Kleinschalig wonen - meer informatie


Nieuwe publicaties

DVD Kleinschalige Leefstijlgerichte Groepswoningen - augustus 2008

Zorgorganisatie Laurens biedt met een DVD zicht op het werken in twee kleinschalige leefstijlgerichte groepswoningen in zorgcentrum Simeon & Anna. U kunt de DVD bestellen door een mail te sturen aan [email protected]. De DVD kost Ä 15.

Welkom in de samenleving?†- augustus 2008

Mensen met een ernstige verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke of zintuiglijke beperking wonen steeds vaker gewoon in buurten en wijken. Dat is goed nieuws. Maar integratie is ook je welkom voelen in die buurten en wijken, je gezien weten, mee mogen doen. Hoe worden mensen met een beperking opgenomen in het leven van alledag in de wijken en dorpen waar zij nu wonen?†Deze brochure laat in de vorm van essays, interviews en goede voorbeelden zien wat de ervaringen zijn met participatie van kwetsbare burgers. Lees meer.


Over het concept

Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen - juni 2005 (update oktober 2005)

Artikel van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg bv in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Actuele informatie voor zorgorganisaties ťn woningcorporaties over de komende veranderingen in de bouwregelgeving met de komst van de WTZi en zoals aangekondigd in de brief over de kapitaalslasten (maart 2005). Er worden vier verschillende mogelijkheden beschreven: bouwen binnen de WTZi tot en met 25 plaatsen; bouwen binnen de WTZi vanaf 25 plaatsen; scheiden van wonen en zorg met extramurale zorg; scheiden van wonen en zorg met een full package arrangement. Lees artikel (pdf, 43 kb).

Bungalow-wonen: kleinschalig wonen binnen de bestaande muren van een verzorgingshuis - april 2005

Artikel van Christina Mercken, Xina Tekst & Support in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Hoe kan kleinschalige, persoonlijke zorg worden gerealiseerd binnen de muren van een verzorgingshuis. De Meerpaal in Vlaardingen verbouwde intern, veranderde de werkwijze en introduceerde het bungalowwonen. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept. Lees artikel (pdf, 114 kb).

Toepassingsvormen van kleinschalig wonen - december 2004

Artikel van Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Hans Paquay, organisatie-adviseur.
Beschrijving van verschillende vormen van kleinschalig wonen, de plaats binnen de eigen organisatie en samenhang met het totale zorgaanbod in de wijk. De keuze om groepswoningen binnen het verpleeghuis, verzorgingshuis of in de wijk te realiseren heeft consequenties voor het zorgaanbod. Het artikel gaat met name in op kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie, maar de verschillende vormen kunnen ook in andere sectoren herkend worden. Lees artikel (pdf, 333 kb)

Wie woont met wie: samenstelling groepen bij kleinschalig wonen - juli 2004

Onderzoek van Fontys Hogeschool Eindhoven (HBOV) in opdracht van Zorgcentrum Merefelt, Veldhoven.
Onderzoek naar indelingsprincipes bij kleinschalig groepswonen en de ontwikkeling van een instrument voor het door Merefelt gekozen indelingsprincipe. Het onderzoek richt zich op somatische bewoners, maar biedt ook inzicht in mogelijkheden en afwegingen bij de groepssamenstelling bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Lees rapport (pdf, 212 kb). Behorend bij het rapport Wie woont met wie? :
Bijlage (pdf, 167 kb) met de in het onderzoek betrokken praktijkvoorbeelden van kleinschalig groepswonen.
Instrument (pdf, 142 kb) voor het verkrijgen en verwerken van informatie voor de groepssamenstelling.
NB: In de tekst van het rapport worden een diskette en cd-rom genoemd. Deze bevatten het ontwikkelde instrument dat u hierboven kunt downloaden.

Handreiking Gemeenschappelijk Wonen - februari 2004

Handreiking van SEV en NIZW.
Handreiking ter ondersteuning van de realisatie van gemeenschappelijk wonen. Gemeenschappelijk wonen wordt omschreven als wonen in groepsverband waarbij ieder individu (of huishouden) een zelfstandige woning heeft. De handreiking biedt een praktisch overzicht met toepasbare tips, nuttige adressen en voorbeelden van bestaande projecten. Lees meer.

Onder de mensen, de generieke groepswoning - mei 2002

Rapport van Henk Nouws, STAGG.
Studie naar flexibel ontwerpen van groepswoningen zodat meerdere zorgintensieve doelgroepen er tegelijkertijd of volgtijdelijk kunnen wonen. Lees meer.


Over specifieke doelgroepen

voor mensen met een lichamelijke beperking

Eliasdreef, geen woonvorm maar een vorm van wonen - augustus 2004

Artikel van Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Corporatie Westambacht en Steinmetz zorg en onderwijs realiseren in het Westland 14 woningen voor individueel wonen voor volwassenen met een handicap. Lees artikel (pdf, 172 kb)

Woonvormen voor mensen met een lichamelijke handicap of een somatische verpleeghuisindicatie - januari 2004

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Het recente evaluatierapport over het project Florastate in Leeuwarden voor jongere somatische verpleeghuiscliŽnten bevat conclusies die van belang zijn voor het hele proces van modernisering van wonen en zorg voor zorgintensieve cliŽntgroepen. Dit type projecten wordt inhoudelijk hogelijk gewaardeerd, ook door cliŽnten zelf, maar loopt niet zelden vast in de jungle van regels en bekostiging. In het artikel worden suggesties gedaan voor strategische keuzen inzake wonen en zorg, basiszorg en gespecialiseerde zorg en verruiming van doelgroepen. Lees artikel (pdf, 131 kb).


voor mensen met dementie

publicaties

Familie positief over kleinschalig wonen - mei 2008

Uit onderzoek blijkt dat familieleden van ouderen met dementie die kleinschalig wonen, enthousiast zijn over de zorg. De familie heeft met name veel waardering voor de opvang van de nieuwe bewoner in de eerste periode, voor het wonen en voor de zorg. Bovendien zijn zij van mening dat de bewoner zich meer thuis voelt in een kleinschalige woonvorm. Dat blijkt uit onderzoek dat CliŽnt & Kwaliteit uitvoerde voor de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ). Lees meer.

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie ; beschrijvend onderzoek naar de situatie in Limburg - januari 2008

Dit beschrijvende deelonderzoek van de Universiteit Maastricht biedt inzicht in de ervaringen in lopende projecten en de factoren die van invloed zijn op het welslagen van deze projecten. Het vervolgonderzoek wordt een effectonderzoek dat zich zal richten op de gevolgen van kleinschalig wonen voor de bewoners, hun mantelzorgers en het verzorgend personeel. Lees meer.

Huiselijk in de wijk - november 2007.

Publicatie van Vilans met 12 inspirerende voorbeelden van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Hoe kan de woonomgeving zo ingevuld kan worden, dat kleinschalig wonen voor bewoners de beoogde plek is die rekening houdt met aspecten van beschutting, herkenning en veiligheid. De vormgeving van de woonomgeving, de dagelijkse gang van zaken en de benadering door de begeleiders spelen hierbij een cruciale rol. Lees meer.

Kleinschalig wonen, grote verschillen - 2007

Publicatie van het College Bouw Zorginstellingen over de bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. Er wordt aandacht besteed aan de mate van zelfstandig functioneren, de relatie tot de (intramurale) instelling, de combinatie met andere functies binnen een gebouw en aan de exploitatie. Lees meer.

Provinciale factsheets kleinschalig wonen voor mensen met dementie - oktober 2007

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De verschillen tussen de provincies zijn echter aanzienlijk. Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de verschillende provincies zijn er provinciale factsheets. Lees meer.

De toekomst van kleinschalig wonen voor mensen met dementie - oktober 2007

Artikel over de groei van de vraag naar zorg van het aantal mensen met dementie en de ontwikkeling van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Tussen 2005 en 2025 groeit het aantal mensen met dementie in Nederland met 65 % van 193.000 naar 319.000. Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee 24,8 % van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. Lees meer conclusies of het artikel (pdf, 289 kb)

Special 'Kleinschalig wonen' van het Tijdschrift voor Verzorgenden - september 2007

Met artikelen over: het nut van domotica, de Wet Bopz, palliatieve zorg, best practices, in je eentje werken en een bijscholingsoverzicht. Extra: koelkastposter en survivalgids voor de keuken. Lees meer.

Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete - juni 2007

Artikel van Christina Mercken, Xina Tekst & Support in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Maasduinen Staete van Zorggroep Noord-Limburg omvat vier groepswoningen voor mensen met dementie. In dit artikel leest u hoe Maasduinen Staete continu nadenkt over het kleinschalig groepswonen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en gewoonten van bewoners. Lees artikel (pdf, 263 kb)

En hoe kijkt u er tegenaan? Kijkpunten kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie - oktober 2006

De Kijkpunten levert een instrument met scorelijsten met uitspraken over inhoud en vormgeving van de groepswoning die helpen bij het formuleren van de eigen visie op wonen en zorg in kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. U kunt de publicatie bestellen en een werkformulier downloaden. Lees meer.

Basisdocument kleinschalig wonen - oktober 2006

Basisdocument kleinschalig wonen voor mensen met dementie van Eric Krijger, NIZW in opdracht van Libertas Leiden. Daarin komen diverse themaīs aan de orde, zoals: aard en consequenties ziekteproces, gevolgen voor de omgeving, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers en voor de exploitatie. Lees meer.

Kleinschalige zorg. Grote verschillen? - augustus 2005

Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige zorgverlening in een grootschalige setting.
Afstudeerscriptie Martine van IJperen, Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Reacties: [email protected]
Lees meer. (pdf, 483 kb)

Het is nu alsof het mijn thuis is - augustus 2005

Onderzoek van Theo Royers, NIZW Zorg en De Stromen. Een onderzoek naar de omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar intramuraal kleinschalig wonen. Lees meer

Toekomstschets verpleeghuiszorg - augustus 2005

Onderzoek naar de verschillende visies op de toekomst van kleinschalige woonvoorzieningen en het verpleeghuis in de zorgverlening aan mensen met dementie. Afstudeerscriptie Peter C. van der Wel, Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van de Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam en Omstreken. Reacties: [email protected]
Lees meer. (pdf, 551 kb)

D'n Aok op koers - oktober 2004

Evaluatie van D'n Aok in Veenendaal door Eric Krijger NIZW Zorg. D'n Aok bestaat uit twee kleinschalige groepswoningen elk voor zeven bewoners: in de ene woning ouderen met dementie en in de andere ouderen met dementie ťn ook een verstandelijke beperking. Lees meer.

Hoe maken we kleinschalige zorg groot? - maart 2004

Artikel van Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Dit artikel gaat in op voortgang en uitdagingen van kleinschalig groepswonen voor dementerenden. Het artikel is verschenen in het maartnummer van ZM-magazine. Lees artikel (pdf, 302 kb)

Handleiding kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie - februari 2004

Handreiking van IWZ, Amstelring en Habion.
Handleiding voor het opzetten van een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie. Inhoudelijke en praktische adviezen aan middenkader, directies en besturen van zorgorganisaties en nieuwkomers op de particuliere markt. Parallel met deze handleiding is onderstaand stappenplan ontwikkeld. Lees meer.

Stappenplan voor realiseren kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie - februari 2004

Publicatie van E. Hoekstra, AKTA in opdracht van Amstelring, Habion en IWZ.
Stappenplan om in acht stappen te komen van initiatieffase tot en met de evaluatie van het gerealiseerde project. Parallel aan dit stappenplan is bovenstaande handleiding geschreven. Lees meer.

Leren van veranderen - 2004

Publicatie van B. Stoelinga en M. Talma, NIZW.
Publicatie over voorwaarden voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie: leefomstandigheden bewoners, competenties medewerkers en een lerende organisatie. Lees meer.

Een thuis, meer dan een dak en 4 muren... - februari 2004

Artikel van Sander Taam, Inge Tomberg en Elske Troost, Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel naar aanleiding van literatuuronderzoek naar het woningontwerp van kleinschalige woonvormen voor dementerenden. De verwachte buitenlandse studies naar dit onderwerp werden niet aangetroffen: internationaal onderzoek lijkt niet te bestaan. Wel zijn in de literatuur aanbevelingen voor de bouw gevonden. Deze zijn echter slechts een enkele keer gebaseerd op onderzoek.
Lees het volledige onderzoek (pdf, 475 kb). Lees artikel (pdf, 157 kb)

Wordt kleinschalige zorg groot? - december 2003

Artikel van Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Dit artikel beantwoordt bovenstaande vraag met gegevens uit het landelijk bestand kleinschalig groepswonen voor dementerenden. Gekeken wordt naar de groei van het aantal projecten en plaatsen en naar kenmerken als groepsgrootte, afstand tot de zorginstelling en het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten. Tevens wordt toelichting gegeven op de door Prismant uitgevoerde inventarisatie. Lees artikel (pdf, 101 kb)

Privacy van bewoners met dementie - september 2003

Artikel van Marleen Carton, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel over de ontwikkeling van een meetinstrument op basis van gedrag. Het meetinstrument is ingezet bij een casestudy naar het leefstijlconcept. Het instrument kan nog verbeterd worden. In dit artikel een samenvatting van de resultaten. Het volledige onderzoeksrapport (1 Mb) en bijlagen (pdf, 956 kb) zijn apart te downloaden als pdf-bestand. Lees artikel (pdf, 131 kb)

Invoeren van het leefstijlenconcept - juli 2002

Artikel van A. Hogewoning-van der Vossen, AHS De Strijp.
AHS verpleeghuis De Strijp ging in 3 jaar van een traditioneel model voor verpleeghuiszorg naar het leefstijlenmodel. Dit artikel laat zien hoe naast een totale omvorming van de structuur vooral een gedragsverandering van alle medewerkers nodig is. Lees artikel (pdf, 204 kb)

Receptuur voor kleinschaligheid - 2002

Rapport van Eric Krijger, IWZ.
Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met een dementie. Het rapport beschrijft de initiatieven tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Lees meer.

Kleinschalig wonen voor dementerenden; handreiking voor de organisatie - 2002

Handreiking van Mary Fahrenfort e.a.
Publicatie rondom het thema regievoering; modellen voor de werkwijze voor verzorgenden, aansturing en inbedding in de organisatie. Aandacht theorie en voorbeelden, voor succes- en faalfactoren en ook tips! Lees meer.

Huiselijk en vertrouwd - 2001

Handreiking van Henk Nouws, NIZW.
Handreiking voor de bouw en inrichting van woonvoorzieningen voor dementerenden. Lees meer.

overige informatie

DVD Kleinschalige Leefstijlgerichte Groepswoningen - augustus 2008

Zorgorganisatie Laurens biedt met een DVD zicht op het werken in twee kleinschalige leefstijlgerichte groepswoningen in zorgcentrum Simeon & Anna. U kunt de DVD bestellen door een mail te sturen aan [email protected]. De DVD kost Ä 15.

Leerwerkplaats kleinschalig groepswonen Vilans - start juni 2008

Tien bijeenkomsten verdeelt over een jaar. Deelnemers krijgen voldoende informatie om een ondernemingsplan te maken. Themas zijn o.a.: visie wonen en zorg, vormgeving, procesgang, financiering en exploitatie, competenties begeleiders, marketing. Lees meer.

Conferentie 'Dorp en wijk, een goede plek?' op 27 september 2007

Conferentie over kleinschalig wonen voor mensen met dementie van het werkprogramma Wonen met Dementie en de Provincie Noord-Holland. Lees meer.

Reportage over kleinschalig groepswonen in De Stuifberg

Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in De Stuifbergin Amersfoort. De Stuifberg is 1 woning voor 6 bewoners met dementie in de wijk Vathorst in Amersfoort. Bekijk reportage

Reportage over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert

Reportage uit de serie Visie op Welzijn en Zorg over kleinschalig groepswonen in verpleeghuis Zuyder Waert. In Zuyder Waert wonen 168 bewoners met dementie in 24 groepswoningen. Bekijk reportage

Presentaties symposium 'Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: doen of laten?'

Symposium (februari 2007) met voorlopige resultaten van het onderzoek van het Trimbos-instituut samen met het EMGO Instituut (VUmc) naar de effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Lees meer: de presentaties van het symposium en meer informatie over het onderzoek.

Film Thuis op DVD - 2004

Film van NIZW.
DVD over Simnia kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie in Domburg. De film is gemaakt in het kader van de Week van de Kleinschalige Zorg in oktober 2003. Lees meer.

Landelijk dementieprogramma

Het LDP bevordert regionale actieprogramma's voor de zorg voor mensen met dementie. Daartoe biedt het ondersteuning aan de partijen die regionaal het actieprogramma vormgeven, te weten: zorgorganisaties, managers en professionals, en vrijwilligers van de afdeling van Alzheimer Nederland. De laatste tranche is al gestart. Lees meer.

Workshops van zorgorganisaties

Diverse zorgorganisaties bieden de mogelijkheid kennis te maken met kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.
Workshop KleinSchalig Wonen van Respect Zorggroep Scheveningen (pdf, 99 kb)
Studiedag De Hofstee, Laurens Rotterdam


Voorbeelden uit het buitenland

Kleinschalige zorg in BelgiŽ - oktober 2003

Artikel van Bernadette van den Heuvel, groep Gasthuiszusters van Antwerpen.
Tekst van de presentatie tijdens het Congres 'Groot(s) in kleinschaligheid' op 28 oktober 2003. Een voorbeeld van kleinschalige zorg in BelgiŽ is Woon- en zorghuis Ten Kerselaere. Meer informatie hierover vindt u op de website van de EmmaŁs groep onder Ouderenzorg. Lees artikel (pdf, 142 kb)

Kleinschalig groepswonen in Duitsland - april 2003

Artikel van Henk Nouws, Ruimte voor Zorg in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Verslag van de conferentie 'Betreute Wohngruppen, ein bedarfsgerechtes Wohnangebot fŁr die Zukunft?' te Braunschweig op 27 maart 2003. Tevens worden 2 projecten in Braunschweig beschreven. Lees artikel (pdf, 506 kb)

Verslag Denemarken 2002 - november 2002

Artikel van DaniŽlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Verslag van het werkbezoek van het bestuur van Arcares aan Denemarken in september 2002. Met een beschrijving van het Geriatrisch Team van de universiteitskliniek en van Caritas Tweedelijnszorg-centrum beide te Aarhus.
Aarhus is de tweede stad van Denemarken met 285.000 inwoners. Hiervan ontvangen ongeveer 2000 mensen zorg op verpleeghuisniveau. De meesten - waaronder veel mensen met dementie - wonen in de 37 kleinschalige woonzorgcomplexen in de woonwijken. Slechts 72 cliŽnten met geronto-psychiatrische problemen wonen in het verpleeghuis Caritas, dat tevens de functie heeft van regionaal expertisecentrum voor dementie. Lees artikel (pdf, 274 kb).

Kleinschalige woonvormen dementerende ouderen in Duitsland - februari 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Kleinschalig groepswonen in Duitsland is radicaler en zet zich sterker af tegen het intramurale model dan kleinschalig groepswonen in Nederland. In Duitsland is het kleinschalig groepswonen dan ook ontstaan buiten de officiŽle intramurale sector, als initiatief van verpleegkundigen die ontevreden waren over grootschalige tehuizen. Het groepswonen richt zich daar niet alleen op dementerende ouderen maar ook op ouderen met sociale problematiek. Lees artikel (pdf, 687 kb)


Gerelateerde informatie

HACCP en hygiŽnecode

Het Voedingscentrum heeft samen met andere betrokkenen speciaal voor zorginstellingen een 'HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' (HACCP) ontwikkeld. Daarbij is ook een bijlage geschreven met eisen en wensen voor bouw en inrichting van ruimten. De eisen van de Warenwet hebben hierbij als uitgangspunt gediend. Bijlage XIII: Bouw en inrichting van de ruimten

Bewust Bouwen - 2002

Boek van M. van den Wildenberg e.a., Bartimťus.
Leidraad bij het ontwerpen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Inclusief supplement met aanbevelingen voor architecten en bouwkundigen. Lees meer

Internationaal congres a-typische vormen van dementie - juni 2004

Artikel van Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Hennie Detiger en Elly Nijenhuis, Fontis Amsterdam.
Verslag van het congres dat in maart 2004 in Denemarken gehouden werd. Nederland werd vertegenwoordigd door medewerkers van Fontis Amsterdam en het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Zij verzorgden presentaties over de Huntington-unit in Amsterdam, over de uitkomsten van onderzoek naar snoezelen en over de landelijke actieweek Kleinschalig wonen in oktober 2003. Lees artikel (pdf, 98 kb)

Tweedelijnszorgcentrum

Ondersteuning van de zorg in kleine locaties kleinschalig groepswonen kan georganiseerd worden vanuit een tweedelijnszorgcentrum.

Survey Tweedelijnszorgcentrum - juli 2005

Rapport van Compliance Consult in opdracht van Arcares.
Een onderzoek naar de stand van zaken in de ontwikkeling van Tweedelijnszorgcentra in Nederland. Lees rapport (pdf, 123 kb).
Bij het rapport is door Arcares en het Kenniscentrum Wonen-Zorg een begeleidend artikel geschreven met tevens de voornemens van beiden ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het concept. Lees artikel (pdf, 30 kb).

Het Tweedelijnszorgcentrum - februari 2005

Artikel van Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies BV en Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Intensieve zorg wordt steeds vaker bij mensen thuis en in kleinschalige woonvormen in de wijk gegeven. Deze zorg in de woonzorgarrangementen moet ondersteund worden met expertise en indien nodig aangevuld kunnen worden met een tijdelijk verblijf in een verpleeghotel. Het Tweedelijnszorgcentrum biedt de functies expertisecentrum en verpleeghotel. In uitzonderlijke gevallen zal het beter zijn buiten de wijk te wonen, dichtbij of in het Tweedelijnszorgcentrum. In dit artikel een beschrijving van het concept Tweedelijnszorgcentrum. Lees artikel (pdf, 46 kb).

Tweedelijnszorg-centrum, van concept naar praktijk - juli 2003

Rapport van RIGO in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en vijf zorgorganisaties.
In het onderzoek is het concept van het Tweedelijnszorg-centrum getoetst aan de praktijk. Achtereenvolgens beschreven: het concept, uitwerking van het concept, toepassing van kengetallen, bedrijfsmatige opzet en strategische aspecten. Lees rapport (pdf, 241 kb)

Van verpleeghuis naar tweedelijns zorgcentrum - mei 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
Tentatieve bepaling van de benodigde toekomstige capaciteit van het tweedelijns zorgcentrum. De behoeftebepaling is gerelateerd aan de drie functies van het tweedelijns zorgcentrum: expertisecentrum, verpleeghotel en beperkte regionale langverblijfsfunctie voor zeer zorgintensieve PG-cliŽnten. Dit stuk ligt ten grondslag aan de systematiek in het rapport 'Tweedelijnszorg-centrum, van concept naar praktijk'. Lees artikel (pdf, 123 kb)


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites