met de inwoners mee. Wat is het geheim van dit dorp?


Het wooninitiatief, zelf kleinschalige woonvormen realiseren

In Nederland zijn ruim 500 kleinschalige wooninitiatieven, waarvan ruim 200 opgezet vanuit de volledige eigen regie van budgethouders. Zij kiezen er voor om hun zorg en ondersteuning vanuit een gezamenlijke vorm en binnen het eigen netwerk te realiseren. Wat drijft deze mensen, hoe toekomstbestendig zijn deze woonvormen bij alle bezuinigingen op zorg en het pgb? Wat gaat de transitie van de AWBZ naar de Wmo voor hen betekenen? Lourens van den Berg van het Landelijk Steunpunt Wonen (onderdeel van Per Saldo) gaat met u op zoek naar kansen en ankers voor deze samenredzaamheid initiatieven.


Hoogeloon: geslaagde dorpsonderneming

De inwoners van het kerkdorp Hoogeloon in Brabant hebben met elkaar de eerste zorgcoöperatie in Nederland opgericht. Na acht jaar is er veel bereikt: een eetgroep, dagbesteding, een Wmo spreekuur door de eigen zorgcoördinator, zorg aan huis. Door de bouw van twee zorgvilla's - kleinschalig wonen voor zeven mensen met dementie en zeven mensen met een verstandelijke handicap - hoeven ouderen en gehandicapten niet meer uit het dorp te verhuizen. Ad Pijnenborg, voorzitter van de zorgcoöperatie, vertelt u alles over de Hoogeloonse aanpak.


Kunst in de wijk en zorg

De trend is onmiskenbaar: kunstenaars en creatieven trekken de wereld in. Behalve in theaters en musea kom je ze tegen in buurten, scholen en zorgorganisaties. De samenleving heeft behoefte aan anders denken. Wat kunnen kunstenaars voor uw organisatie betekenen? Tijdens een rondetafelgesprek verkent u de mogelijkheden. Cultuur-Ondernemen is de verbindende schakel en helpt organisaties met het ontwikkelen van een kunstproject.


Lééf met elkaar, voor elkaar

Lééf staat voor een wereld waarin iedereen mee blijft doen, ook als de vraag om ondersteuning toeneemt. Lééf helpt wijkbewoners zélf de touwtjes in handen te houden en elkaar ondersteuning te bieden. Als informele dienstverlening ontoereikend is biedt Lééf een vangnet van professionals. Het wijkhuis speelt een belangrijke rol als kloppend hart van de wijk en biedt onderdak aan wijkbewoners die tijdelijk of permanent niet zelfstandig kunnen wonen. Na een korte toelichting over Lééf nemen Nicole Hermans en Richard Boulan van coöperatie Lééf, u mee op reis in de tijd naar 2043. Via een ludieke methode wekken we samen de Lééf gemeenschap tot leven, zodat u haar zelf kunt ervaren.


Logeerhuis Venray

In Venray werd door vrijwilligers en bewoners een logeerhuis voor mensen met dementie opgezet, waar ook woningcorporatie Wonen Limburg een rol bij speelde. Logeerhuizen bieden mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg voor korte tijd over te dragen. Maar het huis in Venray wordt breder. De voorzitter van het bestuur van Stichting Kapstok en de Juniorkamer zijn initiatiefnemers van het project en vertellen u over de aanpak en voortgang. René de Weijer, manager Markt & Ontwikkeling van Wonen Limburg, gaat in op de rol van de corporatie bij dit project en andere burgerinitiatieven rond wonen, zorg en welzijn.


Lokale Kracht in kleine kernen

Hoe werkt Lokale Kracht in kleine kernen? Jan Joore MMI, programmamanager Dichterbij, en Daniëlle Damoiseaux en Martha van Biene, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, laten u kennismaken met methoden om kwetsbare burgers mee te laten doen in kleine kernen. Neem een kijkje in de gemeente Peel en Maas. Hier zijn professionals transitieprofessionals geworden en doorbreken keer op keer gevestigde patronen. Zij nemen experimenteerruimte en geven nieuwe structuren en systemen een kans. Hierdoor is een vernieuwd burger- en professionalperspectief ontstaan. Hoe zorg je ervoor dat vanuit een wisseling van de 'macht' de burger de opdrachtgever is? Kantelen en schakelen van burgers en professionals zijn sleutelbegrippen. Deze workshop gaat over het activeren van vraagsturing, het creëren van vertrouwen in burgers en kosteneffectief samenwerken. Bewoners vertellen u wat werkt.


Oasis game

De Oasis Game is een werkwijze oorspronkelijk ontwikkeld voor de sloppenwijken in Santos (Brazilië), waarmee inmiddels de afgelopen 10 jaar internationaal zowel op fysiek als sociaal vlak duurzame resultaten zijn gehaald. Buurtbewoners worden op een speelse manier uitgedaagd om hun eigen talenten, middelen en krachten te leren herkennen. Bij elke game is het weer verrassend hoeveel energie een Oasis game bij een groep enthousiaste buurtbewoners kan losmaken. Niels Koldewijn van de ELOS foundation leidt de deelnemers van deze krachtsessie langs enkele van de 7 stappen van de game, en laat hen op die manier hun eigen 'mini' Oasis game spelen.
 


Ondernemende senioren voor de eigen huiskamer

De Eindhovense Woonbedrijf ondersteunt en faciliteert het eigen initiatief van bewoners. En dat werkt goed! Stichting Seniorensoos Andromeda is daar een mooi voorbeeld van. Senioren hebben hun eigen sociëteit opgericht in een bestaand pand. Woonbedrijf stelt voorwaarden aan de groep om het initiatief toekomstbestendig en zelfredzaam te houden. In deze workshop hoort u hoe de senioren dat hebben aangepakt en de professionals op sleeptouw hebben genomen en daar stappen in blijven zetten. Het nieuwste initiatief is Soos 3.0, een project om hun gezondheid te monitoren én om inkomsten te genereren voor de sociëteit. Een buurtonderneming die innoveert in de gezondheidszorg. Dick de Gunst, voorzitter Stichting Sociëteit Andromeda, en Frank Metsemakers, corporatie Woonbedrijf, vertellen u meer.


Panoramix: Herstel van eigen kracht

Panoramix is een Utrechts samenwerkingsverband tussen acht verschillende instellingen die (in)formele zorg leveren in de prachtwijk Kanaleneiland: 'Doen en laten brengt je thuis', Stichting Steunpunt GGZ, Leger de Heils, Tussenvoorziening, Centrum Vaartserijn, De Achterkant, Doenja Dienstverlening en SBWU. Ervaringscoaches en hulpverleners werken in opdracht van de gemeente Utrecht samen in een pilot 'Herstel'. Samen met cliënten - bekend in de GGZ of maatschappelijke opvang - die nu zorg en ondersteuning krijgen van verschillende instellingen onderzoeken zij wat cliënten nodig hebben om meer op eigen benen te staan, om actiever te worden en om aansluiting te vinden bij wat de wijk te bieden heeft. Eigen kracht en eigen ervaringen zijn hierin onontbeerlijk. U hoort aan de hand van voorbeelden over de inzichten van het project en waar dit toe leidt. Dat de samenwerkingspartners er nog niet helemaal zijn is logisch, want de werkwijze is voor iedereen nieuw. Daarom vraagt Machteld van Raalte, projectleider Panoramix, aan de deelnemers om mee te denken over hoe ze de pilot samen met de bewoners tot een succes kunnen maken.


Samen besparen we ons rijk

De bewonerscommissie Rivierenwijk in Deventer kwam bij corporatie Rentree met de vraag hoe het woningbezit te verduurzamen. Grootschalige woningverbetering staat voorlopig niet op het programma. De eerste winst blijkt echter al te behalen door na de denken over energiebesparend gedrag, en over het zelf aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. De bewonerscommissie is nu met dit initiatief gestart. Energiecoaches (bewoners) uit de wijk zijn opgeleid om buren en andere wijkbewoners te adviseren. De energierekening van bewoners gaat omlaag, burgers doen volop mee en de corporatie ondersteunt. Deze energie, dit project, wordt, als de pilot slaagt, doorgegeven aan andere wijken in de stad. Dick Metselaar van woningcorporatie Rentree vertelt u alles over deze opwekkende proef!


Samenwerken aan informele zorg in de wijk

De plannen in het regeerakkoord leiden in feite tot opheffing van verzorgingshuizen. Terwijl de vergrijzing doorzet, vallen bouwinitiatieven stil en worden verzorgingshuizen geleidelijk aan gesloten. Is dat erg? Welke voorzieningen houden we dan wel in stand en zijn die in staat om de doorzettende vergrijzing op te vangen? In Den Bosch wordt in samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en wijkorganisaties gewerkt aan een integrale visie op wonen, zorg en welzijn in de wijk. Er wordt gekeken welke woon- en zorgvoorzieningen noodzakelijk zijn en hoe die ontwikkeld en in stand gehouden kunnen worden. Een discussie over de eerste ervaringen in Den Bosch met Guus Bannenberg, bestuurder van de Van Neynselgroep.


Stadsdorpen in Amsterdam

Modern nabuurschap krijgt in Amsterdam gestalte in Stadsdorpen. In navolging van het bekende Stadsdorp Zuid zijn er nu meer dan tien nieuwe initiatieven. Veelvormigheid is het kenmerk. Naast initiatieven voor ouderen zijn er ook stadsdorpen die inzetten op meer contacten tussen jong en oud. Heleen van Deur van Stadsdorp Nieuwmarkt en Jacques Allegro van Stadsdorp Zuid laten zien waarin een grote stad 'klein' kan zijn.


Thuishuis, waar professionals vrijwilligers ondersteunen

Een Thuishuis is een woonvorm voor (alleenstaande) ouderen die niet alleen willen zijn of dreigen te vereenzamen. Het Thuishuisconcept kan ook gebruikt worden voor migranten ouderen en ouderen met dementie. In het Thuishuis hebben bewoners een eigen woonruimte met woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry. Ze delen daarnaast een gezamenlijke keuken en woonkamer, een bijkeuken, een hobbyruimte en logeerkamer. Vrijwilligers kunnen - indien nodig - Thuishuisbewoners ondersteunen, bijvoorbeeld in het ondernemen van activiteiten. Jan Ruyten, bedenker van het concept, vertelt over het Thuishuis in Deurne en andere initiatieven. Christiaan Luuring, conceptontwikkelaar bij woningcorporatie Talis, is bezig met het Thuishuis in Nijmegen en licht toe waarom Talis dit concept omarmt.


WeHelpen, omdat elkaar helpen vanzelfsprekend is

De ondersteuning van mantelzorg, nabuurschap en vrijwilligerszorg is noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de benodigde hulp voor elkaar. Het gaat erom om de Lokale Kracht en eigen regie op de juiste manier te ondersteunen. Elkaar helpen zou weer vanzelfsprekend moeten zijn. Want die hulp is overal om ons heen. Het gaat er vooral om deze hulpvraag inzichtelijk te maken en partijen te verbinden. En vanuit een landelijk initiatief de lokale kracht mogelijk te maken! Coöperatie WeHelpen biedt een platform, waarbij het gaat om mensen te vinden en verbinden, waarbij zij zelf hulp kunnen plannen en organiseren en zich kunnen informeren over de lokale mogelijkheden rondom hulp. Wederkerigheid wordt gestimuleerd met credits. Meer weten? Hoor het verhaal van Maaike Schnabel, mede-initiatiefnemer van WeHelpen, en bezoek vooral vast de website www.wehelpen.nl.


Welzijnscoach voor vrijwilligers en oudere migranten

Zorginstelling Laurens uit Rotterdam biedt cultuurspecifieke dagbesteding voor Afro-Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Javaanse en Hindostaanse ouderen. Opvallend aan de aanpak van Laurens is dat de dagbesteding georganiseerd wordt door migranten vrijwilligers met op de achtergrond professionals van Laurens. De vrijwilligers geven aan welke hulp ze graag willen geven aan de groep oudere migranten en bepalen zelf het activiteitenprogramma. Deze vraaggerichte aanpak staat garant voor betrokkenheid en dynamiek van zowel vrijwilligers als ouderen. Döndü Özdemir, manager welzijn Laurens regio Centrum, vertelt u hoe de vrijwilligers en oudere migranten ondersteund kunnen worden door een Welzijnscoach, die in samenspraak met vrijwilligers het activiteitenprogramma verder uitbouwt.


Wijk- en Buurtgericht werken: oogst van vijf jaar leren

Wijk- en Buurtgericht werken? Het lijkt het nieuwe buzzword te zijn in Nederland. De oplossing voor knellende financiële kaders en de decentralisatie van vele taken die vanuit overheidswege hebben plaatsgevonden. Boeken vol zijn er inmiddels over geschreven. Maar wat is het nu eigenlijk? En hoe doe je het? Hoe zet je een best frontlineteam op? Hoe organiseer je wijknetwerken? Over welke vaardigheden moet je dan beschikken? In een krachtsessie en rondetafelgesprek nemen Jord Neuteboom en Arin van Zee van Viatore u op een interactieve manier mee in vijf jaar ervaring met begeleiding van wijk- en buurtgerichte projecten en ontdekt u wat daaruit te leren valt.


Powerplaza

Op de Powerplaza kunt u informatie krijgen over inspirerende projecten en onderwerpen, zoals Wehelpen.nl, Baas in eigen Buurt, CORGO, Eigen Regie Coöperatie en voorbeelden van Wijk- en Buurtgericht werken. Ook kunt u films kijken in het Lokale Kracht Filmhuis. Of geniet tussendoor van een stoelmassage.

Ouderen in Beweging

Olga Commandeur is met name bekend van het programma 'Nederland in Beweging!'. Zij weet als geen ander hoe belangrijk beweging met name voor ouderen is. Met het concept Ouderen in Beweging stimuleert zij specifiek de doelgroep senioren tot een actieve levensstijl om fit en zelfstandig te blijven. Dit doet zij samen met leverancier Yalp op een speciale manier: met speeltoestellen voor ouderen. In heel Nederland biedt Olga Commandeur een beweegprogramma aan op deze toestellen om senioren te stimuleren om meer te bewegen. Op de Powerplaza wordt een speeltoestel uitgebreid gedemonstreerd en beantwoordt Olga Commandeur uw vragen.

Meer informatie

22-08-2013 12:09
Aedes Actiz