Zoekresultaten: "wwz maak het samen" nieuws

24 gevondengesorteerd op datum of kies voor sorteren op relevantie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid 
In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder.. 07-03-2013

Fragment omslag Coalities bouwen in woonservicegebieden

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U†krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld. 12-07-2012

Fragment brochure 'Zorg door dorpskracht'

Nieuwe zorg bloeit op in krimpregio 
In Groningen - en ook in andere krimpgebieden - zoeken dorpsbewoners samen met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties naar alternatieven om de zorg in hun dorp op peil te houden. Alternatieven die passen in de huidige financiering en bij de huidige tijdgeest: meer samen regelen met minder inzet van professionals. De gratis brochure 'Zorg door dorpskracht' geeft een.. 24-04-2012

Fragment omslag praktijkgids U bent aan zet!

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wie meer wil weten over dit thema, dat door de vergrijzing actueler is dan ooit, kan†kosteloos de†praktijkgids 'U bent aan zet!' bestellen. 16-04-2012

Fragment omslag handreiking 'Werken met toekomstscenario's', MOVISIE.

'Werken met toekomstscenario's' helpt gemeenten met WWZ-beleid
Met de publicatie 'Werken met toekomstscenario's' ondersteunt MOVISIE gemeenten bij de heroriŽntatie op het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Kijken naar de toekomst en aanpassing van het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers is nodig vanwege factoren als economische recessie en vergrijzing. "Terwijl de gemeentelijke portemonnee steeds lichter wordt, worden de maatschappelijke.. 03-04-2012

Buurtsteunpunten bereiken eenzame mensen
De buurtsteunpunten 'Bij Bosshardt' van het Leger des Heils bereikt eenzame mensen die zich ook daadwerkelijk minder eenzaam hierdoor voelen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Veel projecten tegen eenzaamheid bereiken vaak of de doelgroep niet, of hebben nauwelijks effect op de gevoelens van eenzaamheid. 07-12-2011

Praktijkwerkplaats 'Lokale aanpak eenzaamheid en sociaal isolement' 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Movisie organiseren dit najaar in het kader van het programma 'W+W+Z=Maak het samen!' een aantal praktijkwerkplaatsen rondom eenzaamheid. Beleidsmedewerkers en managers bij gemeenten en hun partners toetsen hierbij hun visie op het vraagstuk, prioriteiten in beleid en doelstellingen, een passend aanbod en het inrichten van de uitvoering. 02-09-2011

Nieuwe startpagina Opplussen Nieuwe Stijl
Gemeenten en woningcorporaties kunnen een nieuwe en krachtige rol spelen bij de ondersteuning van mensen om hen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te laten wonen. Het Kenniscentrum heeft daarom een nieuwe startpagina met veel informatie en verwijzingen over Opplussen Nieuwe Stijl. Met de nieuwe startpagina kunnen woningcorporaties en gemeenten de nieuwe, krachtige rol oppakken om de.. 16-05-2011

Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten
Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?†Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert†de gratis handreiking 'Werken aan toegankelijkheid'†met†voorbeelden en praktische adviezen.†De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en.. 03-05-2011

Meet de verbinding van wwz in uw gemeente
Hoe effectief werken gemeente en haar partners samen aan de lokale ambities en doelstellingen voor wonen, welzijn en zorg? Voor deze belangrijke vraag zijn er twee instrumenten verschenen: de thermometer wonen, welzijn, zorg en het werkboek AHA!. 02-05-2011

Loket 33 in Assen

Verantwoord kaasschaven in WWZ-beleid
In†WMO-magazine van februari 2011 schrijven adviseurs van het programma W+W+Z=Maak het samen! over†een toekomstgerichte visie en organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Anita Peters en Hilde van Xanten vinden dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een duurzame WWZ-organisatie. Dat†voorkomt dat we over een paar jaar moeten opbouwen wat we net hebben afgebroken. 21-03-2011

Maquette Nesselande, Rotterdam

Nieuwe praktijkwerkplaatsen voor gemeenten 
Gemeenten kunnen zich aanmelden voor nieuwe praktijkwerkplaatsen waarin de regie rond dementie, dagbesteding en de toegankelijkheid van de woonomgeving centraal staan. 18-03-2011

Kennis maken met het Kenniscentrum
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2012. Het Kenniscentrum werkt daarbij graag samen met de professionals bij woningcorporaties en zorgorganisaties om dicht bij de praktijk te blijven. We maken dus graag kennis met u! 04-03-2011

Het alledaagse mogelijk maken 
Het welzijnswerk heeft de potentie om uit te groeien tot een krachtige schakel in de eerste lijn die kwetsbare burgers mogelijkheden geeft om te participeren en de zelfredzaamheid versterkt.† De nieuwe brochure Het alledaagse mogelijk maken is hiervoor een pleidooi. 13-01-2011

Bewonerskracht bij krimp: waarderen, niet pamperen
De rol van bewoners is juist bij krimp op het platteland extra belangrijk. Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing zorgen voor meer behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, terwijl het draagvlak voor professionele voorzieningen afneemt. Hoe kun je de eigen kracht van bewoners aanboren? 23-12-2010

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Mensen met een lichamelijke beperking gaan er meer op uit. Foto: Monique Wijnties

Handreiking Wmo-beleid voor mensen met beperkingen
Het Ministerie van VWS heeft een handreiking gemaakt over lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking. Het is een hulpmiddel voor gemeenten en hun samenwerkingspartners en inspiratiebron voor het maken van Wmo-beleid voor mensen met beperkingen. De handreiking gaat over de Wmo, maar beslaat het brede terrein van welzijn, wonen en zorg. 04-11-2010

iStockphoto.com

Geschikt wonen nķ aanpakken
Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een handreiking ontwikkeld met de mogelijkheden en kansen om woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een beperking. Binnenkort gaan praktijkwerkplaatsen rond dit onderwerp van start voor corporaties en gemeenten. 10-06-2010

Omslag notitie 'Met zorg wonen'

Opgave voor wonen met zorg meer kwalitatief dan kwantitatief
Amsterdam heeft de afgelopen jaren ingezet op het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor ouderen en mensen met beperkingen, in de verwachting dat er grote tekorten in het verschiet lagen. Nieuwe analyses laten zien dat de opgave genuanceerder ligt. In de meeste stadsdelen zijn voldoende woningen, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor de doelgroep, staan op de verkeerde plek of voldoen.. 15-01-2010

Maak vraag en aanbod in wonen welzijn en zorg inzichtelijk 
Wilt u†vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg in kaart brengen? Met de publicatie 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg' kunt u negen instrumenten met elkaar vergelijken,†die hierbij behulpzaam kunnen zijn. 14-01-2010

Peil de†verbinding binnen uw gemeente 
De Thermometer wonen welzijn zorg is een online instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. 03-11-2009

Ondersteuningsprogramma W+W+Z online
Het ondersteuningsprogramma W+W+Z: Maak het samen! is vanaf nu online. Via de website www.wwzmaakhetsamen.nl vindt u informatie over de inspiratiedagen, de praktijkwerkplaatsen en†over het nieuw ontwikkelde instrument de Thermometer wonen welzijn zorg. Verder is er een overzicht te vinden van praktijkvoorbeelden en bestaande methoden rond samenwerking en regievoering. 07-10-2009

Verbind wonen, welzijn en zorg in uw gemeente
Een aanzienlijk aantal gemeenten en hun samenwerkingspartners ervaart†problemen in de regievoering en samenwerking tussen de partijen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten en kansen bij beleid rond wonen met welzijn en zorg, door bureau HHM. Met het ondersteuningsprogramma 'Verbinding wonen, welzijn en zorg' van MOVISIE, Vilans en Aedes-Actiz.. 02-04-2009

Actieplan 'Beter (t)huis in de buurt'
Volgens het Actieplan Beter (t)huis in de buurt moeten er tot 2015 nog 406.000 nultredenwoningen extra komen voor ouderen en mensen met een beperking. Belemmerende regelgeving rond wonen en zorg kan vervallen of wordt aangepast. Minister Vogelaar (WWI) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) stuurden het Actieplan op 12 december naar de Tweede Kamer. 12-12-2007