Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Verhuurderheffing

Hoe wordt de verhuurderheffing berekend?

Voor iedere woning, waarvan de huur lager ligt dan de toeslaggrens, wordt de verhuurderheffing afgedragen. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de woningen. Een WOZ-waarde op complexniveau is niet bruikbaar. Ontbreekt een (goede) WOZ-beschikking dan vraagt u deze aan bij de gemeente.

Wanneer moet ik de verhuurderheffing uiterlijk hebben betaald?

De aangifte verhuurderheffing over 2014 (peildatum 1-1-2014) moet uiterlijk 1 oktober 2014 digitaal worden ingediend (en betaald) bij de Belastingdienst.

Als ik tijdelijk een woning in mijn zorgcomplex verhuur, moet ik dan toch verhuurderheffing betalen?

De zelfstandige woonruimte die onderdeel is van een (intramuraal) zorgcomplex valt onder de verhuurderheffing als de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponent. Ongeacht of de woning tijdelijk wordt verhuurd. Omdat sommige zorgorganisaties zich nog oriënteren op de toekomst van hun bezit, geldt er wel een (marginale) uitzondering voor situaties waarin woonruimten nog niet definitief zijn bestemd voor verhuur. Stond op peildatum 1 januari 2014 de woningeenheid leeg, woonde er voordien een intramurale cliënt (dus NHC) én woont er uiterlijk op 31 augustus 2014 opnieuw een intramurale cliënt: dan is er geen heffing.

Wanneer is de verhuurderheffing van toepassing?

Deze heffing richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector; dat wil zeggen woningen met een huur onder de grens voor de huurtoeslag (voor 2014: 699,48 euro per maand). De verhuurderheffing wordt geheven bij verhuurders van meer dan 10 huurwoningen. Onzelfstandige woonruimten voor ouderen zijn van de heffing uitgesloten.

Wie betaalt de verhuurderheffing: de corporatie of de zorgaanbieder?

De belasting wordt geheven bij de eigenaar van de (meer dan 10) huurwoningen. In het geval een zorgorganisatie huurt van een corporatie en onderverhuurt aan cliënten betekent dat dus dat de belastingheffing plaatsvindt bij de corporatie.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een zorgindicatie?

Nee, er is een groep chronisch zieken en gehandicapten aangewezen die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, ongeacht de hoogte van hun inkomen. De regering heeft hiertoe besloten omdat deze groep huurders slechts in beperkte mate in de gelegenheid is om door te stromen naar een andere woning. De regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie ‘verblijf’ of een algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-indicatie. Onder de aangewezen groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners. Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wet maatschappelijke ondersteuning) die voor 1 mei 2013 aan hen is verstrekt.

Hoe kom ik in aanmerking voor vermindering verhuurderheffing?

De Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 biedt de mogelijkheid om bepaalde investeringen in ‘maatschappelijk urgente opgaven’ af te trekken van de verhuurderheffing. De vermindering verhuurderheffing geldt ook voor het ombouwen van verzorgingshuizen ('gebouwen die geen bestemming hebben als woonruimte') naar sociale huurwoningen. De eigenaar kan heffingsvermindering van € 10.000,- per woningen krijgen als tenminste 2,5 keer dat bedrag is geïnvesteerd in diezelfde woning. De mogelijkheid voor een lagere heffing geldt tijdelijk voor de jaren 2014 tot en met 2017.

11-09-2014 13:29

Meer informatie

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ
In 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' van start gegaan. Wat betekent dit voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen.

Reageer en maak ook uw mening, ervaring en vragen kenbaar bij adviseur Rogier Goes van het Kenniscentrum via 06-10975826 of .

Aedes Actiz