alle instrumenten...

Brandveiligheid » (4)

Instrumenten om brandveiligheid te toetsen
TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en Raden van Bestuur van zorgorganisatie om brandveiligheid ter hand te nemen.†Het betreffen handreikingen om wettelijk vereist niveau op het gebied van brandveiligheid inzichtelijk te maken, maar zijn zelf geen onderdeel van wetgeving. 15-12-2010

Alles over†brandveiligheid op nieuwe website
Alle informatie over brandveiligheid van gebouwen en huizen is nu te vinden op ťťn website.†De regels voor brandveiligheid bij wonen met zorg zijn in een apart onderdeel duidelijk vermeld. 19-06-2009

Met handboek bouwen aan veiligheid
De vormgeving van de gebouwde omgeving beÔnvloedt de veiligheid en veiligheidsbeleving van mensen. Sociale veiligheid is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van gebouwen, woningen en buitenruimten. Maar hoe zorg je daarvoor? Het nieuwe Handboek Veilig Ontwerp en Beheer laat zien hoe dat kan. 16-12-2008

Buurtprojecten

Wegwijzer Wijk- en Buurtgericht Werken 2011
In 2011 werken uiteenlopende samenwerkingsverbanden op tien locaties aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgvernieuwingen. De experimenten moeten aantonen dat radicale vernieuwing van wonen, zorg en welzijn nodig ťn mogelijk is door in wijken en buurten de focus te verschuiven van verzorging naar ondersteuning. Anders gezegd: van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. De tien experimenten komen voort uit het Transitieprogramma Langdurende Zorg uit 2006. 09-05-2011

Van Harte restaurant.

Bestellen publicatie 'Van de kook'
De digitale publicatie bestelt u kosteloos via onderstaand formulier. De originele gedrukte oplage van voorjaar 2011 is wegens grote belangstelling niet meer verkrijgbaar. Daarom stelt de auteur de PDF voor alle geÔnteresseerden beschikbaar. 07-04-2011

Van Harte restaurant.

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants
De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te stellen. Het betreft een uitgave van Attema & Van de Wetering, mogelijk gemaakt door onder meer het Fonds Sluyterman van Loo en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. 07-04-2011

Dak- en thuislozen

Toenemende aandacht voor daklozen
Er zijn tussen de 30.000 en 50.000 dak- en thuislozen in ons land. Er is een groeiende aandacht voor deze groep bij woningcorporaties, gemeenten, provincies en zorgorganisaties waarneembaar, waarbij goede samenwerking tussen deze partijen onmisbaar is. Er zijn diverse initiatieven in het land te vinden. 04-08-2006

Eenzaamheid

Publicaties om eenzaamheid te voorkomen
Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. Het NIZW heeft twee publicaties uitgebracht, gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het betreft een handreiking signaleringsnetwerken voor sociaal geÔsoleerde ouderen en een checklist voor lokale organisaties. 24-04-2006

Feiten en cijfers

Bouwopgave instrumenten
Gemeenten worden geconfronteerd met de regievraag. Zij laten behoefteprognoses opstellen voor wijken en dorpen en gaan structuurvisies voor wonen en zorg opstellen, op grond waarvan bestemmingsplannen worden aangepast. Ook provincies gaan op regionaal niveau toekomstverkenningen uitvoeren en scenario's en kengetallen afgeven. 18-09-2009

Kerncijfers wonen, zorg en welzijn†ouderen online
TNO heeft alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen online gezet. De online webapplicatie Horizonline maakt† gegevens beschikbaar over de gezondheid van 55-plussers† en de (verwachte) vraag naar woningen. 09-09-2009

Healing environment » (12)

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf 
Een omgeving creŽren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris Bakker en Jan de Boon†gaan in de publicatie in op het fenomeen dat†bepaalde ruimtes in een gebouw onbewust als prettig worden ervaren en†andere plekken juist altijd ongebruikt blijven. Door de onbewuste keuzes van zintuigen te doorgronden,†krijgt u grip op de invloed en mogelijkheden van een gebouw en de.. 09-10-2012

Bestellen†boek 'Zorg voor mens en omgeving'  
Via onderstaand formulier kunt u het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf' bestellen.†De prijs van het boek is Ä 15,95 (inclusief 6% BTW) exclusief handlingskosten (Ä 4,25) en verzendkosten (regulier tarief Post.nl). 18-09-2012

Foto: Thecla Groot Koerkamp JSO

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking
Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de inrichting van een gezamenlijke (buiten)ruimte. De ťťn zoekt er vertier, de ander kijkt vooral naar veiligheid en een derde wil er anderen ontmoeten. Uit de gezamenlijke kracht van alle betrokkenen ontstaat een succesvolle plek. Na realisatie van het ontwerp zorgt deze plek ervoor dat buurtbewoners elkaar.. 30-08-2012

Klantparticipatie » (11)

CliŽnt heeft contact met verpleegkundige via beeldscherm. Foto: Thuiszorg Het Friese Land.

Publicatie Wegwijs in zelfmanagement met technologie
Vilans publiceert een praktische handreiking met een overzicht van technologieŽn en ict-toepassingen die patiŽnten kunnen helpen bij het zelf managen van zijn of haar leven met een chronische ziekte. Het aanbod is behoorlijk groot, van bijvoorbeeld meetapparatuur tot online hulpprogramma's. 19-08-2011

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie. 19-05-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!' van het Landelijk Steunpunt Wonen biedt een handvat†voor goede samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten en woningcorporaties bij het realiseren van een nieuw wooninitiatief voor mensen met een beperking.† 03-03-2010

Kleinschalig wonen » (14)

Film maakt samenspel†mantelzorger en professional bespreekbaar
In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de†onderlinge samenwerking en is deze nog te verbeteren? En wat levert dat op? De film ĎMantelzorg bij kleinschalig wonení van het Expertisecentrum Mantelzorg geeft antwoord op deze vragen en laat zien hoe de samenwerking binnen ťťn locatie vorm krijgt. Verzorgenden, mantelzorgers en.. 08-11-2012

Bijeenkomst met maquette

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen 
Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediŽnten die genoemd zijn voor het instandhouden van een spannend en goed huwelijk tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en particuliere initiatiefnemers. 22-12-2011

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen
Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is†als download beschikbaar. Download ook: 'Werk maken van regie', 'Het alledaagse mogelijk maken'†en 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. 01-03-2011

Levensloopgeschikte woningen » (22)

Zorgcamera, een vorm van domotica. Foto: Pleyade.

Thuistechnologie nu inzichtelijk voor corporaties
Nu het verzorgingshuis verdwijnt, staan corporaties voor de taak om hun woningen te voorzien van slimme toepassingen zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Thuistechnologie levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar bij corporaties ontbreekt vaak de kennis over de (on)mogelijkheden van domotica. Voor hen heeft het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) een hulpmiddel online gezet dat in een aantal stappen tot afgewogen keuzes voor zorgtechnologie leidt. 13-05-2013

Stappenplan†Thuistechnologie voor Corporaties
Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties†is opgebouwd als een stappenplan, met daarin†verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica. Hieronder zijn de hoofdstappen weergegeven. Klik een hoofdstap aan voor een toelichting op deze hoofdstap, voor de substappen en voor downloads met handleidingen en meer informatie. 06-05-2013

Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Thuistechnologie voor corporaties
Corporaties staan voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen, woningen levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. ThuistechnologieĻ kan hieraan een bijdrage leveren. Dat zal altijd gebeuren in samenwerking met zorgaanbieders, gemeente en welzijnspartijen. 06-05-2013

Mantelzorg » (6)

Plaatsing zorgkamer

Handreiking Mantelzorgwoningen voor corporaties 
Corporaties ondersteunen bij het geven van een adequaat antwoord op de toenemende vraag naar mantelzorgwoningen. Dat is het doel van de nieuwe handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert. 13-10-2011

Advies woningaanpassingen bij dementie
Op 11 november 2010 is de site thuiswonenmetdementie.nl gelanceerd. De website adviseert mensen die privť en zakelijk te maken hebben met wonen en dementie over kleine en grote woningaanpassingen, zowel bouwkundig als technologisch. 11-11-2010

Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie
De gemeente Amsterdam wil dat†ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een hulpmiddelengids bij mensen onder de aandacht brengen. 01-04-2009

Oudere migranten

Tips voor toegankelijk aanbod oudere migranten
Stichting Zet heeft een brochure ontwikkeld voor zorg- en welzijnsorganisaties om hun aanbod toegankelijk te maken voor dementerende oudere migranten en hun mantelzorgers. In het kader van het project Dementieproblematiek en Cultuurspecifieke Zorg is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte methoden om oudere migranten te voorzien van informatie. 22-07-2008

Regelgeving wonen » (9)

Altenaer te Werkendam. Foto: Willem Mes

Voorbeeld huurcontract met koppeling van†wonen en†zorg
In woonzorgarrangementen is flink geÔnvesteerd in wooncomfort, veiligheid, ontmoetingsgelegenheid en persoonlijke alarmering. Om dat mogelijk te maken is een koppeling tussen huur- en zorgcontract†meestal noodzakelijk. Op verzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft VBTM Advocaten†een voorbeeld ter beschikking gesteld dat zorgaanbieders (en corporaties) naar eigen inzicht kunnen benutten. 19-03-2013

Extramuralisering | Scheiden wonen zorg | KCWZ

Tools
Sinds 2013 is het 'scheiden van wonen en zorg' gestart. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg helpt u deze vernieuwing efficiŽnt en effectief door te voeren. Wat betekent de beleidswijziging voor de woningcorporatie, zorgorganisatie of gemeente? Het Kenniscentrum beantwoordt veelgestelde vragen. 11-02-2013

Wie is verantwoordelijk voor legionellapreventie?
Vaak weten corporaties niet precies wat hun verplichtingen zijn bij legionellapreventie. Ze zijn zich er soms niet van bewust dat zij altijd verantwoordelijk blijven voor adequate uitvoering van beheer. De verplichtingen bestaan uit twee delen: een algemene zorgplicht en de extra wettelijke verplichtingen voor het zorgvastgoed. Sommige corporaties delen daarom hun woningbezit in op basis van risico en stemmen daar hun maatregelenpakket op af. Alles hierover is te vinden in de Aedes-brochure.. 25-08-2011

Ruimtelijke ordening

Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming 
Op 16 november 2010 presenteerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de handreiking 'Kleinschalig wonen in de wijk: een goede bestemming'. In deze handreiking staan slimme oplossingen voor planologische knelpunten die zich kunnen voordoen bij het realiseren van kleinschalig wonen in de wijk. U kunt het onderaan deze pagina gratis downloaden. 15-11-2010

Samenwerking » (33)

Fragment omslag Coalities bouwen in woonservicegebieden

Coalities bouwen in Woonservicegebieden
U†krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe gaat u aan de slag? Deze vraag staat centraal in de uitgave 'Coalities bouwen in Woonservicegebieden'. In dit boekje zijn ervaringen met Woonservicegebieden van vier Rotterdamse deelgemeenten gebundeld. 12-07-2012

Fragment omslag praktijkgids U bent aan zet!

Praktijkgids Opplussen Nieuwe Stijl 
Gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties kunnen een nieuwe, krachtige rol spelen bij het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Hierdoor kunnen senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wie meer wil weten over dit thema, dat door de vergrijzing actueler is dan ooit, kan†kosteloos de†praktijkgids 'U bent aan zet!' bestellen. 16-04-2012

Aan de slag met rekenen aan zorg en zorgvastgoed 
Woningcorporaties en zorgorganisaties hebben grote moeite hun bouwplannen voor woonzorgprojecten te financieren vanwege nieuwe regelgeving en de economische malaise. Een heldere financiŽle onderbouwing van zorgexploitatie, huurovereenkomst en businesscase zijn hiervoor onontbeerlijk.†Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geeft in een nieuwe webspecial†overzicht en inzicht om hierbij te helpen. 14-07-2011

Woonservicegebieden » (7)

Foto: Chris Pennarts

Samenwerkingstoolkit VNG en ZN bruikbaar voor wonen-zorg
De zorg en ondersteuning voor burgers verbeteren als gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Om deze samenwerking te ondersteunen geven Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG in hun nieuwe leidraad Samen werken aan zorg en ondersteuning voorbeelden, tips en lessen uit bestaande samenwerkingsinitiatieven. De gepresenteerde inzichten zijn ook bruikbaar voor de samenwerking in wonen en zorg omdat ze de positie van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren verhelderen en goede handvatten voor.. 07-03-2011

Voorzieningenmeter Zorg en Stad online
De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten. 25-08-2005

WoonZorgWelzijn Verkenner online beschikbaar
De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) is een geografisch informatiesysteem dat de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart brengt. Het instrument kan kosteloos worden gedownload via de website van Object Vision. 12-01-2005

Woonvariaties

Handreiking Federatie Gemeenschappelijk Wonen
De Handreiking Gemeenschappelijk Wonen Deze handreiking is ontwikkeld door SEV en NIZW. De Handreiking biedt praktische informatie voor leden van initiatiefgroepen, maar ook voor woningcorporaties en andere organisaties die te maken hebben met initiatieven voor gemeenschappelijk wonen. 03-01-2005

Zorgvastgoed » (11)

Foto: Chris Pennarts

Handreiking Zorgfinanciering bundelt kennis voor woningcorporaties 
De nieuwe publicatie 'Zorgfinanciering' bundelt de fragmentarisch beschikbare informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering. De gratis handreiking is onderdeel van een†KCWZ-webspecial over rekenen aan zorg en zorgvastgoed met extra informatie en presentaties van experts. De handreiking is een hulpmiddel voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. 14-07-2011

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Bestelformulier publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed' 
Via onderstaand formulier kunt u de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed†'†bestellen. U krijgt de†publicatie met†de factuur dan zo snel mogelijk toegestuurd. 22-09-2010

Publicatie Rekenen aan zorgvastgoed

Rekenen aan zorgvastgoed 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft alle vragen die bij het (ver)huren van zorgvastgoed aan de orde komen vastgelegd in de publicatie 'Rekenen aan Zorgvastgoed; een handreiking aan corporaties en zorgondernemingen'. De publicatie helpt woningcorporaties en zorgorganisaties soepeler samenwerken. Bij de publicatie hoort ook een interactief rekeninstrument. 17-09-2010

06-08-2009