S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Vergeten groep: inwoners met een zorgvraag

Gemeenten met een krappe woningmarkt hanteren sinds dit jaar nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen, daarbij geholpen door de handreiking en model-huisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag bleef echter buiten beschouwing. Een nieuwe handleiding brengt daar nu verandering in.

Essentieel

De VNG heeft, voorafgaand aan de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de nieuwe Huisvestingswet, een model huisvestingsverordening en handreiking voor gemeenten geschreven. De handreiking besteedt geen specifieke aandacht aan de woningtoewijzing aan inwoners met een zorgvraag. Maar gemeenten, corporaties en zorgorganisaties hebben daar wel behoefte aan. En het is voor deze doelgroep wel essentieel, zo benadrukte Margrieta Haan in haar blog voor Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het Kenniscentrum had zitting in de klankbordgroep die de nieuwe VNG-handleiding, over toewijzing aan mensen met een zorgvraag, begeleidde.

Wmo en wonen

Gemeenten kunnen op verschillende manieren vorm geven aan de toewijzing van woningen aan inwoners met een zorgvraag. De nieuwe handleiding benadrukt allereerst het belang van een afwegingskader alvorens een huisvestingsverordening in te zetten. Voordat een gemeente besluit óf en hoe in een huisvestingsverordening toewijzingsregels worden opgesteld, brengt een gemeente eerst de opgave in beeld met alle betrokken partijen. Daarbij is een visie op de woningtoewijzing nodig, bezien vanuit de volkshuisvesting maar nu ook vanuit de Wmo. 

Naast het maatschappelijke belang speelt voor gemeenten ook een financieel belang. Als deze doelgroep geen passende huisvesting kan vinden, zijn kostbare woningaanpassingen of dure plekken voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang noodzakelijk. Nadat de integrale afweging van Wmo en volkshuisvestelijke aspecten is gemaakt, kan een gemeente kiezen uit vier varianten. De handleiding verduidelijkt deze varianten aan de hand van voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk.

09-11-2015 16:16

Meer informatie

Stel een vraag


Rogier Goes
Adviseur KenniscentrumPenny Senior
Adviseur Kenniscentrum

D E F