S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Waarom überhaupt samenwerken

Onderdeel van artikel It takes two to tango. Succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Zorgorganisaties en zorgcoöperaties hebben verschillende redenen en motieven om samenwerking aan te gaan en hopen ook op verschillende manieren voordeel te behalen uit de relatie. Dit besef van wederkerigheid is van groot belang om de machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties tussen beide actoren in evenwicht te houden. Wat levert samenwerking nu concreet op volgens onze gesprekspartners?

Zorgcoöperaties

Voor zorgcoöperaties die zorgdiensten willen organiseren voor hun leden, is samenwerking met een zorgorganisatie in sommige gevallen simpelweg een vereiste. Leden van de zorgcoöperaties missen immers de vereiste kwalificaties om bepaalde medische handelingen te mogen uitvoeren. Daarnaast hebben zij de zorgorganisatie nodig in verband met de financiering van verschillende diensten, omdat zij zelf de benodigde WTZi-erkenning¹ niet hebben.

Daarnaast heeft samenwerking ook verschillende praktisch voordelen. Zo geven zorgcoöperaties aan dat zij indien nodig kunnen terugvallen op de kennisexpertise van zorgorganisaties. Het gaat dan om uiteenlopende vraagstukken op financieel, juridisch of zorg-technisch gebied. Ook kunnen zij gebruik maken van locaties en crisisplekken die zorgorganisaties faciliteren.

Ten slotte kan samenwerking met zorgorganisaties meer in het algemeen een positieve boost geven aan de onderhandelingspositie van de zorgcoöperatie ten opzichte van andere partijen, zoals de gemeenten of de woningcoöperaties.

Zorg Samen Buurt Eindhoven

Zorgorganisaties

Een belangrijke motivatie voor zorgorganisaties om met zorgcoöperaties in zee te gaan ligt in het besef dat zij moeten inspelen op de maatschappelijke veranderingen die gaande zijn. Vanuit de samenleving groeit het aantal initiatieven van onderop waarin mensen zelf allerlei zaken willen organiseren uit onvrede met bestaande voorzieningen en omdat zij zeggenschap willen over de manier waarop zij zorg ontvangen. Zorgorganisaties beseffen dat zij hun ogen hiervoor niet kunnen sluiten en, willen zij in de toekomst bestaansrecht houden, hun organisatie en manier van zorg verlenen zullen moeten aanpassen.

Een ander belangrijke motivatie voor zorgorganisaties voor samenwerking is dat zij de samenwerking met zorgcoöperaties kunnen benutten als proeftuin voor nieuwe werkwijzen. Als experimenteerruimte dus, waar nieuwe vormen van werken kunnen worden uitgetest en verder kunnen worden ontwikkeld. Deze nieuwe werkwijzen passen niet alleen bij de samenwerking met zorgcoöperaties maar zijn breder toepasbaar in een zorgstelsel waar de eigen regie van de zorgvrager steeds belangrijker wordt. De samenwerking met zorgcoöperaties, initiatieven die bij uitstek werken vanuit de mogelijkheden van de zorgvrager en zijn of haar omgeving biedt een belangrijke mogelijkheid om aan deze nieuwe werkwijzen vorm en invulling te geven.

Praktisch voordeel is dat zij gebruik kunnen maken en terug kunnen vallen op de goed georganiseerde vrijwilligersstructuur die binnen veel coöperaties beschikbaar is.

Bovendien schuiven verschillende zorgorganisaties commerciële beweegredenen naar voren voor de samenwerking. Leden van zorgcoöperaties zijn immers ook de potentiële cliënten van de toekomst wanneer zij zwaardere zorg nodig hebben. 

Wederkerigheid en wederzijds voordeel

Beide partijen zien samenwerking dus zowel als iets wat noodzakelijk en onvermijdelijk is, maar ook als iets wat de nodige extra voordelen kan opleveren. Dit besef van wederkerigheid en wederzijds voordeel is van groot belang om de machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties tussen beide actoren in evenwicht te houden. Beide partijen moeten overtuigd zijn van het nut van samenwerking en voor zichzelf positief kunnen formuleren waarom zij de samenwerking aangaan. Dit zorgt voor een klimaat van gelijkwaardigheid waarbinnen vruchtbare samenwerking kan worden opgezet. 

¹ Een erkenning volgens de Wet Toelating ZorgInstellingen is noodzakelijk om voor vergoedingen van de zorg in aanmerking te komen.

>> Ga door naar het volgende onderdeel 'Organisatie van samenwerking'

17-11-2015
D E F